Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 03/2009/NĐ-CP công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

Số hiệu: 03/2009/ND-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 03/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

NGHỊ ĐỊNH

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định việc tổ chức thực hiện, bảo đảm các chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.

2. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức thực hiện bảo đảm các chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chuyến bay chuyên cơ là chuyến bay được sử dụng hoàn toàn riêng biệt hoặc kết hợp vận chuyển thương mại và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc thông báo theo quy định của Nghị định này.

2. Chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam là chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không của Việt Nam hoặc do đơn vị của Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện trong, ngoài lãnh thổ Việt Nam.

3. Chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài là chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không nước ngoài hoặc do các cơ quan, tổ chức khác của nước ngoài thực hiện bay đến, bay đi hoặc bay qua lãnh thổ Việt Nam.

4. Nghi thức đón, tiễn chuyến bay chuyên cơ là các nghi thức được thực hiện tại cảng hàng không, sân bay và các bãi hạ cánh ngoài sân bay trong việc đón, tiễn các đoàn khách cấp cao của Việt Nam và các đoàn khách cấp cao nước ngoài đi, đến, quá cảnh Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

1. Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối

2. Bảo đảm tiêu chuẩn chuyên cơ theo quy định.

3. Bảo đảm bí mật theo quy định của pháp luật.

4. Ưu tiên phục vụ kịp thời, chính xác.

5. Bảo đảm nghi thức dón, tiễn chuyến bay chuyên cơ hàng không.

Điều 4. Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyên cơ hàng không

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn đối với tàu bay, tổ bay, tiêu chuẩn nhân viên hàng không, quy trình quản lý và thực hiện, quy trình điều hành và các công tác bảo đảm cần thiết khác phục vụ chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không Việt Nam thực hiện.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn tàu bay, tổ bay và các thành phần liên quan, nghi thức đón, tiễn; quy trình quản lý, thực hiện công tác bảo đảm cần thiết khác phục vụ chuyến bay chuyên cơ quân sự Việt Nam; quy định về công tác phối hợp hiệp đồng quản lý, bảo vệ các chuyến bay chuyên cơ hoạt động trong vùng trời Việt Nam.

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh đối với chuyến bay chuyên cơ Việt Nam do hãng hàng không Việt Nam thực hiện, chuyến bay chuyên cơ nước ngoài.

4. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh đối với chuyến bay chuyên do các đơn vị của Bộ Quốc phòng thực hiện.

5. Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan có liên quan quy định nghi thức đón, tiễn chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam và nước ngoài.

6. Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam.

Chương 2.

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ

Điều 5. Đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam

1. Lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

a. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

b. Chủ tịch nước;

c. Thủ tướng Chính phủ;

d. Chủ tịch Quốc hội.

2. Những đối tượng đặc biệt khác khi có thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ.

Điều 6. Tổ chức được giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam

Tổ chức được giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam là các hãng hàng không của Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị bảo đảm bay trực thuộc Bộ Quốc phòng có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam bằng văn bản thông báo chuyến bay chuyên cơ theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định này.

Điều 7. Cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam

1. Văn phòng Trung ương Đảng;

2. Văn phòng Chủ tịch nước;

3. Văn phòng Quốc hội;

4. Văn phòng Chính phủ.

Điều 8. Giao nhận thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam

1. Thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam được thực hiện bằng văn bản với các nội dung sau:

a. Đối tượng được phục vụ và số lượng;

b. Hành trình chuyến bay;

c. Hãng hàng không của Việt Nam hoặc đơn vị của Bộ Quốc phòng được giao thực hiện chuyến bay;

d. Yêu cầu về nghi thức đón, tiễn;

đ. Các yêu cầu về bảo đảm an ninh, quốc phòng và các yêu cầu cụ thể khác.

2. Văn bản thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam được gửi tới các cơ quan, đơn vị sau:

a. Chuyến bay chuyên cơ nội địa do hãng hàng không Việt Nam thực hiện: Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không - Không quân, hãng hàng không của Việt Nam được giao thực hiện chuyến bay;

b. Chuyến bay chuyên cơ quốc tế do hãng hàng không Việt Nam thực hiện: Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân nhà nước - Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không - Không quân, hãng hàng không của Việt Nam được giao thực hiện chuyến bay.

c. Chuyến bay chuyên cơ nội địa do Bộ Quốc phòng thực hiện: Bộ Tổng tham mưu, Cục Tác chiến, Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân nhà nước, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Quân chủng Phòng không - Không quân và các đơn vị quân đội có liên quan;

d. Chuyến bay chuyên cơ quốc tế do Bộ Quốc phòng thực hiện: Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân nhà nước - Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không - Không quân, Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.

3. Thời hạn giao nhận thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam như sau:

a. Đối với các chuyến bay sử dụng tàu bay riêng biệt: tối thiểu 05 ngày trước ngày dự định thực hiện đối với bay nội địa; tối thiểu 10 ngày trước ngày dự định thực hiện đối với bay quốc tế;

b. Đối với các chuyến bay kết hợp vận chuyển thương mại: tối thiểu 24 giờ trước giờ dự định cất cánh đối với bay nội địa; tối thiểu 05 ngày trước ngày thực hiện đối với bay quốc tế;

c. Đối với chuyên cơ quân sự: Bộ Quốc phòng sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu.

4. Cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam có trách nhiệm thông báo kịp thời cho các cơ quan, đơn vị liên quan về các nội dung thay đổi liên quan đến nhiệm vụ chuyên cơ.

5. Cơ quan, đơn vị nhận thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam có trách nhiệm triển khai, ghi nhận và lưu trữ đầy đủ các chi tiết về việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Điều 9. Cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài

1. Các cơ quan nêu tại Điều 7 của Nghị định này.

2. Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng.

3. Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

4. Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải.

Điều 10. Giao nhận thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài

1. Thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài được thực hiện bằng văn bản hoặc phép bay với các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định này.

2. Văn bản thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài được gửi tới các cơ quan, đơn vị sau:

a. Đối với chuyến bay bay đi, bay đến Việt Nam: Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân nhà nước - Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam;

b. Đối với chuyến bay bay quá cảnh Việt Nam: Cục Hàng không Việt Nam, Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.

3. Thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài được giao nhận tối thiểu là bảy (07) ngày trước ngày dự kiến thực hiện chuyến bay, trừ trường hợp đặc biệt.

4. Cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài có trách nhiệm thông báo kịp thời cho các cơ quan, đơn vị liên quan về việc đình chỉ hoặc thay đổi giờ cất, hạ cánh, giờ bay quá cảnh Việt Nam của chuyến bay.

5. Cơ quan, đơn vị nhận thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài có trách nhiệm triển khai, ghi nhận và lưu trữ đầy đủ các chi tiết về việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải

1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:

a. Là đầu mối tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ bảo đảm chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam do hãng hàng không Việt Nam thực hiện, chuyến bay chuyên cơ nước ngoài;

b. Giám sát việc tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không đối với chuyến bay chuyên của Việt Nam do hãng hàng không Việt Nam thực hiện;

c. Thực hiện việc cấp phép bay cho chuyến bay chuyên cơ thuộc thẩm quyền.

2. Cảng vụ hàng không có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, giám sát trực tiếp việc tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn đối với chuyến bay chuyên cơ hoạt động tại cảng hàng không, sân bay thuộc trách nhiệm quản lý.

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng

Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện quản lý vùng trời, phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu điều hành bay cho các chuyến bay chuyên cơ trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai phục vụ chuyến bay chuyên cơ đi, đến các sân bay do Bộ Quốc phòng quản lý; trực tiếp tổ chức thực hiện, quản lý chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam do Bộ Quốc phòng thực hiện.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao

1. Cục Lãnh sự có trách nhiệm phối hợp với hãng hàng không của Việt Nam hoặc đơn vị của Bộ Quốc phòng được giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam thực hiện việc xin phép bay của nước ngoài qua đường ngoại giao đối với chuyến bay chuyên cơ đó; cấp phép bay cho chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài thuộc thẩm quyền.

2. Cục Lễ tân nhà nước có trách nhiệm triển khai bảo đảm các nghi thức đón, tiễn chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam tại cảng hàng không, sân bay nước ngoài; phối hợp bảo đảm các nghi thức đón, tiễn chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam bay quốc tế tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam; triển khai thực hiện các nghi thức đón, tiễn chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an

Bộ Tư lệnh cảnh vệ có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục An ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh cho chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam; giám sát việc bảo đảm an ninh cho chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài.

Điều 15. Trách nhiệm của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ

1. Tổ chức và cung cấp thông tin về các đoàn tiền trạm hoặc đoàn hộ tống chuyên cơ của Việt Nam; triển khai bảo đảm các nghi thức đón, tiễn chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam; phối hợp với Bộ Ngoại giao bảo đảm các nghi thức đón, tiễn chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam tại cảng hàng không, sân bay nước ngoài.

2. Chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam sắp xếp, quản lý và thông tin về đoàn doanh nghiệp, báo chí đi cùng trên chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam.

Điều 16. Trách nhiệm của doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

1. Doanh nghiệp cảng hàng không có trách nhiệm phối hợp triển khai tổ chức đón, tiễn chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không Việt Nam thực hiện; tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại khu vực cảng hàng không, sân bay thuộc trách nhiệm quản lý.

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho các chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không Việt Nam thực hiện trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Điều 17. Trách nhiệm của hãng hàng không Việt Nam được giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam

1. Bảo đảm chuyến bay theo tiêu chuẩn đã được Bộ Giao thông vận tải quy định, thực hiện việc xin phép bay của nước ngoài qua đường hàng không, tổ chức phục vụ tại các sân bay trong nước và nước ngoài, bảo đảm an ninh, an toàn đối với chuyến bay.

2. Có trách nhiệm thiết kế hành trình đường bay đối với chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam bay quốc tế và gửi hành trình bay cho Cục Lãnh sự tối thiểu 15 ngày trước ngày dự định thực hiện đối với chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam bay quốc tế.

3. Trong trường hợp nhận được văn bản thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam muộn hơn thời gian quy định tại khoản 3 Điều 8 của Nghị định này, hãng hàng không của Việt Nam phải báo cáo ngay cho các cơ quan, đơn vị có liên quan về các khó khăn, vướng mắc để phối hợp và xử lý kịp thời.

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, nghi lễ đón tiếp cho chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài tại cảng hàng không, sân bay và bãi đậu ngoài sân bay.

2. Phối hợp với Bộ Ngoại giao triển khai các nghi thức đón, tiễn chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam và các nghi thức đón, tiễn chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài tại cảng hàng không, sân bay tại địa phương.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

2. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch Văn phòng Quốc hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
---------

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No:03/2009/ND-CP

Hanoi, January 09, 2009

 

DECREE

ON THE GOVERNING OF FLIGHTS FOR DIGNATRIES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Vietnam Law on Civil Aviation dated June 29, 2006;

Upon request of the Minister of Transport,

DECREE

Chapter 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope and subject of application

1. This Decree stipulates the operation and governing of flights for Vietnam and foreign dignitaries within Vietnam’s airspace and defines the responsibilities of entities concerning governing flights for dignitaries for Dignitary flights.

2. This Decree applies to entities engaging in the governing of flights for Vietnamese and foreign dignitaries within Vietnam’s airspace (hereinafter referred to as “dignitaries ‘flight governing activities”).

Article 2. Interpretation

For the purpose of this Decree, terms herein shall be construed as follows:

1. Dignitary flight is a flight operated exclusively or in combination with a commercial flight as endorsed and announced by the competent Government authority in accordance with this Decree.

2. Vietnamese dignitary flight is a dignitary flight operated by a Vietnamese airline or a body of the Ministry of National Defense within or beyond Vietnam’s airspace.

3. Foreign dignitary flight is a dignitary flight operated by a foreign airline or foreign entity into/through/out of Vietnam’s territories.

4. Welcoming and farewell courtesies for dignitary flights herein refer to the protocol in an airport or apron for welcoming and bidding farewell to Vietnamese or foreign dignitaries arriving, transiting or leaving Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Maintain absolute security and safety

2. Conform to regulatory dignitary’s aircraft standards.

3. Keep confidentiality under regulations of laws.

4. Provide punctual and proper dignitary flight governing services

5. Assure welcoming and welfare courtesies for dignitary flights

Article 4. Detail regulations on dignitary flight governing

1. The Minister of Transport shall set standards of aircraft, aircrew and aviation staff, procedures for management, implementation, operation and other governing activities for the governing of dignitary flights operated by Vietnamese airline.

2. The Minister of National Defense shall set standards of aircraft, aircrew and relevant entities, procedures for welcoming and farewell courtesies; procedures for management and implementation of dignitary flight governing activities for Vietnam military dignitary flights and shall specify regulations on cooperation in management and protection of dignitary flights within Vietnam’s airspace.

3. The Ministry of Public Security shall take charge of and cooperate with the Ministry of Transport in giving instructions on implementation of security measures applicable to Vietnamese and foreign dignitary flights.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The Ministry of Foreign Affairs shall cooperate with relevant agencies in specifying welcoming and farewell courtesies to Vietnamese and foreign dignitary flights.

6. The Ministry of Finance shall give instructions on estimation, finalization and settlement of expenses for Vietnamese dignitary flight security and safety.

Chapter 2.

 IMPLEMENTATION OF DIGNITARY FLIGHT GOVERNING

Article 5. Individuals granted Vietnamese dignitary flights

1. Senior officials of the Communist Party of Vietnam and the Government of the Socialist Republic of Vietnam including:

a.The General Secretary of the Central Committee of the Communist Party;

b. The President

c. The Prime Minister;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Other special persons notified by The Office of the Central Committee of the Communist Party, the Office of the President, the Office of the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam and the Office of the Government.

Article 6. Entities designated to operate Vietnamese dignitary flights

Vietnamese airlines that meet eligibility criteria set by the Minister of Transport and flight insurance service providers affiliated to the Ministry of National Defense that meet eligibility criteria set by the Minister of National Defense shall operate Vietnamese dignitary flights when notified in writing of such flights as stipulated in clause 1 Article 8 hereof.

Article 7. Authority to notify Vietnamese dignitary flights

1. The Office of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam

2. The Office of the President;

3. The Office of the National Assembly;

4. The office of the Government.

Article 8. Delivery of Vietnamese dignitary flight notices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Passengers and their quantity;

b. The flight’s itinerary;

c. The Vietnamese airlines or divisions of the Ministry of National Defense designated to operate the dignitary flight

d. Requirements for welcoming/farewell courtesies;

dd. Requirements for national defense and security, and others.

2. The written notification of Vietnamese dignitary flights shall be sent to the following entities:

a.For domestic dignitary flights operated by Vietnamese airlines: The Guard High Command, Civil Aviation Authority of Vietnam, Operations Bureau, Air and Air Defense Force and Vietnamese airlines designated to operate dignitary flights;

b. For international dignitary flights operated by Vietnamese airlines: The Consular Department, Directorate of State Protocol – Ministry of Foreign Affairs , Guard High Command, Civil Aviation Authority of Vietnam, Operations Bureau, the Air and Air Defense Force and Vietnamese airlines designated to operate dignitary flights;

c. For domestic Dignitary flights by the Ministry of National Defense: The General Staff of the Vietnam People’s Army, Operations Bureau, Consular Department. Directorate of State Protocol, Guard High Command, the Air and Air Defense Force and relevant agencies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Deadline for notification of Vietnamese dignitary flights is as follows:
a. For dignitary flights on exclusive aircraft: at least 05 days ahead of the expected date of departure of a domestic flight; or at least10 days prior to the expected date of departure of an international flight;

b. For dignitary flights on commercial aircraft: at least 24 hours ahead of the expected date of departure of a domestic flight; or at least 05 days prior to the expected date of departure of an international flight.                                          

c. Military dignitary flights shall be operated by the Ministry of National Defense upon requests

4. The competent authority that has the power to notify Vietnamese dignitary flights shall punctually inform relevant entities of changes to dignitary flights.

5. Entities notified of Vietnamese dignitary flights shall implement their tasks, record and retain full information on implementation of assigned tasks as per regulations of laws.

Article 9. Authority to notify foreign dignitary flights

1. All authorities specified in Article 7 hereof.

2. The Operations Bureau – Ministry of National Defense.

3. Consular Departments – Ministry of Foreign Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Delivery of notification of foreign dignitary flights

1. The notification of foreign dignitary flights shall be made in writing or issued as flight permit. A notification shall contain information specified in clause 1 Article 8 hereof.

2. The written notification of foreign dignitary flights shall be delivered to the following entities:

a. For dignitary flights from/to Vietnam: The Consular Departments, Directorate of State Protocol – Ministry of Foreign Affairs , Guard High Command, Civil Aviation Authority of Vietnam – Ministry of Transport , Operations Bureau, Air and Air Defense Force and Vietnamese Air Navigation Service Corporation;

b. For Dignitary flights transiting Vietnam: The Civil Aviation Authority of Vietnam, Operations Bureau, Air and Air Defense Force and Vietnamese Air Navigation Service Corporation;

3. A notification of a foreign dignitary flight shall be delivered at least 07 days prior to the expected date of the flight, unless otherwise under special circumstances.

4. The competent authorities notifying foreign dignitary flights shall punctually inform relevant entities of flight suspension or changes in the flight’s schedule of landing, takeoff and transit in Vietnam.

5. Entities notified of foreign dignitary flights shall implement their tasks, record and retain full information on implementation of assigned tasks as per regulations of laws.

Chapter 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Responsibilities of divisions of the Ministry of Transport

1. The Civil Aviation Authority of Vietnam shall:

a. Take charge of and carry out tasks concerning the governing of Vietnamese dignitary flights operated by Vietnam airlines and of foreign dignitary flights;

b. Supervise the compliance with technical standards, aviation security and safety of Vietnamese dignitary flights operated by Vietnamese airlines;

c. Grant flight permits to dignitary flights within the authority.

2. Airport authorities shall cooperate with relevant agencies in the governing of dignitary flights, supervision of the compliance with technical standards and aviation security and safety of dignitary flights at airports within the authority.

Article 12. Responsibilities of Ministry of National Defense

The Operations Bureau and Air and Air Defense Force shall take charge of airspace management, cooperate with air traffic control service providers to operate Dignitary flights in the flight information region under the administration of Vietnam; cooperate with relevant authorities to service dignitary flights from/to aerodromes under the administration of the Ministry of National Defense; directly take charge of the operation and management of Vietnamese dignitary flights operated by the Ministry of National Defense.

Article 13. Responsibilities of affiliates of Ministry of Foreign Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Directorate of State Protocol shall take charge of welcoming and farewell courtesies to Vietnamese dignitary flights at foreign airports; cooperate in performing welcoming and farewell courtesies for international Vietnamese dignitary flights at airports of Vietnam; perform welcoming and farewell courtesies for foreign dignitary flights at the airports of Vietnam.

Article 14. Responsibilitie of divisions of the Ministry of Public Security

The Guard High Command shall cooperate with the General Department of Security and relevant authorities to provide aviation security for Vietnamese dignitary flights and monitor the security foreign Dignitary flights.

Article 15. Responsibilities of Office of the Central Committee of Communist Party of Vietnam, Office of the President, the Office of the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam and Office of the Government

Every Office shall:

1. Organize and provide information on advance parties or convoys of Vietnamese dignitary flights, carry out welcoming and farewell courtesies for Vietnamese dignitary flights at airports of Vietnam; cooperate with the Ministry of Foreign Affairs in implementation of welcoming and farewell courtesies to Vietnamese dignitary flights at foreign airports.

2. Take charge of and cooperate with the Vietnam Chamber of Commerce and Industry and Vietnam Journalist Association in arranging, managing and providing information on enterprises’ representatives and journalists on Vietnamese dignitary flights.

Article 16. Responsibilities of airport enterprises and dignitary flight assurance service providers

1. Airport enterprises shall participate in organizing the welcoming and farewell courtesies for Vietnamese dignitary flights operated by Vietnamese airlines, conform to technical standards, provide aviation security and safety at airports within the authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Responsibilities of Vietnamese airlines designated to provide Dignitary flights
Every Vietnamese airline designated to operate Dignitary flights shall:

1. Operate flights according to regulatory requirements stipulated by the Ministry of Transport, apply for foreign flight permits, organize flight services at foreign and domestic aerodromes and maintain aviation security and safety.

2. Prepare and send flight itineraries for outbound Vietnamese dignitary flights and submit the flight itinerary to the Consular Department at least 15 days ahead of the expected date of departure.

3. In case a notification of a Vietnamese dignitary flight is delivered after the deadline specified in clause 3 Article 8 hereof, the Vietnamese airline shall promptly inform relevant agencies of the difficulties or issues ensuing for punctual settlement.

Article 18. Responsibilities of People’s Committees of provinces and direct-controlled municipalities (hereinafter referred to as “province”)

Every People’s Committee of provinces shall:

1. Cooperate with the Ministry of Public Security and relevant agencies in providing aviation security, safety, participate in organizing welcoming and farewell courtesies for Vietnamese and foreign dignitary flights at airports and aprons.

2. Cooperate with the Ministry of Foreign Affairs in implementing welcoming and farewell courtesies for Vietnamese and foreign dignitary flights at local airports.

Chapter 4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 19. Effect

1. This Decree enters into force after 45 days from the date on which it is signed. Existing regulations which are in conflict with this Decree shall be abrogated.

2. The Chief of Office of the Communist Party of Vietnam, Chairman/Chairwoman of the Office of the President, Chairman of the Office of the National Assembly, Ministers, Heads of ministerial-level agencies, heads of governmental agencies, Presidents of People’s Committees of provinces and heads of relevant entities shall be responsible for the implementation of this Decree.

 

 

 

ON BEHALF OF
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decree No. 03/2009/ND-CP dated January 09, 2009, on the governing of flights for dignatries

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.072

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!