Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1386/QĐ-BGTVT năm 2017 công bố xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1386/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 16/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1386/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2015 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn xây dựng ngành Giao thông vận tải;

Căn cứ Văn bản số 16576/BGTVT-CQLXD ngày 14/12/2015 của Bộ GTVT về việc thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các Tổ chức tư vấn ngành GTVT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình Giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2016 theo từng lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy - hàng hải, đường hàng không và được nhóm lại thành các Nhóm xếp theo thứ tự điểm đánh giá từ cao xuống thấp gồm TOP 10, TOP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại.

1. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn thiết kế tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

2. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn giám sát tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

3. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn kiểm định tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này.

4. Đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn tại Phụ lục 4 kèm theo Quyết định này.

5. Các thông tin về chất lượng dịch vụ một số tổ chức tư vấn tại một số dự án (ứng dụng công nghệ mới, được khen thưởng, bị cảnh cáo, bị phạt hợp đồng, được giải thưởng hoặc bị xử lý vi phạm) tại Phụ lục 5 kèm theo quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải trên sẽ có giá trị đến khi có công bố xếp hạng năng lực mới.

2. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm thông báo kết quả xếp hạng năng lực tới các đơn vị tư vấn thực hiện các dự án do mình quản lý, chỉ đạo các tổ chức tư vấn thực hiện tốt việc kê khai thông tin năng lực đơn vị mình định kỳ hàng năm theo Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2015 của Bộ GTVT.

3. Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải nêu trên là cơ sở để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư tham khảo trong công tác lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định; Khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn xây dựng của Bộ GTVT tại Quyết định này.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông) xem xét, giải quyết theo quy định.

Điều 3. Các Chủ đầu tư, Ban QLDA do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ GTVT;
-
Thanh tra Bộ GTVT;
- Ban PPP;
- Các Sở GTVT;
- Các Ban QLDA: 1, 2, 6, 7, 85, Thăng Long, ATGT, đường Hồ Chí Minh, Đường sắt,
Hàng Hải, Quản lý các dự án đường thủy;
- Các Tổng công ty: VEC; CIPM, ACV;
- Trung tâm CNTT Bộ GTVT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
-
Lưu VT, CQLXD (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ 2016
(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 của Bộ GTVT)

TT

TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

 

 

TOP 10

 

1

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI)

2570

2

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South)

2200

3

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI)

2167

4

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI)

1994

5

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn)

1525

6

Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1

1353

7

Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

1172

8

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI)

1171

9

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI)

1135

10

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI)

1108

 

TOP 20

 

11

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

1091

12

Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu đường (RECO-TEDI)

1081

13

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

1080

14

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R

1052

15

Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)

866

16

Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

841

17

Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nng - TCD

801

18

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625

790

19

Công ty CP Xây dựng VNC

784

20

Công ty CP Thiết kế và xây dựng NaNo

782

 

TOP 50

 

21

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO

778

22

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

741

23

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)

727

24

Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng 575

717

25

Tổng công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC)

698

26

Công ty CP Tư vấn quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)

681

27

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico

675

28

Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong

674

29

Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công

671

30

Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông 8

661

31

Công ty CP Tấn Phát

659

32

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt

651

33

Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

646

34

Công ty CP Tư vấn T27

637

35

Công ty CP Nadeco

633

36

Công ty CP Tư vấn Phú Thái

630

37

Công ty CP Thiết kế Xây dựng Giao thông 123

628

38

Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)

622

39

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn

613

40

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội

604

41

Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tnh BR-VT (TDC)

603

42

Công ty TNHH Đầu tư VTCO

588

43

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

587

44

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum

560

45

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông (TRANSINCO)

557

46

Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông Lạng Sơn

533

47

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc

531

48

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị

530

49

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai

527

50

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định

524

 

TOP 100

 

51

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái

504

52

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa

497

53

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn

477

54

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long)

467

55

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Qung Ngãi

459

56

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng cầu đường Kon Tum

454

57

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3

453

58

Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)

448

59

Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk

447

60

Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật

443

61

Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP- Trung tâm dự án

432

62

Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO

412

63

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2

405

64

Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc

387

65

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

375

66

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4

374

67

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt

368

68

Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

367

69

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 - Cục QLĐB 1

354

70

Công ty CP tư vấn Xây dựng Giao thông tỉnh Điện Biên

343

71

Công ty CP tư vấn giao thông công chánh (Tp. Hồ Chí Minh)

339

72

Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà

324

73

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS

318

74

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh

315

75

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam

310

76

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Hà

309

77

Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC

307

78

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông

305

79

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng P-T

297

80

Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú

294

81

Công ty TNHH tư vấn xây dựng giao thông Bắc Thanh

291

82

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

288

83

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ B&R

271

84

Công ty CP tư vấn xây dựng Đất Việt

245

85

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Cicco Đà Nng

242

86

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 89

233

87

Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đnh (K.Stone)

221

88

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ

219

89

Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam

216

90

Công ty CP Tư vn, Xây dựng, Thí nghiệm Công Trình Sáu bảy Chín

209

91

Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế

208

92

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO

207

93

Công ty CP Lihanco Việt Nam

202

94

Công ty CP Tư vấn An Nguyên

200

95

Công ty CP tư vấn xây dựng 533 phía nam

199

96

Công ty CP tư vấn và xây dựng Đông Phong

197

97

Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ

195

98

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông An Bình

194

99

Công ty CP tư vấn thiết kế công trình Quỹ Đạo

193

100

Trung tâm tư vấn KHKT xây dựng công trình giao thông - Hội KHKT cầu đường Yên Bái

192

 

NHÓM CÒN LẠI

 

101

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi

181

102

Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng - TCI

173

103

Công ty TNHH Khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)

172

104

Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hi Đăng

170

105

Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt

169

106

Công ty CP xây dựng Kiến Vinh

166

107

Công ty TNHH Tư vấn KHKT Cầu đường Quảng Trị

163

108

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Thống Nhất

136

109

Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành

135

110

Công ty CP UTC2

119

111

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt

118

112

Công ty CP kỹ sư và tư vấn Việt Nam

104

113

Công ty TNHH Tổng hợp Kỹ thuật Hưng Thụy

78

 

Công ty CP Tư vấn xây dựng Châu Thành

Không nộp hồ sơ in. Kê khai thiếu thông tin

 

Công ty TNHH Bảo An Vĩnh Long

Không nộp hồ sơ in.

 

Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng VTH

Không nộp hồ sơ in.

 

Công ty TNHH tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Song Việt

Không nộp hồ sơ in.

 

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Quảng Ngãi

Hồ sơ in nộp muộn

 

Công ty CP tư vấn xây dựng Miền Trung

Không nộp hồ sơ in.

 

Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành

Không nộp hồ sơ in. Kê khai sai biểu mẫu

 

Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật và công nghệ giao thông Đồng Tháp

Không nộp hồ sơ in.

 

Trung tâm Tư vấn Thẩm tra công trình giao thông (tỉnh Đồng Nai)

Hồ sơ in nộp muộn

 

Ban QLDA khu vực chuyên ngành GTVT Quảng Bình trực thuộc sở GTVT Quảng Bình

Kê khai sai mẫu

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

 

1

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)

1188

2

Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South)

897

3

Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu Đường (RECO-TEDI)

479

4

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

455

5

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

422

6

Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú

228

7

Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)

146

 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Hồ sơ không kê khai dự án hoàn thành trong 03 năm gần đây

 

 

 

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI

 

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

2662

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

2401

3

Công ty CP Tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy /TEDI

1197

4

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South)

843

5

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI)

779

6

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO

331

7

Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Sơn Hà

326

8

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

322

9

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

235

10

Công ty CP tư vấn đầu tư công trình hàng hải Việt Nam

227

11

Công ty CP tư vấn xây dựng Việt Hà

191

12

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 89

171

13

Viện khoa học và công nghệ Hàng Hải - Đại học Hàng Hi

62

 

Ban quản lý dự án các công trình hàng hải

Kê khai sai mẫu

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

H sơ kê khai chưa đúng biểu mẫu kê khai lần đầu. Năm* 2016 chỉ kê khai 01 dự án nhưng không đạt tiêu chí xét điểm

 

PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN GIÁM SÁT 2016
(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 của Bộ GTVT)

TT

TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN

ĐIM ĐÁNH GIÁ

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

 

 

TOP 10

 

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

4601

2

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

3709

3

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI)

2372

4

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI)

2234

5

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI)

1363

6

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc

1296

7

Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)

1290

8

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South)

1226

9

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận ti 4 (TEDCO4 - TEDI)

957

10

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625

854

 

TOP 20

 

11

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long)

825

12

Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

808

13

Công ty CP Xây dựng VNC

726

14

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI)

715

15

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn)

711

16

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3

677

17

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

627

18

Công ty CP tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Phương Đông

572

19

Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà

545

20

Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 - CIENCO 1

542

 

TOP 50

 

21

Công ty CP Tư vấn và xây dựng Thành Đạt

525

22

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI)

495

23

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum

481

24

Công ty CP Tư vấn T27

470

25

Trung tâm TVGS CTGT - Sở GTVT Hòa Bình

439

26

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt

428

27

Công ty CP Tư vấn & Đầu tư 568

427

28

Trung tâm Tư vấn và Giám sát xây dựng công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc

423

29

Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)

418

30

Công ty CP Tư vấn công nghiệp Bình Minh

401

31

Công ty CP Tư vấn Asico Việt Nam

395

32

Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nng - TCD

390

33

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO

388

34

Công ty CP Tư vấn Quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)

388

35

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông 8

381

36

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

355

37

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 - Cục QLĐB 1

348

38

Công ty CP tư vấn xây dựng 533 phía nam

343

39

Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk

320

40

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội

314

41

Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đnh (K.Stone)

313

42

Công ty CP Tư vn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1

307

43

Công ty CP Tư vấn Phú Thái

302

44

Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong

301

45

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt

299

46

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng ECC

294

47

Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4

292

48

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

288

49

Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu đường (RECO-TEDI)

287

50

Công ty CP Tư vn thiết kế giao thông Bình Định

283

 

TOP 100

 

51

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

282

52

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi

258

53

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum

251

54

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt

248

55

Công ty TNHH Thế gii Kỹ thuật

246

56

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa

239

57

Công ty CP Tư vn đầu tư IDICO

237

58

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2

231

59

Công ty CP tư vấn xây dựng Thành Công

229

60

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn

227

61

Công ty TNHH tư vấn xây dựng P-T

226

62

Công ty CP Kỹ thuật DDA

223

63

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

207

64

Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Nam Việt

204

65

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận ti (Trước đây là Công ty Tư vn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)

201

66

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị

200

67

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam

194

68

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn

187

69

Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

179

70

Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành

176

71

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái

173

72

Công ty TNHH MTV kiểm định xây dựng An Hòa

168

73

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc

158

74

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Chuyn giao công nghệ B&R

155

75

Công ty CP tư vn đầu tư xây dựng CCS

147

76

Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế

146

77

Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam

141

78

Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc

138

79

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Cicco Đà Nng

132

80

Trung tâm tư vấn KHKT xây dựng công trình giao thông - Hội KHKT cầu đường Yên Bái

128

81

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Điện Biên

121

82

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông

120

83

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông An Bình

117

84

Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

100

85

Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ

96

86

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi

85

87

Công ty CP xây dựng Kiến Vinh

83

88

Công ty CP tư vấn An Nguyên

81

89

Công ty CP kỹ sư và tư vấn Việt Nam

68

90

Công ty TNHH Tổng hợp Kỹ thuật Hưng Thụy

65

91

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ

62

92

Công ty TNHH Tư vấn KHKT Cầu đường Quảng Trị

46

 

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Phú Thịnh

Hồ sơ nộp muộn

 

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico

Hồ sơ kê khai sai mẫu, không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây

 

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh

Hồ sơ kê khai không có dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây

 

Công ty CP tư vấn giao thông công chánh (Tp. Hồ Chí Minh)

Các dự án tự kê khai không thuộc lĩnh vực đường bộ

 

Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành

Không nộp hồ sơ in

 

Ban QLDA công trình giao thông Hà Giang

Kê khai sai biểu mẫu

 

Công ty CP tư vn xây dựng Châu Thành

Không nộp hồ sơ in. Kê khai thiếu thông tin

 

Công ty TNHH Bảo An Vĩnh Long

Không nộp hồ sơ in

 

Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng VTH

Không nộp hồ sơ in

 

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Quảng Ngãi

Không nộp hồ sơ in

 

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đại Minh

Không nộp hồ sơ in

 

Công ty CP tư vấn xây dựng Miền Trung

Không nộp hồ sơ in

 

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai

Hồ sơ kê khai không có dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

 

1

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)

468

2

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

379

3

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South)

292

4

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

256

 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Hồ sơ kê khai chưa đúng biu mẫu kê khai lần đầu.

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI

 

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

1030

2

Công ty CP Tư vn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

494

3

Công ty CP Tư vn xây dựng Cảng - Đường thủy /TEDI

424

4

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)

292

5

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO

218

6

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

140

7

Công ty CP tư vấn xây dựng Việt Hà

95

8

Viện khoa học và công nghệ Hàng Hải - Đại học Hàng Hải

34

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

3025

 

PHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH 2016
(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 của Bộ GTVT)

TT

TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN

ĐIM ĐÁNH GIÁ

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

 

 

TOP 10

 

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

2161

2

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI)

1761

3

Công ty CP Xây dựng VNC

856

4

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3

734

5

Trung tâm Khoa học công nghệ GTVT - Trường ĐH GTVT

685

6

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

644

7

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

592

8

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)

537

9

Công ty CP Tư vn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông (Transinco)

489

10

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI)

453

 

TOP 20

 

11

Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)

443

12

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

379

13

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI)

359

14

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt

280

15

Công ty TNHH Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng

262

16

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TED1)

260

17

Công ty CP UTC2

255

18

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2

251

19

Công ty CP tư vấn đầu tư và kim định xây dựng

239

20

Công ty CP LAS92

233

 

TOP 50

 

21

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South)

218

22

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4

187

23

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt

88

24

Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)

76

 

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây

 

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhật Việt

Hồ sơ kê khai không có dự án kiểm định phù hợp hoàn thành trong 3 năm gần đây

 

Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Quảng Ngãi

Hồ sơ kê khai không có dự án hoàn thành trong 3 năm gần đây

 

Công ty CP tư vấn xây dựng Miền Trung

Không nộp hồ sơ in

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

 

1

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

372

2

Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)

65

 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI

 

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

863

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

747

3

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

203

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

889

 

PHỤ LỤC 4

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN 2016
(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 của Bộ GTVT)

A. CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ

TT

TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN

GHI CHÚ

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

 

I.1

"ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU"

 

4

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R

 

5

Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nng - TCD

 

I.2

"ĐÁP ỨNG YÊU CẦU"

 

1

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận ti -CTCP (TEDI)

Hạ một mức đánh giá (*)

2

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI)

Hạ một mức đánh giá (*)

3

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Hạ một mức đánh giá (*)

6

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO

Hạ một mức đánh giá (*)

2

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI)

 

6

Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

 

7

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận ti 4 (TEDCO4 - TEDI)

 

9

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

 

12

Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

 

13

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625

 

14

Công ty CP Xây dựng VNC

 

18

Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng 575

 

19

Tổng công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC)

 

20

Công ty CP Tư vấn quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)

 

21

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico

 

22

Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong

 

23

Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công

 

25

Công ty CP Tấn Phát

 

26

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt

 

27

Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

 

28

Công ty CP Tư vấn T27

 

29

Công ty CP Nadeco

 

31

Công ty CP Thiết kế Xây dựng Giao thông 123

 

32

Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)

 

33

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn

 

35

Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tỉnh BR -VT (TDC)

 

36

Công ty TNHH Đầu tư VTCO

 

37

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

 

39

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông (TRANSINCO)

 

40

Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông Lạng Sơn

 

41

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc

 

42

Công ty CP Tư vấn Giao thông Qung Trị

 

43

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai

 

44

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định

 

45

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái

 

46

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa

 

47

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lng Sơn

 

48

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long)

 

49

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Qung Ngãi

 

50

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng cầu đường Kon Tum

 

51

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3

 

52

Công ty CP TVTK Kim định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)

 

53

Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk

 

54

Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật

 

55

Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP- Trung tâm dự án

 

56

Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO

 

57

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2

 

58

Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc

 

59

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

 

60

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4

 

61

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt

 

62

Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

 

63

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 - Cục QLĐB 1

 

65

Công ty CP tư vấn giao thông công chánh (Tp. Hồ Chí Minh)

 

66

Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà

 

67

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS

 

68

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh

 

69

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam

 

70

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Hà

 

71

Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC

 

72

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông

 

73

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng P-T

 

74

Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú

 

75

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

 

76

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ B&R

 

77

Công ty CP tư vấn xây dựng Đất Việt

 

78

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Cicco Đà Nng

 

79

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 89

 

80

Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone)

 

81

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ

 

82

Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam

 

83

Công ty CP Tư vấn, Xây dựng, Thí nghiệm Công Trình Sáu bảy Chín

 

84

Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế

 

85

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO

 

86

Công ty CP Lihanco Việt Nam

 

87

Công ty CP Tư vấn An Nguyên

 

88

Công ty CP tư vấn xây dựng 533 phía nam

 

89

Công ty CP tư vấn và xây dựng Đông Phong

 

90

Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ

 

91

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông An Bình

 

92

Công ty CP tư vấn thiết kế công trình Quỹ Đạo

 

93

Trung tâm tư vấn KHKT xây dựng công trình giao thông - Hội KHKT cầu đường Yên Bái

 

94

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi

 

95

Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng - TCI

 

96

Công ty TNHH Khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)

 

97

Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hải Đăng

 

98

Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt

 

99

Công ty CP xây dựng Kiến Vinh

 

100

Công ty TNHH Tư vấn KHKT Cầu đường Quảng Trị

 

101

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dng và Thương mại Thống Nhất

 

102

Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành

 

103

Công ty CP UTC2

 

104

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt

 

105

Công ty CP kỹ sư và tư vấn Việt Nam

 

106

Công ty TNHH Tổng hợp Kỹ thuật Hưng Thụy

 

I.3

"ĐÁP ỨNG TRUNG BÌNH"

 

1

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận ti phía Nam (TEDI South)

Hạ một mức đánh giá (*)

2

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI)

Hạ một mức đánh giá (*)

3

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn)

Hạ một mức đánh giá (*)

4

Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1

Hạ một mức đánh giá (*)

5

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI)

Hạ một mức đánh giá (*)

6

Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu đường (RECO-TEDI)

Hạ một mức đánh giá (*)

7

Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)

Hạ một mức đánh giá (*)

8

Công ty CP Thiết kế và xây dựng NaNo

Hạ một múc đánh giá (*)

9

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

Hạ một mức đánh giá (*)

10

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)

Hạ một mức đánh giá (*)

11

Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông 8

Hạ một mức đánh giá (*)

12

Công ty CP Tư vấn Phú Thái

Hạ một mức đánh giá (*)

13

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội

Hạ một mức đánh giá (*)

14

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum

Hạ một mức đánh giá (*)

15

Công ty CP tư vấn Xây Dựng Giao thông tỉnh Điện Biên

Hạ một mức đánh giá (*)

16

Công ty TNHH tư vấn xây dựng giao thông Bắc Thanh

 

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

 

I.1

"ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU”

 

I.2

"ĐÁP ỨNG YÊU CU"

 

1

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)

 

2

Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South)

 

3

Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu Đường (RECO-TEDI)

 

4

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

 

5

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

 

6

Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú

 

I.3

"TRUNG BÌNH"

 

1

Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)

Hạ một mức đánh giá (*)

 

 

 

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI

 

III.1

"ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU"

 

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

 

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

 

III.2

"ĐÁP ỨNG YÊU CẦU"

 

1

Công ty CP Tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy /TEDI

 

2

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South)

 

3

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)

 

4

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO

 

5

Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Sơn Hà

 

6

Công ty TNHH Thế gii Kỹ thuật

 

7

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

 

8

Công ty CP tư vấn đầu tư công trình hàng hải Việt Nam

 

9

Công ty CP tư vấn xây dựng Việt Hà

 

10

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 89

 

11

Viện khoa học và công nghệ Hàng Hải - Đại học Hàng Hải

 

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

 

 

 

Ghi chú:

(*): Hạ một mức đánh giá kết quả thực hiện do có sai sót theo các kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2016

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN 2016

B  CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN GIÁM SÁT

TT

TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN

GHI CHÚ

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

 

I.1

"ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU"

 

I.2

"ĐÁP ỨNG YÊU CẦU"

 

1

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

Hạ một mức đánh giá (*)

2

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)

 

3

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI)

 

5

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc

 

6

Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)

 

8

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI)

 

10

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long)

 

11

Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

 

12

Công ty CP Xây dựng VNC

 

13

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI)

 

17

Công ty CP tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Phương Đông

 

18

Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà

 

19

Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 - CIENCO 1

 

20

Công ty CP Tư vấn và xây dựng Thành Đạt

 

21

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI)

 

22

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum

 

23

Công ty CP Tư vấn T27

 

24

Trung tâm TVGS CTGT - Sở GTVT Hòa Bình

 

25

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt

 

26

Công ty CP Tư vấn & Đầu tư 568

 

27

Trung tâm Tư vấn và Giám sát xây dựng công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc

 

28

Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)

 

29

Công ty CP Tư vấn công nghiệp Bình Minh

 

30

Công ty CP Tư vấn Asico Việt Nam

 

31

Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nng - TCD

 

32

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO

 

33

Công ty CP Tư vấn Quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)

 

34

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông 8

 

35

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

 

36

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 - Cục QLĐB 1

 

37

Công ty CP tư vấn xây dựng 533 phía nam

 

38

Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk

 

39

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội

 

40

Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone)

 

41

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1

 

42

Công ty CP Tư vấn Phú Thái

 

43

Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong

 

44

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt

 

46

Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4

 

47

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

 

48

Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu đường (RECO-TEDI)

 

49

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định

 

50

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

 

51

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi

 

52

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum

 

53

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt

 

54

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

 

55

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa

 

56

Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO

 

57

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2

 

58

Công ty CP tư vấn xây dựng Thành Công

 

59

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn

 

60

Công ty TNHH tư vấn xây dựng P-T

 

61

Công ty CP Kỹ thuật DDA

 

62

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

 

63

Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Nam Việt

 

64

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)

 

65

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị

 

66

Công ty CP Tư vấn Giao thông Qung Nam

 

67

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tnh Lạng Sơn

 

68

Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

 

69

Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành

 

70

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái

 

71

Công ty TNHH MTV kiểm định xây dựng An Hòa

 

72

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc

 

73

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ B&R

 

74

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS

 

75

Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế

 

76

Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam

 

77

Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc

 

78

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Cicco Đà Nng

 

79

Trung tâm tư vấn KHKT xây dựng công trình giao thông - Hội KHKT cầu đường Yên Bái

 

80

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Điện Biên

 

81

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông

 

82

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông An Bình

 

83

Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

 

84

Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ

 

85

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi

 

86

Công ty CP xây dựng Kiến Vinh

 

87

Công ty CP tư vấn An Nguyên

 

88

Công ty CP kỹ sư và tư vấn Việt Nam

 

89

Công ty TNHH Tổng hợp Kỹ thuật Hưng Thụy

 

90

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ

 

91

Công ty TNHH Tư vấn KHKT Cầu đường Quảng Trị

 

I.3

"TRUNG BÌNH"

 

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Hạ một mức đánh giá (*)

2

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI)

Hạ một mức đánh giá (*)

3

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDl South)

Hạ một mức đánh giá (*)

4

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625

Hạ một mức đánh giá (*)

5

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn):

Hạ một mức đánh giá (*)

6

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3

Hạ một mức đánh giá (*)

7

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

Hạ một mức đánh giá (*)

8

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng ECC

Hạ một mc đánh giá (*)

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

 

 

"ĐÁP ỨNG YÊU CU"

 

1

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)

 

2

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

 

3

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận ti phía Nam (TEDI South)

 

4

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

 

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI

 

 

"ĐÁP ỨNG YÊU CẦU"

 

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

 

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

 

3

Công ty CP Tư vấn xây dựng Cng - Đường thủy /TEDI

 

4

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)

 

5

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO

 

6

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

 

7

Công ty CP tư vấn xây dựng Việt Hà

 

8

Viện khoa học và công nghệ Hàng Hải - Đại học Hàng Hải

 

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

 

"ĐÁP ỨNG YÊU CẦU"

 

-

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

 

Ghi chú:

(*): Hạ một mức đánh giá kết quả thực hiện do có sai sót theo các kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2016

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN 2016

C  CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH

TT

TÊN CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN

GHI CHÚ

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

 

I.1

"ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU"

 

I.2

"ĐÁP ỨNG YÊU CẦU"

 

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

 

2

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI)

 

3

Công ty CP Xây dựng VNC

 

4

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3

 

5

Trung tâm Khoa học công nghệ GTVT - Trường ĐH GTVT

 

6

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

 

7

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

 

8

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông)

 

9

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông (Transinco)

 

10

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI)

 

12

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

 

13

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI)

 

14

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt

 

15

Công ty TNHH Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng

 

16

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI)

 

17

Công ty CP UTC2

 

18

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2

 

19

Công ty CP tư vấn đầu tư và kiểm định xây dựng

 

20

Công ty CP LAS92

 

21

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South)

 

22

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4

 

23

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt

 

24

Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)

 

I.3

"TRUNG BÌNH"

 

11

Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)

Hạ một mức đánh giá (*)

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

 

 

"ĐÁP ỨNG YÊU CẦU"

 

1

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

 

2

Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)

 

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI

 

 

"ĐÁP ỨNG YÊU CU"

 

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

 

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

 

3

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

 

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

 

"ĐÁP ỨNG YÊU CẦU"

 

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

 

Ghi chú:

- Kết quả thực hiện các tổ chức Tư vấn "Đáp ứng vượt yêu cầu", "Đáp ứng yêu cầu" được xếp thứ tự theo s điểm đánh giá của các tổ chức Tư vn từ nhiều đến ít.

(*): Hạ một mức đánh giá kết quả thực hiện do có sai sót theo các kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2016


PHỤ LỤC 5

THÔNG TIN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MỘT SỐ TƯ VẤN
(Kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 của Bộ GTVT)

A. Phn thông tin chất lượng dịch vụ vn

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Nhà thầu tư vấn

Năm

Thông tin dịch vụ TVTK thực hin

Thông tin dịch vụ TVGS thực hiện

Thông tin bổ sung về chất lượng dịch vụ

Lập quy hoạch

Lập dự án

TKKT, BVTC (nếu TK 2 bước)

BVTC (nếu TK 3 bước)

Liên danh, thầu phụ

Quan trọng quốc gia hoặc công trình cấp đặc biệt

Nhóm A hoặc có Công trình cấp I

Nhóm B và có Công trình cấp II

Nhóm B hoặc có Công trình cấp III

Nhóm C hoặc Công trình cấp IV trở xuống

Liên danh, thầu phụ

Tỷ trọng gói thầu xây lắp được TVGS trong dự án

Ứng dụng công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật, sáng kiến có hiệu quả thiết thực

Được Bộ hoặc cấp tương đương trở lên khen thưởng

Bị khiển trách, phê bình bằng văn bản

Bị cảnh cáo

Bị phạt hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

I

TƯ VẤN THIẾT KẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Tuy An - Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên (ĐT643)

Sở GTVT Phú Yên

Công ty CP Tư vấn xây dựng CTGT 2 (TECCO 2)

2014

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

3

Dự án Xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên

Ban QLDA2

Tng công ty TVTK GTVT - CTCP

2014

 

 

V

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

4

Dự án Xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên

Ban QLDA2

Viện Cầu và kết cấu Nhật Bản

2014

 

 

V

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

5

Dự án Xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Ni-Thái Nguyên

Ban QLDA2

Nippon Koei

2014

 

 

V

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

6

Đường Tuần tra Biên giới

Ban QLDA 47

Công ty CP Tư vn Thiết kế Xây dựng Giao thông Công chính Đà Nng

2014

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

7

Dự án thành phần 1: Dự án đu tư xây dựng cu Cổ Chiên QL60 tnh Bến Tre và Trà Vinh theo hình thức hợp đng BOT

Ban QLDA7

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

8

Dự án thành phn 2 - Dự án đầu tư xây dựng cu C Chiên, QL60, tnh Bến Tre và tnh Trà Vinh

Ban QLDA7

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

9

DA XDCT m rộng QL1 đoạn Km649+700- Km657+025,89; Km663+900-Km671 +228,94; Km672,54-Km717+100 thuộc địa phận tnh Qung Bình

Ban QLDA khu vực chuyên ngành GTVT Qung Bình

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

10

DA ĐTXD công trình QL1 đoạn qua Km672+600- Km704+900 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình

Công ty CP tập đoàn Trường Thịnh

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

11

DA đầu tư cải tạo, nâng cp QL1 đoạn Km1027- Km1063+877 và Km1092+577-Km1125+00 tnh Qung Ngãi

Sở GTVT Qung Ngãi

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

12

DA ĐTXD công trình m rộng QL1 đoạn từ KM1265+00-Km 1353+00 tỉnh Phú Yên

Ban QLDA Thăng Long

Tng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

13

DA đầu tư ci tạo, nâng cấp QL1 đoạn Km 1063+877 - Km1072+566; Km1072+566 - Km1080+046 (tuyến tránh Mộ Đức) và Km 1080+046-Km 1092+577, tnh Qung Ngãi

Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

14

DA đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế - thành phố Đà Nng theo hình thức hợp đồng BT.

Cty TNHH BT Ngã ba Huế

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2015

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

15

Dự án đường ven biển Ninh Thun

Ban QLCDA giao thông Ninh Thuận

Công ty CP TVTK GTVT Phía Nam (TEDl SOUTH)

2015

 

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

16

Dự án đầu tư xây dựng công trình m rộng QL1 đoạn qua địa phận tnh Qung Ngãi phân đoạn Km1101+317-Km1114+100 và Km1045+788 - Km1063+877

S GTVT Qung Ngãi

Công ty TNHH MTV Tư vn và kho sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn)

2015

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

17

Dự án ĐTXD công trình m rộng QL1 đoạn Km1265 - Km1353 +300, tỉnh Phú Yên (Các gói thầu: GT số 8: Km1365 - Km1278 và GT s 14: Km1337+930 - Km1344)

Ban QLDA Thăng Long

Công ty TNHH MTV Tư vn và kho sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn)

2015

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

18

Dự án ĐTXD công trình m rộng QL1 đoạn Km1374+525-Km1392 và Km1405-Km 1425, tnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đng BOT

Công ty CP BOT Đèo C Khánh Hòa

Công ty TNHH MTV Tư vấn và kho sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn)

2015

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

19

Dự án ĐTXD công trình m rộng QL1 đoạn Km741 + 170 - Km756+705, tnh Qung Trị theo hình thức hợp đồng BOT

Công ty TNHH BOT Qung Trị

Công ty TNHH MTV Tư vấn và kho sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn)

2015

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

20

Dự án ĐTXDCT khôi phục, ci tạo QL20 đoạn Km141+300 - Km154+400, tnh Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT

Công ty TNHH BOT và BT QL20

Công ty TNHH MTV Tư vấn và kho sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn)

2015

 

 

V

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

21

Dự án ĐTXD công trình m rng QL1 đoạn Hà Nội - Bc Giang theo hình thức hợp đồng BOT

Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bc Giang

Công ty TNHH MTV Tư vấn và kho sát thiết kế xây dựng (TV Trường Sơn)

2015

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

22

Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần 2 (Cầu Tân Phong)

Ban QLDA 6

Công ty CP Tư vn xây dựng CTGT 2 (TECCO 2)

2015

 

V

V

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

23

Dự án m rộng QL1 đoạn qua đa phận tnh Phú Yên

Ban QLDA

Công ty CP Tư vấn xây dng CTGT2 (TECCO 2)

2015

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

24

Dự án ĐTXDCT khôi phục, ci tạo QL20 ni từ tỉnh Đồng Nai đến tỉnh Lâm Đồng

Công ty BT20

Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vn ti 4

2015

 

 

V

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

25

Dự án Đầu tư xây dựng công trình cu Mỹ Lợi - Km34+826, Quốc lộ 50, trên địa bàn tỉnh Long An và tnh Tiền Giang theo hình thức BOT

Công ty CP đầu tư cu Mỹ Lợi

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R

2015

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

26

Dự án xây dựng các cu treo dân sinh thuộc Đề án xây dựng 186 cu treo dân sinh thuộc 28 tnh miền núi phía Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và chương trình "Nhịp cầu yêu thương" giai đoạn 1

Ban QLDA 3

Công ty Cổ phần Tư vn xây dựng giao thông VINACO

2015

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

27

Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 tnh miền núi phía Bc, miền Trung và Tây Nguyên

Ban QLDA 3

Công ty CP Tư vn xây dựng Giao thông Kon Tum

2015

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

28

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai

Ban QLDA Đường st

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (Tricc)

2015

 

 

V

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

29

Dự án tín dụng ngành GTVT đ cải tạo mạng Iưới đường quốc gia (giai đoạn I)

Ban QLDA6

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)