Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 06/2009/TT-BCA(C11) cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Số hiệu: 06/2009/TT-BCA(C11) Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 11/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 06/2009/TT-BCA(C11)

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2009

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Điều 54 Luật giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Bộ Công an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1.1. Thông tư này quy định việc cấp, thu hồi giấy đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm: xe ôtô; ôtô đầu kéo; máy kéo; rơmoóc hoặc sơ mi rơmoóc được kéo bởi ôtô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự (sau đây gọi tắt là xe) của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có trụ sở hoặc cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.2. Thông tư này không áp dụng đối với xe Quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng.

2. Phân cấp cơ quan cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe

2.1. Cơ quan cấp đăng ký, biển số xe:

2.1.1. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt tổ chức cấp giấy đăng ký, biển số xe ôtô của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó; một số cơ quan Trung ương (có danh mục kèm theo) và xe của Bộ Công an.

Ngoài các xe quy định trên, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt cấp đăng ký xe theo yêu cầu nghiệp vụ được lãnh đạo Bộ Công an hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phê duyệt.

2.1.2. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức cấp đăng ký, biển số xe ôtô, máy kéo; rơmoóc, sơmi rơmoóc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; xe Quân đội làm kinh tế; mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của tổ chức, cá nhân nước ngoài, liên doanh, dự án tại địa phương mình (trừ các đối tượng quy định tại điểm 2.1.1 nêu trên).

2.1.3. Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Công an cấp huyện) tổ chức cấp đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước đang cư trú hoặc có trụ sở tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trừ các đối tượng quy định tại các điểm 2.1.1 và 2.1.2 nêu trên).

2.2. Cơ quan thu hồi đăng ký, biển số xe:

- Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt.

- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Phòng Cảnh sát giao thông).

- Công an cấp huyện.

3. Thời hạn hoàn thành thủ tục để cấp, đổi đăng ký, biển số và các giấy tờ về sang tên di chuyển, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

3.1. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe bảo đảm đúng quy định, cơ quan đăng ký xe cấp ngay biển số; cấp đăng ký, hồ sơ (trường hợp sang tên di chuyển), giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (trường hợp thu hồi đăng ký, biển số) hoặc cấp lại đăng ký, biển số xe, thời hạn tối đa không quá 3 ngày làm việc.

3.2. Đăng ký tạm thời xe: Sau khi nhận hồ sơ đúng quy định, cơ quan đăng ký xe cấp đăng ký và biển số tạm thời trong ngày.

4. Trách nhiệm của cơ quan và cán bộ làm nhiệm vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe.

4.1. Cơ quan đăng ký xe có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác đăng ký, cấp biển số xe.

Nghiêm cấm quy định thêm các thủ tục đăng ký xe trái quy định tại Thông tư này.

4.2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe phải kiểm tra, đối chiếu giữa hồ sơ với xe, nếu thấy đầy đủ và đúng thủ tục theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; trường hợp hồ sơ không bảo đảm thủ tục quy định thì phải hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho chủ xe để bổ sung và chịu trách nhiệm về sự hướng dẫn đó.

4.3. Đối với hồ sơ đăng ký, cấp biển số mới; đăng ký sang tên, di chuyển, đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe hoặc hồ sơ đã đăng ký xe trước đây được lưu trữ tại cơ quan đăng ký xe, nay giao lại cho chủ xe tự quản lý thì cán bộ đăng ký xe phải đóng dấu tiêu đề “HỒ SƠ CHỦ XE TỰ QUẢN LÝ” (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này) vào giữa các trang của các loại giấy tờ giao cho chủ xe theo quy định.

5. Trách nhiệm của chủ xe

5.1. Phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của hồ sơ và xe đến đăng ký.

5.2. Nộp lệ phí đăng ký và biển số theo quy định.

5.3. Nhận và bảo quản những giấy tờ trong hồ sơ đăng ký xe đã được cơ quan đăng ký xe trả lại và xuất trình với cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu hoặc giao lại những giấy tờ đó cho người mua, người được cho, tặng xe.

5.4. Trường hợp làm thủ tục sang tên, di chuyển; đổi, cấp lại đăng ký, biển số, chủ xe chỉ cần nộp giấy tờ quy định tại các điểm 1, 2 phần B và các điểm 1.2, 1.3 phần C mục II của Thông tư này.

5.5. Nghiêm cấm mọi hành vi giả mạo hồ sơ, đục xóa số máy, số khung để đăng ký xe.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE

Công tác đăng ký, cấp biển số xe bao gồm: đăng ký, cấp biển số; sang tên, di chuyển; cấp, đổi lại đăng ký, biển số; đăng ký tạm thời.

A. ĐĂNG KÝ CẤP BIỂN SỐ XE

Thủ tục hồ sơ đăng ký xe gồm: Giấy khai đăng ký xe; giấy tờ của chủ xe; giấy tờ của xe, cụ thể:

1. Giấy khai đăng ký xe

Chủ xe phải tự khai theo đúng mẫu quy định (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

2. Giấy tờ của chủ xe

Chủ xe phải xuất trình một trong những loại giấy tờ sau:

2.1. Chủ xe là người Việt Nam:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn giá trị). Trường hợp chưa đến tuổi được cấp Giấy chứng minh nhân dân hoặc nơi thường trú trong chứng minh không phù hợp nơi đăng ký thường trú trong giấy khai đăng ký thì xuất trình hộ khẩu.

- Giấy chứng minh Quân đội nhân dân, Giấy chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị công tác.

- Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện kèm theo giấy giới thiệu của nhà trường.

- Chủ xe là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về sinh sống, làm việc tại Việt Nam: Sổ tạm trú hoặc sổ hộ khẩu và xuất trình hộ chiếu (còn giá trị) hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

2.2. Chủ xe là người nước ngoài:

- Người nước ngoài làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế: Chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ (còn giá trị) và giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ.

- Người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Việt Nam: Hộ chiếu (còn giá trị) hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, giấy phép lao động theo quy định hoặc giấy giới thiệu của tổ chức, cơ quan Việt Nam quản lý người nước ngoài hoặc Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú từ một năm trở lên theo quy định của pháp luật.

2.3. Chủ xe là cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan, tổ chức Việt Nam: Giấy giới thiệu kèm theo Giấy chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe.

- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế; Giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ ghi rõ tên cơ quan, tổ chức kèm theo giấy tờ tùy thân của người đến đăng ký xe.

- Doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Văn phòng đại diện, Công ty nước ngoài trúng thầu, các tổ chức phi chính phủ: Giấy giới thiệu kèm theo Giấy chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe (trong trường hợp cơ quan không có giấy giới thiệu thì phải có giấy giới thiệu của cơ quan cấp trên quản lý).

2.4. Người được ủy quyền đăng ký xe phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền của chủ xe có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, đơn vị công tác.

3. Các giấy tờ của xe

3.1. Chứng từ mua bán, cho, tặng, thừa kế xe:

Chứng từ mua bán, cho, tặng thừa kế xe phải có một trong các loại giấy tờ sau đây:

3.1.1. Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.

3.1.2. Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.

3.1.3. Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (nếu xe bán ra chuyển qua nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp thì khi đăng ký chỉ cần bản chính hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành của tổ chức, cơ quan doanh nghiệp bán cuối cùng; nhiều xe chung một hóa đơn thì phải chứng thực hoặc sao y).

Đối với xe của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải có hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn tự in theo quy định của pháp luật; trường hợp mua xe thanh lý của các cơ quan hành chính sự nghiệp, phải có hóa đơn bán tài sản thanh lý; trường hợp mua xe là tài sản dự trữ quốc gia, phải có hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia.

3.1.4. Xe của đồng sở hữu khi bán, cho, tặng phải có đủ chữ ký hoặc giấy ủy quyền bán thay của các sở hữu chủ.

3.1.5. Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có xác nhận của đơn vị công tác hoặc có chứng thực chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định.

3.1.6. Trường hợp xe là tài sản của doanh nghiệp Nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê khi đăng ký, sang tên chuyển nhượng phải có quyết định cho, bán của Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị của doanh nghiệp, kèm theo hợp đồng mua bán và bản kê khai bàn giao tài sản.

3.1.7. Trường hợp góp vốn bằng tài sản là xe vào hợp tác xã hoặc tổ chức, doanh nghiệp, khi rút tài sản của mình ra khỏi Hợp tác xã hoặc tổ chức, doanh nghiệp thì chứng từ chuyển nhượng là Biên bản hoặc Quyết định trả lại xe kèm theo hóa đơn GTGT (không ghi dòng thuế GTGT)

3.2. Chứng từ lệ phí trước bạ xe:

3.2.1. Biên lai thu lệ phí trước bạ hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (đã được Kho bạc Nhà nước xác nhận); giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính (nếu nhiều xe chung một chứng từ lệ phí trước bạ thì phải có bản sao công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp đối với từng xe);

3.2.2. Tờ khai nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp xe được miễn lệ phí trước bạ, chỉ cần Tờ khai nộp lệ phí trước bạ.

3.3. Chứng từ nguồn gốc xe

Từng loại xe phải có giấy tờ sau đây:

3.3.1. Xe nhập khẩu:

3.3.1.1. Xe nhập khẩu theo hợp đồng thương mại, xe miễn thuế, xe chuyên dùng có thuế suất 0%, xe viện trợ dự án và các xe thuộc đối tượng Bộ Tài chính quy định phải sử dụng tờ khai nguồn gốc: Tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.

3.3.1.2. Xe nhập khẩu theo chế độ tạm nhập, tái xuất của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật hoặc theo Hiệp định giữa hai Nhà nước; xe của chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình dự án ODA ở Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm việc theo lời mời: giấy phép nhập khẩu xe của cơ quan Hải quan.

3.3.1.3. Xe nhập khẩu phi mậu dịch, xe là quà biếu, quà tặng hoặc xe nhập khẩu là tài sản di chuyển, xe viện trợ không hoàn lại, nhân đạo:

- Tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch theo quy định của Bộ Tài chính.

- Biên lai thu thuế xuất, nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu theo quy định phải có) hoặc lệnh ghi thu, ghi chi hoặc giấy nộp tiền qua kho bạc hoặc chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi qua ngân hàng ghi rõ đã nộp thuế.

+ Trường hợp không phải có biên lai thuế xuất, nhập khẩu, hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt thì phải có quyết định miễn thuế hoặc văn bản cho miễn thuế của cấp có thẩm quyền hoặc có giấy xác nhận hàng viện trợ theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp xe có thuế suất bằng 0%: Chỉ cần Tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch theo quy định của Bộ Tài chính trong đó phải ghi nhãn hiệu xe, số máy, số khung.

3.3.1.4. Đối với rơmoóc, sơmi rơmoóc; máy kéo; xe máy điện nhập khẩu: Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (dùng cho đăng ký biển số) theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Trường hợp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu không ghi nhãn hiệu thì trong Giấy đăng ký xe mục loại xe phải ghi tên nước sản xuất.

3.3.1.5. Xe ôtô chuyên dùng thuê của nước ngoài:

- Hợp đồng thuê;

- Tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.

3.3.1.6. Xe của các dự án:

3.3.1.6.1. Xe các dự án viện trợ của nước ngoài khi hết hạn, bàn giao cho phía Việt Nam:

- Chứng từ nguồn gốc của xe như quy định tại điểm 3.3 phần A mục II Thông tư này;

- Quyết định tiếp nhận của Thủ trưởng cấp Bộ (đối với cơ quan trung ương) hoặc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan ở địa phương);

- Biên bản bàn giao xe theo quy định.

Sau khi đã được cấp giấy đăng ký xe mang tên cơ quan Việt Nam, khi bán xe: xe thuộc các cơ quan Trung ương thì do Thủ trưởng cấp Bộ; xe thuộc địa phương quản lý thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Đối với xe viện trợ không đăng ký tên dự án mà đăng ký tên cơ quan Việt Nam, sau khi hết thời hạn dự án muốn bán phải có Quyết định cho bán của cấp có thẩm quyền như quy định trên.

Trường hợp xe viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo được sang tên di chuyển bình thường theo quy định.

3.3.1.6.2. Xe (đã đăng ký) của dự án này bàn giao cho dự án khác:

- Văn bản bàn giao xe của chủ dự án nước ngoài;

- Công văn xác nhận hàng viện trợ của Vụ Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính.

3.3.2. Xe sản xuất, lắp ráp, cải tạo trong nước:

3.3.2.1. Xe lắp ráp:

- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của cơ sở sản xuất, lắp ráp.

3.3.2.2. Xe cải tạo:

3.3.2.2.1. Xe thay đổi tính chất chuyên chở:

- Đăng ký xe (đối với xe đã đăng ký) hoặc chứng từ nguồn gốc nhập khẩu (đối với xe đã qua sử dụng);

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; xe trong lực lượng Công an nhân dân cải tạo: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo theo quy định của Bộ Công an.

Không giải quyết đăng ký các xe ôtô khác cải tạo thành xe ôtô chở khách; xe chuyên dùng chuyển đổi tính năng, công dụng (gọi tắt là xe thay đổi công năng) trước 5 năm và xe đông lạnh trước 3 năm (kể từ ngày nhập khẩu).

3.3.2.2.2. Xe thay tổng thành máy, thân máy (Block) hoặc tổng thành khung nhập khẩu:

- Đăng ký xe (đối với xe đã đăng ký) hoặc chứng từ nguồn gốc nhập khẩu (đối với xe đã qua sử dụng);

- Tờ khai hàng xuất, nhập khẩu kèm theo bản kê khai chi tiết của thành máy, tổng thành khung đó.

Trường hợp tổng thành máy, thân máy (Block) hoặc tổng thành khung khác nhãn hiệu, thông số kỹ thuật thì phải có Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo của cơ sở sản xuất theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

3.3.2.2.3. Xe thay  tổng thành máy, thân máy (Block) hoặc tổng thành khung sản xuất trong nước:

- Đăng ký xe (đối với xe đã đăng ký) hoặc chứng từ nguồn gốc nhập khẩu (đối với xe đã qua sử dụng);

- Chứng từ bán tổng thành của cơ sở sản xuất;

- Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) của cơ sở sản xuất.

Trường hợp xe ôtô tải cải tạo thùng hàng, lắp khung mui trên ôtô thì chỉ cần biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật lắp ráp thùng hàng/khung mui bảo vệ hàng hóa theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

3.3.2.2.4. Trường hợp tổng thành máy hoặc tổng thành khung của xe đã đăng ký dùng để thay thế cho xe khác thì phải có: Giấy thu hồi đăng ký, biển số (ghi rõ cấp cho tổng thành máy hoặc tổng thành khung) hoặc quyết định tịch thu của cấp có thẩm quyền kèm theo hóa đơn bán hàng tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với xe hết niên hạn sử dụng theo quy định của Chính phủ; xe miễn thuế; xe tạm nhập của cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao hoặc miễn trừ lãnh sự thì không được làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số để lấy tổng thành máy hoặc tổng thành khung thay thế cho xe khác.

3.3.3. Xe có quyết định của các cấp, cơ quan có thẩm quyền:

3.3.3.1. Xe xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước:

- Quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

- Hóa đơn bán hàng tịch thu sung quỹ Nhà nước do Bộ Tài chính phát hành hoặc văn bản xác lập quyền sở hữu Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cấp có thẩm quyền).

Đối với trường hợp tịch thu nhiều xe chung một quyết định phải có bản sao kê khai chi tiết xe tịch thu sung quỹ Nhà nước có xác nhận của cấp có thẩm quyền hoặc cơ quan ra quyết định bán hàng tịch thu. Việc đăng ký xe tịch thu sung quỹ Nhà nước (không phải có hồ sơ gốc) được thực hiện trên cơ sở hiện trạng số máy, số khung của xe ghi trong quyết định và hóa đơn trên, nhưng xe phải hoàn chỉnh, cùng thông số kỹ thuật.

3.3.3.2. Xe có quyết định xử lý vật chứng:

- Quyết định xử lý vật chứng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền cấp);

- Phiếu thu tiền hoặc giấy biên nhận tiền hoặc biên bản bàn giao (nếu là người bị hại). Trường hợp quyết định xử lý vật chứng tịch thu sung quỹ nhà nước (không phải có hồ sơ gốc) phải có hóa đơn bán hàng tịch thu sung quỹ nhà nước.

3.3.3.3. Xe do Tòa án phát mại hoặc chuyển giao để bảo đảm thi hành án:

- Bản sao quyết định của Tòa án hoặc trích lục bản án;

- Quyết định thi hành án của tổ chức thi hành án có thẩm quyền;

- Chứng từ thu tiền hoặc biên bản bàn giao tài sản.

Trường hợp xe phát mại hoặc được chuyển giao để bảo đảm thi hành án thì phải có hồ sơ gốc theo quy định tại Thông tư này và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe hợp pháp của người có xe bị phát mại. Xe chưa rõ nguồn gốc hoặc không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe hợp pháp của người có tài sản bị phát mại hoặc chuyển giao để đảm bảo thi hành án thì không tiếp nhận giải quyết đăng ký mà phải hướng dẫn chủ xe đến nơi đã ra quyết định để giải quyết.

3.3.3.4. Xe cầm cố thế chấp cho Ngân hàng phát mại:

- Bản sao hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng bảo đảm (do tổ chức tín dụng ký sao);

- Hợp đồng mua bán tài sản hoặc hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc biên bản nhận tài sản hoặc văn bản bán đấu giá tài sản (tùy từng trường hợp xử lý cụ thể);

- Đăng ký xe hoặc chứng từ nguồn gốc của xe;

- Chứng từ thu tiền theo quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp xe là tài sản cầm cố, thế chấp có tranh chấp, xe khởi kiện, xe là tài sản thi hành án phải có thêm:

+ Trích lục bản án hoặc sao bản án hoặc sao quyết định của Tòa án;

+ Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án.

Trường hợp xe đã đăng ký ở địa phương khác, phải có thêm phiếu sang tên di chuyển kèm theo hồ sơ gốc, giấy khai sang tên di chuyển do chủ xe, hoặc cơ quan ký hợp đồng bán tài sản, các tổ chức tín dụng ký xác nhận.

3.3.3.5. Xe thuộc diện phải truy thu thuế nhập khẩu:

3.3.3.5.1. Xe đã đăng ký, nay phát hiện Chứng từ nguồn gốc giả:

- Chứng từ truy thu thuế nhập khẩu;

- Chứng từ truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có);

- Đăng ký xe hoặc Quyết định xử lý vật chứng hoặc kết luận bằng văn bản của cơ quan điều tra.

3.3.3.5.2. Xe phải truy thu thêm thuế nhập khẩu:

- Quyết định truy thu thuế của Cục Hải quan hoặc của Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Giấy nộp tiền thuế nhập khẩu vào ngân sách nhà nước;

- Hồ sơ gốc của xe.

3.3.4. Xe dự trữ quốc gia:

- Lệnh xuất bán hàng dự trữ quốc gia của Cục Dự trữ quốc gia. Trường hợp nhiều xe thì phải sao cho mỗi xe một lệnh (bản sao phải có công chứng hoặc chứng thực của Cục Dự trữ quốc gia);

- Tờ khai nguồn gốc nhập khẩu xe hoặc giấy xác nhận của Tổng cục Hải quan (mỗi xe 1 bản chính) ghi rõ nhãn hiệu, số máy, số khung;

- Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho theo quy định của Bộ Tài chính do các Chi cục Dự trữ quốc gia cấp, mỗi xe một hóa đơn ghi rõ nhãn hiệu, số máy và số khung.

3.3.5. Xe bị mất chứng từ nguồn gốc:

- Giấy cam đoan của chủ xe trước pháp luật về việc mất chứng từ nguồn gốc của xe và xuất trình giấy tờ theo quy định tại điểm 2 phần A mục II Thông tư này.

- Bản sao chứng từ nguồn gốc của xe nhập khẩu phải có xác nhận của cơ quan đã cấp chứng từ đó, riêng đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì cơ sở sản xuất phải cấp lại Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (hồ sơ đăng ký phải đầy đủ như quy định tại phần A mục II Thông tư này). Sau 30 ngày nếu không phát hiện có vi phạm hoặc tranh chấp gì thì làm thủ tục đăng ký xe.

3.3.6. Xe của Công ty cho thuê tài chính đăng ký xe theo nơi cư trú hoặc đặt trụ sở hoạt động của bên thuê:

- Giấy tờ của xe theo quy định tại điểm 3 phần A mục II Thông tư này.

- Công văn của Công ty cho thuê tài chính đề nghị đăng ký xe theo nơi cư trú hoặc đặt trụ sở hoạt động của bên thuê.

3.3.7. Xe của cơ quan Công an, Quân đội bán ra dân sự:

- Giấy tờ của xe như quy định tại điểm 3 phần A mục II Thông tư này;

- Quyết định cho bán xe của Tổng cục Hậu cần (đối với xe Công an) hoặc của Bộ Tổng tham mưu (đối với xe Quân đội)

Trường hợp xe có nguồn gốc do Bộ Quốc phòng cấp phát, trang bị trước ngày 31/12/1989 và đã được đăng ký trước ngày 27/12/1995, phải có bản chính giấy chứng nhận của Cục Quản lý xe máy thuộc Tổng cục kỹ thuật cấp cho từng xe.

3.3.8. Đăng ký và quản lý xe của các doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế; xe Quân đội làm nhiệm vụ quốc phòng có yêu cầu cấp biển số dân sự thực hiện theo Thông tư liên tịch số 16/2004/TTLT-BCA-BQP ngày 01/11/2004 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

3.3.9. Xe là tài sản chung của vợ chồng:

Chủ xe tự nguyện khai là tài sản chung của vợ chồng, phải ghi đầy đủ họ, tên và chữ ký của vợ, chồng trong giấy khai đăng ký. Trường hợp xe thuộc tài sản chung của vợ chồng đã đăng ký đứng tên một người, nay có nguyện vọng đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng thì phải tự khai giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Cơ quan đăng ký xe thu lại đăng ký xe cũ và cấp đăng ký xe mới.

3.3.10. Các loại xe có kết cấu tương tự: giấy tờ của xe thực hiện theo quy định tại điểm 3 phần A mục II Thông tư này.

Trường hợp xe sản xuất hoặc tự cải tạo đã sử dụng trước 31/12/2008 có chứng từ nguồn gốc không bảo đảm theo quy định thì chủ xe phải có cam kết về nguồn gốc hợp lệ của xe (có xác nhận của chính quyền địa phương) kèm theo Biên bản kiểm tra của ngành Giao thông vận tải chứng nhận xe đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với máy kéo), Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe dùng cho người tàn tật (liên dùng cho đăng ký cấp biển số).

3.3.11. Xe thuộc diện xử lý hàng tồn đọng kho ngoại quan:

- Quyết định bán tài sản hàng tồn đọng kho ngoại quan của Hội đồng xử lý hàng tồn đọng kho ngoại quan do Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Cục Hải quan hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Chi cục Hải quan ký;

- Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.

(Kèm theo hồ sơ nhập khẩu theo quy định tại điểm 3.3.1 phần A mục II Thông tư này).

Riêng đối với xe thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo quy định của Chính phủ phải có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước của Cục Hải quan (hồ sơ đăng ký theo quy định tại điểm 3.3.3.1 phần A mục II Thông tư này).

3.3.12. Xe thuộc diện xử lý hàng tồn đọng tại cảng biển:

- Quyết định bán tài sản của Hội đồng xử lý hàng tồn đọng cảng biển do Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Tài chính.

- Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp xe thuộc diện xử lý hàng tồn đọng bị tịch thu sung quỹ nhà nước thì chứng từ nguồn gốc thực hiện theo quy định tại điểm 3.3.3.1 phần A mục II Thông tư này.

B. ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho, tặng, thừa kế xe, người mua hoặc nhận xe phải đến cơ quan đăng ký xe đang quản lý xe đó làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe.

1. Xe đăng ký sang tên trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giấy tờ cần có:

1.1. Giấy khai đăng ký xe.

Chủ xe phải tự khai theo đúng mẫu quy định (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

1.2. Giấy đăng ký xe;

1.3. Chứng từ mua bán, cho, tặng xe theo quy định tại điểm 3.1 phần A mục II Thông tư này.

1.4. Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm 3.2 phần A mục II Thông tư này.

Khi đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số thì cho đổi sang biển loại 4 số cùng loại biển) và cấp lại giấy đăng ký xe theo tên của chủ xe mới

Trường hợp sang tên mô tô, xe máy khác huyện thì chủ xe phải đến Công an cấp huyện đã đăng ký xe đó (không phải đưa xe đến kiểm tra) làm thủ tục rút hồ sơ gốc của xe chuyển về Công an cấp huyện nơi chủ xe mới đăng ký.

2. Xe sang tên di chuyển ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giấy tờ cần có:

2.1. Hai giấy khai sang tên di chuyển.

Chủ xe phải tự khai giấy khai sang tên, di chuyển theo đúng mẫu quy định (mẫu số 03 kèm theo Thông tư này).

2.2. Giấy đăng ký xe;

2.3. Chứng từ mua bán, cho, tặng xe theo quy định tại điểm 3.1 phần A mục II Thông tư này.

Trường hợp chủ xe thay đổi nơi thường trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, phải có Quyết định điều động công tác hoặc sổ hộ khẩu thay cho chứng từ mua bán, cho tặng xe.

Trường hợp này, chủ xe phải nộp lại biển số xe, không phải đưa xe đến kiểm tra.

C. ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

1. Đổi lại đăng ký, biển số xe

1.1. Những trường hợp sau đây phải đổi lại đăng ký xe, biển số xe: Xe thay đổi màu sơn; đăng ký xe bị rách, hư hỏng; biển số xe hư hỏng, mờ.

1.2. Chủ xe đề nghị đổi đăng ký xe, biển số xe phải có Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 02); công văn đề nghị (đối với cơ quan, tổ chức) hoặc đơn cam đoan (đối với cá nhân) và phải nộp lại đăng ký hoặc biển số xe cũ và không bắt buộc phải mang xe đến để kiểm tra (trừ xe thay đổi màu sơn). Cơ quan đăng ký xe xấp lại đăng ký, biển số xe (theo số cũ) trừ loại biển 3 số thì phải đổi sang biển 4 số.

1.3. Chủ xe là người nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao hoặc miễn trừ lãnh sự đề nghị thay đổi lại đăng ký xe đã hết hạn sử dụng, phải có Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 02), Giấy giới thiệu của Cục Lễ tân nhà nước hoặc Sở ngoại vụ và nộp lại đăng ký xe.

2. Cấp lại đăng ký, biển số xe bị mất:

Chủ xe bị mất đăng ký, biển số xe phải có Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 02); đơn (đối với cá nhân) hoặc công văn (đối với cơ quan, tổ chức) đề nghị cấp lại; không phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe. Nếu đủ giấy tờ theo quy định thì giải quyết cấp lại đăng ký xe, biển số xe (theo biển số cũ); trường hợp loại biển 3 số thì đổi sang loại biển 4 số theo quy định.

3. Chủ xe là cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân xuất ngũ hoặc chuyển công tác; học sinh, sinh viên ra trường; nếu đã thay đổi địa chỉ, nơi làm việc thì được giải quyết cấp lại theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú.

4. Trường hợp xe đã đăng ký, cấp biển số làm thủ tục di chuyển đi địa phương khác, nay chủ xe đề nghị đăng ký lại thì giải quyết đăng ký cấp biển số (biển số cũ).

D. ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI

1. Các loại xe đăng ký tạm thời

1.1. Ôtô mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác.

1.2. Ôtô có phiếu sang tên di chuyển đi địa phương khác.

1.3. Ôtô làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

1.4. Ôtô được phép quá cảnh (trừ xe có Hiệp định ký kết của Nhà nước).

1.5. Ôtô sát xi có buồng lái; ôtô tải không thùng.

1.6. Ôtô sát hạch.

1.7. Xe mang biển số nước ngoài vào Việt Nam du lịch, được cấp có thẩm quyền cho phép.

1.8. Xe mới lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng.

1.9. Xe được phép tạm nhập, tái xuất có thời hạn theo quy định của Chính phủ (trừ xe hoạt động ở khu vực biên giới có cửa khẩu).

1.10. Xe phục vụ hội nghị, hội chợ, thể dục thể thao, triển lãm theo yêu cầu của Chính phủ hoặc Bộ Công an.

1.11. Rơmoóc, sơmi rơmoóc.

1.12. Xe máy kéo.

1.13. Xe ôtô của người nước ngoài đăng ký ở nước ngoài có tay lái bên phải (tay lái nghịch) tham gia giao thông tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ.

2. Hồ sơ, giấy tờ của xe đăng ký tạm thời.

2.1. Xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam:

2.1.1. Giấy khai đăng ký xe.

Chủ xe phải tự khai theo đúng mẫu quy định (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này);

2.1.2. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của cơ sở sản xuất theo quy định.

2.1.3. Hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho.

2.2. Xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh:

2.2.1. Giấy khai đăng ký xe.

Chủ xe phải tự khai theo đúng mẫu quy định (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

2.2.2. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc bản kê khai chi tiết nhập xe.

2.3. Xe phục vụ Hội nghị, hội chợ, thể dục thể thao, xe nước ngoài du lịch vào Việt Nam theo yêu cầu của Chính phủ hoặc Bộ Công an: Chỉ cần đăng ký xe hoặc danh sách chi tiết xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.4. Đối với xe sang tên di chuyển đi địa phương khác, xe làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số; hồ sơ đăng ký tạm là Phiếu sang tên di chuyển hoặc Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số.

Trường hợp xe đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu thì thủ tục đăng ký tạm bao gồm các loại giấy tờ theo quy định tại điểm 3 phần A mục II Thông tư này (trừ chứng từ lệ phí trước bạ).

Khi đến làm thủ tục đăng ký tạm thời, chủ xe mang toàn bộ hồ sơ gốc và bản chụp hồ sơ gốc để đối chiếu, không phải mang xe đến kiểm tra nhưng phải cà số máy, số khung dán vào giấy khai đăng ký. Khi cấp giấy đăng ký tạm thời thì trả hồ sơ gốc, cơ quan đăng ký xe lưu lại bản sao hồ sơ gốc.

2.5. Xe ôtô của người nước ngoài, đăng ký ở nước ngoài có tay lái bên phải (tay lái nghịch) tham gia giao thông tại Việt Nam theo quy định Chính phủ.

2.5.1. Giấy khai đăng ký xe: Chủ xe phải tự khai theo đúng mẫu quy định (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

2.5.2. Văn bản của Thủ tướng Chính phủ; văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ hoặc văn bản của Bộ, ngành được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền.

3. Thời hạn có giá trị của đăng ký tạm thời

3.1. Đăng ký xe tạm thời có giá trị là 07 ngày; nếu hết hạn thì được gia hạn một lần không quá 07 ngày.

3.2. Xe được phép tạm nhập: quảng cáo, hội chợ, triển lãm, thể thao hoặc phục vụ các mục đích hợp pháp khác thì thời hạn được cấp theo thời gian ghi trong giấy cho phép tạm nhập.

Xe đăng ký tạm, được phép tham gia giao thông theo thời gian và nơi đi, nơi đến đã được ghi trong Đăng ký tạm.

E. GIẢI QUYẾT MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

1. Trường hợp đóng lại số máy, số khung

1.1. Đối với xe nhập khẩu:

- Xe không có số máy, số khung: trong tờ khai nguồn gốc nhập khẩu của Hải quan ghi không có hoặc chưa tìm thấy số máy, số khung thì cho đóng số theo biển số đăng ký. Trường hợp tìm thấy số máy, số khung thì yêu cầu đến Hải quan để xác nhận lại.

- Xe có số máy, số khung ở Etekét, số ghi bằng sơn, số bị mờ, hoen gỉ thì được đóng lại theo số được cơ quan Hải quan xác nhận trong tờ khai nguồn gốc nhập khẩu của xe.

- Xe bị đục số máy, số khung: không tiếp nhận giải quyết đăng ký và hướng dẫn chủ phương tiện đến cơ quan Hải quan để giải quyết theo quy định của Chính phủ.

- Xe có số VIN ở kính phía trước của xe đã được cơ quan Hải quan xác nhận là số khung, chưa tìm thấy số máy vì bị bao bọc kín, không thể thực hiện được việc đóng số máy, thì chụp ảnh số VIN lưu trong hồ sơ để thay thế cho việc đóng số máy, số khung (chụp ảnh do cơ quan đăng ký xe thực hiện).

1.2. Xe sản xuất, lắp ráp trong nước:

1.2.1. Xe có số máy, số khung đóng châm kim (lade) hoặc số đóng bị mờ, không rõ số thì được đóng lại số theo số ghi trong phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

1.2.2. Xe có số máy, số khung bị đóng chồng số thì phải trưng cầu giám định. Nếu cơ quan giám định kết luận xe bị đục lại số máy hoặc số khung thì không tiếp nhận đăng ký theo quy định.

Trường hợp giám định kết luận số máy, số khung là nguyên thủy thì được đóng lại theo số ghi trong phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

1.3. Trường hợp xe đã đăng ký nếu thay thế máy mới hoặc thay thân máy (Blok) chưa có số máy thì đóng số theo số biển số xe đăng ký.

1.4. Xe có quyết định tịch thu hoặc quyết định xử lý vật chứng hoặc văn bản kết luận của Cơ quan điều tra là xe có số máy, số khung bị đục, tẩy xóa hoặc không xác định được số khung, số máy nguyên thủy thì được đóng lại số theo số biển số.

1.5. Việc đóng lại số máy, số khung do cơ quan đăng ký xe thực hiện.

2. Giải quyết vướng mắc về chứng từ chuyển nhượng xe.

2.1. Khi sang tên di chuyển, trong hồ sơ xe đăng ký từ 31/12/2003 trở về trước thiếu hóa đơn chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng không liên tục thì hồ sơ được coi là hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính.

2.2. Xe mua bán qua nhiều chủ, nay không thể xác định được các chủ trung gian thì khi sang tên di chuyển phải có chứng từ mua bán, cho tặng của chủ xe đầu tiên và chứng từ mua bán, cho, tặng của người bán xe cuối cùng. Người đăng ký xe phải có bản cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của xe và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu. Cơ quan đăng ký xe phải thông báo công khai tại nơi đăng ký về loại xe, biển số xe, số máy số khung. Sau 30 ngày, nếu không có tranh chấp, khiếu kiện thì giải quyết đăng ký, sang tên, di chuyển hoặc đổi biển số xe.

3. Giải quyết một số vướng mắc khi sang tên, di chuyển xe

3.1. Xe di chuyển sang địa phương khác nhưng chủ xe chưa đăng ký, lại bán tiếp cho chủ xe mới, nếu thủ tục mua bán và lệ phí trước bạ đúng quy định thì tiếp nhận giải quyết đăng ký và gửi thông báo cho địa phương di chuyển xe biết để điều chỉnh sổ đăng ký xe.

3.2. Xe mua bán, cho, tặng qua nhiều chủ trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa làm thủ tục sang tên, sau đó người mua cuối cùng bán xe sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì người mua cuối cùng hoặc chủ xe đứng tên trong đăng ký làm giấy khai sang tên di chuyển cho người cuối cùng của tỉnh, thành phố Trung ương khác đó, nhưng chứng từ mua bán, cho, tặng xe phải hợp lệ theo quy định.

3.3. Xe là quà biếu, cho, tặng; xe tạm nhập; xe của Việt kiều hồi hương, xe dự án chưa hết hạn, chuyển nhượng tại Việt Nam:

3.3.1. Chủ xe làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số tại cơ quan đăng ký xe, sau đó đến cơ quan Hải quan để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định và nộp lại hồ sơ cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục sang tên, di chuyển cho chủ mới.

3.3.2. Trường hợp xe chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số, nhưng đã được cơ quan Hải quan truy thu thuế nhập khẩu hoặc cơ quan chức năng của Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản không phải truy thu thuế thì được sang tên di chuyển và lưu văn bản vào hồ sơ xe. Riêng xe của Việt kiều hồi hương được mang theo định lượng miễn thuế theo quy định, nay không có nhu cầu sử dụng, được chuyển nhượng, sang tên di chuyển.

3.4. Xe nhập khẩu được miễn thuế đã sử dụng trên 10 năm; theo quy định của Bộ Tài chính thuế nhập khẩu bằng 0%; trường hợp chuyển nhượng hồ sơ chỉ cần: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch hoặc tờ khai truy thu thuế nhập khẩu có xác nhận của Hải quan thì cũng được chuyển nhượng, sang tên di chuyển, đăng ký xe theo quy định nhưng phải kèm theo hồ sơ gốc đăng ký ban đầu.

3.5. Xe đã đăng ký hồ sơ xe đứng tên vợ và chồng và đăng ký xe ghi tên của vợ, chồng hoặc Giấy đăng ký xe chỉ đứng tên chồng hoặc vợ; hiện người đứng tên trong giấy đăng ký xe đã chết, xe không có tranh chấp thì được sang tên cho vợ hoặc chồng hoặc sang tên di chuyển cho người khác; nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh là vợ chồng kèm theo giấy chứng từ hoặc có xác nhận của địa phương về người đã chết.

4. Xe mô tô nhập khẩu trái phép, đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cho nộp thuế công thương nghiệp, đã đăng ký từ ngày 31/12/1995 trở về trước, thì được giải quyết sang tên, di chuyển hoặc đổi biển số xe.

5. Xe đã đăng ký, nay phát hiện giấy chứng nhận nguồn gốc nhập khẩu (giấy Hải quan) giả hoặc bị tẩy xóa, đục lại số máy, số khung:

- Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp có kết luận bằng văn bản của Cơ quan điều tra không phải là xe bị trộm cắp, chiếm đoạt thì cơ quan đăng ký xe chuyển giao cho Cục Hải quan hoặc Cục thuế địa phương truy thu thuế. Sau khi có chứng từ truy thu thuế thì giải quyết đăng ký.

6. Xe đã đăng ký từ ngày 31/12/1995 trở về trước, nay cà lại số máy, số khung thấy khác nét chữ, số, nhưng vẫn đúng với số máy, số khung lưu trong hồ sơ gốc, thì chủ xe phải viết cam đoan và được giải quyết sang tên, di chuyển hoặc đổi biển số xe.

7. Xe mô tô đăng ký từ ngày 31/12/1995 trở về trước có đóng dấu “không bán, đổi, cho, tặng” trên giấy đăng ký xe, nay không có tranh chấp, khiếu kiện thì được giải quyết sang tên, di chuyển hoặc đổi biển số xe.

Đối với xe mô tô hai bánh nhập khẩu trái phép nhưng đã được cơ quan Hải quan truy thu thuế và đã đăng ký thì được giải quyết sang tên, di chuyển hoặc đổi biển số.

8. Xe cải tạo đã đăng ký từ ngày 04/6/1996 trở về trước, trong hồ sơ thiếu biên bản kiểm nghiệm kỹ thuật theo quy định của Thông tư liên bộ số 223/TT/LB ngày 07/12/1979 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ thì được giải quyết sang tên, di chuyển hoặc đổi biển số.

9. Xe lắp ráp tại Việt Nam đã đăng ký từ ngày 19/02/1998 trở về trước, nếu có bản sao giấy chứng nhận sản phẩm đầu tiên hoặc bản sao biên bản nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, thì được giải quyết sang tên, di chuyển hoặc đổi biển số.

10. Xe đã chuyển nhượng nhưng chưa làm thủ tục sang tên, bị mất Đăng ký xe thì người mua xe phải viết cam đoan, xuất trình giấy tờ tùy thân, chứng từ chuyển nhượng hợp lệ, nếu không có tranh chấp khiếu kiện được sang tên, di chuyển theo quy định (xe sang tên trong tỉnh thì in phiếu trả lời xác minh xe theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này, cấp cho người mua xe để làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ).

11. Hồ sơ xe đã đăng ký đúng quy định nhưng do sơ xuất thiếu chữ ký của lãnh đạo phòng, đội, cán bộ đăng ký xe hoặc chưa đóng dấu trên Giấy khai đăng ký xe hoặc Giấy khai sang tên, di chuyển xe; Đăng ký xe có sai sót về địa chỉ, nhầm một số ký tự của số máy, số khung so với thực tế của xe hoặc thiếu bản sao biên lai thuế tiêu thụ đặc biệt (đối với xe quy định phải có) hoặc hồ sơ thiếu hóa đơn nối, thiếu bản chụp Giấy phép lái xe, biên lai lệ phí đăng ký, thiếu thủ tục cải tạo thùng xe nhưng đã được ngành Giao thông cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ thì đề xuất Trưởng phòng hướng dẫn công tác đăng ký, quản lý phương tiện (ở Cục) hoặc Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an cấp huyện (ở địa phương) cho tiếp nhận giải quyết đăng ký.

12. Xe đã đăng ký là ôtô sơmi rơmoóc nay sang tên di chuyển hoặc xin tách hồ sơ thành: ôtô đầu kéo; rơmoóc; sơmi rơmoóc thì:

Hồ sơ gốc và biển số của xe ôtô sơmi rơmoóc dùng đăng ký cho ôtô đầu kéo; bản sao hồ sơ gốc của xe ôtô sơmi rơmoóc do Phòng Cảnh sát giao thông xác nhận dùng đăng ký cho rơmoóc, sơmi rơmoóc.

13. Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ôtô mang biển số khu kinh tế - Thương mại đặc biệt theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa:

13.1. Thủ tục hồ sơ gồm giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn giá trị) hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

- Đăng ký xe

- Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo mẫu quy định của Bộ Tài chính do cơ quan Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

13.2. Cơ quan cấp phù hiệu kiểm soát (Phòng Cảnh sát giao thông) có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với danh sách xe đang quản lý, ghi vào sổ theo dõi và cấp phù hiệu kiểm soát ngay trong ngày.

13.3. Phù hiệu kiểm soát có thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày cấp. Phù hiệu được dán ở phía trong góc trên, bên phải kính trước của xe.

13.4. Giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe (mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này) và sổ theo dõi xe ôtô vào nội địa Việt Nam hoạt động (mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này) phải đánh số thứ tự từ 1 đến hết, đóng thành quyển và quản lý theo chế độ của Bộ Công an.

13.5. Mọi trường hợp xe tham gia giao thông trong nội địa Việt Nam mà không có phù hiệu hoặc phù hiệu hết hạn hoặc có hành vi làm giả phù hiệu hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

III. QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

1. Những trường hợp xe phải thu hồi đăng ký, biển số xe

1.1. Xe hỏng không sử dụng được hoặc bị phá hủy do tai nạn giao thông.

1.2. Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.

1.3. Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

1.4. Xe dự án được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.

1.5. Xe đăng ký tại các khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

1.6. Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi đăng ký, biển số xe.

1.7. Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của Chính phủ.

2. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc thu hồi đăng ký, biển số xe.

2.1. Đối với cơ quan thu hồi đăng ký, biển số xe:

2.1.1. Những trường hợp xe phải thu hồi đăng ký, biển số xe được quy định tại các điểm từ 1.1 đến 1.6 mục III Thông tư này, khi có nhu cầu đề nghị thu hồi đăng ký, biển số xe thì cơ quan thu hồi đăng ký, biển số xe phải rút hồ sơ đang quản lý để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

2.1.2. Căn cứ danh sách xe ôtô hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành theo quy định của Chính phủ do cơ quan đăng kiểm cung cấp, cơ quan thu hồi biển số xe phải rà soát, rút hồ sơ xe quản lý riêng để làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số.

2.1.3. Phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn nơi chủ xe cư trú để thông báo yêu cầu chủ phương tiện có xe hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh đến cơ quan Cảnh sát giao thông làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; trường hợp quá thời hạn, chủ xe không tự giác đến làm thủ tục thì phối hợp Công an cấp phường, xã thu hồi đăng ký, biển số xe.

2.1.4. Thông báo danh sách xe hết niên hạn sử dụng cho các đơn vị Công an của địa phương làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.

2.2. Đối với các lực lượng Công an, Giao thông vận tải làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông:

2.2.1. Thông qua công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nếu phát hiện xe ôtô hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe 3, 4 bánh tự chế tham gia giao thông trên địa bàn, các lực lượng Công an, Giao thông vận tải làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải lập biên bản đình chỉ lưu hành xe, tạm giữ đăng ký, biển số xe để bàn giao hoặc thông báo bằng văn bản cho Phòng Cảnh sát giao thông nơi đăng ký xe đó biết để làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe.

2.2.2. Trường hợp xe tai nạn giao thông bị phá hủy không sử dụng được thì cơ quan thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông đó tạm giữ đăng ký, biển số xe (nếu có); thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký xe làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe.

3. Thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe

3.1. Chủ xe phải tự khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này), không phải mang xe đến, nhưng phải nộp lại đăng ký, biển số xe và giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe. Đối với xe bị mất cắp, chiếm đoạt thì chỉ cần giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe và đăng ký xe (nếu còn).

3.2. Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền tạm giữ xe đã hết niên hạn sử dụng hoặc hết thời hạn lưu hành hoặc xe tai nạn bị phá hủy không sử dụng được; xe bị xử lý vi phạm hành chính thu hồi đăng ký, biển số xe thì thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe chỉ cần Công văn thông báo của cơ quan tạm giữ xe và Biên bản vi phạm hành chính hoặc quyết định tạm giữ đăng ký, biển số xe (kèm theo đăng ký, biển số xe).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thu hồi đăng ký, biển số xe đầy đủ theo quy định trên, thì cơ quan thu hồi đăng ký xe cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe cho chủ xe (mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này).

IV. QUẢN LÝ HỒ SƠ, BIỂN SỐ XE VÀ THẨM QUYỀN KÝ CÁC GIẤY TỜ

1. Quản lý hồ sơ xe

1.1. Hồ sơ đăng ký xe được quản lý theo chế độ hồ sơ của Bộ Công an. Dữ liệu thông tin của xe được thống nhất quản lý trên hệ thống máy vi tính. Định kỳ hàng tháng, cơ quan đăng ký xe có trách nhiệm báo cáo số liệu đăng ký, quản lý xe về Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt để theo dõi, quản lý.

1.2. Hồ sơ xe lưu trữ tại cơ quan đăng ký xe bao gồm:

1.2.1. Các giấy tờ sau đây trong hồ sơ xe:

- Giấy khai đăng ký xe;

- Chứng từ nguồn gốc xe được quy định tại điểm 3.3 phần A mục II của Thông tư này.

Trường hợp xe sang tên, di chuyển hoặc đổi cấp lại đăng ký thì trong hồ sơ xe lưu trữ thêm: Đăng ký cũ; Giấy khai và phiếu sang tên, di chuyển.

1.2.2. Toàn bộ hồ sơ đăng ký xe đối với trường hợp sau:

- Hồ sơ xe tạm nhập chưa có thuế Hải quan theo quy định;

- Hồ sơ xe mang biển số thuộc Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt theo quy định của Chính phủ;

- Hồ sơ xe mua bán, cho, tặng chưa sang tên đổi chủ;

- Hồ sơ xe có số máy, số khung tẩy xóa đục lại không đúng quy định;

- Hồ sơ có vướng mắc tranh chấp hoặc khiếu kiện, hồ sơ phục vụ công tác nghiệp vụ;

- Hồ sơ xe hết niên hạn sử dụng theo quy định của Chính phủ.

1.3. Quản lý hồ sơ thu hồi đăng ký, biển số xe:

1.3.1. Hồ sơ thu hồi đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng; xe tự chế hết hạn lưu hành theo quy định; xe bị tai nạn phá hủy không sử dụng được; hồ sơ đăng ký xe tạm thời; biểu mẫu bị hỏng được lưu trữ, xử lý theo chế độ hồ sơ của Bộ Công an. Sau 1 năm thì báo cáo Hội đồng hủy hồ sơ.

1.3.2. Biển số xe đã thu hồi phải được quản lý theo chế độ của Bộ Công an. Định kỳ 6 tháng phải báo cáo Cục trưởng cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt (ở Bộ), Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ở địa phương) thành lập Hội đồng hủy biển số xe đã thu hồi, Biển số xe đã hủy không được sử dụng để đăng ký cấp lại cho xe khác.

1.3.3. Thành phần Hội đồng hủy hồ sơ, biểu mẫu, biển số xe gồm:

- Ở Bộ: Hội đồng do Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt làm Chủ tịch, Trưởng phòng Xây dựng lực lượng, hậu cần và Trưởng phòng hướng dẫn công tác đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt là ủy viên.

- Ở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng do Giám đốc Công an tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương làm chủ tịch; Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông là ủy viên; trường hợp ở cấp huyện thì có thêm Trưởng Công an cấp huyện là ủy viên.

2. Quy định về biển số xe:

2.1. Xe đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào thì biển số xe mang ký hiệu của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt hoặc tỉnh, thành phố đó (phụ lục 01 kèm theo Thông tư này). Xe của cơ quan, tổ chức và cá nhân người nước nào thì có thêm ký hiệu riêng của nước đó (phụ lục 02 kèm theo Thông tư này).

2.2. Biển số xe của các tổ chức, cá nhân trong nước:

- Xe không làm kinh doanh của cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan quyền lực nhà nước; cơ quan xét xử, kiểm sát; lực lượng Công an nhân dân; các cơ quan của Đảng; tổ chức chính trị - xã hội: Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; sê ri biển số sử dụng 1 trong 5 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E.

- Xe của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; xe làm kinh tế của cơ quan nhà nước, của tổ chức sự nghiệp, sự nghiệp có thu; xe cá nhân: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen; sê ri biển số sử dụng 1 trong 15 chữ cái sau đây: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, trừ một số trường hợp có ký hiệu riêng sau đây:

+ Xe Quân đội làm kinh tế có ký hiệu “KT”.

+ Xe của các liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài (có giấy phép đầu tư) có ký hiệu “LD”.

+ Xe của các dự án đầu tư nước ngoài có ký hiệu “DA”.

+ Rơ moóc, sơmi rơmoóc có ký hiệu “R”.

+ Xe đăng ký tạm có ký hiệu “T”

+ Máy kéo có ký hiệu “MK”

+ Xe máy điện có ký hiệu “MĐ”

- Xe của Khu kinh tế thương mại đặc biệt theo quy định của Chính phủ có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của Khu kinh tế thương mại đặc biệt; màu sắc biển số: nền biển màu vàng, chữ và số màu đỏ.

2.3. Biển số xe cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài:

- Xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao, miễn trừ lãnh sự làm việc cho các cơ quan đó: biển số nền màu trắng, số màu đen; có sê ri ký hiệu “NG” màu đỏ. Riêng biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký.

- Xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao, miễn trừ lãnh sự làm việc cho các tổ chức đó: biển số nền màu trắng, số màu đen; có sê ri ký hiệu “QT” màu đỏ. Riêng biển số xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc, có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ ký hiệu xe của tổ chức quốc tế đó và thứ tự đăng ký.

- Xe của tổ chức; văn phòng đại diện; cá nhân nước ngoài (kể cả lưu học sinh): biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN”.

2.4. Chất liệu và kích thước của biển số:

- Biển số xe được sản xuất bằng kim loại, biển số xe tạm thời bằng giấy.

- Biển số xe ôtô gồm 2 biển không giống nhau về kích thước nhưng giống về chữ và số trong biển; 1 biển gắn phía trước và 1 biển gắn phía sau xe; có kích thước như sau:

+ Biển số dài: chiều cao 110 mm, chiều dài 470 mm.

+ Biển số ngắn: chiều cao 200 mm, chiều dài 280 mm.

- Biển số rơmoóc, sơmi rơmoóc: 1 biển gắn phía sau thành xe; kích thước: chiều cao 200 mm, chiều dài 280 mm.

- Biển số xe mô tô, máy kéo, xe máy điện: 1 biển gắn phía sau xe; kích thước: chiều cao 140 mm, chiều dài 190 mm.

2.5. Kích thước của chữ và số trên biển số các loại xe ôtô, mô tô, máy kéo, xe máy điện, rơmoóc; sơmi rơmoóc thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

2.6. Chỉ các cơ sở được phép của cơ quan Công an có thẩm quyền mới được sản xuất biển số xe. Việc sản xuất, cung cấp biển số xe được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký xe. Biển số xe phải được quản lý chặt chẽ theo chế độ quy định.

3. Quy định kẻ biển số, chữ trên thành, cửa xe ôtô.

Đối với các loại xe ôtô (trừ các loại xe ôtô có 09 chỗ ngồi trở xuống), chủ xe phải chấp hành các quy định như sau:

3.1. Kẻ biển số ở thành sau xe và hai bên thành xe.

3.2. Kẻ tải trọng, tự trọng vào hai bên cánh cửa xe.

3.3. Kẻ tên cơ quan, đơn vị vào hai bên cánh cửa xe (trừ xe riêng của công dân Việt Nam).

4. Ghi thời hạn sử dụng của giấy đăng ký xe:

4.1. Trong giấy đăng ký xe ôtô của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó, tại mục: “Đăng ký xe có giá trị đến ngày, tháng, năm” ghi theo thời hạn trong giấy giới thiệu của Cục Lễ tân nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ.

4.2. Trong giấy đăng ký xe của tổ chức, cá nhân trong nước, tại mục: “Đăng ký xe có giá trị đến ngày, tháng, năm” ghi theo niên hạn sử dụng của xe theo quy định của Chính phủ.

5. Thẩm quyền ký các loại giấy tờ

5.1. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký giấy đăng ký xe mẫu số 09 (mô tô, xe máy và xe máy điện) và các mẫu số 10, 11, 12, 13 ban hành kèm theo Thông tư này và các loại giấy tờ khác có liên quan đến công tác đăng ký, quản lý. Riêng Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông có khu kinh tế thương mại đặc biệt theo quy định của Chính phủ thì ký thêm các mẫu số 14, 15, 16 ban hành kèm theo Thông tư này.

5.2. Trưởng Công an cấp huyện ký giấy đăng ký mô tô mẫu số 09 (mô tô, xe máy và xe máy điện), mẫu 12 ban hành kèm theo Thông tư này và các loại giấy có liên quan đến công tác đăng ký, quản lý xe mô tô tại địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 và thay thế các Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 12/2008/TT-BCA-C11 ngày 20/8/2008 bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BCA; Thông tư số 01/2008/TT-BCA-C11 ngày 22/02/2008 hướng dẫn việc cấp và quản lý phù hiệu kiểm soát hoạt động của xe ôtô mang biển số 74 LB thuộc khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị vào nội địa.

2. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an để thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

3. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng quy định của Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, nảy sinh, các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát) để có hướng dẫn kịp thời.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRUNG TƯỚNG
Trần Đại Quang

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 06/2009/TT-BCA(C11)

Hanoi, March 11th, 2009

 

CIRCULAR

PRESCRIBING THE ISSUANCE AND REVOCATION OF REGISTRATIONS AND NUMBER PLATES OF ROAD MOTOR VEHICLES

Pursuant to Article 54 of the November 13, 2008 Law on Road Traffic;
Pursuant to the Government’s Decree No. 136/ 2003MD-CP of November 14, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Public Security;
The Ministry of Public Security prescribes the issuance and revocation of registrations and number plates of mad motor vehicles as follows;

I. GENERAL PROVISIONS

1. Scope and subjects of application

1.1. This Circular prescribes the issuance and revocation of registrations and number plates ot road motor vehicles, including automobiles, truck tractors, tractors, trailers and semi-trailers towed by automobiles or tractors, motorbikes, motorized three-wheelers; mopeds (including electric motorcycles) and the like (below collectively referred to as vehicles) of domestic and foreign organizations and individuals based or residing in the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

1.2. This Circular does not apply to army vehicles used for defense purposes.

2. Decentralization of issuance and revocation of vehicle registrations and number plates

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.1. The Road and Railway Traffic Police Department shall issue registrations and number plates for automobiles of foreign diplomatic missions, representative offices of international organizations and their foreign staff; and a number of central agencies (specified in an enclosed list. not printed herein) and vehicles of the Ministry of Public Security.

Apart from these vehicles, the Road and Railway Traffic Police Department shall issue vehicle registrations to meet professional requirements approved by the leadership of the Ministry of Public Security or the General Department of Police.

2.1.2. Traffic Police Sections of provincial-level Police Departments shall issue registrations and number plates of automobiles, tractors, trailers and semi-trailers of domestic and foreign agencies, organizations and individuals; army vehicles engaged in economic activities; motorcycles, mopeds and electric motorcycles of foreign organizations and individuals, joint ventures and projects based in their localities (except those specified at Point 2.1.1 above).

2.1.3. Police offices of urban districts, rural districts, towns or provincial cities (below collectively referred to as district-level police-offices) shall issue registrations and number plates of motorcycles, mopeds and electric motorcycles of domestic agencies, organizations and individuals based or residing i ti districts (except those specified at Points 2.1.1 and 2.1.2 above).

2.2. Agencies revoking vehicle registrations and number plates:

- The Road and Railway Traffic Police Department.

- Road Traffic Police Sections of provincial-level Police Departments (below referred to as traffic police sections).

- District-level police offices.

3. Time limit for completing procedures for issuance and renewal of registrations, number plates and papers on owner change or movement, and certificates of revocation of vehicle registrations and number plates

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2. Temporary vehicle registrations: After receiving valid dossiers, the vehicle registration agency shall issue temporary registrations and number plates on the same day.

4. Responsibilities of agencies and officers in charge of issuing or revoking vehicle registrations and number plates

4.1. The vehicle registration agency shall strictly implement the provisions of this Circular and other relevant regulations on vehicle registration and number plate issuance.

It is prohibited to prescribe additional vehicle registration procedures contrary to the provisions of this Circular.

4.2. Officers who receive vehicle registration dossiers shall examine and compare dossiers against vehicles. If all required procedures are satisfied, they shall accept and process these dossiers. If dossiers fail to satisfy the procedural requirements, they shall provide specific and sufficient guidance for vehicle owners to supplement their dossiers and shall take responsibility for the guidance.

4.3. For dossiers for registration and issuance of new number plates; registration of vehicle owner change or movement; renewal or re-issuance of vehicle registrations and number plates or vehicle registration dossiers previously filed at the vehicle registration agency and now handed to vehicle owners for self-management, officers in charge of vehicle registration shall append the seal bearing the words "Dossier to be managed by vehicle owner" (made according to a set form, nor printed herein) onto the middle of pages of papers to be handed to vehicle owner under regulations.

5. Responsibilities of vehicle owners

5.1. To supply complete and valid dossiers and take responsibility before law for the legality of the dossiers and vehicles to be registered.

5.2. To pay registration and number plate fees under regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4. Upon carrying out procedures for owner change or movement; renewal or re-issuance of registrations and number plates, vehicle owners are only required to submit the papers specified at Points 1 and 2, Part B and Points 1.2 and 1.3, Part C. Section II of this Circular.

5.5. Forging dossiers and tampering with engine and frame/chassis numbers for the registration purpose are prohibited.

II. PROVISIONS ON VEHICLE REGISTRATION AND NUMBER PLATE ISSUANCE

Vehicle registration and number plate issuance covers registration, number plate issuance; owner change or movement; issuance or renewal of vehicle registrations and number plates; and temporary registration.

A. REGISTRATION FOR VEHICLE NUMBER PLATE ISSUANCE

Vehicle registration procedures and dossiers include vehicle registration declaration, papers of vehicle owners and papers of vehicles, specifically;

1. Vehicle registration declaration

Vehicle owners shall themselves make declaration according to a set form (not printed herein).

2. Papers of vehicle owners

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1. For Vietnamese:

- People's identity card or passport (still valid). If a vehicle owner has not yet reached the age eligible for a people's identity card or his/her registered place of permanent residence indicated in the identity card is different from that indicated in the registration declaration, he/she may produce his/her household registration book.

- People's army identity card, people's security identity card or certificate as prescribed by the Ministry of Public Security or the Ministry of Defense, enclosed with a letter of introduction issued by the vehicle owner's employing unit.

- Student card, for students of professional secondary schools, colleges, universities or academies who attend formal courses of 2 years or more, enclosed with a letter of introduction issued by their educational institutions.

- For overseas Vietnamese who reside and work in Vietnam: temporary residence or household registration book and passport (still valid) or another paper of equivalent validity.

2.2. For foreigners:

- For foreign staff of foreign diplomatic missions, consular offices or representative offices of international organizations: diplomatic identity card or official identity card (still valid) and a letter of introduction issued by the State Protocol Department or the provincial-level Foreign Service.

- For foreigners working and residing in Vietnam: passport (still valid) or another paper of equivalent validity, and work permit issued under regulations or letter of introduction issued by a Vietnamese organization or agency managing foreigners, or permanent residence card or card of temporary residence of at least one year under law.

2.3. For agencies and organizations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For diplomatic missions, consular offices and representative offices of international organizations: letter of introduction issued by the State Protocol Department or the provincial-level Foreign Service, clearly indicating the name of the agency or organization and enclosed with the personal identification paper of the vehicle registration applicant.

- For joint-venture enterprises, enterprises with 100% foreign capital, representative offices, contract-winning foreign companies and non­governmental organizations; letter of introduction enclosed with the people's identity card of the vehicle registration applicant (if his/her agency does not issue a letter of introduction, a letter of introduction issued by the superior managing agency is required).

2.4. Persons authorized to register vehicles shall produce people's identity cards and vehicle owners' letters of authorization with certification of People's Committees of communes, wards or townships or their employers.

3. Vehicle papers

3.1. Vehicle purchase and sale, donation or inheritance deeds:

A vehicle purchase and sale, donation or inheritance deed must be any of the following papers:

3.1.1. Sale or donation decision or purchase and sale contract made under law.

3.1.2. Inheritance document made under law.

3.1.3. Sale invoice issued under regulations of the Ministry of Finance {if a vehicle has been sold through different organizations, agencies and enterprises, only the Finance Ministry-issued original invoice of the last selling organization, agency or enterprise is required upon registration. If only one invoice is used for many vehicles, authentication or true copy of this invoice is required).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.4. For a vehicle under co-ownership, there must be signatures of all co-owners or a sale authorization paper made by co-owners.

3.1.5. A vehicle sale or donation deed of an individual must have certification by his/her employing unit or authentication of the vehicle seller's or donor's signature under regulations.

3.1.6. For a vehicle being an asset of a state enterprise, which is assigned, sold, contracted for business or leased, upon its registration, owner change or transfer, a donation or sale decision of the managing minister, president of the provincial-level People's Committee, chairman of the board of directors of the enterprise is required and shall be enclosed with the purchase and sale contract and written registration of assets for handover.

3.1.7. In case of contribution of a vehicle as capital to a cooperative, organization or enterprise, when the contributor wishes to withdraw his/her vehicle from this cooperative, organization or enterprise, the transfer deed will be a written record or decision on vehicle return enclosed with a value-added invoice (with the value-added tax line left blank).

3.2. Vehicle registration fee documents:

3.2.1. Registration fee receipt or document on remittance into the state budget (certified by the State Treasury); via-bank payment order for the registration fee payment under regulations of the Ministry of Finance (if a registration fee payment document is issued for different vehicles, there must be a notarized copy or a copy authenticated by the issuing agency for each vehicle).

3.2.2. Declaration for registration fee payment.

For vehicles exempt from registration fee, only the declaration for registration fee payment is required.

3.3. Documents on vehicle origin Documents required for each type of vehicle are as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3.1.1. Vehicles imported under commercial contracts, duty-free vehicles, special-use vehicles subject to the duty rate of 0%, vehicles provided as aid for projects and vehicles for which origin declarations are required by the Ministry of Finance: declaration of origin of imported automobiles and motorbikes under regulations of the Ministry of Finance.

3.3.1.2. Vehicles temporarily imported for re-export by entities eligible for diplomatic privileges and immunities under law or a bilateral agreement; or by foreign experts implementing ODA-funded programs or projects in Vietnam or by overseas Vietnamese invited to work in Vietnam: vehicle import permit issued by the customs office.

3.3.1.3 Vehicles imported as non-commercial goods, presents, gifts, movable assets or non-refundable or humanitarian aid:

- Declaration of non-commercial imports and exports, made under regulations of the Ministry of Finance;

- Import or export duty receipt and excise tax receipt (if required under regulations), or mutual ceasing order or via-treasury remittance paper or account transfer or via-bank payment order, clearly showing that the duty has been paid.

+ In case the import or export duty receipt or excise tax receipt is not required: Decision on or written permission for tax exemption issued by a competent authority or written certification of aid under regulations of the Ministry of Finance is required.

+ For vehicles subject to the duty rate of 0%: Only declaration of non-commercial imports and exports, made under regulations of the Ministry of Finance, showing the vehicle's brand, engine and chassis/frame numbers, is required.

3.3.1.4. For imported trailers, semi-trailers; tractors; and electric motorcycles: certificate of quality, technical safety and environmental protection of the imported motor vehicle (used for number plate registration) under regulations of the Ministry of Transport. In case a certificate of quality, technical safety and environmental protection of an imported motor vehicle does not indicate this vehicle's brand, the section of vehicle type in the vehicle registration must indicate the name of the manufacturing country.

3.3.1.5. Special-use vehicles hired from foreign countries:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Import and export declaration, made under regulations of the Ministry of Finance.

3.3.1.6. Vehicles of projects:

3.3.1.6.1. Vehicles of foreign aid-funded projects to be transferred to the Vietnamese side upon project completion:

- Document on vehicle origin as specified at Point 3.3, Part A, Section II of this Circular;

- Vehicle receipt decision issued by a ministerial-level leader (for central agencies) or the provincial-level People's Committee president (for local agencies);

- Written record of vehicle delivery, made under regulations.

The sale of a vehicle having its registration bearing the name of a Vietnamese agency shall be decided by a ministerial-level leader, for vehicles of central agencies, or by the provincial-level People's Committee president, for locally managed vehicles.

For a donated vehicle which is registered in the name of the Vietnamese agency rather than the name of the project, there must be a sale permission decision issued by a competent authority as specified above if this vehicle is to be sold upon project completion.

Vehicles donated as non-refundable or humanitarian aid are allowed to have their owners changed or transferred under general regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The foreign project owner's document on vehicle transfer;

- Official letter of the Foreign Finance Department of the Ministry of Finance confirming the vehicle to be an aid.

3.3.2. Locally manufactured, assembled and rebuilt vehicles:

3.3.2.1. Assembled vehicles:

- Card of inspection of ex-works quality of road motor vehicle, issued by the manufacturer or assembler.

3.3.2.2. Rebuilt vehicles:

3.3.2.2.1. Vehicles of changed transport purpose Registration certificate (for registered vehicles) or document on origin of importation (for used vehicles);

- Technical safety and environmental protection certificate of rebuilt motor vehicle, issued under regulations of the Ministry of Transport. For vehicles rebuilt for use by the people's public security force: technical safety and environmental protection certificate of rebuilt motor vehicle, issued under regulations of the Ministry of Public Security.

Registration is not allowed for other cars rebuilt into passenger cars; special-use vehicles with utilities converted (referred to as vehicles with converted utilities) within 5 years, and refrigerator vehicles converted within 3 years (after the date of import).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vehicle registration (for registered vehicles) or document on origin of importation (for used vehicles);

- Import and export declaration enclosed with a detailed declaration of the complete unit of engine or chassis;

When the complete unit of engine, engine block or chassis is of a different brand or has different technical specifications, a written record of ex-works test of rebuilt motor vehicle, issued by the manufacturer under regulations of the Ministry of Transport, is required.

3.3.2.2.3. Vehicles with complete replacement units of engine, engine block or chassis which are locally manufactured:

- Vehicle registration (for registered vehicles) or document on origin of importation (for used vehicles);

- The manufacturer's voucher on sale of the complete unit:

- The manufacturer's written record of product quality control.

For trucks with rebuilt cargo bodies or additionally fitted hoods, only a written record of inspection of quality and technical safety of such body or hood for cargo protection under regulations of the Ministry of Transport is required.

3.3.2.2.4. When the complete unit of the engine or chassis of a registered vehicle is used as replacement for another vehicle, the following documents are required: paper on revocation of registration and number plate (clearly indicating that it is issued for the complete engine or chassis unit) or a competent authority's confiscation decision enclosed with the invoice on sale of goods confiscated into the state fund.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3.3. Vehicles subject to decisions of competent authorities or agencies:

3.3.3.1. Vehicles confiscated into the state fund:

- Decision on confiscation into the state fund (original, notarized copy or copy authenticated by a competent agency);

- Invoice on sale of goods confiscated into the state fund, issued by the Ministry of Finance, or document on establishment of state ownership, issued by a competent agency (original, notarized copy or copy authenticated by a competent agency);

When a confiscation decision is issued for different vehicles, there must be a copy of the detailed declaration of the confiscated vehicle, which is certified by competent authorities or the agency that has issued the decision on sale of confiscated goods. The registration of a confiscated vehicle (its original dossier is not required) shall be effected based on the vehicle's engine and chassis numbers indicated in the above decision and invoice provided that the vehicle is a complete unit and of the same technical specifications.

3.3.3.2. Vehicles subject to decisions on disposal of exhibits in criminal cases:

- Decision on disposal of exhibits in criminal cases, issued by an investigative body, procuracy or court (original, notarized copy or copy authenticated by a competent agency);

- Money receipt or handover record (if the applicant for registration is a victim). In case of disposal of exhibits in criminal cases in the form of confiscation into the state fund (the vehicle's original dossier is not required), the invoice on sale of confiscated goods is required.

3.3.3.3. Vehicles publicly sold or transferred by a court for judgment enforcement:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A competent judgment enforcement organization's judgment enforcement decision;

- Money receipt or asset handover record.

For a vehicle publicly sold or transferred for judgment enforcement, its original dossier as provided for in this Circular and a paper evidencing its owner's lawful ownership are required For a vehicle of unknown origin or without a paper evidencing the lawful ownership of the vehicle publicly sold or transferred for judgment enforcement, its registration shall be rejected and its owner shall be instructed to contact the agency which has issued the sale decision for settlement.

3.3.3.4. Pledged or mortgaged vehicles sold by

- Copy of the credit or security contract (with the signature of a responsible person of the credit institution concerned);

- Asset purchase and sale contract or asset transfer contract or asset receipt record or asset auction document (depending on each specific cast of disposal);

- Registration or document on origin of the vehicle;

- Money receipt under regulations of the Ministry of Finance.

For a pledged or mortgaged vehicle subject to a dispute or lawsuit or sold for judgment enforcement, the following documents are additionally required:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The judgment enforcement body's judgment enforcement decision.

For a vehicle already registered in another locality, there must be the owner change oi movement paper enclosed with the original dossier, and the owner change or movement declaration with the signatures of the vehicle owner or the agency signing the asset sale contract and credit institutions for certification.

3.3.3.5. Vehicles subject to retrospective collection of import duty:

3.3.3.5.1. Registered vehicles with their documents on origin detected to have been forged:

- Receipt of retrospectively collected import duty;

- Receipt of retrospectively collected excise tax (if any);

- Vehicle registration or decision on disposal of exhibits or written conclusion of an investigative body.

3 3.3.5.2. Vehicles subject to retrospective collection of additional import duty:

- Decision on retrospective collection of import duty, issued by the provincial-level Customs Department or Tax Department:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The vehicle's original dossier.

3.3.4. National reserve vehicles:

- Order on delivery and sale of national reserve goods, issued by the National Reserve Department. In case of sale of many vehicles, a copy of the order is required for each vehicle (notarized copy or copy authenticated by the National Reserve Department);

- Declaration on import origin of the vehicle or certificate of the General Department of Customs (an original per vehicle) showing its brand, engine and chassis numbers;

- Invoice-cum-ex-warehousing bill, made under regulations of the Ministry of Finance and issued by the National Reserve Sub-Department, one invoice per vehicle showing its brand, engine and chassis numbers.

3.3.5. Vehicles with lost documents of origin:

- The vehicle owner's written undertaking before law with regard to the loss of the vehicle's document of origin and papers to be produced under Point 2. Part A. Section II of this Circular.

- Copy of an imported vehicle's document of origin, which must be certified by the agency that has issued the document. Particularly for a locally manufactured or assembled vehicle, the manufacturer shall re-issue an ex-works quality control paper (the registration dossier must be complete as required in Part A, Section II of this Circular). After 30 days, if no violation or dispute is detected, the registration procedures shall be carried out for the vehicle.

3.3.6. Vehicles of financial leasing companies to be registered at places of residence or working offices of lessees:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The financial leasing company's written request for registration of the vehicle at the lessee's place of residence or working office.

3.3.7. Police or army agencies" vehicles sold to citizens:

- The vehicle's papers as specified at Point 3. Part A. Section 11 of this Circular:

- Decision on permission for sale of the vehicle, issued by the General Department of Logistics (for police vehicles) or the General Staff (for army vehicles).

For vehicles supplied or equipped by the Ministry ol I Vfcnse before December 31.1989. and registered before December 27. 1995. the original certificate issued by the Vehicle and Machinery Management Department under the General Technical Department is required for each vehicle.

3.3.8. Registration and management of vehicles of army enterprises engaged in economic activities and of army vehicles engaged in defense duties for which civil number plates are applied for comply with Joint Circular No. 16/2004//TTLT-BCA-BQP of November 1, 2004. of the Ministry of Public Security and the Ministry of Defense.

3.3.9. Vehicles under co-ownership of husband and wife

For a vehicle which the owner declares to be a common asset of husband and wife, there must be full names and signatures of both husband and wife in the registration declaration. If husband and wife wish to register as their common asset a vehicle which has been registered under the name of either of them, they shall fill in the registration declaration (according to a form provided in this Circular, not printed herein). The vehicle registration agency shall revoke the old vehicle registration and issue a new one.

3.3.10. Vehicles with similar structures: These vehicles must have papers as specified at Point 3. Part A. Section II of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3.11. Vehicles being disposed inventories of bonded warehouses:

- A council for disposal of bonded warehouse inventory's decision on sale of bonded warehouse inventory, signed by the council chairman being a leader of the provincial-level Customs Department or a council vice chairman being a leader of the district-level Customs Department;

- Sale invoice under regulations of the Ministry of Finance.

(Enclosed with the import dossier as specified at Point 3.3.1, Part A, Section II of this Circular).

Particularly for vehicles on the Government-issued list of goods banned from import, a provincial-level Customs Department's decision on confiscation of vehicles into the state budget is required (the registration dossier is made under Point 3.3.3.1, Part A, Section II of this Circular).

3.3.12. Vehicles being disposed inventories at seaports:

- A council for disposal of seaport inventory's decision on sale of seaport inventory, signed by the council chairman being the provincial-level Finance Service director.

- Sale invoice under regulations of the Ministry of Finance.

For those vehicles which are confiscated into the state budget, their documents of origin comply with Point 3.3.3.1. Part A, Section II of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 30 days after the date of making papers on purchase and sale, donation or inheritance of a vehicle, the purchaser or recipient of the vehicle shall go to the vehicle registration agency currently managing the vehicle for carrying out procedures for owner change or movement of the vehicle and change of its registration.

1. For a vehicle registered for owner change within the same province or centrally run city, the following papers are required:

1.1. The vehicle's registration declaration. The vehicle owner shall make declaration according to a set form (not printed herein);

1.2. The vehicle's registration;

1.3. Document on purchase and sale or donation of the vehicle as specified at Point 3.1. Part A. Section II of this Circular.

1.4. Registration fee receipt as specified at Point 3.2, Part A, Section II of this Circular.

In case of registration for a vehicle's owner change, its number plate shall be kept unchanged (except for 3-digit number plates, which are allowed to be changed into 4-digit ones) and a new registration bearing the name of the new vehicle owner shall be issued.

In case of change of a motorcycle's or moped's owner to a new owner residing in an another district, the vehicle owner shall go to the district-level police office which has registered the vehicle (without having to take the vehicle for inspection) and complete procedures for withdrawing the vehicle's original dossier and submit it to the district-level police office where the new owner applies for vehicle registration.

2. For a vehicle registered for owner change or movement from one province or centrally run city to another, the following papers are required:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The vehicle owner shall make declaration for owner change and movement according to a set form {not printed herein).

2.2. The vehicle's registration:

2.3. Document on purchase and sale or donation of the vehicle as specified at Point 3.1. Part A, Section II of this Circular.

If a vehicle owner changes his/her place of permanent residence from a province or centrally run city to another, there must be a decision on work transfer or a household registration book instead of the vehicle purchase and sale or donation paper.

In this case, the vehicle owner shall return the vehicle's number plate and is not required to take the vehicle for inspection.

C. RENEWAL AND RE-ISSUANCE OF REGISTRATIONS AND NUMBER PLATES OF VEHICLES

1. Renewal of registrations and number plates of vehicles:

1.1. Renewal of registrations and number plates of vehicles is required for the following vehicles: vehicles with a new paint color; vehicles with torn or damaged registrations and damaged or faded number plates.

1.2. A vehicle owner who applies for renewal of the vehicle registration and number plate shall make a declaration for registration (according to a set form, not print, herein)I a written request (for agencies and organizations) or a written undertaking (for individuals) and return the old registration and number plate but is not required to take along the vehicle for inspection (except for vehicles with a new paint color). The vehicle registration agency shall re-issue the registration and number plate for the vehicle (with the old registration number), with the exception that a 3-digit number plate shall be changed into a 4-digit one.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Re-issuance of lost vehicle registrations and number plates:

A vehicle owner who has lost the vehicle's registration or number plate shall make a declaration for registration (according to a set form, not printed herein): an application (for individuals) or a written request (for agencies and organizations) for re-issuance and is not required to take along the vehicle to the vehicle registration agency. If all required papers are available, the new vehicle registration certificate or number plate shall be re-issued (with the old registration number), with the exception that a 3-digit plate shall be changed into a 4-digit one.

3. For a vehicle owner who is a demobilized or seconded army or public security soldier or a graduate pupil or student, if his/her residence or working office address is changed, the vehicle registration or number plate shall be re-issued based on the address of his/her new permanent or temporary residence.

4. For vehicles with registrations and issued number plates for which procedures for movement to other localities have been carried out and are now requested by their owners to be re-registered, the registration for issuance of number plates with old registration numbers shall be made.

D. TEMPORARY REGISTRATION OF VEHICLES

1. Vehicles allowed for temporary registration include:

1.1. Imported brand-new, manufactured or assembled automobiles that run from a warehouse, port, workshop or sale agent to a registration place 1for to another sale agent or warehouse;

1.2. Automobiles with papers on owner change and movement to another locality:

1.3. Automobiles for which procedures for revocation of registrations and number plates are carried out for re-export to their countries of origin or transfer in Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5. Automobile chassis with cabin: trucks without bodies;

1.6. Test cars;

1.7. Vehicles bearing foreign number plates and entering Vietnam for the tourist purpose under competent authorities' permission;

1.8. Vehicles which are newly assembled in Vietnam and on a test run on public roads;

1.9. Vehicles permitted to be temporarily imported for re-export within a given period under the Government's regulations (except for those operating within border areas with border gates);

1.10. Vehicles used for conferences, trade fairs, physical training or sports events or exhibitions at the request of the Government or the Ministry of Public Security;

1.11. Trailers and semi-trailers:

1.12. Tractors:

1.13. Automobiles of foreigners, registered abroad, with right-handed drive and running on roads in Vietnam under the Government's regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1. For vehicles manufactured or assembled in Vietnam:

2.1.1. Vehicle registration declaration.

A vehicle owner shall make declaration according to a set form (not primed herein).

2.1.2. Card of ex-works quality control of road motor vehicle, issued by the manufacturer under regulations.

2.1.3. Sale invoice or ex-warehousing bill.

2.2. For vehicles imported or temporarily imported for re-export within a given period or in transit:

2.2.1. Vehicle registration declaration.

A vehicle owner shall make declaration according to a set form [not printed herein).

2.2.2. Import and export declaration or detailed declaration of the imported vehicle.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4. For vehicles subject to owner change or movement to another locality and vehicles for which the procedures for revocation of registrations and number plates are carried out. the dossier for temporary registration is the owner change or movement paper or the certificate of revocation of registration or number plate.

For a vehicle for which the import procedures have been completed, the dossier for temporary registration must consist of the papers specified at Point 3. Part A. Section II of this Circular (except for the registration fee receipt).

For carrying out the procedures for temporary registration, the vehicle owner shall produce the whole original dossier and its copy set for comparison and is not required to take along the vehicle for inspection. But he/she shall glue on the registration declaration pieces of paper imprinted with the vehicle's engine and chassis numbers. When issuing a temporary registration, the vehicle registration agency shall return the original dossier and keep its copy set.

2.5. For automobiles of foreigners, registered abroad, with right-handed drive and running on roads in Vietnam under the Government's regulations.

2.5.1. Vehicle registration declaration: A vehicle owner shall make declaration according to a set form (not printed herein);

2.5.2. The Prime Minister's notice; the Government Office's notice of the Prime Minister's opinions; or the notice of a ministry or branch authorized by the Prime Minister.

3. Validity duration of temporary registration:

3.1. Temporary registration is valid for7 days and may be extended once for another 7 days.

3.2. For vehicles permitted for temporary import for advertisement, trade fairs, exhibitions, sports events or other lawful purposes, the validity duration of temporary registration is the duration indicated in the temporary import permit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E. SETTLEMENT OF SEVERAL SPECIFIC CASES

1. Re-engraving of engine and chassis numbers

1.1. For imported vehicles:

- Vehicles without engine and chassis numbers: If customs declarations of import origin state that no engine and chassis numbers are available or found, the engraving of numbers shown on registration number plates is permitted. When engine and chassis numbers are found, the vehicle owner shall go to the customs office for re-certification.

- If a vehicle has its engine and chassis numbers printed in its etiquette, printed in paint, faded or stained, it is permitted to re-engrave these numbers according to those certified by the customs office in the declaration of import origin of the vehicle.

- For a vehicle with tampered engine and chassis numbers, the vehicle registration agency shall reject its registration and instruct its owner to go to the customs office for settlement under the Government's regulations.

- For a vehicle with its vehicle identification number (VIN) on the windshield certified by the customs office as its chassis number and its engine number not found and their engraving is impossible due to tight covering of the engine block, the VIN may be photographed by the vehicle registration agency for filing in the dossier instead of engraving the engine and chassis numbers.

1.2. For locally manufactured and assembled vehicles:

1.2.1. For a vehicle with laser-engraved engine and chassis numbers or with faded engine and chassis numbers, it is permitted to re-engrave on the vehicle the numbers which are shown in the ex-works quality control card;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If it is concluded that the vehicle's engine or chassis number is in its original state, it is permitted to re-engrave on the vehicle the numbers which are shown in its ex-works quality control card.

1.3. For a registered vehicle with a replacement engine or engine block which has no number yet, it is permitted to re-engrave on such engine or engine block the registration number on the number plate.

1.4. For a vehicle subject to a confiscation decision or decision on disposal of exhibits or a written conclusion of the investigative body: If the vehicle has a tampered engine or chassis number or it is impossible to identify its original engine and chassis numbers, it is permitted to re-engrave on the engine or chassis the registration number on the number plate.

1.5. Engine and chassis numbers shall be engraved by the vehicle registration agency.

2. Settlement of problems related to vehicle transfer documents

2.1. Upon owner change or movement of a vehicle, if its registration dossier which was made on or before December 31, 2003. has no transfer invoice or has incomplete transfer invoices, the dossier shall still be regarded valid under the Finance Ministry's regulations.

2.2. For a vehicle which has been purchased and sold through different owners of whom intermediate owners are unidentifiable, the purchase and sale or donation documents of the first owner and the last seller of the vehicle are required for registration of the owner change or movement. The applicant for registration shall make a written commitment to taking responsibility before law for the lawfulness of the vehicle and produce his/her valid identity card or passport or a paper of equivalent validity. The vehicle registration agency shall publicly post at the registration place information on the vehicle's type, registration number, engine and chassis numbers. After 30 days, if there arises no dispute or claim, the vehicle registration agency shall register the vehicle or its owner change or movement or issue a new number plate for the vehicle.

3. Settlement of some problems upon vehicle owner change or movement

3.1. For a vehicle moved from a locality to another and further sold to a new owner before the registration of its transfer is made by its owner, if purchase and sale procedures are properly carried out and the registration fee is paid under regulations, the vehicle registration agency shall accept to register the vehicle and notify such to the locality from which the vehicle has been transferred for making adjustment in the vehicle registration book.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3. For vehicles presented as gifts or donations; temporarily imported vehicles; vehicles of overseas Vietnamese repatriates; and vehicles of uncompleted projects which are transferred in Vietnam:

3.3.1. Vehicle owners shall carry out procedures for revocation of registrations and number plates at the vehicle registration agency, then go to customs offices for carrying out import procedures under regulations and return vehicle dossiers to the vehicle registration agency for carrying out procedures for owner change or movement.

3.3.2. For vehicles for which procedures for revocation of registrations and number plates have not been carried out. if customs offices responsible for retrospective collection of import duty or a functional body of the Ministry of Finance issues a written reply that import duty will not be retrospectively collected, their owner change or movement will be permitted and owner change or movement documents shall be filed in their dossiers. Particularly, vehicles which are carried along by overseas Vietnamese upon their return home within duty-free quotas under regulations but no longer needed for use may be transferred or registered for owner change or movement.

3.4. The transfer and registration of a duty-free imported vehicle which has been used for more than 10 years and is subject to the import duty rate of 0% under the Ministry of Finance's regulations is permitted and requires only the non-commercial import declaration or import tax retrospective collection declaration certified by the customs office but this declaration must be enclosed with the original dossier of first registration.

3.5. A vehicle of a couple with its dossier registered under names of both husband and wife and its registration showing the names of both husband and wife or the name of either husband or wife, if the person whose name is shown in the vehicle registration has died and the vehicle is subject to no dispute, may have its registered owner changed or be transferred to another person, provided that a document evidencing the spousal relation of the couple can be produced together with the death certificate or the local administration's certification of the deceased person.

4. Illegally imported motorcycles which were permitted by provincial-level People's Committees to be liable to industry and trade tax and registered on or before December 31, 1995, may have their owners changed, be moved or get new number plates.

5. For a registered vehicle with its certificate of import origin (customs certificate) detected to have been forged or have its engine and chassis numbers erased or tampered:

- Its dossier shall be transferred to an investigative agency for investigation and handling under law.

- In case the investigative agency makes a written conclusion that this vehicle is not a stolen or misappropriated one, the vehicle registration agency shall transfer its dossier to the provincial-level Customs Department or Tax Department for retrospective collection of tax. Upon receipt of a voucher of retrospective collection of tax, the vehicle registration shall be made.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. For a motorcycle which was registered on or before December 31. 1995, and has its registration stamped with the words "Not for sale, exchange or donation", if there is no dispute or claim, the vehicle registration agency shall register its owner change or movement or issue a new number plate lor the vehicle.

For an illegally imported motorbike for which tax has been retrospectively collected by the customs office and which has been registered, the vehicle registration agency shall register its owner change or movement or issue a new number plate.

8. For a rebuilt vehicle which was registered on or before June 4, 1996, if its dossier lacks the technical test record as required in Joint Circular No. 223/TT/LB of December 7, 1979, of the Ministry of Transport and the Ministry of the Interior (now the Ministry of Public Security), the vehicle registration agency shall register its owner change or movement or issue a new number plate.

9. For a locally assembled vehicle which was registered on or before February 19, 1998, if it has the first product quality certificate or a copy of the takeover test record of the takeover test council under the Ministry of Transport's regulations, the vehicle registration agency shall register its owner change or movement or issue a new number plate.

10. For a transferred vehicle for which owner change procedures have not been carried out or of which the registration is lost, its purchaser shall make a written undertaking and produce his/her identification papers and valid transfer documents. If not subject to any dispute or claim, it may have its owner changed or be moved to another locality (for a vehicle subject to an owner change within a province, a written reply of vehicle verification shall be printed according to a set form and handed to the vehicle purchaser for carrying out registration fee payment procedures).

11. For a vehicle dossier which has been properly registered but lacks the signature of the head of the vehicle registration section or team or the vehicle registration officer or in which the vehicle registration declaration or the vehicle owner change or movement declaration is not appended with a seal; a vehicle registration which contains an error in the holder's address or a numeral in the engine and chassis numbers or lacks a copy of the excise tax receipt (for vehicles liable to excise tax): or a dossier which lacks a provisional invoice or copies of the driver license and the registration fee receipt or the vehicle body rebuilding permission but has a certificate of inspection of technical safety of road motor vehicle issued by the transport service, the vehicle owner may propose the section head to guide the vehicle registration and management (at provincial-level departments) or the head of the Traffic Police Section or district-level police chief (in localities) to accept these dossiers for registration.

12. For registered semi-trailers with their owners changed or having their dossiers requested to be split up separately for tractor trucks, trailers and semi-trailers:

Original dossiers and number plates of semi-trailers shall be used for registration of tractor trucks. Copies of original dossiers of semi-trailers certified by traffic police sections shall be used for registration of trailers and semi-trailers.

13.Control signs shall be issued for automobiles bearing number plates of special economic-trade zones under the Governments regulations and operating in inland Vietnam:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A (valid) personal identity card or passport or a paper of equivalent validity;

- The vehicle registration;

- A declaration of temporarily imported road motor vehicle for re-export, made according to a form set by the Ministry of Finance and issued by the provincial-level Customs Department;

13.2. The control sign issuer (the traffic police section) shall check vehicles applying for control signs against the list of vehicles under its management, record them in a monitoring book and issue control signs right on the date of application.

13.3. A control sign is valid for up to 30 days after the date of issuance. A control sign shall be stuck on the upper right corner of the vehicle windshield.

13.4. Papers on issuance of vehicle control signs and hooks for monitoring automobiles entering inland Vietnam for operation (made according to set forms, not printed herein) must be numbered, bound into volumes and managed under the Ministry of Public Security's regulations.

13.5. All vehicles running on roads in inland Vietnam without control signs or with expired or counterfeit control signs or involved in other illegal acts must be promptly detected and strictly handled under law.

III. PROVISIONS ON REVOCATION OF VEHICLE REGISTRATIONS AND NUMBER PLATES

1. Cases subject to revocation of vehicle registrations and number plates

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. Vehicles with their engines or chassis removed for assembly into other vehicles.

1.3. Temporarily imported vehicles of foreign agencies, organizations or individuals which are re-exported or transferred in Vietnam.

1.4. Vehicles imported free of duty for projects, which are now transferred and used for other purposes.

1.5. Vehicles registered in special economic- trade zones under the Government's regulations which are now re-exported, or transferred into Vietnam.

1.6. Stolen vehicles which cannot be found and for which their owners apply for revocation of registrations and number plates.

1.7. Vehicles with an expired useful life and vehicles banned from circulation under the Government's regulations.

2. Responsibilities of functional agencies for revocation of vehicle registrations and number plates

2.1. The agency in charge of revoking vehicle registrations and number plates shall:

2.1.1. In case vehicles are subject to revocation of vehicle registrations and number plates specified at Points 1.1 thru 1.6, Section HI of this Circular, upon receiving requests for revocation of vehicle registrations and number plates, withdraw dossiers it is managing for carrying out procedures for issuing certificates of revocation of vehicle registrations and number plates.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.3. Coordinate with police offices of communes, wards or townships where vehicle owners reside in sending notices requesting owners of vehicles with an expired useful life, cong nong vehicles (a type of small three-wheeled truck) and other home-made three or four-wheeled vehicles to carry out procedures for revocation of vehicle registrations and number plates at traffic police offices within 15 days after receiving these notices. Past this time limit, if vehicle owners fail to show up and carry out procedures, it shall coordinate with commune-level police offices in revoking vehicle registrations and number plates.

2.1.4. Notify the list of vehicles with an expired useful life to local police offices in charge of assuring traffic order and safety, so that the latter can detect and handle violations under law.

2.2. Traffic police and transport forces in charge of assuring traffic order and safety shall:

2.2.1. Upon detecting, through the work of assuring traffic order and safety, automobiles with an expired useful life, small three-wheeled trucks and other home-made three- or four-wheeled vehicles running on roads in their localities, make written records of violations and stop the operation of these vehicles and temporarily seize their registrations and number plates for handover or written notification to traffic police offices where these vehicles have been registered for carrying out procedures for revocation of vehicle registrations and number plates.

2.2.2. For vehicles which are irreparably destroyed due to traffic accidents, the agencies handling these traffic accidents shall temporarily seize their registrations and number plates (if any) and notify such in writing to the vehicle registration agency for carrying out procedures for revocation of vehicle registrations and number plates.

3. Procedures for revocation of vehicle registrations and number plates

3.1. Vehicle owners shall fill in by themselves and submit declarations for revocation of vehicle registrations and number plates (according to a form provided by this Circular, not printed herein) and return vehicle registrations and number plates without having to take along their vehicles to the agency in charge of revocation. For stolen or misappropriated vehicles, only declarations for revocation of vehicle registrations and number plates and vehicle registrations are required (if available).

3.2. In case a competent agency temporarily seizes vehicles with an expired useful life or expired operation duration or vehicles irreparably destroyed due to traffic accidents; or revokes vehicle registrations and number plates in sanctioning administrative violations, the revocation of vehicle registrations and number plates requires only written notices of the agencies temporarily seizing vehicles and written records of administration violations or decisions on temporary seizure of vehicle registrations and number plates (enclosed with these registrations and number plates).

After receiving complete dossiers for revocation of vehicle registrations and number plates as required above, the agency revoking vehicle registrations shall issue certificates of revocation of vehicle registrations to vehicle owners (made according to a set form, not printed herein).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Management of vehicle dossiers:

1.1. Vehicle registration dossiers shall be managed according to dossier management regulations of the Ministry of Public Security; data on vehicles shall be uniformly managed in the computer system. The vehicle registration agency shall monthly report vehicle registration and management data to the Road and RaiIway Traffic Police Department for monitoring and management.

1.2. Vehicle dossiers kept at the vehicle registration agency include:

1.2.1. The following documents in a vehicle dossier:

- Vehicle registration declaration;

- Document of vehicle origin specified at Point 3.3, Part A. Section II of this Circular.

For vehicles with their o\\ tiers changed, moved to other localities or having their registrations renewed or re-issued, their dossiers must also have old registrations, declarations and owner change or movement papers.

1.2.2. The whole vehicle registration dossier in the following cases:

- Dossier of a vehicle temporarily imported free of customs duty under regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Dossier of a vehicle purchased, sold or donated without owner change;

- Dossier of a vehicle with an illegally tampered engine or chassis number;

- Dossier of a vehicle subject to a dispute or lawsuit claim or for use in professional operations;

- Dossier of a vehicle with an expired useful life under the Government's regulations.

1.3. Management of dossiers for revocation of vehicle registrations and number plates:

1.3.1. Dossiers for revocation of registrations and number plates of vehicles with an expired useful life; home-made vehicles with an expired operation duration under regulations; vehicles irreparably destroyed in traffic accidents; dossiers for provisional vehicle registration; and damaged printed forms shall be archived and handled under the Ministry of Public Security's dossier regulations. After one year, these dossiers shall be reported to the dossier destruction council.

1.3.2. Revoked vehicle number plates shall be managed under the Ministry of Public Security's regulations. Biannually. reports shall be sent to the director of the Road and Railway Traffic Police Department (at the Ministry) or directors of provincial-level Police Departments (in localities) for setting up councils for destruction of revoked vehicle number plates. Destroyed number plates must not used in registration for issuance of number plates for other vehicles.

1.3.3. A council for destruction of dossiers printed forms or number plates shall be composed of:

- At the Ministry, the director of the Road and Railway Traffic Police Department as its chairman and the heads of the force-building and logistic section and the section guiding the road motor vehicle registration and management under the Road and Railway Traffic Police Department as its members.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Provisions on number plates:

2.1. Vehicles registered at the Road and Railway Traffic Police Department or a provincial-level Police Department will have number plates bearing the code of the Road and Railway Traffic Police Department or that provincial-level Police Department. Vehicles of agencies, organizations and individuals of a foreign country will have the identification code of that country.

2.2. Number plates of vehicles of domestic organizations and individuals

- Vehicles not engaged in business activities of state administrative agencies; state power agencies; procuracy agencies and courts; people's public security force; Party organizations; socio-political organizations: Number plates have white digits and letters against the blue background. Serial numbers of number plates have one of the following five letters: A, B, C, D and E.

- Vehicles of enterprises of all economic sectors; vehicles engaged in economic activities of state agencies; non-business organizations, non-business organizations with revenues; vehicles of individuals: Number plates have black digits and letters against the white background. Serial numbers of number plates have one of the following 15 letters: F, H, K, L. M, N. P, R. S, T, U, V, X, Y and Z. Particularly:

+ Army vehicles engaged in economic activities have the code "KT".

+ Vehicles of foreign joint ventures or enterprises with 100% foreign capital and hired foreign vehicles have the code "LD".

+ Vehicles of foreign investment projects have the code "DA".

+ Trailers and semi-trailers have the code "R".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Tractors have the code "MK".

+ Electric motorcycles have the code "MD".

- Vehicles of a special economic-trade zone specified by the Government have a registered local code and two letters standing for the name of this zone; the number plate colors: digits and letters in red against the yellow background.

2.3. Number plates of vehicles of foreign agencies, organizations and individuals:

- Vehicles of diplomatic missions: consulates and their foreign staffs eligible for diplomatic privileges and immunities or consular immunities: Number plates have black digits and letters against the white background and the code "NG" in red. Particularly, number plates of vehicles of ambassadors and general consuls have a red line crossing the country-indicating digits and registration serial number.

- Vehicles of representative offices of international organizations and their foreign staff eligible for diplomatic privileges and immunities or consular immunities: Number plates have black digits and letters against the white background and the code "QT" in red. Particularly, number plates of vehicles of heads of representative offices of the United Nations organizations have a red line crossing the country-indicating digits and registration serial number.

- Vehicles of foreign organizations, representative offices and individuals (including foreign students in Vietnam): Number plates have black digits and letters against the white background, and the code of "NN".

2.4. Materials and sizes of number plates:

- Vehicle number plates are made of metal while provisional number plates are made of paper.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Long plate: 110 mm in height and 470 mm in length.

+ Short plate: 200 mm in height and 280 mm in length.

- A trailer or semi-trailer has a number plate attached to its rear. The size of "the plate is 200 mm in height and 280 mm in length.

- A motorcycle, tractor or electric motorcycle has a number plate attached to its rear. The size of the plate is 140 mm in height and 190 mm in length.

2.5. Font sizes of letters and numbers on number plates of automobiles, motorcycles, tractors, electric motorcycles, trailers and semi-trailers are provided in an appendix to this Circular (not printed herein).

2.6. Only establishments permitted by competent police-offices may manufacture vehicle number plates. The manufacture and supply of vehicle number plates shall be conducted according to requirements of the vehicle registration agency. Vehicle number plates shall be strictly managed under regulations.

3. Provisions on painting of number plates and letters on sides and doors of automobiles:

For automobiles of all kinds (except for those of 9 seats or less), then owners shall observe the following provisions:

3.1. Paint the registration number at the rear and both sides of the automobile.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3. Paint the name of the managing agency or unit on both doors of the automobile (except for private automobiles of Vietnamese citizens).

4. Validity duration of vehicle registrations:

4.1. In registrations of automobiles of diplomatic missions, consular offices and international organizations and their foreign staff, the validity duration shall be written in the section "valid until date..." according to the letter of introduction issued by the State Protocol Department or provincial-level Foreign Service.

4.2. In registrations of vehicles of domestic organizations and individuals, in the section "valid until date..." shall be written the last date of the useful life of the vehicle according to the Government's regulations.

5. Competence to sign papers:

5.1. The director of the Road and Railway Traffic Police Department and heads of provincial-level Police Departments' traffic police sections shall sign vehicle registrations, made according to forms 09 (not prima! herein) (for motorcycles, mopeds and electric motorcycles) and forms 10. 11,12 and 13 provided in this Circular (not printed herein) and other papers related to vehicle registration and management. Particularly, heads of traffic police sections of special economic-trade zones specified by the Government may sign forms 14,15 and 16 provided in this Circular(not printed herein.)

5.2. Heads of district-level police offices shall sign vehicle registrations, made according to form 09 (not printed herein) (for motorcycles, mopeds and electric motorcycles) and form 12 provided in this Circular (not primed herein) and other papers related to motorcycle registration and management in their localities.

IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. This Circular takes effect on July I, 2009, and replaces the Public Security Ministry's Circulars No. 01/2007/TT-BCA-C11 of January 2, 2007, guiding the issuance of registrations and number plates of road motor vehicles; No. 12/2008/TT-BCA-C11 of August 20. 2008. supplementing a number of provisions of Circular No. 01/2007/ TT-BCA; No. 01/2008/TT-BCA-C11 of February 22. 2003. guiding the issuance and management of operation control signs of automobiles bearing number plates coded 74-LB of Lao Bao special economic-trade zone, Quang Tri province, running into inland Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The director of the Road and Railway Traffic Police Department and directors of provincial-level Police Departments shall guide, supervise and urge the strict implementation of this Circular and relevant laws.

4. The General Director of Police shall direct, guide and supervise the implementation of this Circular.

Any problems arising in the course of implementation should be reported by concerned units and localities to the Ministry of Public Security (through the General Department of Police) for timely guidance.

 

 

FOR THE MINISTER OF PUBLIC SECURITY
VICE MINISTER LIEUTENANT GENERAL
Tran Dai Quang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 06/2009/TT-BCA(C11) of March 11th, 2009, prescribing the issuance and revocation of registrations and number plates of road motor vehicles.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.933

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!