Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1188/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Giao thông vận tải phục vụ hội nhập quốc tế đến năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1188/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1188/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI PHỤC VỤ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 18/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1576/QĐ-BGTVT ngày 19/7/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2020;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Giao thông vận tải phục vụ hội nhập quốc tế đến năm 2015, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng:

- Cán bộ, công chức làm công tác hội nhập quốc tế đang công tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải (GTVT);

- Lực lượng lao động tham gia hội nhập, trong đó chủ yếu là lao động xuất khẩu, công nhân của các doanh nghiệp trực tiếp tham gia xuất nhập khẩu thuộc ngành GTVT;

- Cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, giảng viên, giáo viên của các viện và các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường dạy nghề liên quan đến hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng;

a) Mục tiêu chung:

Đào tạo, bồi dưỡng để đến năm 2015 có đội ngũ những người làm công tác hội nhập quốc tế thông thạo về nghiệp vụ, ngoại ngữ, am hiểu luật pháp quốc tế, đáp ứng được những yêu cầu của hội nhập quốc tế.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- Bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên (giáo viên); đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các đối tượng tham gia hội nhập và hình thành được lực lượng chuyên gia hội nhập quốc tế thuộc lĩnh vực GTVT;

- 100% cán bộ, công chức làm công tác hội nhập quốc tế được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định;

- 100% cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp làm công tác hội nhập quốc tế thuộc ngành GTVT được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định, có khả năng giao dịch với người nước ngoài. Cán bộ lãnh đạo cấp Vụ có khả năng giao dịch chủ trì các hội nghị quốc tế;

- 100% cán bộ, công chức làm công tác hội nhập quốc tế thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm;

- Làm thủ tục cử cán bộ, công chức làm công tác hội nhập quốc tế đi đào tạo, bồi dưỡng tại các nước phát triển và đang phát triển.

3. Nội dung:

a) Những kiến thức cơ bản về hội nhập quc tế

Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế; các cam kết quốc tế của Việt Nam về hợp tác kinh tế - thương mại; thị trường thế giới và luật pháp quốc tế, luật pháp của các đối tác, hệ thống luật pháp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ASEAN và các tổ chức đa phương khác; các hiệp định thương mại song phương.

b) Những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hội nhập kinh tế quốc tế thuộc lĩnh vực GTVT:

Các kiến thức cơ bản về luật pháp quốc tế, kinh tế phát triển, thương mại quốc tế; nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng, các công cụ và biện pháp bảo vệ các quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp trong nước, các rào cản thương mại của các nước, kỹ năng đàm phán, khai thác thông tin về thị trường quốc tế; kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp thương mại của nước ngoài, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,... Các kiến thức chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ ngành GTVT phục vụ hội nhập quốc tế.

c) Các nội dung btrợ:

Những kiến thức tin học, ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), ngôn ngữ và phong tục tập quán của các nước có quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực GTVT. Đây là nội dung cần được phcập cho tất cả những người tham gia công tác hội nhập quốc tế ngành GTVT.

4. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng:

Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho công tác hội nhập quốc tế được tổ chức theo các hình thức: tập trung; tại chức; đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ đào tạo qua công việc, tham quan khảo sát; đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước.

5. Các giải pháp thực hiện:

a) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hội nhập quốc tế trong đó có chương trình bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về hội nhập quốc tế và các chương trình bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thuộc lĩnh vực GTVT.

b) Khảo sát nắm thực trạng đội ngũ giáo viên (cả giáo viên kiêm chức) để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện có cả về nội dung, phương pháp giảng dạy và đào tạo nguồn cho giáo viên.

c) Củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ sở đào tạo thuộc Bộ GTVT:

- Tổ chức hợp lý hệ thống cơ sở đào tạo để các trường đi học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuộc Bộ GTVT tham gia vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và lao động phục vụ hội nhập quốc tế;

- Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống các cơ sở đào tạo thuộc Bộ, đặc biệt là Trường Cán bộ quản lý GTVT;

d) Đa dạng hóa nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội nhập quốc tế. Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cần tập trung vào các nhiệm vụ: xây dựng chương trình, giáo trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; trang thiết bị dạy và học; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chuyên gia, công nhân có tay nghề bậc cao.

đ) Tăng cường quan hệ quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội nhập quốc tế. Cử các cán bộ tham gia hội nhập quốc tế đi tham quan, khảo sát, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí để triển khai Đề án này được huy động từ các nguồn: ngân sách nhà nước; của các doanh nghiệp; các dự án, tài trợ của các tổ chức quốc tế, nước ngoài; của bản thân người tham gia đào tạo, bồi dưỡng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

a) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

- Căn cứ Quyết định này xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phục vụ hội nhập quốc tế đến năm 2015 của cơ quan, đơn vị mình; gửi bản Kế hoạch về Bộ GTVT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để/theo dõi, tổng hợp.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ chức năng tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Vụ Tổ chức cán bộ:

- Theo dõi, kim tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Quyết định này; tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện, báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phục vụ hội nhập quốc tế; chương trình và các nội dung liên quan. Căn cứ kết quả rà soát xây dựng, tổ chức thực hiện hoặc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các chương trình nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phục vụ hội nhập quốc tế.

- Nghiên cứu để tham gia góp ý nhằm hoàn thiện chính sách cán bộ khuyến khích làm việc hiệu quả nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác phục vụ hội nhập quốc tế.

c) Vụ Hợp tác quốc tế:

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các bộ phận làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hội nhập quốc tế.

- Tham gia xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hội nhập quốc tế trong đó có chương trình bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về hội nhập quốc tế và các chương trình bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thuộc lĩnh vực GTVT.

d) Trường Cán bộ quản lý GTVT:

- Chủ động nghiên cứu, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phục vụ hội nhập quốc tế.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực, cơ cấu hợp lý; tăng cường sử dụng và xác định việc xây dựng đội ngũ giáo viên thỉnh giảng là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phục vụ hội nhập quốc tế.

- Xây dựng, hiện đại hóa Trường phù hợp với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phục vụ hội nhập quốc tế.

đ) Các trưng thuộc Bộ:

- Các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường dạy nghề tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức phục vụ hội nhập quốc tế;

- Các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường dạy nghề tham gia đào tạo lao động, công nhân của các doanh nghiệp trực tiếp tham gia xuất nhập khẩu để xuất khẩu lao động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tng cục trưởng Tng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Hiệu trưởng các Trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn Phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Tđt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1188/QĐ-BGTVT ngày 28/05/2012 phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Giao thông vận tải phục vụ hội nhập quốc tế đến năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


525

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217