Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND về Quy định hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh, gắn máy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Số hiệu: 12/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trần Công Chánh
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2012/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (HN-TP.HCM);
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP.TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQ, các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng VB);
- Lưu: VT, KTTH.KSTTHC. HK
(D\hồng kính 2012\quyet dinh phap quy)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 12/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vận chuyển hành khách có thu tiền bằng xe mô tô hai bánh, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xe gắn máy: là xe cơ giới hai bánh, có dung tích xi lanh dưới 50cm3 (không kể xe có động cơ điện).

2. Xe mô tô hai bánh: là xe cơ giới hai bánh, có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên.

3. Nghiệp đoàn: là tổ chức của những người cùng nghề nghiệp hợp thành, nhằm bảo vệ quyền lợi cho nhau.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN VÀ NGƯỜI HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN

Điều 4. Điều kiện người hành nghề vận chuyển

1. Người có Quốc tịch Việt Nam phải đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định.

2. Phải đảm bảo sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Giao thông đường bộ.

3. Phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Trang bị mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng theo quy định cho mình và khách đi xe.

5. Có hộ khẩu thường trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú tại địa phương.

6. Phải đăng ký tham gia vận chuyển hành khách với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

7. Khi hoạt động vận chuyển hành khách phải đeo thẻ, trang phục (theo mẫu quy định tại Phụ lục II) và tuân thủ các quy định khác của Luật giao thông đường bộ.

Điều 5. Phương tiện vận chuyển

Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy phải đúng kiểu loại đã được cấp giấy đăng ký và gắn biển số do cơ quan công an có thẩm quyền cấp, được phép tham gia giao thông phải bảo đảm về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 2 Điều 53 của Luật Giao thông đường bộ, cụ thể:

1. Có đủ hệ thống hãm có hiệu lực.

2. Có hệ thống chuyển hướng có hiệu lực.

3. Có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu.

4. Có bánh lốp đúng kích cỡ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại xe.

5. Có đủ gương chiếu hậu và các trang thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển.

6. Có còi với âm lượng đúng quy chuẩn kỹ thuật.

7. Có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói và các trang thiết bị khác, bảo đảm khí thải, tiếng ồn theo quy chuẩn môi trường.

8. Các kết cấu phải đủ độ bền và bảo đảm tính năng vận hành ổn định.

Chương III

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE GẮN MÁY

Điều 6. Tổ chức hoạt động

1. Trên cơ sở quy mô và địa bàn hoạt động, cá nhân tham gia vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được tổ chức thành các nghiệp đoàn theo hình thức tự quản, trực thuộc Liên đoàn lao động (huyện, thị xã, thành phố) tùy theo điều kiện và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn thành lập 01 hay nhiều nghiệp đoàn.

2. Điểm đỗ để chờ khách do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quy định (có cấm biển báo ghi rõ phạm vi cho phép).

3. Việc trả khách tùy thuộc vào nhu cầu của hành khách (trừ những khu vực cấm) nhưng phải đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

4. Giá cước vận chuyển là giá thỏa thuận giữa hành khách với người điều khiển phương tiện.

Điều 7. Đăng ký tham gia vận chuyển hành khách

1. Các đối tượng tham gia vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh, xe gắn máy theo quy định này phải trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đăng ký.

2. Việc đăng ký tham gia vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được thực hiện tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

3. Giao Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và hạ tầng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Điều 8. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký

Trình tự thực hiện:

Cá nhân chuẩn bị 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh, xe gắn máy. Nộp tại Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố.

2. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn xin đăng ký vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh, xe gắn máy (theo mẫu quy định tại Phụ lục I).

b) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân.

c) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú.

d) 02 ảnh màu 4x6 chụp không quá 06 tháng.

Đối với các loại giấy tờ quy định tại Điểm b, c Khoản này, các cá nhân đi đăng ký phải mang theo bản gốc để đối chiếu.

3. Thời gian cấp giấy là 05 ngày khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chậm nhất 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phải cấp thẻ cho cá nhân đăng ký. Trường hợp từ chối chứng nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho người nộp hồ sơ.

4. Thẻ hành nghề được Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố công nhận cá nhân đủ điều kiện tham gia vận chuyển hành khách có thời hạn 06 (sáu) tháng, hết thời hạn này người tham gia vận chuyển hành khách phải làm đơn xin cấp lại.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban ngành tỉnh

1. Sở Giao thông vận tải

a) Thực hiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

c) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Công an và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Chọn thành phố Vị Thanh làm điểm chỉ đạo thí điểm thực hiện quy định này và tiếp tục triển khai nhân rộng đến các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh khi có hiệu quả.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để biết và thực hiện.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

1. Tổ chức triển khai Quy định này đến mọi tổ chức, cá nhân sử dụng xe mô tô hai bánh, xe gắn máy để tham gia vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng nghiệp vụ tổ chức cấp thẻ hành nghề khi cá nhân đã làm thủ tục đăng ký theo đúng quy định.

3. Phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp trong việc hướng dẫn thành lập, quản lý các nghiệp đoàn ở địa phương.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc phối hợp quản lý hoạt động vận chuyển hành khách tại địa phương.

5. Quy định cụ thể điểm đỗ để chờ khách trên địa bàn quản lý.

6. Định kỳ hàng tháng, quý, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và hạ tầng thống kê tình hình hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh, xe gắn máy báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải) theo quy định.

Điều 11. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện việc cấp thẻ và trang phục cho người hành nghề được trích 10% từ nguồn kinh phí của Ban An toàn giao thông địa phương.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện Quy định này.           

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC I

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ
(Đính kèm Quyết định số: 12/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

…………., ngày…….tháng……năm………

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ

THAM GIA VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

Kính gửi:……………………….………………………………......

Họ và tên:………………………………sinh:…………Quốc tịch:………………..

Quê quán:…………………………………..……………….………….…………..

Địa chỉ hiện nay:………………………………...………….………………………

………………………………………………..……….……....……………………

Số CMND:………..…………..………cấp ngày………………………………......

Do…………………………………………………………………………………..

Điểm đỗ đón khách:……………………………………………..…………………

Cam đoan của chủ phương tiện trong quá trình tham gia vận chuyển hành khách:

……………………………………………………………….……………………..

………………………………..………………………………...…………………..

……………………………………………………………….……………………..

……………………………………………………………….……………………..

……………………………………………………………….……………………..

………………………………..………………………………...…………………..

 

 

Người đăng ký

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC II

MẪU THẺ HÀNH NGHỀ
(Đính kèm Quyết định số: 12/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Khổ của phù hiệu là (9cm x 6cm)

Có dán ảnh và đóng dấu giáp lai

Nền giấy trắng, mực đen

Thẻ cần ép plastic để bảo quản khi sử dụng

Mã số do các địa phương quy định sao cho dễ quản lý, theo dõi.

Hình mẫu: Gồm có mặt trước và mặt sau của áo.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2012/QĐ-UBND về Quy định hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh, gắn máy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.902
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13