Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐND về xác định vị trí cắm biển báo “Vành đai biên giới” và “Vùng cấm” trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 88/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2016/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CẮM BIỂN BÁO “VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI” VÀ “VÙNG CẤM” TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tnh về việc xác định vị trí cắm biển báo “Vành đai biên giới” và “Vùng cm” trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các vị trí cắm biển báo “Vành đai biên giới” và “Vùng cấm” trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp. (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khóa IX, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPQH, VPCP (I, II), Ban CTĐB;
- Bộ Quốc phòng;
- Cục KTVB - B
Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT/TU,
UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Đại biểu HĐND T
nh;
-
UBKTTU, các sở, ban, ngành Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành ph
;
- Công báo T
nh;
- Lưu: VT, TH,
(Ng).

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

CẮM BIỂN BÁO “VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI” VÀ BIỂN BÁO “VÙNG CẤM”
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số
88/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đng nhân dân Tỉnh v xác định vị trí cắm biển báo "Vành đai biên giới" và “Vùng cấm” trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp).

I. Vị trí cắm biển báo “Vành đai biên giới”.

1. Địa phận huyện Tân Hồng: cắm 19 biển báo.

(1) Biển báo số 01 (09945-54208) cắm tại phía Đông dốc cầu Cái Cái cách biên giới 254m, thuộc ấp Phước Tiên, xã Thông Bình.

(2) Biển báo số 02, cách biển báo số 01 khoảng cách 750m, tại phía Nam cầu Kênh lộ 30, vị trí (10208-53755), cách biên giới 306m, thuộc ấp Thị, xã Thông Bình.

(3) Biển báo số 03, cách biển báo số 02 khoảng cách 1.750m, tại cụm dân cư Trảng Xê Đá, vị trí (11170-52414), cách biên giới 161m, thuộc ấp Thị, xã Thông Bình.

(4) Biển báo số 04, cách biển báo số 03 khoảng cách 1.000m, tại cụm dân cư Ba Lê Hiếu, vị trí (11933-51628), cách biên giới 155m, thuộc ấp Thị, xã Thông Bình.

(5) Biển báo số 05, cách biển báo số 04 khoảng cách 1.000m, tại cụm dân cư Côn Ét, vị trí (12110-50630), cách biên giới 154m, thuộc ấp Thị, xã Thông Bình.

(6) Biển báo số 06, cách biển báo số 05 khoảng cách 1.100m, tại cụm dân cư Lăng Xăng 3, vị trí (11305-49826), cách biên giới 159m, thuộc ấp Thị, xã Thông Bình.

(7) Biển báo số 07, cách biển báo số 06 khoảng cách 500m, tại cầu Tân Thành gần Đội kiểm soát hành chính Tân Thành, vị trí (11072-49564), cách biên giới 173m, thuộc ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ.

(8) Biển báo số 08, cách biển báo số 07 khoảng cách 250m, tại đầu cng Tân Hòa, vị trí (10975-49054), cách biên giới 223m, thuộc ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ.

(9) Biển báo số 09, cách biển báo số 08 khoảng cách 2.000m, tại cụm dân cư Vòng Nguyệt, vị trí (12087-47830), cách biên giới 152m, thuộc ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ.

(10) Biển báo số 10, cách biển báo số 09 khoảng cách 750m, tại cuối cụm dân cư Vòng Nguyệt, vị trí (12800-47175), cách biên giới 216m, thuộc ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ.

(11) Biển báo số 11, cách biển báo số 10 khoảng cách 500m, tại ngã 3 đường N2, vị trí (12445-46806), cách biên giới 551m, thuộc ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ.

(12) Biển báo số 12, cách biển báo số 11 khoảng cách 1.300m, tại bên phải đường số 3, vị trí (11572-46025), cách biên giới 595m, thuộc ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ.

(13) Biển báo số 13, cách biển báo số 12 khoảng cách 1.750m, tại tháp nước gần nhà ông Tư De, vị trí (10172-44983), cách biên giới 168m, thuộc ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ.

(14) Biển báo số 14, cách biển báo số 13 khoảng cách 1.400m, đầu cụm dân cư Bình Phú (Đồn 909 cũ), vị trí (08653-44428), cách biên giới 194m, thuộc ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ.

(15) Biển báo số 15, cách biển báo số 14 khoảng cách 400m, tại cầu Sa Rài, vị trí (08372-44405), cách biên giới 180m, thuộc ấp Chiến Thng, xã Tân Hộ Cơ.

(16) Biển báo số 16, cách biển báo số 15 khoảng cách 1.400m, tại cụm dân cư Cả Xiêm, vị trí (07934-43330), cách biên giới 170m, thuộc ấp Cả Găng, xã Bình Phú.

(17) Biển báo số 17, cách biển báo số 16 khoảng cách 1.450m, tại phía Nam cầu Tân Công Chí, vị trí (06955-42143), cách biên giới 324m, thuộc ấp Cả Găng, xã Bình Phú.

(18) Biển báo số 18, cách biển báo số 17 khoảng cách 1.600m, tại cụm dân cư Cả Chanh, vị trí (06092-41629), cách biên giới 208m, thuộc ấp Cả Găng, xã Bình Phú.

(19) Biển báo số 19, cách biển báo số 18 khoảng cách 1.500m, tại cụm dân cư Gò Cát, vị trí (04750-40521), cách biên giới 341m, thuộc ấp Thống Nhất, xã Bình Phú.

2. Địa phận thị xã Hồng Ngự: cắm 03 biển báo.

(20) Biển báo số 20, cách biển báo 19 khoảng cách 2.000m, tại cụm dân cư Á Đôn 1, vị trí (03524-39279), cách biên giới 174m, thuộc ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh.

(21) Biển báo số 21, cách biển báo s20 khoảng cách 1.750m, tại cụm dân cư Tân Thành, vị trí (02294-39221), cách biên giới 798m, thuộc ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh.

(22) Biển báo số 22, cách biển báo 21 khoảng cách 2.650m, tại phía Bc cầu Tắc ông Rèn, vị trí (00267-37384), cách biên giới 950m thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hội.

3. Địa phận huyện Hồng Ngự: cắm 13 biển báo.

(23) Biển báo số 23, cách biển báo số 22 khoảng cách 750m, tại phía Bắc cầu Ba Chánh, vị trí (99916-36656), cách biên giới 710m, thuộc ấp 2, xã Thường Thới Hậu B.

(24) Biển báo số 24, cách biển báo 23 khoảng cách 2.100m, tại giữa cầu Muống, vị trí (01397-35032), cách biên giới 111m, thuộc ấp 1, xã Thường Thới Hậu B.

(25) Biển báo số 25, cách biển báo số 24 khoảng cách 2.750m, tại giữa cầu Đại, vị trí (02685-32472), cách biên giới 102m, thuộc ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Thới Hậu B.

(26) Biển báo số 26, cách biển báo số 25 khoảng cách 1.100m, tại giữa cầu Tiểu, vị trí (03151-31552), cách biên giới 123m, thuộc ấp Bình Hòa Trung, xã Thường Thới Hậu A.

(27) Biển báo số 27, cách biển báo số 26 khoảng cách 1.200m, tại cống Bầu Gốc, vị trí (03637-30412), cách biên giới 115m, thuộc ranh giới giữa ấp Bình Hòa Trung và Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A.

(28) Biển báo số 28, cách biển báo số 27 khoảng cách cách 750m, tại giữa cu Cả Sách, vị trí (03921-29547), cách biên giới 114m, thuộc ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A.

(29) Biển báo số 29, cách biển báo số 28 khoảng cách 1.000m, tại phía Bắc cầu Ba Nguyên, vị trí (04567-28704), cách biên giới 100m, thuộc ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thái Hậu A.

(30) Biển báo số 30, cách biển báo 29 khoảng cách 500m, tại Giồng Duối, vị trí (04310 - 28102), cách biên giới 389m, thuộc ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A.

(31) Biển báo số 31, cách biển báo số 30 khoảng cách 1.000m, tại đầu kênh Mới, vị trí (04135 - 27209), cách biên giới 317m, thuộc ấp Thượng xã Thường Thới Hậu A.

(32) Biển báo số 32, cách biển báo số 31 khoảng cách 1.000m tại cụm dân cư Giồng Bàng, vị trí (03946 -26082), cách biên giới 365m, thuộc ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước 1.

(33) Biển báo số 33, cách biển báo số 32 khoảng cách 2.500m, tại giữa cầu Kênh Sườn 2, vị trí (04595 - 23845), cách biên giới 308m, thuộc ấp 1, xã Thường Phước 1.

(34) Biển báo số 34, cách biển báo số 33 khoảng cách 2.200m, tại trụ sở Văn phòng ấp 1, vị trí (05564 - 21837), cách biên giới 390m, ấp 1, xã Thường Phước 1.

(35) Biển báo số 35, cách biển báo số 34 khoảng cách 250m, tại bến đò khu bảo thuế 2, vị trí (00634-38981), cách biên giới 369m, thuộc ấp 1, xã Thường Phước 1.

II. Vị trí cắm biển báo “Vùng cấm”.

Biển báo “vùng cấm”: Cắm 01 biển báo.

Cắm tại khu vực ngã 3 Cù Lao Vàm Xép tại trận địa đánh tàu (00341 - 37107) thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐND về xác định vị trí cắm biển báo “Vành đai biên giới” và “Vùng cấm” trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


645

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36