Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND thông qua phương án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ và thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp do tỉnh Hậu Giang ban hành

Số hiệu: 11/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Đinh Văn Chung
Ngày ban hành: 14/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2014/NQ-ND

Vị Thanh, ngày 14 tháng 10 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LONG MỸ, HUYỆN LONG MỸ VÀ THỊ TRẤN CÂY DƯƠNG, HUYỆN PHỤNG HIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua phương án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ và thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua phương án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ và thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.

(Đính kèm Phụ lục 1, 2).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Long Mvà huyện Phụng Hiệp theo tinh thần Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa VIII kỳ họp thứ Mười thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCP;
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
-
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
-
TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- U
BMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
-
Đại biểu HĐND tỉnh;
-
Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
-
HĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện;
-
Các cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LONG MỸ, HUYỆN LONG MỸ
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên đưng

Dài (m)

Chỉ số kỹ thuật

Cấp đưng

Điểm đầu

Điểm cuối

Tên đường đề nghị đặt

Ghi c

1

Đường Nguyễn Huệ

903

15-14-15 (44m)

Cấp IV

Đường Cách Mạng tháng Tám

Đường dự mở

Đường Nguyễn Huệ

 

2

Đường Phạm Văn Nhờ

2.116

5-18-5 (28m)

5-7-5 (17m)

Cấp IV

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Nước Đục

Đường Phạm Văn Nhờ

 

3

Đường Cách Mạng tháng Tám

3.300

7-7-8 (22m)

7-7 (14m)

7-14-7 (28m)

Cấp IV

Đường 3 tháng 2

Sông Cái Lớn

Đường Cách Mạng tháng Tám

 

4

Đường Nguyễn Trung Trực

1.508

5-7-3 (15m)

5-7-5 (17m)

Cấp IV

Đường Hai Bà Trưng

Bến đò Sông Cái Lớn

Đường Nguyễn Trung Trực

 

5

Đường 30 tháng 4

1.345

5-14-5 (24m)

6-10,5-6 (22,5m)

Cấp IV

Quốc lộ 61B

Tỉnh lộ 930

Đường 30 Tháng 4

 

6

Đường 3 tháng 2

795

6-10,5-6 (22,5m)

5-7-5 (17m)

Cấp IV

Cầu Trà Ban

Cầu Ba Nghiệp

Đường 3 Tháng 2

 

7

Đường Trần Hưng Đạo

832

5-14-5 (24m)

Cấp IV

Đường Trần Hưng Đạo

Cầu Ba Ly

Đường Trần Hưng Đạo

 

8

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

219

5-7-5 (17m)

Cấp IV

Đường Chiêm Thành Tấn

Đường Nguyễn Văn Trỗi

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

 

9

Đường Hai Bà Trưng

249

5-7-5 (17m)

Cấp IV

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Cách Mạng tháng Tám

Đường Hai Bà Trưng

 

10

Đường Chiêm Thành Tấn

1.890

5-14-5 (24m)

Cấp V

Cầu Trà Ban

Cầu Quan Ba

Đường Chiêm Thành Tấn

 

11

Đường Trần Phú

1.074

5-14-5 (24m)

Cấp IV

Cầu Trà Ban (30/4)

Giáp Quốc lộ 61B

Đường Trần Phú

 

12

Đường Võ Thị Sáu

311

5-12-1 (18m)

Cấp V

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Cách Mạng tháng Tám

Đường Võ Thị Sáu

 

13

Đường Nguyễn Văn Trỗi

311

1-12-5 (18m)

Cấp V

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Cách Mạng tháng Tám

Đường Nguyễn Văn Trỗi

 

14

Đường Nguyễn Việt Hồng

309

1-12-5 (18m)

Cấp V

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Cách Mạng tháng Tám

Đường Nguyễn Việt Hồng

 

15

 

277

5-14-5 (24m)

5-7-5 (17m)

Cấp IV

Đường Cách Mạng tháng Tám

Đường 3 tháng 2

Đường Nguyễn Quốc Thanh

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CÂY DƯƠNG, HUYỆN PHỤNG HIỆP
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên đưng

Dài (m)

Chỉ số kỹ thuật

Cấp đưng

Điểm đầu

Điểm cuối

Tên đường đề nghị đặt

Ghi c

1

Đường số 3

440

5-7-5 (17m)

Cấp IV

Đường số 34

Đường số 25

Đường Nguyễn Thị Phấn

 

2

Đường số 4

716

5-7-5 (17m)

Cấp IV

Đường số 17

Đường số 25

Đường 3 tháng 2

 

3

Đường số 7

2.000

5-6-5 (16m)

Cấp IV

Chợ Cây Dương

Giáp xã Hòa Mỹ

Đường Đoàn Văn Chia

 

4

Đường số 9

2.000

5-7-10 (22m)

Cấp IV

TT. Bồi dưỡng chính trị

Cầu kênh Châu Bộ

Đường Nguyễn Văn Nết

 

5

Đường số 12

914

5-15-5 (25m)

Cấp IV

Đường s 9

Đường số 25

Đường Nguyễn Minh Quang

 

6

Đường số 16

289

5-7-5 (17m)

Cấp IV

Đường số 29

Đường số 20

Đường Lê Tấn Quốc

 

7

Đường số 17

617

5-7-5 (17m)

Cấp IV

Đường s 35

Đường s 22

Đường Nguyễn Văn Quang

 

8

Đường số 19

268

5-7-5 (17m)

Cấp IV

Đường số 35

Đường số 29

Đường Trần Văn Sơn

 

9

Đường số 21

120

5-7-5 (17m)

Cấp IV

Đường số 17

Đường s 16

Đường Nguyễn Văn Thép

 

10

Đường số 30

609

5-6-5 (16m)

Cấp IV

Đường số 12

Đường số 22

Đường Triu Vĩnh Tưng

 

11

Đường số 31

1.953

5-7-2-7-5 (26m)

Cấp III

Đường s 6

Đường số 22

Đường Hùng Vương

 

5-11-2-11-5 (34m)

Cấp III

5-7-2-7-5 (26m)

Cấp III

12

Đường số 34

5.000

5-7-10 (22m)

Cấp IV

Cầu T82

Cầu Kênh Tây

Đường 30 tháng 4

 

Đường số 35

5-7-10 (22m)

Cấp IV

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND thông qua phương án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ và thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp do tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.938

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32