Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-BGTVT năm 2012 tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 06/CT-BGTVT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 28/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Trong những năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành Giao thông vận tải đã đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên, một s đơn vị chưa nhận thức đầy đủ tác hại của đại dịch HIV/AIDS đến sự phát triển bền vững của ngành Giao thông vận tải và xã hội, việc tchức thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS chưa được quan tâm đúng mức.

Đtăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận s27-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chthị số 54-CT/TW, ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới" và Chthị s 16/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tưng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời khn trương thực hiện một snhiệm vụ trọng tâm, cp bách sau:

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp.

Các đơn vị trong ngành kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chng AIDS và phòng, chng tệ nạn ma túy, mại dâm tại đơn vị. Ban Chđạo tại đơn vị do thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban, Chủ tịch công đoàn đơn vị là phó Trưng ban, trưng bộ phận y tế là phó trưởng ban thường trực.

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại đơn vị có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng, chng AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm hàng năm trình Thủ trưng đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục và truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ, công nhân viên, học sinh trong ngành bng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chú trọng truyn thông ở vùng sâu, vùng xa, các dự án xây dựng công trình giao thông trọng đim; tập trung giáo dục cho thanh niên, học sinh, sinh viên nhm mục đích dự phòng sớm.

Các trường đại học, cao đẳng, trung học, trường dạy nghề trong ngành Giao thông vận ti tổ chức giảng dạy cho sinh viên, học sinh v phòng, chng HIV/AIDS lng ghép với giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và thực hiện các hoạt đng phòng, chng HIV/AIDS khác theo chương trình giảng dạy đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Thực hiện nghiêm chnh quy định của pháp luật trong công tác phòng, chng HIV/AIDS tại nơi làm việc.

Các đơn vi thực hiện tốt "Hướng dẫn triển khai thực hiện phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm vic” ban hành kèm theo Quyết định s 4744/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế.

Hàng năm, các đơn vị phải tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho người lao động học sinh, sinh viên kiến thức, biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, chng kthị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.

Hàng năm chủ động bố trí, sử dụng một phần kinh phí của đơn vị để tổ chức các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc theo quy định.

Phối hp chặt chẽ với các địa phương trong triển khai các hoạt động phòng chng HIV/AIDS cho cán bộ, công nhân của đơn vị đặc biệt là lực lượng lao đng di biến động, lực lượng tham gia các công trình giao thông trọng đim.

Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công phải thực hiện tt công tác chăm sóc sức khỏe và công tác phòng, chng HIV/AIDS cho người lao động tham gia xây dựng các công trình, dự án giao thông.

4. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Giao thông vận tải:

Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện Chiến lược phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 và Kế hoạch phòng chng HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2020 trong ngành Giao thông vận tải.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết, tng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW tại các đơn vị trong toàn ngành.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quc tế trong công tác phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giao thông vận tải.

5. Các cơ quan báo chí, truyền thông của ngành:

Đổi mới phương thức truyền thông, đẩy mạnh cung cấp thông tin về phòng chống HIV/AIDS đến cộng đồng, công nhân, học sinh, sinh viên trong ngành đặc biệt là nhóm lao động di biến động, các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, các công trình, dự án giao thông trọng điểm.

6. Cục Y tế Giao thông vận tải:

a) Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trong toàn ngành thực hiện tt công tác phòng, chống lây nhiễm HIV trong các dịch vụ y tế và phòng lây truyn HIV từ mẹ sang con.

b) Xây dựng Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2012-2020 trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt trong quý III năm 2012.

c) Xây dựng và trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt các dự án chăm sóc sức khỏe và phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ, công nhân ngành Giao thông vận tải tham gia xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa. Tổ chức thực hiện các dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải trong công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Nghị định số 69/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS tại các đơn vị trong ngành.

e) Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống HIV/AIDS tại các đơn vị trong ngành Giao thông vận ti.

Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Để báo cáo);
- Bộ Y tế (Để báo cáo);
- Bộ trưng (Đ báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở GTVT; GTCC;
- Tập đoàn Vinashin;
-
Các TCT: Hàng không VN, Hàng hải VN, Đường sắt VN;
- Trung tâm CNTT, Báo GTVT;
- Ban chđạo PC AIDS &PCTNMT, MD (Thc hiện);
- Công đoàn GTVT VN (Để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB, CYT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-BGTVT năm 2012 tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.570
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37