Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1674/QĐ-BNN-KH năm 2008 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết 27/2007/NQ-CP về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1674/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1674/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 4 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2007/NQ-CP NGÀY 30/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X và Nghị quyết số: 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 09/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tư pháp, Tài chính, TN-MT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Thường vụ Đảng ủy Bộ NN&PTNT;
- Công đoàn ngành;
- Lưu VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 CỦA BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X, NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2007/NQ-CP NGÀY 30/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
(ban hành kèm theo Quyết định số 1674/QĐ-BNN-KH ngày 04/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Chương trình hành động về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Phát triển nghề cá biển đến năm 2020 thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển.

2. Yêu cầu

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lao động nghề cá về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

- Tạo sự chuyển biến trong tư duy điều hành, trong quản lý và phát triển ngành Thủy sản từ trung ương đến địa phương thông qua xây dựng và thực hiện các đề án phát triển sản xuất, đầu tư thiết bị nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược biển đến năm 2020.

- Triển khai các nội dung cụ thể Chương trình hành động đến từng cá nhân, đơn vị, từng địa phương trong toàn ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tạo chuyển biến rõ rệt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển thủy sản trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Triển khai công tác quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Rà soát Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản đến năm 2020 và các quy hoạch phát triển các lĩnh vực ngành Thủy sản nhằm phát triển hiệu quả và bền vững nghề cá biển, gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng trên biển, cải thiện đời sống ngư dân và cộng đồng dân cư ven biển.

2. Tổ chức lại sản xuất trên biển, đảo; phát triển khai thác hải sản xa bờ, bảo đảm vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

- Xây dựng các mô hình sản xuất trên biển có hiệu quả; gắn kết khai thác, nuôi trồng với hậu cần dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm. Chuyển mạnh nghề khai thác ra xa bờ, phát triển nuôi ven bờ và các đảo. Từng bước gắn phát triển sản xuất với phát triển các cộng đồng ven biển theo các vùng trọng điểm.

- Rà soát, xây dựng hệ thống các chính sách hỗ trợ các hoạt động nghề cá trên biển, đảo: các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác ven bờ, hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ, phát triển nuôi trồng hải sản trên biển, hỗ trợ các ngành nghề chế biến các sản phẩm từ biển, hậu cần dịch vụ trên biển, ven các đảo, hỗ trợ rủi ro khi gặp thiên tai.

- Rà soát, quy hoạch lại và tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuỷ sản theo hướng phục vụ nghề cá công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi theo địa bàn và lĩnh vực: các cảng cá, bến cá, chợ cá, các cơ sở hậu cần dịch vụ nghề cá, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, các vùng nuôi trồng thủy sản, các khu công nghiệp chế biến thủy sản.

- Triển khai đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động hiệu quả hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển, phối hợp thông tin phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

3. Rà soát các văn bản hiện hành về chính sách phát triển sản xuất, bảo vệ nguồn lợi đặc thù cho vùng biển, ven biển và hải đảo nhằm phục vụ thiết thực cho phát triển các nghề cá biển bền vững và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn đến năm 2020.

4. Xây dựng các cơ sở chế biến thuỷ sản hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế: thực hiện thành công Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

5. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, công nghệ sinh học vào các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, giảm thất thoát sau thu hoạch, nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.

6. Tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành Thủy sản trên tất cả các lĩnh vực quản lý, khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trên biển, đảo.

7. Nhanh chóng có đề án thành lập tập đoàn thủy sản mạnh trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu đổi mới trong hoạt động kinh tế, phù hợp với điều kiện và yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.

8. Mở rộng hợp tác quốc tế và khu vực về thương mại và quản lý ngành Thủy sản, bảo đảm phát triển ngành đi đôi với các yêu cầu an ninh quốc phòng và đối ngoại.

9. Xây dựng Đề án tăng cường cho lực lượng Thanh tra chuyên ngành khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong toàn quốc, nhằm thực hiện tốt chức năng đảm bảo thi hành pháp luật làm cơ sở quản lý khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động thủy sản; góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế nhạy cảm bằng các biện pháp dân sự một cách nhanh chóng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững chủ quyền quốc gia trên các vùng biển.

(Nội dung cụ thể của chương trình hành động tại phụ lục 1 và 2 kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động cụ thể của địa phương, đơn vị và cụ thể hóa trong kế hoạch hàng năm; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động trong toàn ngành; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/10 hàng năm.

2. Giao Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị, thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội dung của Chương trình hành động; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị trong toàn Ngành báo cáo Bộ trưởng trước ngày 30/10 hàng năm./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1674/QĐ-BNN-KH năm 2008 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết 27/2007/NQ-CP về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.572

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91