Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 08/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Thái Bình, ngày 08 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GIẢI TỎA, CHỐNG LẤN CHIẾM, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP VỈA HÈ, LÒNG, LỀ ĐƯỜNG HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Hiện nay, tình trạng vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức giải tỏa nhưng việc tái lấn chiếm vẫn tiếp tục diễn ra sau mỗi lần ra quân.

Để nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ, Thông tri số 30-TT/TU ngày 11/3/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành quyết liệt thực hiện chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh, với những nội dung như sau:

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường bộ để người dân, các cơ quan, đơn vị hiểu và tự giác thực hiện; đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, thống kê tình trạng vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ thuộc địa bàn quản lý; lập kế hoạch giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn; tích cực tuyên truyền và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm biết để tự thu dỡ; đồng thời, lập biên bản, xử phạt và thông báo kế hoạch cưỡng chế giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm mà không tự tháo dỡ; thời gian hoàn thành các công việc trên trong tháng 3 năm 2017.

Từ ngày 02/4/2017 đến ngày 15/4/2017, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện cưỡng chế giải tỏa đối với tất cả các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn đường bộ mà không tự tháo dỡ. Việc cưỡng chế giải tỏa phải tiến hành kiên quyết, xử lý triệt để đối với tất cả các trường hợp vi phạm; giao và quy rõ trách nhiệm cho chính quyền cấp xã, phường, thị trấn nếu để tình trạng tái lấn chiếm xảy ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không thực hiện xong công tác giải tỏa hoặc để tình trạng tái lấn chiếm diễn ra trên địa bàn quản lý sau đợt ra quân lần này.

3. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng, Thanh tra giao thông và các đơn vị có liên quan tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, lập kế hoạch giải tỏa, tổ chức cưỡng chế và xử lý vi phạm; điều tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi chống đối theo đúng quy định của pháp luật.

4. Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Sở Thông tin - Truyền thông và các sở, ngành có liên quan tích cực phối hợp, xây dựng chuyên mục tuyên truyền và hỗ trợ công tác giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, huyện, cơ sở và các doanh nghiệp phải gương mẫu trong việc quản lý vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn đường bộ trước Trụ sở cơ quan, đơn vị của mình và chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở để giải tỏa vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn đường bộ, không để xảy ra tình trạng vi phạm trước Trụ sở cơ quan, đơn vị; nếu đơn vị nào vi phạm thì Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ngành có liên quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Nhận Chỉ thị này yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc VN tỉnh;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Công an tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các tổ chức đoàn thể nhân dân;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Thái Bình;
- Các Sở, ngành trong tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CTXDGT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


461

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.28.227