Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 25/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRONG GIỜ LÀM VIỆC VÀ KHÔNG ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI THAM GIA GIAO THÔNG KHI ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA VƯỢT QUÁ NỒNG ĐỘ CHO PHÉP

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2912/UBND-NV ngày 20/10/2016 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; bước đầu có sự chuyển biến rõ rệt về tác phong, lề lối làm việc; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông giảm rõ rệt. Tuy nhiên, còn một số cơ quan, đơn vị tổ chức bữa ăn trưa của ngày làm việc sau các hội nghị có sử dụng rượu, bia; một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị còn sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong bữa ăn trưa của ngày làm việc, tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác vi phạm quy định về an toàn giao thông... dẫn đến kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn hạn chế.

Để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời, thực hiện nghiêm túc kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2018 (theo Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 12/7/2018 của Văn phòng Chính phủ),

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

Thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác trong giờ làm việc; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác ngoài giờ làm việc nhưng làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giờ làm việc; chấp hành nghiêm quy định Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác vượt quá nồng độ cho phép. Trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét kỷ luật nghiêm theo quy định hiện hành.

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Văn bản số 2912/UBND-NV ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bổ sung ngay vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị quy định nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác ngoài giờ làm việc nhưng làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giờ làm việc và nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác vượt quá nồng độ cho phép. Đưa việc chấp hành các quy định không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác ngoài giờ làm việc nhưng làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác vượt quá nồng độ cho phép là một tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cuối năm.

- Các hội nghị khi tổ chức bữa ăn trưa của ngày làm việc không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phụ trách trực tiếp cho dừng ngay công việc để yêu cầu kiểm điểm khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý vi phạm các quy định sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác theo Chỉ thị này và các quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trường hợp để xảy ra vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

3. Sở Nội vụ:

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời kiến nghị cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân vi phạm không chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

4. Công an tỉnh Tuyên Quang:

- Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới.

- Trường hợp kiểm tra, xử lý nếu phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định về sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác vượt quá nồng độ cho phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông thì thông báo cho các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Sở Nội vụ để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang:

Tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, hình thức triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị này.

6. Đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh:

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này. Phối hợp tổ chức nghiêm túc các nội dung tại mục 2 văn bản này tại cơ quan, đơn vị.

- Giám sát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị này; kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Yêu cầu Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.708

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40