Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 05/KH-UBND về Năm An toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 05/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 21/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm An toàn giao thông 2020; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2020.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người điều khiển mô tô, xe máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải khách.

3. Triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động chuyên đề theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương đến tận xã, phường, thị trấn, thôn, làng, xóm,... đồng bộ các giải pháp, không phô trương hình thức và triệt để tiết kiệm.

4. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ ATGT đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân; gán trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

5. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

II. MỤC TIÊU: Năm 2020, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tối thiểu 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2019.

III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT theo Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 25/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIX) và Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia và các văn bản triển khai thực hiện của địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tình.

2. Lồng ghép các mục tiêu ATGT, tránh ùn tắc giao thông trong các quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn.

3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng; kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên môi trường đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao quy mô, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là vận tải hành khách công cộng.

5. Nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

6. Tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm chất lượng gắn với duy tu, bảo dưỡng nhằm bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới.

8. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện,... trong đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

a). Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, các Chương trình của Ủy ban ATGT Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự ATGT.

b). Tiếp tục phối hợp với đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 25/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (Khóa XIX) và Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh; các chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

c). Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, cơ quan truyền thông và các đơn vị có liên quan đổi mới phương thức, nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT trọng tâm là tuyên truyền về các giải pháp thực hiện chủ đề Năm ATGT 2020. Phổ biến và triển khai các Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động vận tải khách và hàng hóa ở các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải, trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt, Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Phát huy hiệu quả chuyên mục ATGT của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.

d) Đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo đảm trật tự ATGT thông qua các chương trình phối hợp với các doanh nghiệp; vận động hỗ trợ hoạt động thăm gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì tai nạn giao thông; tài trợ, cấp phát áo phao, mũ bảo hiểm cho nhân dân và học sinh nghèo tham gia giao thông.

đ). Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, đề xuất khắc phục kịp thời các điểm mất ATGT; khảo sát đề xuất lắp đặt hệ thống cảnh báo, đền tín hiệu giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng, lắp đặt camera giám sát giao thông tại các nút giao phức tạp trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý trật tự ATGT.

e). Tiếp tục đánh giá, sơ kết, tổng kết và ký chương trình phối hợp bảo đảm trật tự ATGT với các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh,...

g). Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2020 gắn với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” và các chuyên đề khác theo hướng dẫn của Ủy ban ATGT Quốc gia.

h). Tham gia Hội nghị, các hội thảo về công tác ATGT,... do Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức.

i). Định kỳ tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT tại các địa phương; duy trì số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 về Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT và Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.

k). Tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết các chuyên đề, 6 tháng, năm công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, biểu dương, khen thưởng các địa phương đạt thành tích tốt và phê bình các địa phương yếu kém.

2. Sở Giao thông vận tải

a). Tiếp tục tăng cường phổ biến và triển khai Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Giao thông đường thủy nội địa; các Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đến các tổ chức và cá nhân hoạt động vận tải, trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt, Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; cập nhật và tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

b). Tập trung triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng và ATGT các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đang triển khai xây dựng; thực hiện nghiêm quy định về thẩm định ATGT đối với các tuyến đường chuẩn bị đưa vào khai thác, sử dụng.

c). Triển khai kế hoạch bảo trì, sửa chữa và bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông hàng năm theo quy định; tăng cường phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền địa phương có liên quan rà soát, đề xuất xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT trên hệ thống đường do Sở quản lý; kịp thời chỉ đạo khắc phục, sửa chữa hư hỏng (nếu có) bảo đảm ATGT trong mùa mưa, lũ.

d). Khai thác hiệu quả dữ liệu xử lý vi phạm trật tự ATGT để bảo đảm không cấp giấy phép lái xe cho lái xe trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

đ). Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, hành lang ATGT; phối hợp cùng ngành Công an, các địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 11/10/2018 về tăng cường quản lý nhà nước gắn với kiểm tra, xử lý tình trạng xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe máy cày kéo rơ moóc lưu thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh.

e). Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định pháp luật về ATGT đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, trước hết là các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô và đường thủy nội địa để xảy ra nhiều vi phạm trật tự ATGT và xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng; phối hợp với chính quyền địa phương quản lý đối với các phương tiện thủy nội địa và các bến thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ bến, phương tiện chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn khi tham gia hoạt động vận tải.

g). Triển khai thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát tải trọng phương tiện, chú trọng các giải pháp ngăn chặn vi phạm từ gốc, từ khâu xếp hàng lên xe; kiểm soát chặt việc thực hiện quy định về kích thước thành, thùng xe.

h). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý chủ xe, lái xe có các hành vi vi phạm về tốc độ, về hành trình, đặc biệt là đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng. Công bố doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

i). Tiếp tục tăng cường quản lý công tác đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát quá trình đào tạo, sát hạch và đăng kiểm phương tiện. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe; tăng cường giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ giáo viên, sát hạch viên.

k). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.

l). Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; lập kế hoạch thẩm định ATGT đối với toàn bộ tuyến quốc lộ được ủy thác và các tuyến tỉnh lộ đang khai thác, chú trọng các điểm đấu nối; chỉ đạo các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông thực hiện bổ sung đầy đủ hệ thống ATGT.

m). Thường xuyên phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường công tác khám sức khỏe cho người điều khiển phương tiện; tổ chức hậu kiểm kết quả khám sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải.

3. Công an tỉnh

a). Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự và trật tự ATGT với các cuộc vận động, những mô hình phù hợp, thiết thực, có hiệu quả cao; chú trọng các nội dung về xây dựng văn hóa giao thông cho thanh, thiếu niên, người điều khiển mô tô, xe gắn máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải khách.

b). Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, bảo đảm an toàn cháy nổ đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quản lý phương tiện giao thông và hoạt động vận tải; sẵn sàng phương án cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra tai nạn giao thông.

c). Tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như phương án sử dụng thiết bị ghi hình của các tổ chức được giao quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT; tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trong đó tập trung các hành vi: vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ đối với người lái xe; vi phạm quy định về mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; xe ô tô hết niên hạn và quá hạn kiểm định; sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; phương tiện thủy chở quá tải, không đăng ký, không đăng kiểm, không trang bị hoặc thiếu dụng cụ cứu sinh,... Tăng cường kiểm tra, xử lý xe công nông, xe tự chế 3,4 bánh, xe máy cày kéo rơ moóc và xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên đường giao thông công cộng theo quy định.

d). Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy.

đ). Huy động lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng Cảnh sát khác phối hợp với Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT. Tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát trật tự, lực lượng liên quân bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự ATGT làm giảm tai nạn giao thông và phòng ngừa tội phạm.

e). Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông; các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cấu thành tội phạm phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để kiên quyết xử lý bằng pháp luật hình sự.

g). Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, chủ động phát hiện và kiến nghị xử lý các bất hợp lý về tổ chức giao thông; qua công tác phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông vận tải để kiến nghị xây dựng phương án tổ chức lại giao thông theo từng tuyến, nhất là các tuyến giao thông phức tạp, kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết các “điểm đen”, các tuyến giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

h). Thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính trong việc xử lý vi phạm trật tự ATGT, đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ và giải quyết tai nạn giao thông.

i). Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải để trao đổi các thông tin phục vụ quản lý Nhà nước và kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT khi có quy chế của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải; tập trung các nội dung sau: kết nối chia sẻ các dữ liệu dùng chung phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT, quản lý lái xe, lái tàu, quản lý phương tiện, xử lý vi phạm trật tự ATGT, hạ tầng giao thông, kiểm định phương tiện, giám sát hành trình xe ô tô,...

k). Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng mô hình xã, phường, thị trấn “Tự quản về ATGT”, “Thắp sáng Quốc lộ”, “Thắp sáng đường quê”,...

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề trên địa bàn tỉnh

a). Tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATGT năm học 2020-2021; xây dựng kế hoạch triển khai năm ATGT 2020 trong hệ thống giáo dục và phát động “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh tới trường” tháng 9/2020.

b). Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh trong việc nhắc nhở học sinh tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe và sau khi đã uống rượu, bia.

c). Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh trong việc cung cấp các tài liệu giáo dục về ATGT trong chương trình chính khóa của các cấp học đảm bảo đủ nội dung, đủ thời lượng và phù hợp với lứa tuổi đưa vào giảng dạy. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi giao lưu, tuyên truyền trực quan cho học sinh, sinh viên về ATGT với nội dung thiết thực, sinh động, hiệu quả.

d). Tăng cường giáo dục nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục ATGT cho giảng viên; tham gia hoạt động tuyên truyền pháp luật ATGT và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh; vận động học sinh THCS, THPT tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” trên internet năm học 2019 - 2020.

đ). Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc nắm bắt tình hình một số cơ sở giáo dục tại địa bàn phức tạp về giao thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT cho học sinh, sinh viên.

5. Sở Tài chính

a). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách tài chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác đảm bảo trật tự ATGT.

b). Đề xuất UBND tỉnh cân đối đảm bảo đủ kinh phí hoạt động cho các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh và các Kế hoạch triển khai các chiến dịch theo chuyên đề do UBND tỉnh chỉ đạo; có sự bổ sung, điều tiết hợp lý giữa các nguồn.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bô đội Biên phòng tỉnh

a). Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT để mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

b). Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT, tập trung vào công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe-máy quân sự, phương tiện vận tải đường thủy.

c). Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông, nhất là thực hiện quy định của pháp luật về nồng độ cồn, về tốc độ và quy định về tải trọng khi tham gia giao thông; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT gây hậu quả nghiêm trọng.

d). Tăng cường huấn luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn các tình huống tai nạn, mất an toàn trên biển, trên các tuyến đường thủy nội địa cho lực lượng hải quân và công binh trong toàn quân.

7. Sở Y tế

a). Triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng chống tác hại của rượu, bia;

b). Chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tăng cường và nâng cao chất lượng thực hiện quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong tổ chức thực hiện. Phối hợp với ngành Giao thông vận tải tổ chức thực hiện nghiêm công tác khám sức khoẻ định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, xét nghiệm ma tuý đối với toàn bộ lái xe được khám sức khoẻ; tổng hợp báo cáo kết quả trong kỳ họp trực tuyến ATGT cuối năm 2020.

c). Chỉ đạo các cơ sở y tế trong tỉnh thực hiện kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện vào cấp cứu do tai nạn giao thông, hàng tháng báo cáo số lượng và danh sách nạn nhân vào cấp cứu do tai nạn giao thông và tình hình vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý của nạn nhân về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh.

d). Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên.

8. Sở Xây dựng

a). Tăng cường công tác quản lý trong các lĩnh vực phát triển đô thị, quy hoạch đô thị nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng kết nối giao thông đô thị.

b). Kiểm soát chặt chẽ công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo đồng bộ, khả năng kết nối giao thông; đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về diện tích đỗ xe trong đô thị, công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ; quy hoạch hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về ATGT.

c). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông.

9. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền về ATGT tại các buổi họp giao ban báo chí hàng tháng; chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống tác hại của rượu, bia, thực hiện “Đã uống rượu bia, không lái xe”, tuân thủ quy định tốc độ, đội mũ bảo hiểm, không sử dụng điện thoại khi lái xe, hành lang an toàn giao thông đường bộ, điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách,...

10. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền ATGT, tăng thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo ATGT; phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ quan chức năng cập nhật kịp thời thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, nêu gương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT, duy trì các chuyên mục an toàn giao thông hàng tuần, hàng tháng; trong đó tập trung tuyên truyền Kế hoạch Năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

11. Sở Văn hóa, Thể thao

a). Kiểm tra, giám sát chặt chẽ loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hoá, nghệ thuật; giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia.

b). Tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu (tài liệu, bài viết, hình ảnh) về ATGT cho cán bộ làm công tác tuyên truyền lưu động ở các huyện, thị xã, thành phố. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền lưu động, sân khấu hóa và các hình ảnh về ATGT. Phát động, tổ chức Hội thi thông tin lưu động tuyên truyền về ATGT.

12. Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy... giả, không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường.

13. Sở Nội vụ chủ động tham mưu cùng Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh tăng cường kiểm tra, phát hiện, kiến nghị xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định của Chính phủ về nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

14. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với cơ quan điều tra các cấp đẩy nhanh tiến độ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án vi phạm pháp luật về ATGT; phối hợp đưa ra xét xử lưu động các vụ án điểm, dư luận xã hội quan tâm nhằm phổ biến, tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, răn đe, giáo dục, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể; các sở, ban, ngành, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh

a). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố. Tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao, như: lái xe khách, người điều khiển xe mô tô, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn;...

b). Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt chú trọng vận động nhân dân tham gia bảo vệ, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang ATGT; tích cực tham gia xoá bỏ lối đi tự mở trái phép hoặc xây gồ giảm tốc, cắm biển cảnh báo và cảnh giới ATGT tại các giao cắt giữa đường giao thông nông thôn, đường nội bộ khu dân cư với đường sắt.

c). Tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trên địa bàn nông thôn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT; Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, người lao động tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

16. UBND huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ vào nội dung của Kế hoạch này và điều kiện thực tế tại địa phương xây dựng Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020 với một số nhiệm vụ trọng tâm:

a). Xây dựng kế hoạch chuyên đề tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT bám sát chủ đề năm ATGT 2020, chuyên đề tuyên truyền không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia, chuyên đề ATGT cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, hiệu quả của hệ thống loa phát thanh, hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến quan trọng trong văn hóa giao thông trên toàn tỉnh.

b). Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy trên các tuyến đường nông thôn, nội thị, tỉnh lộ; tăng cường, bố trí thêm các lực lượng khác ngoài Cảnh sát giao thông tham gia bảo đảm trật tự ATGT trong các dịp lễ, tết; xử lý nghiêm đối với các trường hợp đã uống rượu, bia điều khiển mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy,...

c). Tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 06/9/2016 về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/3/2018 về tăng cường các giải pháp kiểm soát tải trọng trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2018 về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gán máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 11/10/2018 về tăng cường quản lý nhà nước gắn với kiểm tra, xử lý tình trạng xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe máy cày kéo rơ moóc lưu thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.

d). Phối hợp ngành đường sắt có có kế hoạch xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn. Tăng cường biện pháp cảnh giới, bảo đảm chuyên đề ATGT cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; làm gờ giảm tốc và cám biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại tất cả các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội bộ, đường giao thông nông thôn (bao gồm cả lối đi tự mở); cương quyết không để phát sinh lối đi tự mở trái phép qua đường sắt, gắn trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cấp huyện, xã nếu để phát sinh lối đi tự mở trái phép. Tổ chức cảnh báo có người gác tại các lối đi tự mở qua đường sắt có mật độ phương tiện cao.

đ). Làm tốt công tác phòng ngừa không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT. Chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra tình trạng lấn, chiếm xây dựng công trình, vật kiến trúc không phép, sai phép trong hành lang ATGT gây mất ATGT. Tiếp tục rà soát, thống kê, xử lý các chủ xe công nông, xe tự chế 3,4 bánh, xe máy cày kéo rơ moóc trong phạm vi địa phương quản lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu các phương tiện này hoạt động trên đường giao thông công cộng trên địa bàn mình quản lý.

e). Xử lý kiên quyết (kể cả cưỡng chế) việc lấn, chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa gây mất ATGT theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Tăng cường phát quang, giải tỏa tầm nhìn tại các ngã ba, ngã tư, các đoạn đường cong, đoạn đường có tầm nhìn bị che khuất của các tuyến đường được phân công quản lý trên địa bàn; đảm bảo ATGT tại các bến đò, bến khách ngang sông.

g). Thường xuyên kiểm tra, thực hiện chỉnh trang hạ tầng giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu; bảo đảm an toàn tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; kiểm tra điều kiện an toàn các bến đò ngang sông do địa phương quản lý, kiểm tra dụng cụ cứu sinh cho người đi đò.

h). Tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng mô hình xã, phường, thị trấn “Tự quản về ATGT”, “Thắp sáng Quốc lộ”, “Thắp sáng đường quê”,...

i). Kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, liên tục và có trọng điểm các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để gia tăng các chỉ tiêu tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng, năm gửi về UBND tỉnh (thông qua Ban An toàn giao thông tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định.

2. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- UB ATGTQG (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TV Ban ATGT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- Các trường học liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh, CV;
- Lưu: VT, K19.

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 05/KH-UBND về Năm An toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


98

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146