Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1453/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 28/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 1453/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, KHAI THÁC TUYẾN QUẢN LỘ - PHỤNG HIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc ban hành quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 3295/QĐ-BGTVT ngày 02/11/2004 về việc phê duyệt đầu tư xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc địa bàn các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau; Quyết định số 428/QĐ-BGTVT ngày 26/02/2009 về việc Dự án đầu tư điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc địa bàn các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau và các quyết định liên quan khác;
Xét đề nghị của Ban QLDA 7 tại Văn bản số 935/ĐHDA1 ngày 06/5/2010 về Báo cáo tình hình triển khai và tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc địa bàn các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

- Giao Tổng Cục đường bộ Việt Nam thực hiện tổ chức quản lý, khai thác tuyến và các công trình trên tuyến thuộc Dự án xây dựng đường Quản Lộ - Phụng Hiệp qua địa bàn các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

- Tổng Cục đường bộ Việt Nam có trách nhiệm: Tiếp nhận và tổ chức quản lý, khai thác tuân thủ theo các quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật, qui trình khai thác, duy tu, sửa chữa… của các công trình nêu trên và các quy định liên quan khác, đảm bảo việc quản lý, khai thác các công trình an toàn, hiệu quả và đúng quy định.

Điều 2. Ban Quản lý dự án 7 có trách nhiệm chỉ đạo Tư vấn, nhà thầu và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện công trình để thông xe toàn tuyến vào đúng ngày 02/9/2010, đồng thời, hoàn tất các thủ tục theo quy định để bàn giao các công trình thuộc Dự án xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp cho Tổng cục đường bộ Việt Nam đảm bảo thời gian quy định;

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng Giám đốc Ban QLDA 7 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau;
- Sở GTVT các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau;
- Kho bạc NN: TW, các địa phương liên quan;
- TVGS, các nhà thầu thi công (Ban QLDA 7 sao gửi);
- Lưu: VT, Cục QLXD (03)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1453/QĐ-BGTVT ngày 28/05/2010 giao nhiệm vụ quản lý, khai thác tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.742

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!