Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 31/2015/TT-BGDĐT bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông

Số hiệu: 31/2015/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 14/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 31/2015/TT-BGDĐT về bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông quy định nội dung bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng anh THPT; nguyên tắc sử dụng bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông được ban hành ngày 14/12/2015.

 

1. Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa Tiếng Anh trung học Phổ thông

Bộ tiêu chí gồm 44 tiêu chí, theo Thông tư 31 được chia thành 05 nhóm như sau:

- Nhóm I: Tiêu chí về điều kiện tiên quyết (04 tiêu chí).

- Nhóm II: Tiêu chí về mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học (10 tiêu chí).

- Nhóm III: Tiêu chí về kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ (22 tiêu chí).

- Nhóm IV: Tiêu chí về thiết kế và cấu trúc (05 tiêu chí).

- Nhóm V: Tiêu chí về học liệu đi kèm (03 tiêu chí).

2. Nguyên tắc sử dụng bộ tiêu chí SGK Tiếng Anh giáo dục Phổ thông

Việc sử dụng bộ tiêu chí để đánh giá sách, phải dựa theo chương trình môn học và đảm bảo đồng thời hai nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc về điều kiện tiên quyết theo Thông tư số 31/2015/BGDĐT:

Sách giáo khoa Tiếng anh Trung học Phổ thông được đánh giá “đạt” ở tất cả các tiêu chí thuộc nhóm I thì mới được tiếp tục xem xét đánh giá ở các nhóm tiêu chí tiếp theo.

- Nguyên tắc về ngưỡng tối thiểu theo quy định tại Thông tư 31 năm 2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo:

Các tiêu chí thuộc Nhóm II, III, IV, V được đánh giá theo các mức điểm sau: 0; 1; 2.

Sách giáo khoa Tiếng anh được đánh giá đạt yêu cầu nếu đồng thời thỏa mãn ba điều kiện: có tổng điểm tối thiểu là 60 điểm, không có tiêu chí bị đánh giá 0 điểm và các nhóm tiêu chí đạt điểm tối thiểu như sau:

- Nhóm II: 15 điểm

- Nhóm III: 36 điểm

- Nhóm IV: 06 điểm

- Nhóm V: 03 điểm

3. Tiêu chí về điều kiện tiên quyết đối với SGK Tiếng anh giáo dục THPT theo Thông tư số 31/2015/TT-BGDĐT

Tiêu chí 1: Sách tiếng anh Phổ thông không trái với văn hóa, lịch sử, địa lí, đạo lí và thuần phong mĩ tục Việt Nam; phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

Tiêu chí 2: SGK Tiếng anh Trung học PT không ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, an ninh chính trị, trật tự xã hội và chủ quyền quốc gia.

Tiêu chí 3: Sách không có những định kiến xã hội về giới tính, sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị xã hội, lứa tuổi.

Tiêu chí 4: Sách Tiếng anh Phổ thông trung học tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về xuất bản, giáo dục, bản quyền, sở hữu trí tuệ và các quy định khác.

 

Thông tư 31 có hiệu lực từ ngày 28/01/2016.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2015/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi Điểm b Khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và đối tượng sử dụng

1. Thông tư này quy định về bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là bộ tiêu chí).

2. Làm căn cứ để Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là sách).

3. Định hướng cho các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân tham khảo khi biên soạn sách phù hợp với chương trình môn học.

4. Hỗ trợ các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh lựa chọn, sử dụng sách trong quá trình dạy và học.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Học liệu trong Thông tư này được hiểu là: Các phương tiện vật chất lưu giữ, mang hoặc phản ánh nội dung của sách; được người học sử dụng làm phương tiện và nguồn để học tập; được giáo viên sử dụng để tổ chức, hỗ trợ dạy học theo sách. Học liệu có thể sử dụng dưới dạng truyền thống (tranh ảnh, ảnh dạng thẻ) và học liệu điện tử. Học liệu điện tử là các tài liệu học tập được số hóa theo một kiến trúc định dạng và kịch bản nhất định, được lưu trữ trên các thiết bị điện tử như CD, CD-ROM, USB, máy tính, mạng máy tính nhằm phục vụ cho việc dạy và học. Dạng thức số hóa có thể là văn bản (text), slide, bảng dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, video, phần mềm máy tính và hỗn hợp các dạng thức nói trên.

Điều 3. Bộ tiêu chí

Bộ tiêu chí gồm 44 tiêu chí, được chia thành 05 (năm) nhóm như sau:

1. Nhóm I: Tiêu chí về điều kiện tiên quyết (04 tiêu chí).

2. Nhóm II: Tiêu chí về mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học (10 tiêu chí).

3. Nhóm III: Tiêu chí về kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ (22 tiêu chí).

4. Nhóm IV: Tiêu chí về thiết kế và cấu trúc (05 tiêu chí).

5. Nhóm V: Tiêu chí về học liệu đi kèm (03 tiêu chí).

Điều 4. Nguyên tắc sử dụng bộ tiêu chí

Việc sử dụng bộ tiêu chí để đánh giá sách, phải dựa theo chương trình môn học và đảm bảo đồng thời hai nguyên tắc sau:

1. Nguyên tắc về điều kiện tiên quyết

Sách được đánh giá “đạt” ở tất cả các tiêu chí thuộc nhóm I thì mới được tiếp tục xem xét đánh giá ở các nhóm tiêu chí tiếp theo.

2. Nguyên tắc về ngưỡng tối thiểu

Các tiêu chí thuộc Nhóm II, III, IV, V được đánh giá theo các mức điểm sau: 0 (không); 1 (một); 2 (hai).

Sách được đánh giá đạt yêu cầu nếu đồng thời thỏa mãn ba điều kiện: có tổng điểm tối thiểu là 60 điểm, không có tiêu chí bị đánh giá 0 (không) điểm và các nhóm tiêu chí đạt điểm tối thiểu như sau:

- Nhóm II: 15 điểm

- Nhóm III: 36 điểm

- Nhóm IV: 06 điểm

- Nhóm V: 03 điểm

Việc đánh giá chi tiết mức điểm cho từng tiêu chí được hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương II

NỘI DUNG BỘ TIÊU CHÍ

Điều 5. Tiêu chí về điều kiện tiên quyết

Tiêu chí 1: Sách không trái với văn hóa, lịch sử, địa lí, đạo lí và thuần phong mĩ tục Việt Nam; phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

Tiêu chí 2: Sách không ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, an ninh chính trị, trật tự xã hội và chủ quyền quốc gia.

Tiêu chí 3: Sách không có những định kiến xã hội về giới tính, sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị xã hội, lứa tuổi.

Tiêu chí 4: Sách tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về xuất bản, giáo dục, bản quyền, sở hữu trí tuệ và các quy định khác có liên quan.

Điều 6. Tiêu chí về mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học

Tiêu chí 5: Sách đảm bảo đạt mục tiêu của chương trình môn học trong điều kiện và thời lượng dạy học ở phổ thông.

Tiêu chí 6: Sách được biên soạn trên nguyên tắc phù hợp với những đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi người học.

Tiêu chí 7: Phương thức trình bày nội dung của sách giúp người dạy có thể lựa chọn phương pháp dạy học và phương tiện hỗ trợ dạy học phù hợp.

Tiêu chí 8: Sách thể hiện tính nhất quán giữa mục tiêu, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá có thể áp dụng.

Tiêu chí 9: Sách đảm bảo phát triển cân đối bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo chương trình môn học.

Tiêu chí 10: Sách hướng tới phương pháp dạy học tiên tiến, theo đường hướng hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, phát huy tính tích cực của người học.

Tiêu chí 11: Phương pháp dạy học được gợi ý sử dụng trong sách có thể áp dụng dễ dàng đối với người dạy.

Tiêu chí 12: Các hoạt động dạy học được thiết kế phong phú, đa dạng, cho phép người dạy áp dụng các phương pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với đối tượng người học.

Tiêu chí 13: Các hoạt động dạy học trong sách phát triển cân bằng các mục tiêu về kĩ năng và kiến thức ngôn ngữ; tạo cơ hội học tập dưới hình thức cá nhân, theo cặp, theo nhóm và theo lớp.

Tiêu chí 14: Sách đảm bảo yêu cầu về tính thống nhất, liền mạch về nội dung và kĩ năng ngôn ngữ; đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra của từng bậc học theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

Điều 7. Tiêu chí về kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ

Tiêu chí 15: Sách có nhiều chủ đề phong phú, đa dạng, phù hợp với năng lực, có tính giáo dục về hành vi và kĩ năng sống của người học.

Tiêu chí 16: Sách có nội dung cập nhật, hấp dẫn, khuyến khích tư duy sáng tạo của người dạy, tạo động cơ và hứng thú học tập, giúp mở rộng nhận thức và trải nghiệm của người học.

Tiêu chí 17: Nội dung dạy học phát triển năng lực Nghe, Nói, Đọc, Viết và các nội dung về Từ vựng, Ngữ âm, Ngữ pháp được phân bố hợp lí trong từng đơn vị bài học.

Tiêu chí 18: Mỗi kĩ năng ngôn ngữ được rèn luyện theo hình thức phù hợp, tạo cơ hội phát triển đồng thời các kĩ năng ngôn ngữ khác.

Tiêu chí 19: Ngôn ngữ sử dụng trong sách là ngôn ngữ tự nhiên, phù hợp với ngôn ngữ trong đời sống thực tế và lứa tuổi của người học.

Tiêu chí 20: Sách có các hoạt động dạy học được thiết kế khoa học, đa dạng, có mục đích và hướng dẫn rõ ràng, được triển khai từng bước, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Tiêu chí 21: Các hoạt động trong sách giúp phát triển cân đối giữa độ trôi chảy và độ chính xác trong sử dụng ngôn ngữ của người học.

Tiêu chí 22: Sách hướng tới phương pháp dạy học từ vựng thích hợp, lượng từ vựng được phân bổ hợp lí trong mỗi đơn vị bài học và được gắn liền với ngữ cảnh.

Tiêu chí 23: Các cấu trúc Ngữ pháp trong sách được dạy trong ngữ cảnh và thực hành giao tiếp, đảm bảo sự cân bằng giữa dạy dạng thức ngữ pháp và cách sử dụng.

Tiêu chí 24: Nội dung thực hành Ngữ âm được lồng ghép vào các hoạt động Nghe, Nói một cách phù hợp, trong đó chú trọng phát triển phát âm tự nhiên bao gồm cả trọng âm và ngữ điệu.

Tiêu chí 25: Các hoạt động Nghe được thiết kế đa dạng, phát triển được các kĩ năng nghe hiểu khác nhau của người học.

Tiêu chí 26: Các bài Nghe được ghi âm với giọng nói tự nhiên và có chất lượng ghi âm đạt chuẩn, quan tâm tới việc phát triển năng lực ngôn ngữ như trọng âm, ngữ điệu và các yếu tố lời nói liên kết trong tiếng Anh.

Tiêu chí 27: Bài Nghe có độ dài và độ khó phù hợp với trình độ của người học và tạo cơ hội cho người học thực hành các kĩ năng ngôn ngữ khác sau khi nghe.

Tiêu chí 28: Các hoạt động Nói được thiết kế có mục đích rõ ràng, tạo hứng thú, phát triển kĩ năng giao tiếp tự nhiên của người học.

Tiêu chí 29: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin, nội dung ngôn ngữ và được dẫn dắt từng bước trong các giai đoạn thực hành Nói.

Tiêu chí 30: Các hoạt động Nói đảm bảo sự tương tác giữa người học với người học và người học với người dạy thông qua nhiều hoạt động khác nhau trong luyện tập Nói.

Tiêu chí 31: Hệ thống các bài Đọc đa dạng, hấp dẫn về thể loại, phát triển được các kĩ năng đọc hiểu khác nhau của người học.

Tiêu chí 32: Các hoạt động Đọc đa dạng, tạo cơ hội cho người học thực hành các kĩ năng ngôn ngữ khác sau khi Đọc.

Tiêu chí 33: Bài đọc có độ dài và độ khó phù hợp với trình độ của người học.

Tiêu chí 34: Các hoạt động Viết đa dạng, tạo cơ hội cho người học viết nhiều thể loại khác nhau.

Tiêu chí 35: Yêu cầu bài tập Viết được giới thiệu trong ngữ cảnh, có mục đích rõ ràng, mang tính khả thi cao và phù hợp với trình độ ngôn ngữ của người học.

Tiêu chí 36: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin, nội dung ngôn ngữ và được dẫn dắt từng bước trong các giai đoạn thực hành Viết.

Điều 8. Tiêu chí về thiết kế và cấu trúc

Tiêu chí 37: Sách được thiết kế đẹp, các tiêu đề, biểu tượng, loại chữ, dấu câu, số trang được sử dụng nhất quán và không có lỗi in ấn.

Tiêu chí 38: Khổ sách, trọng lượng sách, kích cỡ và màu sắc tranh ảnh, cỡ chữ trong sách phù hợp với lứa tuổi người học.

Tiêu chí 39: Sách có tranh, ảnh minh họa sinh động, tương thích với nội dung bài học, có tác dụng kích thích sự sáng tạo của người dạy và người học, gợi mở tình huống giao tiếp và hỗ trợ thực hành ngôn ngữ.

Tiêu chí 40: Sách có cấu trúc khoa học, hệ thống và hợp lí với đầy đủ các phần cơ bản như giới thiệu chung, mục lục, các bài học, các bài ôn tập và hệ thống hóa kiến thức ngôn ngữ.

Tiêu chí 41: Cấu trúc các đơn vị bài học đảm bảo tỷ lệ cân đối, hài hòa giữa các phần giới thiệu kiến thức mới và luyện tập, thực hành kĩ năng, thuận tiện trong việc phân chia thời lượng tiết học tương ứng với từng cấp học.

Điều 9. Tiêu chí về học liệu đi kèm

Tiêu chí 42: Sách phải có học liệu đi kèm đảm bảo triển khai dạy học đầy đủ các nội dung của sách.

Tiêu chí 43: Học liệu đi kèm phù hợp với nội dung của sách và phù hợp điều kiện Việt Nam.

Tiêu chí 44: Học liệu đi kèm hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; giúp người học tự học, tự kiểm tra đánh giá và hình thành phương pháp học tập tích cực.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2016.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBVHGD-TNTNNĐ của Quốc hội;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Như Điều 11;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Khi sử dụng bộ tiêu chí để đánh giá, thẩm định sách cần thực hiện theo các quy định tại Điều 4 của thông tư này và hướng dẫn cụ thể dưới đây:

1. Tiêu chí về điều kiện tiên quyết

Các tiêu chí thuộc Nhóm I quy định tại Điều 5 của thông tư này được đánh giá theo hai mức “Đạt” hoặc “Không đạt”, cụ thể như sau:

Đạt: Không vi phạm các nội dung được quy định trong tiêu chí.

Không đạt: Vi phạm một trong các nội dung được quy định trong tiêu chí.

II. Nhóm tiêu chí về ngưỡng tối thiểu

- Các tiêu chí thuộc các Nhóm II, III, IV, V được quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9 của thông tư này được đánh giá theo các mức điểm sau: 0 (không); 1 (một); 2 (hai).

+ Điểm 0: Không đạt mức điểm 1 hoặc 2.

+ Điểm 1 và 2: Được hướng dẫn chi tiết trong từng tiêu chí dưới đây.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Bám sát từ khóa để xác định trọng tâm đánh giá của mỗi tiêu chí.

+ Bước 2: Xác định mức điểm 1 hoặc 2 dựa trên trọng tâm đánh giá và mô tả thang điểm của tiêu chí.

1. Nhóm II: Tiêu chí về mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học

Tiêu chí 5: Sách đảm bảo đạt mục tiêu của chương trình môn học trong điều kiện và thời lượng dạy học ở phổ thông.

Từ khóa: mục tiêu

Trọng tâm đánh giá:

- Xác định các mục tiêu của chương trình môn học, trong đó xác định các mục tiêu cơ bản;

- Xác định các mục tiêu của sách;

- Đối sánh hai nhóm mục tiêu trên có tính đến điều kiện cơ sở vật chất cho việc giảng dạy tiếng Anh theo sách và thời lượng dạy học ở phổ thông.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Sách đáp ứng được các mục tiêu cơ bản của chương trình môn học trong điều kiện và thời lượng dạy học ở phổ thông.

Điểm 2: Sách đáp ứng được tất cả các mục tiêu của chương trình môn học trong điều kiện và thời lượng dạy học ở phổ thông.

Tiêu chí 6: Sách được biên soạn trên nguyên tắc phù hợp với những đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi của người học.

Từ khóa: nguyên tắc xây dựng

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét nội dung của sách (thể hiện qua các ngữ liệu, tranh ảnh, hình ảnh minh họa);

- Xem xét những đặc điểm về tâm sinh lý lứa tuổi của người học (theo từng cấp học);

- Đánh giá mức độ phù hợp giữa nội dung của sách với những đặc điểm về tâm sinh lí lứa tuổi của người học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Đa phần nội dung của sách được biên soạn trên nguyên tắc phù hợp với những đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi của người học.

Điểm 2: Toàn bộ nội dung của sách được biên soạn trên nguyên tắc phù hợp với những đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi của người học.

Tiêu chí 7: Phương thức trình bày nội dung sách giúp người dạy có thể lựa chọn phương pháp dạy học và phương tiện hỗ trợ dạy học phù hợp.

Từ khóa: phương pháp

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét phương thức trình bày nội dung của từng bài học;

- Ứng với mỗi bài học, thử đề xuất lựa chọn các phương pháp giảng dạy và phương tiện hỗ trợ giảng dạy phù hợp;

- Đánh giá mức độ rõ ràng và hợp lí của cách trình bày nội dung từng bài học trong việc hỗ trợ lựa chọn phương pháp giảng dạy và phương tiện hỗ trợ giảng dạy nêu trên.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Phương thức trình bày nội dung của từng bài học trong sách tương đối rõ ràng, giúp người dạy có thể lựa chọn được phương pháp dạy học và phương tiện hỗ trợ dạy học phù hợp.

Điểm 2: Phương thức trình bày nội dung của từng bài học trong sách rõ ràng, giúp người dạy có thể lựa chọn phương pháp dạy học và phương tiện hỗ trợ dạy học phù hợp.

Tiêu chí 8: Sách thể hiện tính nhất quán giữa mục tiêu, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá.

Từ khóa: tính nhất quán

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét mục tiêu chung của sách;

- Xem xét mục tiêu của từng bài học;

- Xem xét các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá có thể áp dụng với từng bài học của sách;

- Đánh giá tính nhất quán giữa các nội dung trên.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Sách tương đối nhất quán giữa mục tiêu, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá.

Điểm 2: Sách nhất quán giữa mục tiêu, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá.

Tiêu chí 9: Sách đảm bảo phát triển cân bằng bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo chương trình môn học.

Từ khóa: phát triển cân bằng, kĩ năng

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét thời lượng, khối lượng nội dung và số lượng các hoạt động dạy học dành cho việc phát triển từng kĩ năng;

- Xem xét mức độ cân đối về việc phân bổ thời lượng, khối lượng nội dung và số lượng các hoạt động dạy học giữa các kĩ năng trên cơ sở đáp ứng mục tiêu của chương trình môn học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Sách phát triển tương đối cân bằng bốn kĩ năng chính là Nghe, Nói, Đọc và Viết theo chuẩn đầu ra của chương trình môn học.

Điểm 2: Sách phát triển cân bằng bốn kĩ năng chính là Nghe, Nói, Đọc và Viết theo chuẩn đầu ra của chương trình môn học.

Tiêu chí 10: Sách hướng tới phương pháp dạy học tiên tiến, theo đường hướng hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, phát huy tính tích cực của người học.

Từ khóa: phương pháp, đường hướng, tiên tiến, năng lực

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các phương pháp, đường hướng có thể áp dụng để tổ chức giảng dạy từng bài học;

- Đánh giá mức độ hiệu quả, tiên tiến và khả năng phát triển năng lực giao tiếp, phát huy tính tích cực của người học đối với từng phương pháp, đường hướng có thể áp dụng.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Sách hướng tới phương pháp dạy học tiên tiến, theo đường hướng hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, phát huy tính tích cực của người học.

Điểm 2: Sách hướng tới phương pháp dạy học tiên tiến một cách hiệu quả, theo đường hướng hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, phát huy tính tích cực của người học.

Tiêu chí 11: Phương pháp dạy học được gợi ý sử dụng trong sách có thể áp dụng dễ dàng đối với người dạy.

Từ khóa: phương pháp

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các phương pháp áp dụng để tổ chức giảng dạy từng bài học;

- Đánh giá mức độ khả thi, dễ dàng trong việc áp dụng các phương pháp trên.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Hầu hết các phương pháp dạy học được gợi ý sử dụng trong sách có thể áp dụng dễ dàng đối với người dạy.

Điểm 2: Tất cả các phương pháp dạy học sử dụng trong sách có thể áp dụng dễ dàng đối với người dạy.

Tiêu chí 12: Các hoạt động dạy học được thiết kế phong phú, đa dạng, cho phép người dạy áp dụng các phương pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với đối tượng người học.

Từ khóa: hoạt động dạy học

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hoạt động có thể áp dụng để tổ chức giảng dạy trong từng bài học;

- Đánh giá mức độ phong phú, đa dạng, linh hoạt trong việc áp dụng các phương pháp trên, có tính tới mức độ phù hợp với đối tượng người học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Hầu hết hoạt động dạy học được thiết kế phong phú, đa dạng, cho phép người dạy áp dụng các phương pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với đối tượng người học.

Điểm 2: Tất cả các hoạt động dạy học được thiết kế phong phú, đa dạng, cho phép người dạy áp dụng các phương pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với đối tượng người học.

Tiêu chí 13: Các hoạt động dạy học trong sách phát triển cân bằng các mục tiêu về kĩ năng và kiến thức ngôn ngữ; tạo cơ hội học tập dưới hình thức cá nhân, theo cặp, theo nhóm và theo lớp.

Từ khóa: hoạt động dạy học

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hoạt động có thể áp dụng để tổ chức giảng dạy trong từng bài học;

- Đánh giá mức độ cân bằng trong khả năng phát triển kĩ năng và kiến thức ngôn ngữ của người học;

- Đánh giá mức độ cân bằng giữa các hoạt động làm việc cá nhân, theo cặp, theo nhóm và theo lớp của người học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Các hoạt động dạy học trong sách phát triển tương đối cân bằng các mục tiêu về kĩ năng và kiến thức ngôn ngữ và tạo cơ hội học tập dưới hình thức cá nhân, theo cặp, theo nhóm và theo lớp của người học.

Điểm 2: Các hoạt động dạy học trong sách phát triển cân bằng các mục tiêu về kĩ năng và kiến thức ngôn ngữ và tạo cơ hội học tập dưới hình thức cá nhân, theo cặp, theo nhóm và theo lớp của người học.

Tiêu chí 14: Sách đảm bảo yêu cầu về tính thống nhất, liền mạch về nội dung và kĩ năng ngôn ngữ; đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra của từng bậc học theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Từ khóa: chuẩn đầu ra, Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét nội dung và kĩ năng ngôn ngữ thể hiện trong từng bài học;

- Xem xét yêu cầu về chuẩn đầu ra của từng bậc học theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam;

- Đối sánh mức độ tương thích giữa nội dung và kĩ năng ngôn ngữ thể hiện trong từng bài học với yêu cầu về chuẩn đầu ra của từng bậc học theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam;

- Đánh giá tính thống nhất, liền mạnh của nội dung và kĩ năng ngôn ngữ thể hiện trong từng bài học và trong toàn bộ cuốn sách trên cơ sở đối sánh với yêu cầu về chuẩn đầu ra của từng bậc học theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Sách đảm bảo tương đối yêu cầu về tính thống nhất, liền mạch về nội dung và kĩ năng ngôn ngữ; đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra của từng bậc học theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

Điểm 2: Sách đảm bảo yêu cầu về tính thống nhất, liền mạch về nội dung và kĩ năng ngôn ngữ; đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra của từng bậc học theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Nhóm III: Tiêu chí về kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ

Tiêu chí 15: Sách có nhiều chủ đề phong phú, đa dạng, phù hợp với năng lực, có tính giáo dục về hành vi và kĩ năng sống của người học.

Từ khóa: chủ đề, năng lực người học, hành vi, kĩ năng sống

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các chủ đề trong từng bài học của sách;

- Đánh giá mức độ phong phú, đa dạng của các chủ đề;

- Đánh giá mức độ phù hợp của từng chủ đề với năng lực của người học;

- Đánh giá tính giáo dục về hành vi và kĩ năng sống của các chủ đề.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Các chủ đề trong sách phong phú, đa dạng, phù hợp với năng lực của người học.

Điểm 2: Các chủ đề trong sách phong phú, đa dạng, phù hợp với năng lực và có tính giáo dục về hành vi và kĩ năng sống của người học.

Tiêu chí 16: Sách có nội dung cập nhật, hấp dẫn, khuyến khích tư duy sáng tạo của người dạy; tạo động cơ và hứng thú học tập; giúp mở rộng nhận thức và trải nghiệm của người học.

Từ khóa: nội dung, cập nhật, tư duy sáng tạo, nhận thức và trải nghiệm

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét nội dung của từng bài học trong sách (bao gồm nội dung về kiến thức ngôn ngữ và kiến thức khoa học - xã hội);

- Đánh giá mức độ cập nhật, hấp dẫn, khả năng khuyến khích tư duy sáng tạo của người dạy trong dạy học, khả năng tạo động cơ và hứng thú học tập, giúp mở rộng nhận thức và trải nghiệm của người học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Sách có nội dung tương đối cập nhật, hấp dẫn, khuyến khích tư duy sáng tạo của người dạy, tạo động cơ và hứng thú học tập, giúp mở rộng nhận thức và trải nghiệm của người học.

Điểm 2: Sách có nội dung cập nhật, hấp dẫn, khuyến khích tư duy sáng tạo của người dạy, tạo động cơ và hứng thú học tập, giúp mở rộng nhận thức và trải nghiệm của người học.

Tiêu chí 17: Nội dung dạy học phát triển năng lực Nghe, Nói, Đọc, Viết và các nội dung về Từ vựng, Ngữ âm, Ngữ pháp được phân bố hợp lí trong từng đơn vị bài học.

Từ khóa: năng lực (Nghe, Nói, Đọc, Viết), kiến thức (Từ vựng, Ngữ âm, Ngữ pháp)

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét nội dung dạy học phát triển năng lực Nghe, Nói, Đọc, Viết và các nội dung về Từ vựng, Ngữ âm, Ngữ pháp trong từng bài học;

- Đánh giá mức độ hợp lý của việc phân bổ các nội dung trên vào từng đơn vị bài học, xét trên các khía cạnh về khối lượng kiến thức, thời lượng và số lượng các hoạt động dạy học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Nội dung dạy học phát triển năng lực Nghe, Nói, Đọc, Viết và các nội dung về Từ vựng, Ngữ âm, Ngữ pháp được phân bổ tương đối hợp lí trong từng đơn vị bài học.

Điểm 2: Nội dung dạy học phát triển năng lực Nghe, Nói, Đọc, Viết và các nội dung về Từ vựng, Ngữ âm, Ngữ pháp được phân bổ hợp lý trong từng đơn vị bài học.

Tiêu chí 18: Mỗi kĩ năng ngôn ngữ được rèn luyện theo hình thức phù hợp, tạo cơ hội phát triển đồng thời các kĩ năng khác.

Từ khóa: kĩ năng, phát triển đồng đều

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hình thức rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ trong từng bài học;

- Đánh giá mức độ phù hợp cả các hình thức trên, mức độ hợp lí và hiệu quả trong việc phát triển đồng thời các kĩ năng.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Mỗi kĩ năng ngôn ngữ được rèn luyện theo hình thức tương đối phù hợp, tạo cơ hội phát triển đồng thời các kĩ năng khác.

Điểm 2: Mỗi kĩ năng ngôn ngữ được rèn luyện theo hình thức phù hợp, tạo cơ hội phát triển đồng thời các kĩ năng khác một cách hợp lí và hiệu quả.

Tiêu chí 19: Ngôn ngữ sử dụng trong sách là ngôn ngữ tự nhiên, phù hợp với ngôn ngữ trong đời sống thực tế và lứa tuổi của người học.

Từ khóa: ngôn ngữ, tự nhiên, người học

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét ngôn ngữ sử dụng trong từng bài học của sách;

- Đánh giá mức độ tự nhiên của ngôn ngữ;

- Đánh giá mức độ phù hợp của ngôn ngữ sử dụng trong sách với ngôn ngữ trong đời sống thực tế và lứa tuổi của người học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Hầu hết ngôn ngữ sử dụng trong sách là ngôn ngữ tự nhiên, phù hợp với ngôn ngữ trong đời sống thực tế và lứa tuổi của người học.

Điểm 2: Ngôn ngữ sử dụng trong sách là ngôn ngữ tự nhiên, phù hợp với ngôn ngữ trong đời sống thực tế và lứa tuổi của người học.

Tiêu chí 20: Sách có các hoạt động dạy học được thiết kế khoa học, đa dạng, có mục đích và hướng dẫn rõ ràng, được triển khai từng bước, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Từ khóa: hoạt động dạy học

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hoạt động dạy học trong từng bài học của sách;

- Xem xét mục tiêu và hướng dẫn triển khai của từng hoạt động;

- Đánh giá mức độ khoa học, sự đa dạng của các hoạt động;

- Đánh giá tính rõ ràng của mục đích và hướng dẫn triển khai của từng hoạt động;

- Đánh giá khả năng được triển khai từng bước, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp của từng hoạt động.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Sách có các hoạt động dạy học được thiết kế tương đối khoa học, đa dạng, có mục đích và hướng dẫn tương đối rõ ràng; được triển khai từng bước, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Điểm 2: Sách có các hoạt động dạy học được thiết kế khoa học, đa dạng, có mục đích và hướng dẫn rõ ràng; được triển khai từng bước, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Tiêu chí 21: Các hoạt động trong sách giúp phát triển cân đối giữa độ trôi chảy và độ chính xác trong sử dụng ngôn ngữ của người học.

Từ khóa: hoạt động, độ trôi chảy, độ chính xác

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hoạt động dạy học nhằm phát triển độ trôi chảy và độ chính xác trong sử dụng ngôn ngữ của người học trong từng bài học;

- Đánh giá mức độ cân đối trong việc phát triển giữa độ trôi chảy và độ chính xác trong sử dụng ngôn ngữ của các hoạt động.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Các hoạt động trong sách giúp phát triển tương đối cân đối giữa độ trôi chảy và độ chính xác trong sử dụng ngôn ngữ của người học.

Điểm 2: Các hoạt động trong sách giúp phát triển cân đối giữa độ trôi chảy và độ chính xác trong sử dụng ngôn ngữ của người học.

Tiêu chí 22: Sách hướng tới phương pháp dạy học từ vựng thích hợp, lượng từ vựng được phân bổ hợp lí trong mỗi đơn vị bài học và được gắn với ngữ cảnh.

Từ khóa: phương pháp dạy từ vựng

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các phương pháp dạy từ vựng mà sách hướng tới trong từng bài học;

- Xem xét lượng từ vựng được phân bổ trong từng đơn vị bài học;

- Đánh giá mức độ phù hợp của phương pháp dạy từ vựng mà sách hướng tới;

- Đánh giá mức độ hợp lí việc phân bổ lượng từ vựng trong mỗi bài học;

- Đánh giá mức độ gắn với ngữ cảnh của từ vựng trong mỗi bài học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Sách có phương pháp dạy học từ vựng tương đối thích hợp, lượng từ vựng được phân bổ tương đối hợp lí trong mỗi đơn vị bài học và tương đối gắn với ngữ cảnh.

Điểm 2: Sách có phương pháp dạy học từ vựng thích hợp, lượng từ vựng được phân bổ hợp lí trong mỗi đơn vị bài học và được gắn với ngữ cảnh.

Tiêu chí 23: Các cấu trúc Ngữ pháp trong sách được dạy trong ngữ cảnh và thực hành giao tiếp, đảm bảo sự cân bằng giữa dạy dạng thức ngữ pháp và cách sử dụng.

Từ khóa: cấu trúc Ngữ pháp

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các cấu trúc ngữ pháp được giới thiệu trong từng bài học;

- Đánh giá mức độ phù hợp của ngữ cảnh gắn với các cấu trúc ngữ pháp trên;

- Đánh giá các hoạt động thực hành giao tiếp gắn với các cấu trúc ngữ pháp;

- Đánh giá mức độ cân bằng giữa hoạt động dạy dạng thức và hoạt động dạy cách sử dụng.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Hầu hết các cấu trúc Ngữ pháp trong sách được dạy trong ngữ cảnh và thực hành giao tiếp; đảm bảo sự cân bằng giữa dạy dạng thức ngữ pháp và cách sử dụng.

Điểm 2: Tất cả các cấu trúc Ngữ pháp trong sách được dạy trong ngữ cảnh và thực hành giao tiếp; đảm bảo sự cân bằng giữa dạy dạng thức ngữ pháp và cách sử dụng.

Tiêu chí 24: Nội dung thực hành Ngữ âm được lồng ghép vào các hoạt động Nghe, Nói một cách phù hợp, trong đó chú trọng phát triển phát âm tự nhiên bao gồm cả trọng âm và ngữ điệu.

Từ khóa: Ngữ âm

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hoạt động thực hành Ngữ âm trong từng bài học;

- Đánh giá khả năng lồng ghép việc dạy Ngữ âm vào các hoạt động Nghe, Nói;

- Đánh giá khả năng phát triển âm tự nhiên bao gồm cả trọng âm và ngữ điệu của người học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Hầu hết các hoạt động thực hành Ngữ âm được lồng ghép vào các hoạt động Nghe, Nói một cách phù hợp, trong đó chú trọng phát triển phát âm tự nhiên bao gồm cả trọng âm và ngữ điệu.

Điểm 2: Tất cả các hoạt động thực hành Ngữ âm được lồng ghép vào các hoạt động Nghe, Nói một cách phù hợp, chú trọng phát triển phát âm tự nhiên bao gồm cả trọng âm và ngữ điệu.

Tiêu chí 25: Các hoạt động Nghe được thiết kế đa dạng, phát triển được các kĩ năng Nghe hiểu khác nhau của người học.

Từ khóa: hoạt động Nghe, kĩ năng Nghe hiểu

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hoạt động Nghe trong từng bài học;

- Đánh giá mức độ đa dạng của các hoạt động trên theo tiêu chí hình thức tổ chức hoạt động và dạng thức bài tập;

- Đánh giá mức độ toàn diện trong việc phát triển các kĩ năng nghe hiểu khác nhau.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Các hoạt động Nghe được thiết kế tương đối đa dạng, phát triển được các kĩ năng Nghe hiểu khác nhau của người học.

Điểm 2: Các hoạt động Nghe được thiết kế đa dạng, phát triển được các kĩ năng Nghe hiểu khác nhau của người học.

Tiêu chí 26: Các bài Nghe được ghi âm giọng nói tự nhiên và có chất lượng ghi âm đạt chuẩn, quan tâm tới trọng âm, ngữ điệu và các yếu tố lời nói liên kết trong tiếng Anh.

Từ khóa: bài Nghe, ghi âm, năng lực ngôn ngữ

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét phần ghi âm các bài Nghe, các hoạt động có sử dụng âm thanh;

- Đánh giá mức độ tự nhiên của giọng nói được ghi âm;

- Đánh giá chất lượng âm thanh theo tiêu chí về độ rõ, tiếng tạp âm và cường độ âm thanh;

- Đánh giá nội dung về trọng âm, ngữ điệu và các yếu tố lời nói liên kết trong tiếng Anh của các bài Nghe.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Các bài Nghe của sách được ghi âm giọng nói tự nhiên và có chất lượng ghi âm đạt chuẩn.

Điểm 2: Các bài Nghe của sách được ghi âm giọng nói tự nhiên và có chất lượng ghi âm đạt chuẩn, quan tâm tới trọng âm, ngữ điệu và các yếu tố lời nói liên kết trong tiếng Anh.

Tiêu chí 27: Bài Nghe có độ dài và độ khó phù hợp với trình độ của người học và tạo cơ hội cho người học thực hành các kĩ năng ngôn ngữ khác sau khi nghe.

Từ khóa: độ dài, độ khó của bài Nghe

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét độ dài và độ khó của từng bài nghe theo tiêu chí về thời lượng, lượng thông tin, từ vựng, cấu trúc, và yêu cầu của các hoạt động Nghe;

- Đánh giá độ dài và độ khó nêu trên so với trình độ của người học;

- Đánh giá khả năng tạo cơ hội cho người học thực hành các kĩ năng ngôn ngữ khác sau khi nghe.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Độ dài và độ khó của bài Nghe tương đối phù hợp với trình độ của người học và tạo cơ hội cho người học thực hành các kĩ năng ngôn ngữ khác sau khi nghe.

Điểm 2: Bài Nghe có độ dài và độ khó phù hợp với trình độ của người học và tạo cơ hội cho người học thực hành các kĩ năng ngôn ngữ khác sau khi nghe.

Tiêu chí 28: Các hoạt động Nói được thiết kế có mục đích rõ ràng, tạo hứng thú, phát triển kĩ năng giao tiếp tự nhiên của người học.

Từ khóa: hoạt động Nói, kĩ năng giao tiếp

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hoạt động Nói trong từng bài học;

- Đánh giá mức độ rõ ràng của mục đích tổ chức các hoạt động trên;

- Đánh giá khả năng tạo hứng thú cho người học của các hoạt động trên;

- Đánh giá khả năng phát triển kĩ năng giao tiếp tự nhiên của người học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Các hoạt động Nói được thiết kế có mục đích rõ ràng, tạo hứng thú cho người học.

Điểm 2: Các hoạt động Nói được thiết kế có mục đích rõ ràng, tạo được hứng thú cho người học, phát triển kĩ năng giao tiếp tự nhiên của người học.

Tiêu chí 29: Người học được cung cấp đầy đủ về thông tin, nội dung ngôn ngữ và được dẫn dắt từng bước trong các giai đoạn thực hành Nói.

Từ khóa: hoạt động thực hành Nói

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hoạt động Nói trong từng bài học;

- Đánh giá mức độ đầy đủ về thông tin, nội dung ngôn ngữ của từng hoạt động;

- Đánh giá các bước tổ chức hoạt động Nói trong từng bài học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Người học được cung cấp tương đối đầy đủ về thông tin, nội dung ngôn ngữ và được dẫn dắt từng bước trong các giai đoạn thực hành Nói.

Điểm 2: Người học được cung cấp đầy đủ về thông tin, nội dung ngôn ngữ và được dẫn dắt từng bước trong các giai đoạn thực hành Nói.

Tiêu chí 30: Các hoạt động Nói đảm bảo sự tương tác giữa người học với người học và người học với người dạy thông qua nhiều hoạt động khác nhau trong luyện tập Nói.

Từ khóa: hoạt động Nói, tương tác

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hoạt động Nói trong từng bài học;

- Đánh giá khả năng tạo tương tác giữa người học với người học và người học với người dạy thông qua nhiều hoạt động khác nhau (như đóng vai, thảo luận, làm việc theo cặp, theo nhóm, trình bày, tranh luận, thực hiện dự án) trong luyện tập Nói của các hoạt động nêu trên.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Hầu hết các hoạt động Nói trong sách đảm bảo sự tương tác giữa người học với người học và người học với người dạy thông qua nhiều hoạt động khác nhau trong luyện tập Nói.

Điểm 2: Tất cả các hoạt động Nói trong sách đảm bảo sự tương tác giữa người học với người học và người học với người dạy thông qua nhiều hoạt động khác nhau trong luyện tập Nói.

Tiêu chí 31: Hệ thống các bài Đọc đa dạng, hấp dẫn về thể loại, phát triển được các kĩ năng Đọc hiểu khác nhau của người học.

Từ khóa: bài Đọc, kĩ năng Đọc hiểu

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các bài Đọc trong từng bài học của sách;

- Đánh giá mức độ đa dạng, hấp dẫn của từng bài Đọc theo tiêu chí hình thức tổ chức hoạt động và dạng thức bài tập;

- Đánh giá khả năng phát triển các kĩ năng đọc hiểu khác nhau của người học đối với từng bài Đọc.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Sách có hệ thống các bài Đọc tương đối đa dạng, hấp dẫn về thể loại, phát triển được các kĩ năng Đọc hiểu khác nhau của người học.

Điểm 2: Sách có hệ thống các bài Đọc đa dạng, hấp dẫn về thể loại, phát triển được các kĩ năng Đọc hiểu khác nhau của người học.

Tiêu chí 32: Các hoạt động Đọc đa dạng, tạo cơ hội cho người học thực hành các kĩ năng ngôn ngữ khác sau khi Đọc.

Từ khóa: hoạt động đọc, bài Đọc

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hoạt động đọc của từng bài học trong sách;

- Đánh giá mức độ đa dạng của các hoạt động đọc;

- Đánh giá khả năng tạo cơ hội cho người học thực hành các kĩ năng ngôn ngữ khác sau khi đọc.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Các hoạt động Đọc tương đối đa dạng, tạo cơ hội cho người học thực hành các kĩ năng ngôn ngữ khác sau khi Đọc.

Điểm 2: Các hoạt động Đọc đa dạng, tạo cơ hội cho người học thực hành các kĩ năng ngôn ngữ khác sau khi Đọc.

Tiêu chí 33: Bài Đọc có độ dài và độ khó phù hợp với trình độ của người học.

Từ khóa: độ dài, độ khó, bài Đọc, trình độ của người học

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét độ dài và độ khó của từng bài Đọc theo tiêu chí về thời lượng, lượng thông tin, từ vựng, cấu trúc và yêu cầu của các hoạt động đọc;

- Đánh giá độ dài và độ khó nêu trên so với trình độ của người học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Bài Đọc có độ dài và độ khó tương đối phù hợp với trình độ của người học.

Điểm 2: Bài Đọc có độ dài và độ khó phù hợp với trình độ của người học.

Tiêu chí 34: Các hoạt động Viết đa dạng, tạo cơ hội cho người học viết nhiều thể loại khác nhau.

Từ khóa: hoạt động Viết

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hoạt động Viết trong từng bài học;

- Đánh giá mức độ đa dạng của các hoạt động Viết theo tiêu chí về hình thức tổ chức và dạng thức bài tập;

- Đánh giá khả năng tạo cơ hội cho người học viết nhiều thể loại khác nhau.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Sách có các hoạt động phát triển kĩ năng Viết tương đối đa dạng, tạo cơ hội cho người học viết nhiều thể loại khác nhau.

Điểm 2: Sách có các hoạt động Viết đa dạng, tạo cơ hội cho người học viết nhiều thể loại khác nhau.

Tiêu chí 35: Yêu cầu bài tập Viết được giới thiệu trong ngữ cảnh, có mục đích rõ ràng, mang tính khả thi cao và phù hợp với trình độ ngôn ngữ của người học.

Từ khóa: bài tập Viết

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hoạt động Viết trong từng bài học của sách;

- Đánh giá tính ngữ cảnh, mục đích, khả thi, phù hợp của các hoạt động nêu trên, có tính tới trình độ ngôn ngữ của người học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Yêu cầu bài tập Viết được giới thiệu trong ngữ cảnh, có mục đích viết rõ ràng, mang tính khả thi và phù hợp với trình độ ngôn ngữ của người học.

Điểm 2: Yêu cầu bài tập Viết luôn được giới thiệu trong ngữ cảnh, có mục đích viết rõ ràng, mang tính khả thi cao và rất phù hợp với trình độ ngôn ngữ của người học.

Tiêu chí 36: Người học được cung cấp đầy đủ về thông tin, nội dung ngôn ngữ và được dẫn dắt từng bước trong các giai đoạn thực hành Viết.

Từ khóa: thực hành Viết

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét các hoạt động Viết trong từng bài học về thông tin, nội dung ngôn ngữ và hướng dẫn thực hành Viết;

- Đánh giá mức độ đầy đủ về thông tin, nội dung ngôn ngữ của từng hoạt động Viết;

- Đánh giá các bước tổ chức hoạt động thực hành Viết trong từng bài học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Người học được cung cấp tương đối đầy đủ về thông tin, nội dung ngôn ngữ và được dẫn dắt từng bước trong các giai đoạn thực hành Viết.

Điểm 2: Người học được cung cấp đầy đủ về thông tin, nội dung ngôn ngữ và được dẫn dắt từng bước trong các giai đoạn thực hành Viết.

3. Nhóm IV: Tiêu chí về thiết kế và cấu trúc

Tiêu chí 37: Sách được thiết kế đẹp, các tiêu đề, biểu tượng, loại chữ, dấu câu, số trang được sử dụng nhất quán và không có lỗi in ấn.

Từ khóa: thiết kế sách

Trọng tâm đánh giá:

- Đánh giá mức độ đầy đủ của thông tin gồm tiêu đề, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản;

- Đánh giá hệ thống các tiêu đề, biểu tượng, loại chữ, dấu câu, số trang của sách;

- Rà soát lỗi in ấn của sách.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Sách được thiết kế đẹp, thông tin đầy đủ, rõ ràng, các tiêu đề, biểu tượng, loại chữ, dấu câu, số trang được sử dụng nhất quán và không có lỗi in ấn.

Điểm 2: Sách được thiết kế rất đẹp, thông tin đầy đủ, rõ ràng, các tiêu đề, biểu tượng, loại chữ, dấu câu, số trang được sử dụng nhất quán và không có lỗi in ấn.

Tiêu chí 38: Khổ sách, trọng lượng sách, kích cỡ và màu sắc tranh ảnh, cỡ chữ trong sách phù hợp với lứa tuổi người học.

Từ khóa: khổ sách, trọng lượng sách, số lượng, kích cỡ, màu sắc, tranh ảnh, cỡ chữ, lứa tuổi người học

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét khổ sách, trọng lượng sách, kích cỡ và màu sắc tranh ảnh, cỡ chữ trong sách;

- Đánh giá mức độ phù hợp của khổ sách, trọng lượng sách, kích cỡ và màu sắc tranh ảnh, cỡ chữ trong sách đối với lứa tuổi người học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Khổ sách, trọng lượng sách, kích cỡ và màu sắc tranh ảnh, cỡ chữ trong sách tương đối phù hợp với lứa tuổi người học.

Điểm 2: Khổ sách, trọng lượng sách, kích cỡ và màu sắc tranh ảnh, cỡ chữ trong sách phù hợp với lứa tuổi người học.

Tiêu chí 39: Sách có tranh, ảnh minh họa sinh động, tương thích với nội dung bài học, có tác dụng kích thích sự sáng tạo của người dạy và người học, gợi mở tình huống giao tiếp và hỗ trợ thực hành ngôn ngữ.

Từ khóa: tranh ảnh minh họa

Trọng tâm đánh giá:

- Rà soát các tranh ảnh trong từng bài học;

- Đối sánh tranh ảnh và nội dung từng bài học;

- Đánh giá mức độ phù hợp của tranh ảnh và nội dung bài học;

- Đánh giá khả năng kích thích sáng tạo của người dạy và người học, khả năng gợi mở tình huống giao tiếp và hỗ trợ thực hành ngôn ngữ của tranh ảnh.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Hầu hết tranh, ảnh minh họa trong sách sinh động, tương thích với nội dung bài học, có tác dụng kích thích sáng tạo của người dạy và người học, gợi mở tình huống giao tiếp và hỗ trợ thực hành ngôn ngữ.

Điểm 2: Tất cả các tranh, ảnh minh họa trong sách đều sinh động, tương thích với nội dung bài học, có tác dụng kích thích sáng tạo của người dạy và người học, gợi mở tình huống giao tiếp và hỗ trợ thực hành ngôn ngữ.

Tiêu chí 40: Sách có cấu trúc khoa học, hệ thống và hợp lí với đầy đủ các phần cơ bản như giới thiệu chung, mục lục, các bài học, các bài ôn tập và hệ thống hóa kiến thức ngôn ngữ.

Từ khóa: cấu trúc sách

Trọng tâm đánh giá:

- Rà soát các phần khác nhau của sách;

- Xem xét tính khoa học, hệ thống, và mức độ hợp lí của cấu trúc sách.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Sách có cấu trúc khoa học, hệ thống và hợp lí với tương đối đầy đủ các phần cơ bản như giới thiệu chung, mục lục, các bài học, các bài ôn tập và hệ thống hóa kiến thức ngôn ngữ.

Điểm 2: Sách có cấu trúc khoa học, hệ thống và hợp lí với đầy đủ các phần cơ bản như giới thiệu chung, mục lục, các bài học, các bài ôn tập và hệ thống hóa kiến thức ngôn ngữ.

Tiêu chí 41: Cấu trúc các đơn vị bài học đảm bảo tỷ lệ cân đối, hài hòa giữa các phần giới thiệu kiến thức mới và luyện tập, thực hành kĩ năng, thuận tiện trong việc phân chia thời lượng tiết học tương ứng với từng bậc học.

Từ khóa: cấu trúc các đơn vị bài học

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét tỉ lệ phân bổ các nội dung trong sách;

- Đánh giá mức độ cân đối, hài hòa việc phân bổ các học phần trong sách;

- Đánh giá mức độ thuận tiện việc phân chia các bài học theo tiết học.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Cấu trúc các đơn vị bài học của sách có tỉ lệ tương đối cân đối, hài hòa giữa các phần giới thiệu kiến thức mới và luyện tập, thực hành kĩ năng, tương đối thuận tiện trong việc phân chia thời lượng tiết học tương ứng với từng cấp học.

Điểm 2: Nội dung các đơn vị bài học của sách đảm bảo tỷ lệ cân đối, hài hòa giữa các phần giới thiệu kiến thức mới và luyện tập, thực hành kỹ năng, thuận tiện trong việc phân chia thời lượng tiết học tương ứng với từng cấp học.

4. Nhóm V: Tiêu chí về học liệu đi kèm

Tiêu chí 42: Sách phải có học liệu đi kèm đảm bảo triển khai dạy học đầy đủ các nội dung của sách.

Từ khóa: học liệu đi kèm, đầy đủ

Trọng tâm đánh giá:

- Rà soát học liệu đi kèm theo sách;

- Đánh giá mức độ đầy đủ của các học liệu để triển khai dạy học các nội dung của sách:

- Đối với giáo dục tiểu học: Sách có học liệu ghi âm đủ các bài nghe trong sách và các phiếu hình ảnh phục vụ các hoạt động giảng dạy theo sách;

- Đối với giáo dục trung học và trung học cơ sở: Sách có học liệu ghi âm đủ các bài nghe trong sách;

- Đánh giá mức độ đa dạng của học liệu đi kèm (ngoài các học liệu đi kèm cơ bản, sách có thêm các học liệu ghi chương trình phần mềm bổ trợ các hoạt động dạy học theo sách và chuyên trang hỗ trợ trực tuyến và các học liệu phù hợp khác).

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Học liệu đi kèm đủ để triển khai dạy học các nội dung của sách.

Điểm 2: Sách có học liệu đi kèm đủ và đa dạng để đảm bảo triển khai dạy học các nội dung của sách.

Tiêu chí 43: Học liệu đi kèm phù hợp với nội dung của sách và phù hợp điều kiện Việt Nam.

Từ khóa: học liệu đi kèm, phù hợp

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét học liệu đi kèm của sách;

- Xem xét các bài học trong sách liên quan tới các học liệu;

- Đánh giá mức độ phù hợp của học liệu đi kèm và các bài học của sách và phù hợp điều kiện Việt Nam.

Đối với giáo dục tiểu học: Học liệu đi kèm cơ bản là các bài nghe trong sách và các phiếu hình ảnh phục vụ các hoạt động giảng dạy theo sách.

Đối với giáo dục trung học: Học liệu đi kèm cơ bản là các bài nghe của sách.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Học liệu đi kèm cơ bản phù hợp với nội dung của sách.

Điểm 2: Học liệu đi kèm cơ bản và học liệu đi kèm khác phù hợp với nội dung của sách.

Tiêu chí 44: Học liệu đi kèm hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; giúp người học tự học, tự kiểm tra đánh giá và hình thành phương pháp học tập tích cực.

Từ khóa: học liệu đi kèm, đổi mới

Trọng tâm đánh giá:

- Xem xét học liệu đi kèm theo sách;

- Đánh giá mức độ hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; giúp người học tự học, tự kiểm tra đánh giá và hình thành phương pháp học tập tích cực.

Mô tả thang điểm:

Điểm 1: Học liệu đi kèm hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Điểm 2: Học liệu đi kèm hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; giúp người học tự học, tự kiểm tra đánh giá và hình thành phương pháp học tập tích cực.

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 31/2015/TT-BGDDT

Hanoi, December 14, 2015

 

CIRCULAR

STIPULATING CRITERIA FOR EVALUATING ENGLISH TEXTBOOKS IN GENERAL EDUCATION

Pursuant to the Education Law dated June 14, 2005; The Law on amendments to the Education Law dated November 25, 2009;

Pursuant to the Government’s Decree No. 32/2008/ND-CP dated March 19, 2008 defining functions, tasks, powers and apparatus of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006 stipulating in detailed and guiding the implementation of the Education Law; the Government’s Decree No. 31/2011/ND-CP dated May 11, 2011 stipulating amendments to the Government’s Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006 stipulating in detailed and guiding the implementation of the Education Law; the Government’s Decree No. 07/2013/ND-CP dated January 09, 2013 amending Point d Clause 13 Article 1 of the Government’s Decree No. 31/2011/ND-CP dated May 11, 2011 stipulating amendments to the Government’s Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006 stipulating in detailed and guiding the implementation of the Education Law;

Pursuant to the Resolution No. 88/2014/QH13 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on renovation of textbooks in general education;

Pursuant to the Decision No. 1400/QD-TTg dated September 30, 2008 of the Prime Minister approving the “Foreign language teaching and learning in the national education system in the 2008-2020 period” project;

At the request of the Director General of the Educational Facilities Department, the Director General of the Primary Education Department and the Director General of the Secondary Education Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Purposes and regulated entities

1. This Circular provides for the criteria for evaluating the English textbooks in general education (hereinafter referred to as the criteria).

2. The national textbooks appraisal Council shall base on this circular for evaluating English textbooks (hereinafter called as the books).

3. This circular is used to orientate the publishers and entities in editing a suitable book for learning program.

4. This circular is used to assist educational managers, students and parents in selecting and using books in the course of teaching and learning.

Article 2. Interpretation of terms

In this Circular, the educational materials refer to materials storing, containing or reflecting the book’s contents and used by both students as learning facilities and sources and teachers for teaching and supporting their instruction. Educational materials include traditional forms (pictures or flashcards) and electronic educational materials. Electronic educational materials refer to learning materials which are digitalized under a certain formatting architecture and script and filed on electronic equipment such as CD, CD-ROM, USB, computers or computer network to serve the teaching and learning. Digitalized formats may be text, slide, data sheet, sound, image, video, computer software and combination of the aforesaid formats.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The code of criteria includes 44 criteria divided into 05 (five) groups as follows:

1. Group I: Criteria of prerequisites (04 criteria).

2. Group II: Criteria of teaching objectives, principles and methodologies (10 criteria).

3. Group III: Criteria of language knowledge and skills (22 criteria).

4. Group IV: Criteria of design and structure (05 criteria).

5. Group V: Criteria of attached educational materials (03 criteria).

Article 4. Principles of usage of criteria

The usage of criteria for evaluating the books must base on the subject's program and ensure the two following principles at the same time:

1. Principle of prerequisites

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Principle of minimum threshold

The criteria of group II, III, IV, V shall be given 0 (zero), 1 (one) or 2 (two) points.

The book is evaluated to be satisfactory if the three following conditions are satisfied: total sum of at least 60 points is required, no criterion is given 0 (zero) point and minimum points of groups of criteria are as follows:

- Group II: 15 points

- Group III: 36 points

- Group IV: 06 points

- Group V: 03 points

Detailed evaluation of point of each criterion is guided in the Annex herewith.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Criteria of prerequisites

Criterion 1: The books must be conformable with the Vietnamese culture, history, geography, moral principles, habits and customs and in consistent with the tendency of international integration.

Criterion 2: The books shall not cause bad influence on the patriotism, national pride, political security, public order and social security and the sovereignty.

Criterion 3: The books do not include social prejudices on sex, race, religion, profession, social position and age group.

Criterion 4: The books must comply with the Vietnam laws on publishing, education, copyright, intellectual property and other related laws.

Article 6. Criteria of teaching objectives, principles and methodologies

Criterion 5: The books ensure the satisfaction of objectives of the subject's program in teaching conditions and number of hours for general education.

Criterion 6: The books are compiled on the principle of suitability for students’ psycho-physiological features and age.

Criterion 7: The presentation way of the book’s contents can be useful to teachers in selecting suitable teaching methodologies and support facilities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Criterion 9: The books must ensure the balanced development of Listening, Speaking, Reading and Writing skills according to the subject's program.

Criterion 10: The books tend to the advanced teaching methodologies, follow the direction of formation and development of communication capacity and promote the students’ initiative.

Criterion 11: The teachers can easily apply the teaching methodologies suggested in the book.

Criterion 12: Teaching activities are diversely designed. The teachers can apply flexible and suitable teaching methodologies for each group of students.

Criterion 13: The teaching activities defined in the book shall make a balanced development of the objectives of skills and language knowledge; create opportunities for self-study, au pair study, group study and class-based study.

Criterion 14: The books must comply with regulations on unity and connection of contents and language skills; meet requirements on output standards of each educational level according to the 06-level foreign language ability framework for Vietnamese people.

Article 7. Criteria of language knowledge and skills

Criterion 15: The books provide many rich and diversified themes suitable to students' capacity, educating students’ behaviors and living skills.

Criterion 16: The books have attractive and updated contents encouraging creative thinking of teachers, generating motivation and interest in learning and opening awareness and experience of students.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Criterion 18: Each language skill shall be trained under a suitable form to create opportunities for concurrent development of other skills.

Criterion 19: The language used in the book is natural and suitable to real living language and student’s age.

Criterion 20: The books have scientific and diversified design of teaching activities with clear purposes and guidelines, and those teaching activities shall be developed step by step, from easiness to difficulty and from simplicity to complexity.

Criterion 21: The activities defined in the book create a balanced development between the fluency and accuracy in usage of language.

Criterion 22: The book trends to suitable vocabulary teaching methods. The number of vocabulary shall be suitably divided in each unit and closely attached to the context.

Criterion 23: Grammatical structures stated in the book shall be instructed in contexts and practice of communication to ensure the balance between grammatical forms and usage.

Criterion 24: The contents of phonetic practice are properly integrated into Listening and Speaking activities, in which the natural pronunciation shall be concentrated, including stress and intonation.

Criterion 25: Listening activities are diversely designed in order to develop different listening comprehension skills of students.

Criterion 26: Listening lessons are recorded by natural voice with qualified recording quality and pay attention to the development of language capacity such as stress, intonation and linking verbal elements in English.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Criterion 28: The Speaking activities are designed with clear purposes to make interest and develop natural communication skills of students.

Criterion 29: Students are provided with sufficient information and language contents and guided step by step in speaking practical stages.

Criterion 30: The speaking activities can ensure the student-student interaction and student-teacher interaction thorough many different activities in speaking practice.

Criterion 31: The system of reading lessons is diversified with attractive themes and develops different reading comprehension skills of students.

Criterion 32: Reading activities are diversified to provide students with opportunities for practice of other language skills upon each reading lesson.

Criterion 33: Length and difficulty of reading lessons are suitable to student’s level.

Criterion 34: Writing activities are diversified to provide students with opportunities for writing many different themes.

Criterion 35: Requirements of writing exercises are introduced in contexts with clear purposes and high feasibility and suitable to student’s language level.

Criterion 36: Students are provided with sufficient information and language contents and guided step by step in writing practical stages.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Criterion 37: The book’s design is beautiful with coherent usage of headings, symbols, fonts, punctuation marks and the number of pages and without printing error.

Criterion 38: Dimension and weight of the book, size and colors of pictures and word size in the book are suitable to student's age.

Criterion 39: The books have lively illustration pictures and images in corresponding with the lesson’s contents to serve for the purpose of exciting the creation of both teacher and learner, suggesting communication situations and supporting in practice of language.

Criterion 40: The books are scientifically, systematically and suitably structured with sufficient equipment of basic knowledge such as general introduction, index, lessons, reviews and systematized language knowledge.

Criterion 41: The lesson units are structured with a balanced and harmonious proportion of the introduction of new knowledge to exercises and practice of skills, and convenient for division of time of each period in corresponding with each learning level.

Criterion 9. Criteria of attached educational materials

Criterion 42: The book must have attached educational materials which ensure the sufficient instruction of the book’s contents.

Criterion 43: Attached educational materials are suitable to the book’s contents and in conformity with Vietnam’s requirements.

Criterion 44: Attached educational materials can assist teachers in innovating their teaching, testing and evaluating methods; assist the learners in self-learning, self-testing and self-evaluating and creating active learning methods.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION

Article 10. Effect

This circular shall take effect from January 28, 2016.

Article 11. Responsibilities for implementation

The Office Chiefs, Director General of the Educational Facilities Department, Director General of the Primary Education Department, Director General of Secondary Education Department; Head of relevant units directly under the Ministry of Education and Training; Chairpersons of the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities; Directors of Services of Education and Training; and relevant entities shall implement this Circular./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Vinh Hien

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GUIDELINES FOR USAGE OF CRITERIA FOR EVALUATING ENGLISH TEXTBOOKS IN GENERAL EDUCATION

(Promulgated under the Circular No. 31/2015/TT-BGDDT dated December 14, 2015 of the Minister of Education and Training)

The criteria-based evaluation and appraisal of the books should apply Article 4 herein and the following guidelines:

1. Criteria of prerequisites

Criteria of Group I stated in Article 5 herein shall be “Fulfilled” or “Not fulfilled”. To be specific:

 A criterion is considered “Fulfilled” if its contents are not violated.

 A criterion is considered “Not fulfilled” if any of its contents is violated.

II. Groups of criteria of minimum threshold

- Criteria of Group II, III, IV, V stated in Article 6, 7, 8, 9 herein shall be given 0, 1 or 2 points.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ 1 or 2 points shall be given as specified below.

- Steps for execution:

+ Step 1: Closely follow the Keywords to determine the main points for evaluation of each criterion.

+ Step 2: Determine 1 or 2 points basing on the main points for evaluation and description of grading system of each criterion.

1. Group II: Criteria of teaching objectives, principles and methodologies

Criteria 5: The books ensure the satisfaction of objectives of the subject's program in teaching conditions and number of hours for general education.

Keywords: objectives

Main points for evaluation:

- Determine the objectives of the subject's program, including determination of basic objectives;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Compare the two aforesaid groups of objectives, including material facilities for book-based English teaching and number of hours for general education.

Description of grading system:

1 point: The books ensure the satisfaction of basic objectives of the subject's program in teaching conditions and number of hours for general education.

2 points: The books ensure the satisfaction of all objectives of the subject's program in teaching conditions and number of hours for general education.

Criterion 6: The books are compiled on the principle of suitability for students’ psycho-physiological features and age.

Keywords: principle of establishment

Main points for evaluation:

- Consider the book’s contents (shown in linguistic materials, illustration pictures and images);

- Consider student’s psycho-physiological features and age (according to each educational level);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Description of grading system:

1 point: Most contents of the book are compiled on the principle of suitability for students’ psycho-physiological features and age.

2 points: All contents of the book are compiled on the principle of suitability for students’ psycho-physiological features and age.

Criterion 7: The presentation way of the book’s contents can be useful to teachers in selecting suitable teaching methodologies and support facilities.

Keywords: methodologies

Main points for evaluation:

- Consider the presentation way of contents of each lesson;

- Try to suggest suitable teaching methodologies and support facilities in each corresponding lesson;

- Evaluate the clarity and suitability of the presentation way of contents of each lesson in choosing suitable teaching methodologies and support facilities as stated above.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 point: The presentation way of the contents of each lesson in the book is clear and can help teachers to choose suitable teaching methodologies and support facilities.

2 points: The presentation way of the contents of each lesson in the book is very clear and can help teachers to choose suitable teaching methodologies and support facilities.

Criterion 8: The books must show the consistency between objectives, applicable teaching methodologies and forms of organization and assessment.

Keywords: consistency

Main points for evaluation:

- Consider general objectives of the book;

- Consider specific objectives of each lesson;

- Consider teaching methodologies and forms of organization and evaluation applicable to each lesson in the book.

- Evaluate the consistency of the aforesaid contents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 point: The book has the moderate consistency between objectives, teaching methodologies and forms of organization and assessment.

2 points: The book has the great consistency between objectives, teaching methodologies and forms of organization and assessment.

Criterion 9: The books must ensure the balanced development of Listening, Speaking, Reading and Writing skills according to the subject's program.

Keywords: balanced development, skills

Main points for evaluation:

- Consider the number of hours, volume of contents and the number of teaching activities for developing each skill;

- Consider the balance of division of the number of hours, volume of contents and the number of teaching activities between skills on the basis of satisfying objectives of the subject's program.

Description of grading system:

1 point: The book has a fairly balanced development of four main skills, i.e. Listening, Speaking, Reading and Writing according to output standards of the subject’s program.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Criterion 10: The books tend to the advanced teaching methodologies, follow the direction of formation and development of communication capacity and promote the students’ initiative.

Keywords: methodologies, direction, advanced, capacity

Main points for evaluation:

- Consider applicable teaching methodologies and direction in organizing instruction for each lesson;

- Evaluate the effect, advancing and possibility of developing communication capacity, promoting the students’ initiative for each applicable method and direction.

Description of grading system:

1 point: The books tend to the advanced teaching methodologies, follow the direction of formation and development of communication capacity and promote the students’ initiative.

2 points: The books effectively tend to the advanced teaching methodologies, follow the direction of formation and development of communication capacity and promote the students’ initiative.

Criterion 11: The teachers can easily apply the teaching methodologies suggested in the book.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Main points for evaluation:

- Consider applicable teaching methodologies for organizing instruction for each lesson;

- Evaluate the feasibility and easiness during the application of the aforesaid methodologies.

Description of grading system:

1 point: The teachers can easily apply most teaching methodologies suggested in the book.

2 points: The teachers can easily apply all teaching methodologies suggested in the book.

Criterion 12: Teaching activities are diversely designed. The teachers can apply flexible and suitable teaching methodologies for each group of students.

Keywords: teaching activities

Main points for evaluation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Evaluate the diversity and flexibility during the application of the aforesaid methodologies, including suitability for students.

Description of grading system:

1 point: Most teaching activities are diversely designed. The teachers can apply flexible and suitable teaching methodologies for each group of students.

2 points: All teaching activities are diversely designed. The teachers can apply flexible and suitable teaching methodologies for each group of students.

Criterion 13: The teaching activities defined in the book shall make a balanced development of the objectives of skills and language knowledge; create opportunities for self-study, au pair study, group study and class-based study.

Keywords: teaching activities

Main points for evaluation:

- Consider applicable teaching activities for organizing instruction for each lesson;

- Evaluate the balance of possibility for developing skills and language knowledge of students;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Description of grading system:

1 point: The teaching activities defined in the book can make a fairly balanced development of the objectives of skills and language knowledge and create opportunities for self-study, au pair study, group study and class-based study.

2 points: The teaching activities defined in the book can make a balanced development of the objectives of skills and language knowledge and create opportunities for self-study, au pair study, group study and class-based study.

Criterion 14: The books must comply with regulations on unity and connection of contents and language skills; meet requirements on output standards of each educational level according to the 06-level foreign language ability framework for Vietnamese people.

Keywords: output standards, 06-level foreign language ability framework for Vietnamese people

Main points for evaluation:

- Consider contents and language skills defined in each lesson;

- Consider requirements on output standards of each educational level in accordance with the 06-level foreign language ability framework for Vietnamese people;

- Compare the compatibility between the contents and language skills defined in each lesson and the requirements on output standards of each educational level according to the 06-level foreign language capacity framework for Vietnamese people;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Description of grading system:

1 point: The books can passably ensure regulations on unity and connection of contents and language skills; meet requirements on output standards of each educational level according to the 06-level foreign language capacity framework for Vietnamese people.

2 points: The books can firmly ensure regulations on unity and connection of contents and language skills; meet requirements on output standards of each educational level according to the 06-level foreign language capacity framework for Vietnamese people.

2. Group III: The criteria of language knowledge and skills

Criterion 15: The books provide many rich and diversified themes suitable to students' capacity, educating students’ behavior and living skills.

Keywords: topics, student's capacity, behavior and living skills

Main points for evaluation:

- Considering the themes defined in each lesson in the book;

- Evaluate the richness and diversity of the themes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Evaluate the education of behavior and living skills provided by the themes.

Description of grading system:

1 point: The books provide rich and diversified themes which are suitable to students' capacity.

2 points: The books provide rich and diversified themes which are suitable to education of students’ behavior and living skills.

Criterion 16: The books have attractive and updated contents encouraging creative thinking of teachers, generating motivation and interest in learning and opening awareness and experience of students.

Keywords: contents, update, creative thinking, awareness and experience

Main points for evaluation:

- Consider contents of each lesson in the book (including contents of language knowledge and socio-scientific knowledge);

- Evaluate the update, attraction, possibility for encouraging the creative thinking of teachers, possibility for generating motivation and interest in learning and opening awareness and experience of students.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 point: The books have moderately attractive and updated contents encouraging the creative thinking of teachers, generating motivation and interest in learning and opening awareness and experience of students.

2 points: The books have significantly attractive and updated contents encouraging the creative thinking of teachers, generating motivation and interest in learning and opening awareness and experience of students.

Criterion 17: Teaching contents for developing capacity of Listening, Speaking, Reading and Writing skills and contents of Vocabulary, Phonetics and Grammar shall be suitably divided in each learning unit.

Keywords: capacity (Listening, Speaking, Reading and Writing), knowledge (Vocabulary, Phonetics and Grammar)

Main points for evaluation:

- Consider teaching contents for developing capacity of Listening, Speaking, Reading and Writing skills and contents of Vocabulary, Phonetics and Grammar in each learning unit.

- Evaluate the suitability of division of the aforesaid contents basing on each learning unit, by considering aspects and volume of knowledge, the number of hours and the number of teaching activities.

Description of grading system:

1 point: Teaching contents for developing Listening, Speaking, Reading and Writing skills and contents of Vocabulary, Phonetics and Grammar shall be suitably divided in each learning unit at relative level.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Criterion 18: Each language skill shall be trained under a suitable form to create opportunities for concurrent development of other skills.

Keywords: skills, concurrent development

Main points for evaluation:

- Consider forms of training language skills defined in each lesson;

- Evaluate the suitability of all forms stated above, reasonableness and effect in concurrent development of skills.

Description of grading system:

1 point: Each language skill shall be trained under a moderately suitable form to create opportunities for concurrent development of other skills.

2 points: Each language skill shall be trained under a suitable form to create opportunities for reasonably and effectively concurrent development of other skills.

Criterion 19: The language used in the book is natural and suitable to real living language and student’s age.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Main points for evaluation:

- Consider the language used in each lesson in the book;

- Evaluate the natural level of language;

- Evaluate the suitability of the language used in the book for actual living language and student's age.

Description of grading system:

1 point: Most language used in the book is natural and suitable to real living language and student’s age.

2 points: The language used in the book is natural and suitable to real living language and student’s age.

Criterion 20: The books have scientific and diversified design of teaching activities with clear purposes and guidelines, and those teaching activities shall be developed step by step, from easiness to difficulty and from simplicity to complexity.

Keywords: teaching activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Consider the teaching activities defined in each lesson in the book;

- Consider objectives and guidelines for developing each activity;

- Evaluate the scientific level and diversity of teaching activities;

- Evaluate clarity of objectives and guidelines for developing each activity;

- Evaluate possibility for developing each activities step by step, from easiness to difficulty and from simplicity to complexity.

Description of grading system:

1 point: The books have moderately scientific and diversified design of teaching activities with clear purposes and guidelines, and those teaching activities shall be developed step by step, from easiness to difficulty and from simplicity to complexity.

2 points: The books have scientific and diversified design of teaching activities with clear purposes and guidelines, and those teaching activities shall be developed step by step, from easiness to difficulty and from simplicity to complexity.

Criterion 21: The activities defined in the book create a balanced development between the fluency and accuracy in usage of language.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Main points for evaluation:

- Consider teaching activities for developing the fluency and accuracy in usage of language in each lesson.

- Evaluate the balance in developing the fluency and accuracy in usage of language via teaching activities.

Description of grading system:

1 point: The activities defined in the book create a moderately balanced development between the fluency and accuracy in usage of language.

2 points: The activities defined in the book create a balanced development between the fluency and accuracy in usage of language.

Criterion 22: The book trends to suitable vocabulary teaching methods. The number of vocabulary shall be suitably divided in each unit and closely attached to the context.

Keywords: vocabulary teaching methods

Main points for evaluation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Consider number of vocabulary divided in each unit;

- Evaluate the suitability of vocabulary teaching methods that the book trends to;

- Evaluate the reasonableness in dividing the number of vocabulary in each lesson;

- Evaluate the attachment to context of vocabulary in each lesson;

Description of grading system:

1 point: The books have a moderately suitable vocabulary teaching methods. The number of vocabulary shall be suitably divided in each unit and closely attached to the context to certain extent.

2 points: The books have a suitable vocabulary teaching methods. The number of vocabulary shall be suitably divided in each unit and closely attached to the context.

Criterion 23: Grammatical structures stated in the book shall be instructed in contexts and practice of communication to ensure the balance between grammatical forms and usage.

Keywords: Grammatical structures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Consider grammatical structures introduced in each lesson;

- Evaluate the suitability of contexts attached to the aforesaid grammatical structures;

- Evaluate communication practical activities attached to the aforesaid grammatical structures;

- Evaluate the balance between teaching activities of grammatical forms and those of usage of grammatical forms.

Description of grading system:

1 point: Most grammatical structures stated in the book are instructed in contexts and practice of communication to ensure the balance between grammatical forms and usage.

2 points: All grammatical structures stated in the book are instructed in contexts and practice of communication to ensure the balance between grammatical forms and usage.

Criterion 24: The contents of phonetic practice are properly integrated into Listening and Speaking activities, in which the natural pronunciation shall be concentrated, including stress and intonation.

Keywords: Phonetic

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Consider the phonetic practical activities stated in each lesson;

- Evaluate the possibility for integrating instruction of Phonetics into Listening and Speaking activities;

- Evaluate student’s capacity for developing natural pronunciation, including stress and intonation.

Description of grading system:

1 point: Most phonetic practical activities are properly integrated into Listening and Speaking activities, in which the natural pronunciation shall be concentrated, including stress and intonation.

2 points: All phonetic practical activities are properly integrated into Listening and Speaking activities, in which the natural pronunciation shall be concentrated, including stress and intonation.

Criterion 25: Listening activities are diversely designed in order to develop different listening comprehension skills of students.

Keywords: Listening activities, listening comprehension skills

Main points for evaluation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Evaluate the diversity of the aforesaid activities according to criteria of forms of organizing activities and forms of exercises;

- Evaluate the comprehensive level in developing different listening comprehension skills.

Description of grading system:

1 point: Listening activities are diversely designed to certain extent in order to develop different listening comprehension skills of students.

2 points: Listening activities are diversely designed in order to develop different listening comprehension skills of students.

Criterion 26: Listening lessons are recorded by natural voice with qualified recording quality and pay attention to the development of language capacity such as stress, intonation and linking verbal elements in English.

Keywords: Listening lessons, recording, language capacity

Main points for evaluation:

- Consider recording parts of Listening lessons and other activities with sound;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Evaluate the sound quality according to criteria of clarity, background noise and intensity of sound;

- Evaluate the contents of stress, intonation and linking verbal elements in English in Listening lessons.

Description of grading system:

1 point: Listening lessons in the book are recorded by natural voice with qualified recording quality.

2 points: Listening lessons in the book are recorded by natural voice with qualified recording quality and pay attention to stress, intonation and linking verbal elements in English.

Criterion 27: The length and difficulty of the Listening lessons are suitable to student's level and provide students with opportunities for practice of other language skills upon each listening lesson.

Keywords: length, difficulty of Listening lessons

Main points for evaluation:

- Consider the length and difficulty of each Listening lesson according to the criteria of number of hours, volume of information, vocabulary, structure and requirements on Listening activities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Evaluate the possibility for creating opportunities for practice of other language skills upon each listening lesson.

Description of grading system:

1 point: The length and difficulty level of the Listening lessons are moderately suitable to student's level and provide students with opportunities for practice of other language skills upon each listening lesson.

2 points: The length and difficulty level of the Listening lessons are suitable to student's level and provide students with opportunities for practice of other language skills upon each listening lesson.

Criterion 28: The Speaking activities are designed with clear purposes to make interest and develop natural communication skills of students.

Keywords: Speaking activities, communication skills

Main points for evaluation:

- Consider Speaking activities stated in each lesson;

- Evaluate the clarity of purposes of organizing the aforesaid activities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Evaluate student’s capacity for developing natural communication skills.

Description of grading system:

1 point: The Speaking activities are designed with clear purposes to make interest for students.

2 points: The Speaking activities are designed with clear purposes to make interest for students and develop natural communication skills of students.

Criterion 29: Students are provided with sufficient information and language contents and guided step by step in speaking practical stages.

Keywords: Speaking practical activities

Main points for evaluation:

- Consider Speaking activities stated in each lesson;

- Evaluate the sufficiency of information and language contents of each activity;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Description of grading system:

1 point: Students are provided with moderately sufficient information and language contents and guided step by step in speaking practical stages.

2 points: Students are provided with sufficient information and language contents and guided step by step in speaking practical stages.

Criterion 30: The speaking activities can ensure the student-student interaction and student-teacher interaction thorough many different activities of speaking practice.

Keywords: Speaking activities, interaction

Main points for evaluation:

- Consider Speaking activities stated in each lesson;

- Evaluate capacity for creating the student-student interaction and student-teacher interaction thorough many different activities (such as acting, discussion, au pair work, group work, presentation, argument, and project execution) in speaking practice of such activities.

Description of grading system:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 points: All speaking activities in the book can ensure the student-student interaction and student-teacher interaction thorough many different activities in speaking practice.

Criterion 31: The system of reading lessons is diversified with attractive themes and can develop different reading comprehension skills of students.

Keywords: Reading lessons, Reading comprehension skills

Main points for evaluation:

- Consider Reading lessons defined in each lesson of the book;

- Evaluate the diversity and attraction of each Reading lesson according to criteria of forms of organizing activities and forms of exercises;

- Evaluate student’s capacity for developing different reading comprehension skills for each reading lesson.

Description of grading system:

1 point: The system of reading lessons in the book is diversified to certain extent with attractive themes and can develop different reading comprehension skills of students.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Criterion 32: Reading activities are diversified to provide students with opportunities for practice of other language skills upon each reading lesson.

Keywords: reading activities, Reading lesson

Main points for evaluation:

- Consider reading activities of each lesson in the book;

- Evaluate the diversity of reading activities;

- Evaluate the possibility for providing students with opportunities for practice of other language skills upon each reading lesson.

Description of grading system:

1 point: Reading activities are diversified to certain extent to provide students with opportunities for practice of other language skills upon each reading lesson.

2 points: Reading activities are diversified to provide students with opportunities for practice of other language skills upon each reading lesson.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Main points for evaluation:

- Consider the length and difficulty of each Reading lesson according to the criteria of number of hours, volume of information, vocabulary, structure and requirements on Reading activities;

- Evaluate the aforesaid length and difficulty compared to student’s level;

Description of grading system:

1 point: Length and difficulty of reading lessons are moderately suitable to student’s level.

2 points: Length and difficulty of reading lessons are suitable to student’s level.

Criterion 34: Writing activities are diversified and can provide students with opportunities for writing many different themes.

Keywords: Writing activities

Main points for evaluation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Evaluate the diversity of Reading activities according to criteria of forms of organizing activities and forms of exercises;

- Evaluate possibility for providing students with opportunities for writing many different themes.

Description of grading system:

1 point: Activities for developing Writing skill in the book are diversified to certain extent and can provide students with opportunities for writing many different themes.

2 points: Writing activities in the book are diversified and can provide students with opportunities for writing many different themes.

Criterion 35: Requirements of writing exercises are introduced in contexts with clear purposes and high feasibility and suitable to student’s language level.

Keywords: Writing exercises

Main points for evaluation:

- Consider Writing activities stated in each lesson of the book;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Description of grading system:

1 point: Requirements of writing lessons are introduced in contexts with clear purposes and high feasibility and suitable to student’s language level.

2 points: Requirements of writing lessons are always introduced in contexts with clear purposes and high feasibility and very suitable to student’s language level.

Criterion 36: Students are provided with sufficient information and language contents and guided step by step in writing practical stages.

Keywords: Writing practice

Main points for evaluation:

- Consider Writing activities in each lesson with respect to information, language contents and guidelines for Writing practice;

- Evaluate the sufficiency of information and language contents of each Writing activity;

- Evaluate steps of organizing Writing practical activities in each lesson;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 point: Students are provided with moderately sufficient information and language contents and guided step by step in Writing practical stages.

2 points: Students are provided with sufficient information and language contents and guided step by step in Writing practical stages.

3. Group IV: Criteria of design and structure

Criterion 37: The book’s design is beautiful with coherent usage of headings, symbols, fonts, punctuation marks and the number of pages and without printing error.

Keywords: Book’s design

Main points for evaluation:

- Evaluate the sufficiency of information including headings, author, publisher and publishing year;

- Evaluate the system of headings, symbols, fonts, punctuation marks and the number of pages;

- Check printing error in the book.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 point: The book’s design is beautiful with coherent usage of headings, symbols, fonts, punctuation marks and the number of pages and without printing error.

2 points: The book’s design is very beautiful with coherent usage of headings, symbols, fonts, punctuation marks and the number of pages and without printing error.

Criterion 38: Dimension and weight of the book, size and colors of pictures and word size in the book are suitable to student's age.

Keywords: dimension of the book, weight of the book, size, colors, pictures, word size, student's age.

Main points for evaluation:

- Consider dimension and weight of the book, size and colors of pictures and word size in the book;

- Evaluate the suitability of dimension and weight of the book, size and colors of pictures and word size in the book for student's age.

Description of grading system:

1 point: Dimension and weight of the book, size and colors of pictures and word size in the book are moderately suitable to student's age.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Criterion 39: The books have lively illustration pictures and images in corresponding with the lesson’s contents to serve for the purpose of exciting the creation of both teacher and learner, suggesting communication situations and supporting in practice of language.

Keywords: illustration pictures and images

Main points for evaluation:

- Check pictures and images in each lesson;

- Compare such pictures and images with the contents of each lesson;

- Evaluate the suitability of such pictures and images for the lesson’s contents;

- Evaluate the possibility for exciting the creation of both teacher and learner, suggesting communication situations and supporting in practice of language by using such pictures and images.

Description of grading system:

1 point: Most illustration pictures and images in the book are lively and suitable to the lesson’s contents to serve for the purpose of exciting the creation of both teacher and learner, suggesting communication situations and supporting in practice of language.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Criterion 40: The books are scientifically, systematically and suitably structured with sufficient equipment of basic knowledge such as general introduction, index, lessons, reviews and systematized language knowledge.

Keywords: book’s structure

Main points for evaluation:

- Check various parts of the book;

- Consider scientific level, systematization and suitability of the book’s structure.

Description of grading system:

1 point: The books are scientifically, systematically and suitably structured with moderately sufficient equipment of basic knowledge such as general introduction, index, lessons, reviews and systematized language knowledge.

2 points: The books are scientifically, systematically and suitably structured with sufficient equipment of basic knowledge such as general introduction, index, lessons, reviews and systematized language knowledge.

Criterion 41: The lesson units are structured with a balanced and harmonious proportion of the introduction of new knowledge to exercises and practice of skills, and convenient for division of time of each period in corresponding with each learning level.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Main points for evaluation:

- Consider the proportion of division of contents in the book;

- Evaluate balance and harmony of division of modules in the book;

- Evaluate the convenience in dividing lessons into periods.

Description of grading system:

1 point: The lesson units are structured with a moderately balanced and harmonious proportion of the introduction of new knowledge to exercises and practice of skills, and moderately convenient for division of time of each period in corresponding with each learning level.

2 points: The lesson units are structured with a balanced and harmonious proportion of the introduction of new knowledge to exercises and practice of skills, and convenient for division of time of each period in corresponding with each learning level.

4. Group V: Criteria of attached educational materials

Criterion 42: The book must have attached educational materials which ensure the sufficient instruction of the book’s contents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Main points for evaluation:

- Check educational materials attached to the book;

- evaluate the sufficiency of attached educational materials for deploying the instruction of the book’s contents:

- Primary education: The book has sufficient recording materials of listening lessons in the book and flashcards supporting in book’s teaching activities;

- Secondary education: The book has sufficient recording materials of listening lessons in the book;

- Evaluate the diversity of attached educational materials (in addition to basic attached educational materials, the book also has educational materials recording programs of support software in teaching activities in the book and online support websites and other suitable educational materials).

Description of grading system:

1 point: Attached educational materials are sufficient for deploying the instruction of the book’s contents.

2 points: Attached educational materials are sufficient and diversified for ensuring the instruction of the book’s contents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Keywords: attached educational materials, suitable/conformity

Main points for evaluation:

- Consider educational materials attached to the book;

- Consider lessons in the book relating to such educational materials;

- Evaluate the suitability of attached educational materials for the book’s lessons and evaluate the conformity of such materials with Vietnam’s requirements.

Primary education: Basic educational materials include listening lessons in the book and flashcards supporting in book’s teaching activities.

Secondary education: Basic educational materials are listening lessons in the book;

Description of grading system:

1 point: Basic attached educational materials are suitable to the book’s contents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Criterion 44: Attached educational materials can assist teachers in innovation of their teaching, testing and evaluating methods; assist the learners in self-learning, self-testing and self-evaluating and creating active learning methods.

Keywords: attached educational materials, innovating

Main points for evaluation:

- Consider educational materials attached to the book;

- Evaluate the assisting level in innovating teaching, testing and evaluating methods; assisting level in self-learning, self-testing and self-evaluating and creating active learning methods.

Description of grading system:

1 point: Attached educational materials can assist teachers in innovation of their teaching, testing and evaluating methods.

2 points: Attached educational materials can assist teachers in innovation of their teaching, testing and evaluating methods; assist the learners in self-learning, self-testing and self-evaluating and creating active learning methods.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 31/2015/TT-BGDĐT ngày 14/12/2015 quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.155

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!