Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2006/QĐ-UBND áp dụng cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 01/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Trọng Hào
Ngày ban hành: 05/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 05 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐUB và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP ngày 13/11/2000 của Ban Vật

giá Chính phủ "V/v ban hành biểu cước vận tải hàng hoá bằng ô tô";

Xét đề nghị của Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng tại Công văn số 2630/SXD-KTTH ngày 21/12/2005 "Về việc áp dụng cước vận tải hàng hoá bằng ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP ngày 13/11/2000 của Ban Vật giá Chính phủ”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép áp dụng Biểu cước vận tải bằng ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP ngày 13/11/2000 của Ban Vật giá Chính phủ, thay thế cho cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô ban hành kèm theo các Quyết định: số 36/VGCP-CNTDDV ngày 08/5/1997 và số 13/1999/QĐ-BVGCP ngày 26/3/1999 của Ban Vật giá Chính phủ:

- Biểu cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh bằng mức cước quy định tại Phụ lục 1 và hướng dẫn tính cước vận tải hàng hoá theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP ngày 13/11/2000 của Ban Vật giá Chính phủ.

- Cước vận tải hàng hoá trên đường xấu hơn đường loại 5 được tăng thêm 20% so với mức cước đường loại 5.

Điều 2. Mức cước vận tải hàng hoá quy định tại Quyết định 89/2000/QĐ-BVGCP ngày 13/11/2000 của Ban Vật giá Chính phủ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng đầu ra và áp dụng trong các trường hợp sau:

- Xác định cước vận tải hàng hoá thanh toán từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trường hợp thực hiện cơ chê đấu thầu đối với cước vận tải hàng hoá thì áp dụng theo mức cước trúng thầu.

- Là cơ sở để các đơn vị tham khảo trong quá trình thương thảo hợp đồng cước vận tải hàng hoá ngoài các trường hợp nêu trên.

- Xác định đơn giá trợ giá, trợ cước thực hiện theo nội dung Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP ngày 13/11/2000 của Ban Vật giá Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ TC, Bộ GTVT (b/c);
- Lưu: VT , các CVNCTH.
Hoàng - XDNĐ 486

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2006/QĐ-UBND áp dụng cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.341
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160