Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 156/KH-UBND-NC tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016

Số hiệu: 156/KH-UBND-NC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Ngày ban hành: 21/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 156/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 21 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016

Thực hiện Luật Đường sắt số 35/2005/QH11; Nghị định số 14/2015/NĐ-CP , ngày 13/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt; Quy chế phối hợp số 06/QCPH-BGTVT-UBND ngày 25/3/2013 giữa Bộ Giao thông vận tải với UBND tỉnh Nghệ An, y ban nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường st trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt; nâng cao nhận thức toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang và quản lý hành lang đường sắt; từ đó phòng tránh tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn đường bộ, đường st, góp phn thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2016.

3. Các hoạt động được tchức bảo đảm thiết thực và hiệu quả, tạo được sự quan tâm của cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và làm chuyn biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức về chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng tuyên truyền

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là người dân sinh sống gần khu vực có đường sắt đi qua.

2. Nội dung tuyên truyền

a) Các quy tắc, biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông khi đi trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt;

b) Các hành vi bị nghiêm cấm và các quy định xử phạt vi phạm hành chính về kết cấu hạ tầng giao thông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, phương tiện đường sắt;

c) Tiếp tục tuyên truyền các văn bản của y ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về an toàn giao thông đường sắt, tiêu biu như: Quyết định s994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thtướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020; Quy chế phối hợp số 06/QSPH-BGTVT-UBND ngày 25/3/2013 giữa Bộ Giao thông Vận tải với UBND tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 572/KH-UBND-NC ngày 25/10/2014 của UBND tỉnh về việc lập lại hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020...

d) Các hành vi bị nghiêm cấm và các quy định xử phạt vi phạm hành chính khi sử dụng phương tiện đường sắt.

3. Hình thức tuyên truyền

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: phát thanh, truyền hình, báo viết, báo mạng; tăng cường tin, bài, phóng sự, chuyên mục, clip, phim tài liệu…tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt;

- Tuyên truyền trực quan qua việc xây dựng các cụm cđộng, pano, áp phích...tại các đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; phát hành banner, tờ rơi, sách nhỏ...tới các khu dân cư xung quanh khu vực có đường st đi qua;

- Tổ chức tọa đàm, đối thoại, các buổi nói chuyện, họp khu dân cư, hệ thống phát thanh cơ sở tại khối, xóm, khu dân cư ... với chủ đề về các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, hậu quả do tai nạn giao thông đường sắt gây ra và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đường sắt;

- Phối hợp ngành đường sắt nghiên cứu lắp đặt hệ thng đèn tín hiệu, biển báo hiệu, hệ thống phát thanh tuyên truyền... tại các đim giao cắt giữa đường bộ với đường sắt.

- Vận động và triển khai thực hiện các phong trào bảo vệ trật tự an toàn giao thông đường sắt như: “Em yêu đường sắt quê em”; “Thanh niên tình nguyện cảnh giới đường ngang”, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh...tham gia bảo đảm an toàn giao thông đường sắt...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh

- Phối hợp các Sở, ban, ngành, các tchức đoàn thxã hội, UBND các địa phương có đường sắt đi qua tổ chức tọa đàm, đối thoại...vcác biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường st, phòng tránh tai nạn giao thông tại các đường ngang giao cắt với đường sắt.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng nội dung tuyên truyn pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt để in ấn, phát hành, sử dụng thống nhất.

- Phối hợp ngành đường sắt lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, biển báo hiệu, hệ thống phát thanh tuyên truyền... tại các đim giao cắt giữa đường bộ với đường st.

- Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, các tchức đoàn thxã hội, UBND các địa phương có đường sắt đi qua tchức thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Công an tỉnh

- Phối hợp các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, nhất là cán bộ, nhân dân, học sinh tại các địa phương có tuyến đường sắt đi qua;

- Phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng các tin, bài, phóng sự...tuyên truyền pháp luật vtrật tự an toàn giao thông, lập lại trật tự hành lang giao thông đường sắt.

3. Sở Giao thông Vận tải

- Phối hợp các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, nhất là cán bộ, nhân dân, học sinh tại các địa phương có tuyến đường sắt đi qua;

- Phối hợp các đơn vị quản lý đường sắt công bố công khai, tuyên truyền rộng rãi các chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình đường st, phạm vi bảo vệ hành lang an toàn đường sắt đã được phê duyệt.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chđạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo tại các địa phương có đường sắt đi qua tăng cường tuyên truyn quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường st trong nhà trường.

- Chủ trì, phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh, ngành đường sắt, UBND các địa phương có đường sắt đi qua đẩy mạnh triển khai các phong trào “Em yêu đường sắt quê em”, “Thiếu nhi bảo vệ đường st”...thông qua các hoạt động như: ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, tổ chức diễu hành, làm vệ sinh văn hóa mặt đường sắt, thi tìm hiểu quy định pháp luật về đường sắt... góp phần nâng cao ý thức bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt của các em học sinh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

Tăng cường thời lượng, tin, bài, phóng sự,...tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường st; nguyên nhân và giải pháp phòng tránh tai nạn giao thông khi đi trên đường bộ giao ct với đường sắt; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt; biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

6. UBND các huyện, thành, thị có đường sắt đi qua

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội tổ chức tập huấn, tọa đàm, đối thoại, hội nghị tuyên truyền...về các biện pháp bảo đm trt tự an toàn giao thông đường sắt, phòng tránh tai nạn giao thông tại các đường ngang giao cắt với đường sắt.

- Chỉ đạo UBND cấp xã có đường sắt đi qua tăng cường tuyên truyền qua h thng loa phát thanh, tchức quán triệt tại các buổi họp thôn, xóm, khu dân cư đẩy mạnh các phong trào bảo vệ đường sắt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại địa phương, góp phần bảo vệ đường sắt và phòng ngừa tai nạn đường sắt.

- Tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, cụ thnhư: không lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt; không đặt chướng ngại vật lên đường sắt, trộm cp vật tư phụ kiện đường sắt; không tự ý mở đường đi qua đường sắt; không chăn thả gia súc, phơi nông sản trên đường sắt....

- Phối hợp các đơn vị liên quan công bcông khai mốc chỉ giới bảo vệ công trình đường st và hành lang an toàn đường sắt cho nhân dân trên địa bàn được biết và thực hiện.

- Xử lý nghiêm, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp tự ý mở đường ngang trái phép để răn đe, giáo dục chung.

7. Đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh

- Phối hợp UBND các địa phương có đường sắt đi qua hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.

- Phối hợp các cơ quan liên quan tại địa phương nghiên cứu lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, biển báo hiệu, hệ thống phát thanh tuyên truyền... tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; tiếp tục triển khai chương trình hành động “Em yêu đường sắt quê em”, các phong trào bảo vệ đường sắt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể - xã hội cấp tỉnh:

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, các nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắttới cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhất là tại các địa phương có đường sắt đi qua.

- Phối hợp UBND các cấp vận động và triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt qua các phong trào như: “Thanh niên tình nguyện cảnh giới đường ngang”, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh...tham gia bảo đảm an toàn giao thông đường st...Huy động hội viên, đoàn viên tình nguyện tham gia cảnh giới đường sắt, thành lập các ttự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trong các dịp cao điểm.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan, UBND các địa phương có đường sắt đi qua triển khai thực hiện nghiêm túc và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- UBATGT Quốc gia; (để b/c)
- TT Tỉnh ủy; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)
- PCT UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền;
- Chánh, Phó VPNC UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan;
- UBND các huyện, thành, thị có đường sắt đi qua;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Báo Nghệ An, Báo Công an Nghệ An;
- CV: Nội chính;
- Lưu VT. UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 156/KH-UBND-NC tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.762

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.242