Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 104/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 183/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 104/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 16/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 104/2004/QĐ-UB

Bình Dương, ngày 16 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 183/2003/QĐ-UB NGÀY 17/7/2003.

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003.
- Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông ngày 02/12/1994.
- Căn cứ Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đường bộ.
- Căn cứ Thông tư 213/2000/TT-BGTVT ngày 31/5/2000 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 172/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999.
- Xét đề nghị của Giám đốc sở Giao thông Vận tải tại công văn số 339/GTVT-GT ngày 23/4/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Nay sửa đổi Quyết định số 183/2003/QĐ-UB ngày 17/7/2003cña UBND tỉnh như sau :

- Tiêu đề của Quyết định số 183/2003/QĐ-UB ngày 17/7/2003 được sửa đổi là “Ban hành bảng qui định về bảo vệ công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

- Điều 1 của Quyết định số 183/2003/QĐ-UB ngày 17/7/2003 được sửa đổi là : Nay ban hành kèm theo Quyết định này bảng qui định về bảo vệ công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Tiêu đề của Bảng Quy định tạm thời về bảo vệ công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Ban hành kèm theo Quyết định số 183/2003/QĐ-UB ngày 17/7/2003) được sửa đổi như sau : Bảng qui định về bảo vệ công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Ban hành kèm theo Quyết định số 183/2003/QĐ-UB ngày 17/7/2003).

Điều II : Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị, Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ GTVT
- CT, PCT
- Như điều II
- LĐVP, CV
- Lưu VP, Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 104/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 183/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.829
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123