Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1947/2003/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 04/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1947/2003/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ CẢNG CÁ BẾN ĐẦM CHO TÀU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC RA, VÀO LÀM HÀNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Điều 57 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990;
Căn cứ Nghị định số 34/CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 13 /CP ngày 25 tháng 2 năm 1994 của Chính phủ ban hành “Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải ở Việt Nam”; Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải ở Việt Nam” ban hành kèm theo Nghị định số 13/CP ngày 25 tháng 2 năm 1994 của Chính phủ;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2600/VPCP ngày 27 tháng 5 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ;
Xét Tờ trình số 108/TT.BQL ngày 27 tháng 5 năm 2003 của Ban Quản lý Cảng Bến Đầm về việc xin công bố Cảng cá Bến Đầm cho tàu nước ngoài ra vào làm hàng và các hồ sơ liên quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay cho phép Cảng cá Bến Đầm thuộc Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tiếp nhận tàu trong nước và ngoài nước có trọng tải đến 2.000 DWT ra vào làm hàng.

Vị trí đón trả hoa tiêu và kiểm dịch của Cảng cá Bến Đầm cụ thể như sau:

Vĩ độ: 08o 40’ 30” N; Kinh độ: 106o 32’ 42” E.

Điều 2.- Cảng vụ Vũng Tàu có trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực Cảng cá Bến Đầm và căn cứ theo điều kiện thực tế của cầu cảng, luồng tàu, giới hạn độ sâu khu nước trước cầu và tình trạng sóng gió để cho phép tàu thuyền có thông số kỹ thuật phù hợp, ra vào làm hàng tại cầu cảng này, bảo đảm an toàn và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.

Điều 3.- Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có trách nhiệm quản lý, tổ chức khai thác cầu cảng theo đúng thiết kế đã được duyệt, đảm bảo an toàn, đúng mục đích kinh tế và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.

Điều 4.- Các cơ quan quản lý nhà nước thuộc các chuyên ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khu vực Cảng cá Bến Đầm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 7.- Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu, Giám đốc Ban quản lý Cảng Bến Đầm và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 7;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện KSND tối cao;
- Các Bộ, ngành;
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Công báo;
- Lưu: VP, PC
.

KT. BỘ TRƯỞNG
 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

THE MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 1947/2003/QD-BGTVT

Hanoi, July 04, 2003

 

DECISION

ANNOUNCING BEN DAM FISH PORT FOR DOMESTIC AND FOREIGN SHIPS TO ENTER AND EXIT FOR CARGO HANDLING

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT

Pursuant to Article 57 of Vietnam Maritime Code of June 30, 1990;
Pursuant to the Government's Decree No. 34/CP of April 4, 2003 prescribing the tasks, powers, State management responsibilities and organizational apparatus of the Ministry of Communications and Transport;
Pursuant to the Government's Decree No. 13/CP of February 25, 1994 promulgating the Regulation on the management of maritime activities at seaport and maritime zones in Vietnam and Decree No. 24/2001/ND-CP of May 30, 2001 amending and supplementing a number of articles of the Regulation on management of maritime activities at seaports and maritime zones in Vietnam, issued together with the Government's Decree No. 13/CP of February 25, 1994;
Proceeding from to the Prime Minister's opinions in the Government Office's Official Dispatch No. 2600/VPCP of May 27, 2003;
Considering Report No. 108/TT.BQL of May 27, 2003 of Ben Dam Port Management Board applying for the announcement of Ben Dam fish port for foreign ships to enter and exit for cargo handling, and relevant dossiers;
At the proposals of the director of the Legal Department and the director of Vietnam Maritime Bureau,

DECIDES:

Article 1.- To permit Ben Dam fish port under Ben Dam Port Management Board, Con Dao district, Ba Ria-Vung Tau province, to receive domestic and foreign ships of a tonnage of up to 2,000 DWT entering and exiting for cargo handling.

The position for pilot embarkation and disembarkation and quarantine of Ben Dam fish port shall be specified as follows:

Latitude: 08o40'30'' N; Longitude: 106o32'42''E.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- Ben Dam Port Management Board, Con Dao district, Ba Ria-Vung Tau province shall have to manage and organize the exploitation of port berths in strict accordance with the approved designs, in a safe manner, for the right economic purposes, and be entitled to collect charges according to law provisions.

Article 4.- The State management agencies of concerned specialized branches shall perform their tasks and exercise their powers in the area of Ben Dam fish port according to law provisions.

Article 5.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

Article 6.- The director of the Ministry's Office, the directors of the Departments under the Ministry, the director of Vietnam Maritime Bureau, the director of the Communications and Transport Service of Ba Ria-Vung Tau province, the director of Vung Tau Port Authority, the director of Ben Dam Port Management Board, the heads of concerned agencies and organizations as well as concerned individuals shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT
VICE MINISTER
Tran Doan Tho

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1947/2003/QĐ-BGTVT ngày 04/07/2003 công bố Cảng cá Bến Đầm cho tàu trong và ngoài nước ra, vào làm hàng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.078

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.119.176