Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC chính sách giáo dục người khuyết tật

Số hiệu: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 31/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Ưu tiên giáo dục với người khuyết tật

Ngày 31/12/2013, Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục với người khuyết tật được ban hành, theo đó:

- Người khuyết tật được nhập học cao hơn 3 tuổi so với quy định chung.

- Được xét tuyển thẳng vào trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và được miễn, giảm, thay thế một số nội dung, môn học.

- Người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở trong từng thời kỳ, hỗ trợ kinh phí học tập 1.000.000 đồng/người/năm học.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ 05/03/2014.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, bao gồm: ưu tiên nhập học và tuyển sinh; miễn, giảm một số nội dung môn học, môn học hoặc hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục; đánh giá kết quả giáo dục; chính sách về học phí; chính sách về học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với người khuyết tật học tập trong các cơ sở giáo dục có dạy người khuyết tật, các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục), các tổ chức và cá nhân khác có liên quan. Thông tư liên tịch này không áp dụng đối với người khuyết tật học tập tại các cơ sở dạy nghề.

Điều 2. Ưu tiên nhập học và tuyển sinh

1. Ưu tiên nhập học

Người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi.

2. Ưu tiên tuyển sinh

a) Đối với trung học cơ sở, trung học phổ thông

Người khuyết tật được hưởng chế độ tuyển thẳng vào trung học phổ thông như đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và học sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

b) Đối với trung cấp chuyên nghiệp

Người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào trung cấp chuyên nghiệp theo Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc các trường có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học.

c) Đối với đại học, cao đẳng

Người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học.

Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng khi đăng kí xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 3. Miễn, giảm một số nội dung môn học, môn học hoặc hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục

1. Người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập học theo chương trình giáo dục chung. Trường hợp người khuyết tật không có khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định điều chỉnh, miễn, giảm, thay thế một số nội dung môn học hoặc một số môn học, hoạt động giáo dục cho phù hợp và được thể hiện trong Kế hoạch giáo dục cá nhân.

2. Người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên biệt ở cơ sở giáo dục chuyên biệt hoặc lớp chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục học theo chương trình giáo dục chuyên biệt đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với từng dạng khuyết tật. Trường hợp người khuyết tật không có khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chuyên biệt, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định điều chỉnh, miễn, giảm, thay thế một số nội dung môn học, môn học hoặc hoạt động giáo dục cho phù hợp và được thể hiện trong Kế hoạch giáo dục cá nhân.

Điều 4. Đánh giá kết quả giáo dục

1. Việc đánh giá kết quả giáo dục của người khuyết tật được thực hiện theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học.

2. Đối với người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập, kết quả giáo dục môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chung được đánh giá như đối với học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập. Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu chung được đánh giá theo kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân; không đánh giá những nội dung môn học, môn học hoặc nội dung giáo dục được miễn.

3. Đối với người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên biệt, kết quả giáo dục của môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chuyên biệt được đánh giá theo quy định dành cho giáo dục chuyên biệt. Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu giáo dục chuyên biệt thì đánh giá theo kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân.

Điều 5. Xét lên lớp và cấp bằng tốt nghiệp

1. Đối với giáo dục phổ thông

Người đứng đầu cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp căn cứ kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục của người khuyết tật để xét lên lớp hoặc xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung hoặc căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung để xét lên lớp hoặc xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

2. Đối với giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp, căn cứ vào kết quả học tập, hoạt động giáo dục của người khuyết tật đáp ứng được các yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo để xét và cấp bằng tốt nghiệp.

Điều 6. Chính sách về học phí

Người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 7. Chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập

1. Người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học tại các cơ sở giáo dục được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.

Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách đang học tập tại cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp được cấp học bổng 10 tháng/năm học; người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách đang học tập tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được cấp học bổng 9 tháng/năm học.

Không áp dụng chế độ này đối với các đối tượng người khuyết tật đã được hưởng học bổng chế độ chính sách theo quy định tại Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Người khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo đang học tại các cơ sở giáo dục được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1.000.000 đồng/người/năm học.

Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

3. Các cơ sở giáo dục công lập có người khuyết tật đang theo học được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để mua sách, tài liệu học tập, đồ dùng học tập đặc thù dùng chung, đảm bảo ở mức tối thiểu.

Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách của năm kế hoạch, cơ sở giáo dục căn cứ vào số người khuyết tật đang học, các dạng tật để lập phương án mua sắm (tài liệu học tập, đồ dùng học tập đặc thù dùng chung) và dự toán kinh phí chi tiết gửi cơ quan chủ quản phê duyệt để tổng hợp gửi cơ quan tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Trên cơ sở dự toán kinh phí được phê duyệt và căn cứ vào đặc điểm thực tế của cơ sở giáo dục, người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện mua sắm theo quy định.

Điều 8. Trình tự, thủ tục hồ sơ và phương thức chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch này

1. Đối với người khuyết tập học tại các cơ sở giáo dục công lập

a) Trình tự, thủ tục và hồ sơ:

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu năm học, người đứng đầu cơ sở giáo dục thông báo cho người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục (hoặc cha mẹ, người giám hộ) về chính sách đối với người khuyết tật và nộp một bộ hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng);

- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).

Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch này tổ chức quy trình kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách và dự toán kinh phí báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để cơ quan quản lý cấp trên thẩm định, phê duyệt, tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật đang học tại cơ sở giáo dục.

b) Phương thức chi trả

Kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật đang theo học tại cơ sở giáo dục công lập được cân đối trong dự toán kinh phí hàng năm phân bổ cho cơ sở này. Căn cứ vào dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục đã được phê duyệt, cơ sở giáo dục thực hiện việc quản lý kinh phí, tổ chức chi trả học bổng và kinh phí hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật theo khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch này;

Việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật được thực hiện đồng thời với thời điểm phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, trong đó khi giao dự toán cho các cơ sở giáo dục công lập phải ghi rõ dự toán kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật đang học tại cơ sở giáo dục công lập;

Khi rút dự toán kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật, cơ sở giáo dục công lập phải gửi cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch bản tổng hợp đề nghị chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật (gồm các nội dung: họ tên người khuyết tật, mức học bổng, mức hỗ trợ chi phí mua phương tiện và tổng nhu cầu kinh phí đề nghị chi trả kèm theo đầy đủ các hồ sơ (bản photo) về việc xác nhận đối tượng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này).

c) Thời gian cấp học bổng và hỗ trợ chi phí: việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật được thực hiện 2 lần trong năm: lần 1 chi trả vào tháng 9 hoặc tháng 10, tháng 11; lần 2 chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5. Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập phải đảm bảo thuận tiện cho người khuyết tật đi học. Trường hợp người học chưa nhận được chế độ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

2. Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập

a) Trình tự, thủ tục và hồ sơ:

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu năm học, người đứng đầu cơ sở giáo dục thông báo cho người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục (hoặc cha mẹ, người giám hộ) về chính sách đối với người khuyết tật và nộp một bộ hồ sơ theo hướng dẫn sau:

- Đối với người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) quản lý gửi về phòng giáo dục và đào tạo;

- Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp tỉnh quản lý gửi về sở giáo dục và đào tạo;

- Đối với người khuyết tật có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước gửi về phòng lao động - thương binh và xã hội.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn có xác nhận của nhà trường (mẫu đơn theo phụ lục);

- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng);

- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).

Cơ sở giáo dục ngoài công lập có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị của người học trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của học sinh, sinh viên.

b) Phương thức chi trả:

- Phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp huyện quản lý;

- Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp tỉnh quản lý;

- Phòng lao động - thương binh và xã hội chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập trong phạm vi cả nước.

c) Thời gian cấp học bổng và hỗ trợ chi phí: việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật được thực hiện 2 lần trong năm: lần 1 chi trả vào tháng 9 hoặc tháng 10, tháng 11; lần 2 chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5. Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập phải đảm bảo thuận tiện cho người khuyết tật đi học. Trường hợp người học chưa nhận được chế độ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

3. Cơ quan thực hiện chi trả có trách nhiệm thông báo công khai về thủ tục, thời gian chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí cho người khuyết tật để thuận tiện cho người khuyết tật hoặc gia đình người khuyết tật được nhận chế độ chính sách theo đúng quy định.

Điều 9. Quy định về dừng cấp học bổng và kinh phí hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập

1. Người khuyết tật bỏ học hoặc bị buộc thôi học thì không được nhận học bổng và kinh phí hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập kể từ thời điểm bỏ học hoặc bị buộc thôi học.

Trường hợp người khuyết tật đã nhận học bổng và kinh phí hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập mà bỏ học hoặc bị buộc thôi học thì phải trả lại số tiền đã nhận kể từ thời điểm bỏ học hoặc bị buộc thôi học cho cơ quan thực hiện chi trả để nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

2. Cơ sở giáo dục công lập nơi có người khuyết tật bỏ học hoặc bị buộc thôi học có trách nhiệm gửi thông báo cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp; cơ sở giáo dục ngoài công lập nơi người khuyết tật bỏ học hoặc bị buộc thôi học có trách nhiệm gửi thông báo về phòng giáo dục và đào tạo, phòng lao động - thương binh và xã hội, sở giáo dục và đào tạo chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày người khuyết tật bỏ học hoặc bị buộc thôi học để dừng cấp học bổng và kinh phí hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập.

Điều 10. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm của địa phương, của các bộ, ngành và cơ quan trung ương theo nguyên tắc sau đây:

1. Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc địa phương quản lý và các cơ sở giáo dục ngoài công lập được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của ngân sách địa phương. Ngân sách trung ương hỗ trợ theo nguyên tắc:

a) Hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí đối với các tỉnh, thành phố chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi;

b) Hỗ trợ 50% kinh phí đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương dưới 50%;

c) Đối với các địa phương điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương, phải sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện một phần hoặc toàn bộ chính sách; nếu hụt thu do nguyên nhân khách quan hoặc tăng thu thấp: sau khi đã sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa phương (nếu có) và 50% dự phòng ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao mà vẫn còn thiếu thì ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ phần chênh lệch thiếu;

d) Các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo kinh phí thực hiện.

2. Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc bộ, ngành quản lý: ngân sách trung ương đảm bảo 100% kinh phí đối với các đối tượng này và được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo được giao hàng năm của các bộ, ngành.

Điều 11. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí

1. Hàng năm, căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm kế hoạch; căn cứ số lượng các đối tượng được hưởng chính sách, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, ngành, cơ quan trung ương xây dựng dự toán nhu cầu kinh phí và tổng hợp chung trong dự kiến nhu cầu dự toán chi ngân sách Nhà nước của địa phương, của bộ, ngành, tổng hợp gửi Bộ Tài chính cùng thời gian báo cáo dự toán ngân sách Nhà nước năm kế hoạch.

2. Căn cứ Quyết định giao dự toán ngân sách Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ kinh phí thực hiện chi trả theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định tại Thông tư liên tịch này;

b) Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định phân bổ kinh phí cho các cơ sở giáo dục trực thuộc.

3. Việc chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch này thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và Mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

4. Hàng năm, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính kết quả thực hiện việc cấp học bổng, hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật vào thời điểm kết thúc năm học.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2014.

2. Trường hợp nếu các văn bản dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư liên tịch này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được thực hiện theo quy định các văn bản đó.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNGNguyễn Trọng Đàm

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban giám sát tài chính quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Sở TC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ TC;
- Lưu VT: Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ TC.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2013 Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP TIỀN HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP DÙNG RIÊNG
(Dùng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập)

Kính gửi: …………………………………………………………………

Họ và tên:...................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................

Nơi sinh:.....................................................................................................................

Họ tên cha hoặc mẹ của học sinh/sinh viên:..............................................................

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):...............................................................................

Xã (Phường): ……………………… Huyện (Quận):...................................................

Tỉnh (Thành phố):......................................................................................................

Hiện đang học tại: ....................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng theo quy định và chế độ hiện hành.

……, ngày tháng năm 20…….
Người làm đơn
(kí và ghi rõ họ, tên)

Xác nhận của cơ sở giáo dục

Trường ......................................................................................................................

Xác nhận học sinh/sinh viên .....................................................................................

là học sinh/sinh viên lớp ……../năm thứ ……….Năm học …………../Khóa học……

của nhà trường.

Đề nghị …………………………………………………… xem xét giải quyết chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho học sinh/sinh viên ………………….. theo quy định và chế độ hiện hành.

………, ngày tháng năm 20…….
Thủ trưởng đơn vị
(kí tên và đóng dấu)

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING – THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS – THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Hanoi, December 31, 2013

 

JOINT CIRCULAR

ON EDUCATION POLICIES FOR DISABLED PEOPLE

Pursuant to the Law on disabled people dated June 17, 2010;

Pursuant to the Law on Education dated June 14, 2005 and the Law on the amendments to the Law on Education dated November 25, 2009;

Pursuant to Decree No. 36/2012/NĐ-CP dated April 18, 2012 of the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of Ministries, ministerial-level agencies;

Pursuant to the Government's Decree No. 32/2008/NĐ-CP dated March 19th 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government's Decree No. 106/2012/NĐ-CP dated December 20, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/NĐ-CP dated December 23, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Education and Training, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Minister of Finance jointly issue a Joint Circular on education policies for disabled people.

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Joint Circular promulgates education policies for disabled people, including: admission and enrollment priority; exemption and reduction in several areas of subjects, subjects or educational activities in curriculum; evaluation of learning outcomes; policies on tuition fees; policies on scholarships and grants for equipment and school supplies.

2. This Joint Circular applies to disabled people who study in educational institutions teaching disabled people, centers providing mainstream education (hereinafter referred to as educational institutions), relevant organizations and individuals. This Joint Circular does not apply to disabled people who study at vocational training institutions.

Article 2. Admission and enrollment priority

1. Admission priority

Any disabled people who are 3 years older than regulated age for admission shall be eligible for admission.

2. Enrollment priority

a) Lower secondary schools and upper secondary schools

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Professional secondary schools

Disabled people are eligible for direct admission into professional secondary schools as prescribed in Regulations of enrollment in professional secondary schools issued by the Ministry of Education and Training. Headmasters of professional secondary schools or schools providing professional secondary education according to the learning outcomes in general education of the student (transcripts), health and requirements of disciplines pertaining to direct admission into schools.

c) Universities and colleges

Profoundly disabled people shall be eligible for direct admission into universities or colleges. According to learning outcomes in general education (transcripts) and health of the profoundly disabled students and requirements of disciplines, headmasters of universities or colleges shall consider deciding direct admission.

Severely disabled people shall benefit from priority policies for entities when they register for admission into universities or colleges as prescribed in Regulations of enrollment in full-time universities or colleges issued by the Ministry of Education and Training.

Article 3. Exemption or reduction in several areas of subjects, subjects or educational activities in the curriculum

1. Disabled people under mainstream education who are entering general education curriculum. If a disabled person fails to conform requirements pertaining to general education curriculum, the headmaster of the educational institution shall decide to adjust, exempt, reduce or replace several areas of subjects, several subjects and educational activities which specifies in his/her Individual education plan.

2. Disabled people under segregation education who are entering segregated institutions or segregated classes in educational institutions in accordance with regulations of the Ministry of Education and Training pertaining to every type of disability.   If a disabled person fails to conform to requirements pertaining to segregated education curriculum, the headmaster of the educational institution shall decide to adjust, exempt, deduct or replace several areas of subjects or several subjects or education activities which specifies in his/her Individual education plan.

Article 4. Evaluation of learning outcomes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Regarding disabled people under mainstream education, their learning outcomes in subjects or educational activities that disabled people conform to requirements pertaining to general education curriculum shall be evaluated similarly to ordinary students but there is reduction in requirements pertaining to learning outcomes  Those subjects or educational activities that disabled people fail to conform to common requirements shall be evaluated according to outcomes of Individual education plan; the areas of subjects, subjects or educational activities eligible for exemption shall not be evaluated.

3. Regarding disabled people under segregation education, learning outcomes of subjects or educational activities that disabled people conform to requirements pertaining to segregated education curriculum shall be evaluated as prescribed in regulations in special education. The leaning outcomes of subjects or educational activities that disabled people fail to conform requirements pertaining to segregated education shall be evaluated according to Individual education plan.

Article 5. Social promotion and award of diplomas

1. Compulsory education

Headmasters of educational institutions, education authorities shall consider social promotion of disabled people or certify their completion of primary education, award lower secondary diplomas, award upper secondary diplomas to disabled people who enter general education according to their learning outcomes of subjects, educational activities or their achievements in Individual education plan if they fail to meet general education.

2. Higher education and professional secondary education

Headmasters of higher education institutions or professional secondary schools shall consider awarding diplomas to disabled people according to their learning outcomes or educational activities which satisfy qualifications of the training program.

Article 6. Policies on tuition fees

Disabled people studying at educational institutions shall be eligible for exemption or reductions in tuition fees and grants for learning expenses as prescribed in Decree No. 49/2010/NĐ-CP dated May 14, 2010 on exemption or reductions in tuition fees and grants for learning expenses and collection and use of tuition fees in educational institutions of national education system from 2010 - 2011 to 2014 -2015 and Decree 74/2013/NĐ-CP dated July 15, 2013 of the Government on amendments to Decree No. 49/2010/NĐ-CP dated May 14, 2010 of the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Disabled people in poor households or near poor households who enter educational institutions shall gain scholarships equivalent to 80% of basis salary prescribed in regulations of the Government every month.

Disabled people benefiting from policies who are studying at higher education institutions or professional secondary schools shall be awarded scholarships for 10 months per year; disabled people benefiting from policies who are studying at preschool education institutions, secondary education institutions, continuing education centers, segregated schools, centers providing mainstream education shall be awarded scholarships for 9 months per year.

These policies shall not apply to disabled people eligible for policies prescribed in Decision No. 152/2007/QĐ-TTg dated September 14, 2007 of the Prime Minister.

2. Disabled people in poor households or near poor households who are studying at educational institutions and eligible for funding for school supplies or equipment shall be received VND 1,000,000/person/year.

Disabled people benefiting different policies on grants for school supplies or equipment shall only benefit the best grant.

3. Public educational institutions having students who are disabled people shall be granted funding for learning materials and school supplies for disabled people ensure that it is kept to the minimum.

Every year, when the annual budget estimates are made, according to quantity of disabled people studying and their types of impairment, the educational institution shall prepare a plan for purchase (of special shared learning materials and school supplies) and a detailed budget estimates, then send them to superior agency for approval, the superior agency shall synthesize and send them to the financial authority for consideration and approval. According to approved budget estimates and actual condition of the educational institution, the headmaster of the educational institution shall purchase materials and supplies as prescribed.

Article 8. Dossiers, procedures and methods of payment of scholarships and grants for equipment and school supplies provided for disabled people (hereinafter referred to as disabled equipment and supplies grants) prescribed in Clause 1 and Clause 2 Article 7 of this Joint Circular

1. Regarding disabled people studying at public educational institutions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 30 working days from the start date of the school year, the headmaster of an educational institution shall inform disabled people studying at that educational institution (or their parents or guardians) of policies for disabled people and require them to submit a dossier, including:

- A certificate of disabilities issued by the competent agency as prescribed in regulations of law (notarized true copy);

- A certificate of poor household or near poor household issued by the People’s Committee of commune, ward or town (notarized true copy).

According to Clause 1 and Clause 2 Article 7 of this Joint Circular, the Headmaster of the public educational institution shall carry out inspection, collate and take responsibility for the accuracy of the dossier, synthesize, prepare list and budget estimates to report to its superior agency for consideration and approval, and then the superior agency shall request the financial authority to approve such funding.

b) Methods of payment

Funding for implementation of policies on scholarships and equipment and supplies grants provided for disabled people studying at public educational institutions shall be allocated by annual budget estimates. According to the approved budget estimates of education, the educational institution shall manage the funding, give scholarships and supportive budget for purchase of school supplies or equipment for disabled people as prescribed in Clause 1 and Clause 2 Article 7 of this Joint Circular;

The budget estimates for policies on scholarships and disabled equipment and supplies grants shall be allocated concurrently with the annual state budget estimates, in which the budget estimate allocated to public educational institutions for policies on scholarships and grants for equipment and supplies provided for disabled people studying at such public educational institutions must be clarified.

When allocating budget estimates to implement policies on scholarships and disabled equipment and supplies grants, the public educational institution shall send an application for payment of scholarships and disabled equipment and supplies grants (containing: full names of disabled people, amounts of scholarships, amounts of support for supplies and total funding enclosed with documents (copies) on confirmation of entities as prescribed in Point a Clause 1 of this Article).

c) Scholarships and disabled equipment and supplies grants shall be offered twice a year: the first time is in September, October or November; the second time is in March, April or May. It must ensure the learning progress of disabled people. If a disabled person has not benefited from policies as prescribed in regulations on schedule, he/she shall be back paid in the succeeding period.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Dossiers and procedures:

Within 30 working days from the start date of the school year, the headmaster of an educational institution shall inform each disabled person studying at such educational institution (or their parents or guardians) of policies for disabled people and submit a dossier following procedures:

- If the disabled people study at educational institutions of districts, towns or cities affiliated to provinces (hereinafter referred to as the districts), the manager shall send dossiers to Committee divisions of education and training;

- If the disabled people study at educational institutions of provinces, the manager shall send dossiers to the Services of Education and Training;

- If the disabled people who have permanent residence in districts study at higher education institutions or professional secondary schools nationwide, the manager shall send dossiers to Committee Divisions of Labor, War Invalids and Social Affairs.

A dossier includes:

- A certification of educational institution (using the form prescribed in Appendix);

- A certificate of disabilities issued by the competent agency as prescribed in regulations of law (notarized true copy);

- A certificate of poor household or near poor household issued by the People’s Committee of commune, ward or town (notarized true copy).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Methods of payment:

- The Committee divisions of education and training shall manage and give scholarships and equipment and supplies grants for disabled people studying at educational institutions affiliated to the districts.

- The Services of Education and Training shall manage and give scholarships and equipment and supplies grants for disabled people studying at educational institutions affiliated to the provinces.

- The Committee division of education and training shall manage and give scholarships and equipment and supplies grants for disabled people who have permanent residence in the administrative division of the district and are studying at non-public higher education institutions or professional secondary schools nationwide.

c) Scholarships and disabled equipment and supplies grants shall offered twice a year: the first time is in September, October or November; the second time is in March, April or May. It must ensure the learning progress of disabled people. If a disabled person has not benefited from policies as prescribed in regulations on schedule, he/she shall be back paid in the succeeding period.

3. The agency in charge of payment shall announce procedures and time for payment of scholarships and disabled equipment and supplies grants in order for the disabled people or their families to benefit from policies as prescribed.

Article 9. Cutting of scholarships and grants for equipment and school supplies

1. If a disabled person drops out or is dismissed from school shall be cut scholarships and disabled equipment and supplies grants from the date on which he/she drops out or is dismissed from school.

If a disabled person awards scholarships and disabled equipment and supplies grants before dropping out or being dismissed from school, he/she is required to make a refund of received amounts to the agency in charge from the date on which he/she drops out or is dismissed from school.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Funding

The funding for scholarships and disabled equipment and supplies grants shall be allocated by annual estimates for education and training of local governments, Ministries, agencies and central governments as follows:

1. The funding for scholarships and equipment and supplies grants provided for disabled people studying at public educational institutions under management of the local governments and non-public educational institutions shall be allocated by annual estimates for education and training of the local budget. Central budget shall allocate according to following rules:

a) Granting 100% funding for provinces or cities whose budgets have been not balanced and Quang Ngai province;

b) Granting 50% funding for provinces or cities which transfer under 50% of their budget to central budget;

c) Regarding local governments transferring revenues to central budget, they shall use their local budgets to implement policies partly or wholly; if there is deficit in revenue due to objective reasons or low revenue increases: after using 50% revenue increase of local budget (if any) and 50% of provision for local budget allocated by the Prime Minister, if the budget still faces deficit, it shall be covered by the central budget;

d) Other local governments shall implement policies using their local budget.

2. The funding for scholarships and equipment and supplies grants provided for disabled people studying at public educational institutions under management of Ministries or agencies shall be ensured wholly by the central budget and ensured by the annual estimates for education and training expenditures of Ministries or agencies.

Article 11. Preparation of estimates, adherence and settlement of funding

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. According to Decision on state budget estimates of the Prime Minister:

a) People's Committees of provinces shall request People’s Council of provinces to decide to allocate funding as prescribed in regulations of the Law on State budget and this Joint Circular;

b) Ministries, agencies and central agencies shall decide allocation of funding for affiliated educational institutions.

3. The adherence to estimate and settlement of funding for scholarships and disabled equipment and supplies grants prescribed in Article 7 of this Joint Circular  shall be carried out according to current regulations of the Law on State budget, guiding documents and Index of current government budget.

4. Every year, Ministries, agencies, central authorities, People’s Committees of central-affiliated cities and provinces shall synthesize and send reports on implementation of policies on scholarships and disabled equipment and supplies grants to the Ministry of Education and Training and the Ministry of Finance at the end date of the school year.

Article 12. Effect

1. This Joint Circular comes into force from March 5, 2014.

2. If documents prescribed in this Joint Circular are amended or replaced with new documents, the latter documents shall be applied.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Education and Training in order for the Ministry of Education and Training takes charge and cooperates with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance in consideration and solution./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. MINISTER
THE MINISTRY OF FINANCE 
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thi Minh

PP. MINISTER
THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
DEPUTY MINISTERNguyen Trong Dam

PP. MINISTER
THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thi Nghia

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


167.014

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.11.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!