Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật vận tải công cộng xe buýt Bình Định

Số hiệu: 12/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 07/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2020/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG ÍCH VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

Căn cứ Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng trong vận tải hành khách bằng xe ô tô buýt của Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn thuộc Hợp tác xã vận tải Bình Minh

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 392/SGTVT- KHTC ngày 01/4/2020 và Biên bản họp liên ngành ngày 27/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí áp dụng đối với dịch vụ công ích vận tải khách công cộng bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Danh mục dịch vụ công ích các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện theo các phương thức đặt hàng (hoặc đấu thầu) gồm 09 tuyến, trong đó có 02 tuyến đặt hàng và 07 tuyến hỗ trợ. Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm.

2. Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí tại Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh, với nội dung chính như sau:

- Điểm a, Khoản 3, Điều 1: Định mức lao động: điều chỉnh tăng chỉ tiêu Phó Giám đốc từ 01 người lên thành 02 người.

- Điểm c Khoản 3 Điều 1: Chi phí huy động phương tiện điều chỉnh, bổ sung như sau:

Chi phí huy động phương tiện được tính trên cơ sở số kilomet xe buýt di chuyển thực tế từ bãi đỗ xe buýt đến điểm đầu của tuyến để thực hiện hành trình và ngược lại (số kilomet huy động phương tiện cụ thể áp dụng đối với từng tuyến). Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo.

- Bãi bỏ Điểm g, Khoản 3, Điều 1 về nội dung cự ly.

- Bổ sung thêm vào Khoản 3, Điều 1 nội dung sau:

“Định mức tiêu hao nhiên liệu:

Các tuyến xe buýt T6B, T8 và T13 có hành trình đi qua các đoạn đường được xếp loại 4 (ngoài loại 1, 2, 3 theo quy định tại Khoản 4 Chương II Thông tư 65/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT), định mức tiêu hao nhiên liệu tăng thêm 12,5% đối với số kilomet đường được xếp loại 4 theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh”. Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, cơ chế kiểm tra, giám sát và nghiệm thu sản phẩm đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở Tư pháp;
- PVP VX;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.12b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH CÁC TUYẾN XE BUÝT SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số: 12/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tuyến

Điểm đầu

Điểm cuối

Hành trình

Cự ly hành trình

(km)

1

T1

Trường Cao đẳng Y tế

Suối Mơ

Trần Quý Cáp (Trường Cao đẳng Y tế Bình Định) - Trần Hưng Đạo - Hùng Vương - Ngã ba Phú Tài - Quốc lộ 1A - Ngã 3 Hầm Dầu (Khu công nghiệp Phú Tài) - Trường Lâm Nghiệp - Bến Bùi Thị Xuân - Suối Mơ và ngược Lại

21

2

T2

Chợ Lớn

Xã Phước Mỹ

Chợ Lớn - Lê Thánh Tôn - Tăng Bạt Hổ - Lê Hồng Phong- Công viên Quang Trung - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Thái Học - Chợ Khu sáu - Ngô Mây - An Dương Vương - Đại học Quy Nhơn - Bến xe Trung tâm Quy Nhơn - Ngã 5 Hồ Le - Quốc lộ 1D - Ngã ba Phú Tài - Quốc lộ 1A - Ngã ba Hầm Dầu - Chợ Phú Tài - N4 Long Mỹ - Xã Phước Mỹ và ngược lại

25,2

3

T6B

Cầu 16 (Ngã ba Vườn Xoài)

Thị trấn Vĩnh Thạnh

Ngã 3 Vườn Xoài - ĐT.637 - Thôn Tiên Thuận - Thôn Định Xuân - Thôn Định Quang - Thôn Định Thái - Ngã ba Hồ Định Bình - Thị trấn Vĩnh Thạnh (giáp xã Vĩnh Hảo)

20

4

T8

Ngân hàng đầu tư (siêu thị)

Thị trấn Vân Canh

Ngân hàng đầu tư - Siêu thị - An Dương Vương - Đại học Quy Nhơn - Bên xe Trung tâm Quy Nhơn - Ngã 5 Hồ Le - Quốc lộ 1D - Ngã ba Phú Tài - Quốc lộ 1A - Ngã ba Diêu Trì - Quốc lộ 19C - Hạt Kiểm lâm Tuy Phước - Phước Thành - Canh Vinh - Canh Hiển - Thị trấn Vân Canh

43,9

5

T13

Bệnh viện Bồng Sơn

Thị Trấn An Lão

Bệnh viện Bồng Sơn - Chợ Bồng Sơn - Đường Trần Phú - Trường THPT chuyên Chu Văn An - Đường Trần Phú - Đường Trần Hưng Đạo - ĐT.629 - N3 Mỹ Thành - Ân Hảo - Xuân Phong - Thị trấn An Lão và ngược lại

37

6

T14

Chợ Lớn

Khu vực 1 (phường Ghềnh Ráng)

Chợ Lớn - Lê Thánh Tôn - Trường Trưng Vương - Nguyễn Huệ - Trường Quốc Học - Trường Nguyễn Thái Học - Trường THCS Ghềnh Ráng - Khu vực 1 phường Ghềnh Ráng và ngược lại

18,5

7

T15

Chợ Lớn

Khu vực 2 (phường Ghềnh Ráng)

Chợ Lớn - Lê Thánh Tôn - Trường Trưng Vương - Nguyễn Huệ - Trường Quốc Học - Trường Nguyễn Thái Học - Trường THCS Ghềnh Ráng - Khu vực 2 phường Ghềnh Ráng và ngược lại

14

8

T21

Quy Nhơn

Nhơn Hải

Cảng Thị Nại - Trần Hưng Đạo - Trần Cao Vân - Nguyễn Huệ - Bệnh viện Đa Khoa tỉnh - Siêu thị - Đống Đa - Sáu Cao - Bùng binh Nhơn Hội - Xã Nhơn Hải và ngược lại

22

9

T22

Quy Nhơn

Nhơn Lý

Cảng Thị Nại - Trần Hưng Đạo - Trần Cao Vân - Nguyễn Huệ - Bệnh viện Đa Khoa tỉnh - Siêu thị - Đống Đa - Sáu Cao - Bùng binh Nhơn Hội - Xã Nhơn Lý và ngược lại

25,6

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÁC TUYẾN XE BUÝT CÓ YẾU TỐ HUY ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN
(Kèm theo Quyết định số: 12/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tuyến

Điểm đầu

Điểm cuối

Hành trình huy động
(từ bến đỗ đến điểm đầu/điểm cuối của tuyến)

Cự ly huy động trong ngày (km)

1

T1

Trường Cao đẳng Y tế

Suối Mơ

Từ bến Nhơn Phú đến bến Chợ Lớn: 6,5kmTừ điểm cuối Suối Mơ về bến Bùi Thị Xuân: 3,5km

10

2

T2

Chợ Lớn

Xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn

Từ bến Nhơn Phú đến bến Chợ Lớn: 6,5kmTừ điểm cuối xã Phước Mỹ về bến Bùi Thị Xuân: 6,5km

13

3

T14

Chợ Lớn

Khu vực 1 (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn)

Từ Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn đến điểm xuất phát KV1: 10,0km x 2 (đi và về)

20

4

T15

Chợ Lớn

Khu vực 2 (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn)

Từ Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn đến điểm xuất phát KV2: 5,0km x2 (đi và về)

10

 

PHỤ LỤC 03

DANH MỤC CÁC TUYẾN XE BUÝT CÓ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU
(Kèm theo Quyết định số: 12/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tuyến

Điểm đầu

Điểm cuối

Đoạn đường xếp loại 4

Chiều dài

(km)

1

T6B

Cầu 16 (Ngã ba Vườn Xoài)

Thị trấn Vĩnh Thạnh

Ngã 3 Vườn Xoài - ĐT.637 - Thôn Tiên Thuận - Thôn Định Xuân - Thôn Định Quang - Thôn Định Thái - Ngã ba Hồ Định Bình - Thị trấn Vĩnh Thạnh (giáp xã Vĩnh Hảo)

20

2

T8

Ngân hàng đầu tư (siêu thị)

Thị trấn Vân Canh

Ngã ba Diêu Trì - Quốc lộ 19C - Hạt Kiểm lâm Tuy Phước - Phước Thành - Canh Vinh - Canh Hiển - Thị trấn Vân Canh

30,7

3

T13

Bệnh viện Bồng Sơn

Thị Trấn An Lão

ĐT.629 - N3 Mỹ Thành - Ân Hảo - Xuân Phong - Thị trấn An Lão và ngược lại

31,2

4

T21

Quy Nhơn

Nhơn Hải

Bùng binh Nhơn Hội - Xã Nhơn Hải và ngược lại

7,4

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2020/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 về điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí áp dụng đối với dịch vụ công ích vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


738

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!