Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1585/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 06/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1585/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH KẾT NỐI TỪ TRUNG TÂM ĐÔ THỊ VÀ TRUNG TÂM DU LỊCH ĐẾN CẢNG HÀNG KHÔNG BẰNG XE Ô TÔ TẠI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT);

Căn cứ Văn bản số 4095/VPCP-CN ngày 18/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị đến cảng hàng không; Văn bản số 9206/VPCP-CN ngày 23/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của tỉnh Hải Dương đến cảng hàng không;

Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố; Quyết định số 1793/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2056/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT và được điều chỉnh, bổ sung một số nội dung bởi Quyết định số 1793/QĐ- BGTVT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT (sau đây viết tắt là Kế hoạch), như sau:

1. Bổ sung địa phương (Hải Dương, Hải Phòng) được phép thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô từ trung tâm đô thị, trung tâm du lịch tỉnh Hải Dương đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tại Văn bản số 9206/VPCP-CN ngày 23/11/2023 của Văn phòng Chính phủ vào Quyết định số 2056/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố.

2. Điều chỉnh thời gian thí điểm quy định tại điểm a khoản 3 mục III của Kế hoạch (đã được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1793/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2021) thực hiện cho đến khi Luật Đường bộ được thông qua và có hiệu lực thi hành.

3. Sửa đổi điểm n khoản 1 mục II của Kế hoạch như sau: “n) Định kỳ ngày 25 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện việc thí điểm về Sở GTVT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan.”.

4. Thay thế cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” trong Kế hoạch bằng cụm từ “Cục Đường bộ Việt Nam”.

5. Bổ sung các tuyến vào điểm a khoản 2 mục III của Kế hoạch: (3) tuyến kết nối từ Cảng hàng không Nội Bài đi trung tâm du lịch, đô thị của tỉnh Hải Dương; (4) tuyến kết nối từ Cảng hàng không Cát Bi đi trung tâm du lịch, đô thị của tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động thí điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 4095/VPCP-CN ngày 18/6/2021, Văn bản số 9206/VPCP-CN ngày 23/11/2023 của Văn phòng Chính phủ.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Dương, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tham gia thí điểm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tài chính;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Dương, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, V.Tải (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1585/QĐ-BGTVT ngày 06/12/2023 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch hướng dẫn thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


269

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!