Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1513/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 10/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1513/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN LÂM - ĐINH TRANG HÒA, HUYỆN DI LINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Tiếp theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường liên xã Tân Lâm - Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 165/TTr-SGTVT ngày 04/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường liên xã Tân Lâm - Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Xây dựng nâng cấp tuyến đường liên xã Tân Lâm - Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh.

2. Địa điểm xây dựng: xã Tân Lâm và xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh.

3. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Di Linh.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập dự án: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 18.

6. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Nguyễn Bá Tứ.

7. Mục tiêu đầu tư xây dựng: việc đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm tạo hệ thống giao thông chính ni xã Tân Lâm và xã Đinh Trang Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân trong khu vực; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Tổng chiều dài tuyến 7,1km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi (TCVN 4054-2005); riêng phần mặt đường được đầu tư phân kỳ theo tiêu chuẩn đường cấp VI; quy mô: chiều rộng nền đường 7,5m, chiều rộng mặt đường 3,5m, lề đất hai bên mỗi bên 2,0m; kết cấu mặt đường thiết kế với Eyc > 91 Mpa, bằng mặt đường láng nhựa 03 lớp dày 3,5 cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2, lớp móng trên bằng đá 4x6 chèn đá dăm dày 14cm, lớp móng dưới bằng đá dăm tiêu chuẩn dày 13cm.

- Hệ thống thoát nước dọc bằng mương đất hình thang kết hợp mương bê tông xi măng lắp ghép M150; tại các vị trí giao đường dân sinh thiết kế mương đan chịu lực bằng bê tông M200.

- Hệ thống thoát nước ngang bằng cống tròn kết hợp cống hộp:

+ Cống tròn: xây dựng mới 15 cống tròn bằng bê tông cốt thép M200, đường kính D100 - D150 (gồm: 10 cống D100, 02 cống 2D100, 01 cống D150, 01 cống 2D150, 01 cống 3D150).

+ Cống hộp: xây dựng mới 01 cống hộp kích thước (60x80)cm bằng bê tông cốt thép M200; 01 cống hộp 02 khoang kích thước (250x250)cm và 01 cống hộp 02 khoang kích thước (350x350)cm bằng bê tông cốt thép M300.

- Công trình phòng hộ bằng tường chắn sử dụng kết cấu đá hộc xây vữa M100.

- Hệ thống an toàn giao thông: cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ, rào hộ lan theo quy định hiện hành.

9. Tổng mức đầu tư: 27.500 triệu đồng (hai mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 20.198 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 471 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.558 triệu đồng;

- Chi phí khác: 1.351 triệu đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB: 600 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 2.322 triệu đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020: 26.900 triệu đồng

- Ngân sách huyện Di Linh: 600 triệu đồng (thực hiện công tác bồi thường GPMB).

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: năm 2018 - 2020.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ nội dung dự án đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Di Linh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 10/07/2017 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường liên xã Tân Lâm - Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.005

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86