Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức hoạt động trường tiểu học

Số hiệu: 13/2011/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 28/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2011

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC LOẠI HÌNH TƯ THỤC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục và Giám đốc các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động theo loại hình tư thục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TW;
- UB VHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC LOẠI HÌNH TƯ THỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13 /2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp hoạt động theo loại hình tư thục (gọi chung là trường phổ thông tư thục), các tổ chức, cá nhân có liên quan, bao gồm: những quy định chung; tổ chức và hoạt động của trường phổ thông tư thục; giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh; cơ sở vật chất, tài chính và tài sản; thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Điều 2. Vị trí của trường phổ thông tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân

1. Trường phổ thông tư thục là cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân tự đảm bảo kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách Nhà nước; được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động giáo dục.

2. Trường phổ thông tư thục có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường phổ thông tư thục

1. Trường phổ thông tư thục có nhiệm vụ và quyền hạn như trường công lập theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp tương ứng đối với mỗi cấp học (sau đây gọi tắt là Điều lệ trường phổ thông) trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục và các quy định liên quan đến giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ và các quy định tại Quy chế này.

2. Trường phổ thông tư thục tự chủ và tự chịu trách nhiệm về thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông.

3. Trường phổ thông tư thục có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

4. Trường phổ thông tư thục thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chính sách ưu đãi

Trường phổ thông tư thục được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất, hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Phân cấp quản lý

Trường phổ thông tư thục chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật Giáo dục và các quy định có liên quan khác; chịu sự quản lý trực tiếp của phòng giáo dục và đào tạo đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, của sở giáo dục và đào tạo đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Cơ cấu tổ chức trường phổ thông tư thục

Trường phổ thông tư thục có cơ cấu tổ chức bảo đảm các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định trong Điều lệ nhà trường và phù hợp với điều kiện, quy mô của trường, bao gồm:

1. Hội đồng quản trị (nếu có);

2. Ban Kiểm soát;

3. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng hoặc Giám đốc và các Phó Giám đốc (đối với trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp);

4. Các tổ chuyên môn;

5. Tổ văn phòng;

6. Tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể;

7. Các lớp, tổ học sinh, khối lớp;

8. Hội đồng thi đua và khen thưởng; Hội đồng kỷ luật và các hội đồng tư vấn khác do Hiệu trưởng thành lập theo yêu cầu cụ thể của từng công việc.

Điều 7. Đại hội đồng thành viên góp vốn

1. Đại hội đồng thành viên góp vốn gồm tất cả các thành viên góp vốn và đều có quyền biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của từng thành viên tương ứng với phần vốn góp do Quy chế tổ chức và hoạt động của trường quy định.

2. Đại hội đồng thành viên góp vốn có các quyền và nhiệm vụ sau:

a) Xác định mục tiêu, phương hướng xây dựng và phát triển trường.

b) Bầu, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; giải quyết yêu cầu đột xuất về việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

c) Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, báo cáo tài chính hàng năm của trường.

d) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

đ) Thông qua các quy định nội bộ của trường về tiêu chuẩn lựa chọn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hiệu trưởng.

3. Đại hội đồng thành viên góp vốn họp thường kỳ mỗi năm một lần hoặc họp đột xuất theo quyết định của Hội đồng quản trị. Phiên họp của Đại hội đồng thành viên góp vốn do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì và được công nhận là hợp lệ khi có số thành viên góp vốn sở hữu ít nhất 51% tổng số vốn điều lệ có mặt.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường thì Ban kiểm soát được quyền triệu tập Đại hội đồng thành viên góp vốn họp bất thường, đồng thời thông báo cho Hội đồng quản trị biết.

4. Nội dung các cuộc họp phải được ghi biên bản và được thông qua tại cuộc họp, phải có chữ ký của người chủ trì và của thư ký cuộc họp. Các quyết nghị của cuộc họp được thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bằng phiếu kín tại cuộc họp và chỉ có hiệu lực khi được quá nửa số phiếu tán thành.

Điều 8. Hội đồng quản trị

1. Trường có từ hai thành viên góp vốn trở lên phải có Hội đồng quản trị .

2. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý và là tổ chức đại diện duy nhất cho quyền sở hữu của trường, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng thành viên góp vốn và có quyền quyết định những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, quy hoạch, kế hoạch và phương hướng đầu tư phát triển của trường phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Hội đồng quản trị do Đại hội đồng thành viên góp vốn bầu và được cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận. Hội đồng quản trị có từ 2 đến 11 thành viên, gồm có Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu cần thiết) và các thành viên.

Đối tượng tham gia Hội đồng quản trị là những người có vốn góp xây dựng trường hoặc người đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân có số vốn góp theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm tính từ ngày có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền.

4. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên do tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường đề cử. Từ nhiệm kỳ thứ hai, việc thành lập Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc bầu phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng thành viên góp vốn;

5. Hội đồng quản trị họp thường kỳ ba tháng một lần. Các cuộc họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi có ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị đề nghị.

Phiên họp của Hội đồng quản trị được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ 3/4 số thành viên của Hội đồng quản trị trở lên. Các thành viên của Hội đồng quản trị bình đẳng về quyền biểu quyết.

Nội dung các cuộc họp phải được ghi biên bản và thông qua tại cuộc họp, phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bằng phiếu kín tại cuộc họp và chỉ có hiệu lực khi được quá nửa số thành viên của Hội đồng quản trị nhất trí. Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

6. Việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng thành viên góp vốn thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trường hợp số thành viên của Hội đồng quản trị giảm quá 1/3 so với số lượng quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường thì trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi số thành viên của Hội đồng quản trị giảm quá quy định nêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng thành viên góp vốn để bầu bổ sung thành viên của Hội đồng quản trị.

Đối với trường có 2 thành viên góp vốn, nếu trường giảm 1 thành viên góp vốn và trở thành trường do 1 cá nhân hoặc tổ chức đầu tư toàn bộ kinh phí xây dựng và điều hành hoạt động của trường thì chuyển sang áp dụng quy định đối với trường không có Hội đồng quản trị quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

7. Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm nếu có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, bị Đại hội đồng thành viên góp vốn đề nghị bãi nhiệm; được miễn nhiệm trong trường hợp bị chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc từ chức.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng định hướng chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của trường để trình Đại hội đồng thành viên góp vốn tại các kỳ họp.

2. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường để trình Đại hội đồng thành viên góp vốn xem xét thông qua; kiến nghị Đại hội đồng thành viên góp vốn xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của trường khi cần thiết hoặc kiến nghị việc bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị.

3. Xây dựng và ban hành các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu, chi tài chính của trường; quy định về việc hoàn vốn, rút vốn và chuyển nhượng vốn phù hợp với quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính.

4. Huy động các nguồn vốn để xây dựng trường; phê duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm do Hiệu trưởng nhà trường trình; giám sát việc quản lý tài chính và tài sản của nhà trường; báo cáo về tài chính hàng năm của trường tại cuộc họp để Đại hội đồng thành viên góp vốn xem xét thông qua.

5. Đề cử và đề nghị công nhận hoặc hủy bỏ việc công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

6. Phê duyệt phương án tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự của trường trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng.

7. Có kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường, giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, giám sát Hiệu trưởng và Kế toán trưởng trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý trực tiếp.

9. Triệu tập Đại hội đồng thành viên góp vốn họp thường kỳ mỗi năm một lần hoặc họp đột xuất khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 10. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín và được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trình độ đào tạo tối thiểu bằng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tương ứng với mỗi cấp học.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể đồng thời giữ chức vụ Hiệu trưởng nếu có đủ các tiêu chuẩn của Hiệu trưởng được quy định tại khoản 1 Điều 13 của Quy chế này.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị; có quyền triệu tập các cuộc họp của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm chính về các quyết nghị của Hội đồng quản trị, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết nghị của Hội đồng quản trị; chủ trì các cuộc họp của Đại hội đồng thành viên góp vốn.

b) Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý về toàn bộ hoạt động của nhà trường và kiểm soát việc điều hành của Hiệu trưởng;

c) Ký hợp đồng lao động với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng sau khi được cấp có thẩm quyền công nhận.

d) Được quyền điều hành bộ máy tổ chức và sử dụng con dấu của trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và ký các văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị.

đ) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt trong thời gian từ 3 tháng trở lên, phải uỷ quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) hoặc một thành viên của Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và được thông báo công khai, đồng thời báo cáo cho cơ quan quản lý trực tiếp. Thời gian ủy quyền không quá 6 tháng và không được áp dụng việc ủy quyền hai lần liên tiếp.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm thì cấp có thẩm quyền công nhận sẽ triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bầu một trong số các thành viên làm Quyền chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc bầu và công nhận Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc như bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thời gian giữ chức Quyền chủ tịch Hội đồng quản trị không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận và không áp dụng thực hiện hai lần liên tiếp đối với một cá nhân.

Điều 11. Trường phổ thông tư thục không có Hội đồng quản trị

1. Trường phổ thông tư thục do 1 cá nhân hoặc tổ chức (sau đây gọi chung là Nhà đầu tư) đầu tư toàn bộ kinh phí xây dựng và kinh phí hoạt động của trường thì không có Hội đồng quản trị.

2. Nhà đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn như Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 9 và khoản 4 Điều 10 của Quy chế này. Nhà đầu tư có thể làm Hiệu trưởng nếu có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Quy chế này.

3. Nếu Hiệu trưởng không phải là Nhà đầu tư thì phải chịu trách nhiệm trước Nhà đầu tư về việc thực hiện các nhiệm vụ, và quyền hạn quy định tại khoản 4 Điều 13 của Quy chế này.

Điều 12. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát của trường phổ thông tư thục do Hội đồng quản trị thành lập, có số lượng từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có đại diện những người góp vốn, giáo viên và nhân viên, đại diện cha mẹ học sinh. Ban kiểm soát phải có ít nhất 1 thành viên có chuyên môn nghiệp vụ kế toán. Trưởng Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị bầu trực tiếp.

2. Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Kế toán trưởng; không phải là cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ của thành viên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Kế toán trưởng của trường.

3. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

4. Ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường, của Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu và các đơn vị, tổ chức trong trường.

b) Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tài chính của trường và thực hiện chế độ tài chính công khai.

c) Định kỳ thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của mình và nội dung các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát trước khi chính thức thông qua Đại hội đồng thành viên góp vốn.

d) Báo cáo Đại hội đồng thành viên góp vốn về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường tại các kỳ họp của Đại hội đồng thành viên góp vốn.

đ) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Điều 13. Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục phải là người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trường phổ thông, khi được đề cử không quá 70 tuổi và không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.

2. Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị (nếu có) về việc tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng giáo dục và hoạt động của trường trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 5 năm.

3. Đối với trường phổ thông tư thục có Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng do Hội đồng quản trị đề cử và bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với quá nửa số phiếu tán thành; được Đại hội đồng thành viên góp vốn thông qua và cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

4. Đối với trường phổ thông tư thục có Hội đồng quản trị, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ trường phổ thông và các quy định tại khoản 2 Điều này, Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục còn có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức triển khai việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực, hoạt động dạy học và các hoạt động khác của trường theo quy định, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật và kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhà trường;

c) Dự kiến tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự của trường trình Hội đồng quản trị phê duyệt; trực tiếp ký hợp đồng lao động sử dụng giáo viên, nhân viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên và người học theo quy định của pháp luật sau khi được Hội đồng quản trị thông qua.

d) Lập dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính theo quy định của trường; báo cáo định kỳ với Hội đồng quản trị và các cấp quản lý liên quan về công tác tài chính và các hoạt động của nhà trường;

đ) Bảo đảm trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường, an toàn trong trường;

e) Được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (nếu không phải là thành viên) nhưng không có quyền biểu quyết; có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng thành viên góp vốn về các hoạt động dạy học của trường; có quyền bảo lưu ý kiến không nhất trí với quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp xem xét, xử lý.

4. Trong cùng một thời gian, một người chỉ được làm Hiệu trưởng của một trường phổ thông tư thục.

Điều 14. Chương trình giáo dục

1. Trường phổ thông tư thục có trách nhiệm thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học và kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trường phổ thông tư thục phải bảo đảm việc dạy đủ và đúng tiến độ chương trình cho cấp học, lớp học; thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh.

3. Trường phổ thông tư thục cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông được bổ sung thời gian học tập không quá 4 tuần/ năm ngoài quy định đối với trường phổ thông công lập cùng cấp học nhưng không thu thêm học phí cho thời gian học bổ sung.

Chương III

GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH

Điều 15. Tiêu chuẩn, quyền và nhiệm vụ của giáo viên, cán bộ, nhân viên

1. Giáo viên trường phổ thông tư thục phải có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe theo quy định của Luật giáo dục và Điều lệ trường phổ thông.

2. Nhiệm vụ và quyền của giáo viên, cán bộ, nhân viên:

a) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng lao động đã ký với nhà trường; có nhiệm vụ và quyền theo quy định của Luật giáo dục và Điều lệ trường phổ thông.

b) Được hưởng chế độ tiền công, tiền lương, tiền thưởng do trường chi trả theo hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và có quyền tham gia các tổ chức xã hội và đoàn thể theo quy định của pháp luật.

c) Giáo viên được khen thưởng khi có thành tích theo quy định của các cấp quản lý giáo dục, nếu có đủ các tiêu chuẩn theo quy định thì được xét phong tặng các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

Điều 16. Yêu cầu về tỉ lệ giáo viên cơ hữu và định mức giáo viên, nhân viên

1. Trường phổ thông tư thục phải bảo đảm từ năm học đầu tiên tỉ lệ giáo viên cơ hữu so với tổng số giáo viên theo quy định đối với trường phổ thông công lập ở cấp học tương ứng như sau: cấp tiểu học có 100%; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có ít nhất 40%.

2. Số giáo viên và nhân viên của trường phổ thông tư thục phải bảo đảm không thấp hơn quy định của Nhà nước về định mức giáo viên đối với từng cấp học về giáo viên, nhân viên.

Điều 17. Tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên cơ hữu và nhân viên

Cán bộ quản lý, giáo viên cơ hữu, nhân viên của trường phổ thông tư thục là những người không phải là công chức, viên chức nhà nước; được nhà trường tuyển dụng và áp dụng các chế độ làm việc và thực hiện chính sách theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 18. Nhiệm vụ và quyền của học sinh

Học sinh trường phổ thông tư thục có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.

Chương IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 19. Cơ sở vật chất

Trường phổ thông tư thục có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Điều lệ trường phổ thông và các quy định về thiết bị giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 20. Tài chính và tài sản

1. Chế độ tài chính: Trường phổ thông tư thục hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện góp vốn, tự chủ về tài chính, tự cân đối thu chi; thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, kiểm toán, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và những quy định hiện hành khác liên quan.

2. Nguồn tài chính của trường phổ thông tư thục bao gồm:

a) Vốn góp của tổ chức, cá nhân thành lập trường và nguồn tài chính bổ sung từ kết quả hoạt động hàng năm của nhà trường;

b) Học phí, lệ phí thu từ người học theo quy định của pháp luật;

c) Lãi tiền gửi tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng;

d) Các khoản đầu tư, tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

đ) Vốn vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân;

e) Hỗ trợ từ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao;

g) Các khoản thu hợp pháp khác.

3. Nội dung chi:

a) Tiền lương, phụ cấp lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; các khoản chi phí cho hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường;

b) Quản lý hành chính;

c) Đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; chi trả tiền thuê cơ sở vật chất (nếu có); mua sắm tài liệu, trang thiết bị đồ dùng dạy học;

d) Khấu hao tài sản cố định;

đ) Trả lãi vốn vay, vốn góp;

e) Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cơ quan nhà nước;

g) Chi phúc lợi tập thể, khen thưởng; các hoạt động nhân đạo, từ thiện;

h) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của trường không trái với quy định của pháp luật.

4. Tài sản của trường phổ thông tư thục gồm:

a) Tài sản ban đầu của các thành viên góp vốn;

b) Tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động của trường;

c) Tài sản do hiến, tặng, cho hoặc tài trợ, hỗ trợ, viện trợ không hoàn lại.

5. Quản lý tài chính và tài sản:

a) Tài chính và tài sản của trường phổ thông tư thục được hình thành từ các nguồn thu theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này. Tài chính, tài sản được các tổ chức, cá nhân hiến, tặng, cho hoặc viện trợ không hoàn lại trong quá trình hoạt động không được chia cho các cá nhân, chỉ sử dụng cho lợi ích chung của trường;

b) Nhà trường phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thông qua Đại hội đồng thành viên góp vốn trước khi Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt để làm cơ sở pháp lý điều hành tài chính của trường;

c) Dự toán và quyết toán hàng năm của trường do Hiệu trưởng trình, Hội đồng quản trị phê duyệt và phải báo cáo công khai tại cuộc họp của Đại hội đồng thành viên góp vốn;

d) Theo định kỳ hàng năm, nhà trường thành lập hội đồng kiểm kê định giá trị tài sản và tái đầu tư, bổ sung tài sản. Trường hợp chuyển đổi tài sản, chuyển nhượng tài sản hoặc ngừng hoạt động dạy học, nhà trường thành lập ban thanh lý tài sản, tổ chức kiểm kê toàn bộ tài sản, thực hiện việc hoàn vốn cho các thành viên góp vốn theo quy định của Hội đồng quản trị;

đ) Nhà trường có trách nhiệm chấp hành đúng quy định của Nhà nước về huy động và sử dụng vốn, thu chi, phân phối kết quả tài chính; chấp hành việc kiểm tra của cơ quan tài chính cấp trên theo quy định của Nhà nước về việc sử dụng kinh phí và tình hình tăng, giảm nguồn vốn của trường. Việc rút vốn và chuyển nhượng vốn thực hiện theo quy định của Hội đồng quản trị và phải đảm bảo sự phát triển và ổn định của nhà trường;

e) Hằng năm, trường tư thục thực hiện chế độ công khai tài chính và lập báo cáo tài chính gửi cơ quan quản lý ngành, cơ quan tài chính và cơ quan thuế cùng cấp theo chế độ kế toán hiện hành; tổ chức công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật;

g) Nhà trường có trách nhiệm thực hiện việc công khai về tài chính, tài sản và năng lực hoạt động theo quy định.

Chương V

THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÍ VI PHẠM

Điều 21. Kiểm tra, thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục

1. Trường phổ thông tư thục có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra các hoạt động của trường theo các quy định hiện hành.

2. Trường phổ thông tư thục chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật pháp.

3. Trường phổ thông tư thục có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo các quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 22. Cấm lợi dụng danh nghĩa trường phổ thông tư thục

Trường phổ thông tư thục không được cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa, sử dụng cơ sở của trường để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, thực hiện các hành vi vụ lợi không đúng với tôn chỉ mục đích hoạt động giáo dục của trường.

Điều 23. Khen thưởng

Các tập thể, cá nhân của trường phổ thông tư thục có thành tích đóng góp phát triển sự nghiệp giáo dục được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 24. Xử lý vi phạm

Nếu có đủ căn cứ kết luận trường phổ thông tư thục vi phạm pháp luật, vi phạm các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; không bảo đảm chất lượng giáo dục, không đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập, điều kiện vệ sinh và an toàn thì tùy theo mức độ vi phạm, cơ quan quản lý trực tiếp có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện, khắc phục và xử lý các vi phạm.

2. Ra quyết định hủy bỏ việc công nhận Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

3. Ra quyết định tạm ngừng tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục.

4. Trình cơ quan có thẩm ra quyết định giải thể trường.

5. Xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật.

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 13/2011/TT-BGDĐT

Hanoi, March 28, 2011

 

CIRCULAR

ON ISSUANCE OF THE REGULATION ON ORGANIZATION AND OPERATION OF PRIVATE PRIMARY SCHOOLS, LOWER SECONDARY SCHOOLS, UPPER SECONDARY SCHOOLS AND COMBINED SECONDARY SCHOOLS

Pursuant to Law on Education dated June 14, 2005; Law on amendments to Law on Education dated November 25, 2009;

Pursuant to Government’s Decree No. 178/2007/NĐ-CP dated April 03, 2007 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of Ministries and ministerial-level agencies;

Pursuant to Government's Decree No. 32/2008/NĐ-CP dated March 19th 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006 providing guidance on the implementation of Law on Education;

Pursuant to Government's Decree No. 115/2010/NĐ-CP dated December 24, 2010 on state management of education;

At the request of the Director of Secondary school education department,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Enclosed herewith this Circular the Regulation on organization and operation of private primary schools, lower secondary schools, upper secondary schools and combined secondary schools.

Article 2. This Circular takes effects from May 15, 2011. Any regulations contrary to this Circular shall be annulled.

Article 3. The chief officers, Director of Secondary school education department, Director of primary school education department, the heads of the relevant units of the Ministry of Education and Training, the Presidents of the People’s Committees of central-affiliated cities and provinces, the Directors of education and training departments, the principals of private primary schools, lower secondary schools, upper secondary schools, high schools and combined secondary schools, and the directors of private general technical - career centers shall implement this Circular.

 

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Vinh Hien

 

REGULATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

This Regulation promulgates organization and operation of private primary schools, lower secondary schools, upper secondary schools, combined secondary schools, general technical - career centers (hereinafter referred to as private schools), relevant organizations or individuals, including: general provisions; organization and operation of private schools; teachers, officials, employees and students; facilities, finance and property; inspection and education quality assessment, commendation and actions against violations.

Article 2. Position of private schools in national education system

1. Private schools shall be educational institutions of national education system which are invested by social organizations, socio-professional organizations, economic organizations or individuals and operated by capital derived from loans, bonds, funds, etc; and are established and operated under permission of competent agencies.

2. Each school shall have its own legal status, seal and account opened at a State Treasury or a commercial bank.

Article 3. Duties and rights of private schools

1. Private schools have similar duties and rights to public schools as prescribed in the Charter of primary schools; the Charter of lower secondary schools, upper secondary schools and combined secondary schools; the Regulation on organization and operation of general technical-career centers equivalent to each level (hereinafter referred to as the School charter) in implementation of objectives, programs, education methods and regulations on teaching, learning, examinations, tests, graduation recognition, award of degrees/certificates and this Regulation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Private schools must send regular or irregular reports as prescribed and at the request of the managing authorities.

4. Private schools shall fulfill other duties and exercise other rights as prescribed in regulations of law.

Article 4. Incentive policies

Private schools shall be allocated or leased land or facilities by the State, allocated budget when performing tasks assigned by the State; and benefited from incentive policies on tax, credit and other incentive policies as prescribed in regulations of law.

Article 5. Decentralization

Private schools shall be under state management of People’s Committees as prescribed in the Law on Education and relevant provisions; particularly, primary schools, lower secondary schools and combined secondary schools (in which the lower secondary school is the highest level) shall be under direct management of Committee division of education and training, and upper secondary schools and combined secondary schools (in which the upper secondary school is the highest level) shall be under management of Services of Education and Training.

Chapter II

ORGANIZATION AND OPERATION

Article 6. Organizational structure of private schools

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Board of Directors (if any);

2. The Control Board;

3. The Principal and the Deputy Principals or the Director and the Deputy Directors (for general technical-career center);

4. Professional teams;

5. Office teams;

6. Party organizations and unions;

7. Grades, classes and student teams;

8. The Board of emulation and commendation; the Discipline committee and other advisory boards established by the Principal at the request of each task.

Article 7. General meeting of capital contributing partners

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The General meeting of contributing partners has the following rights and obligations:

a) Determine the school’s development objectives and orientation.

b) Elect and dismiss members of the Board of Directors and Controllers; deal with irregular request for addition or replacement of members of the Board of Directors in the term of office, and request the competent agency to make a decision on recognition.

c) Rarify the Regulation on organization and operation and annual financial statements of the school.

d) Exercise other rights and fulfill other obligations as prescribed in the Regulation on organization and operation of the school.

dd) Ratify internal regulations of the school on criteria for selection of Board of Directors, the Control Board and the Principal.

3. An annual general meeting shall be held once per year and extraordinary general meetings may be held as decided by the Board of Directors. A General meeting of contributing partners shall be chaired by the Chairperson of the Board of Directors and it is shall be considered valid when it is attended by a number of contributing partners represent at least 51% of votes.

In case the Board of Directors commits serious violations against the Regulation on organization and operation of the school, the Control Board may convene an extraordinary general meeting and notify the Board of Directors.

4. The general meeting must be recorded in writing and ratified, and the meeting minutes must be signed by the chairperson and the secretary of the meeting. Each resolution of the meeting must be ratified in the form of voting or by secret ballot and it may only take effect when it is approved by at least 51% of votes of attending contributing partners.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Board of Directors is required in any private school having at least two contributing partners.

2. The Board of Directors is a regulatory body and the only representative organization for ownership of the school. It shall take responsibility for implementation of resolutions of the General meeting of contributing partners and have rights to decide issues concerning organization, personnel, finance, property, planning, plans and orientation of development of the school in accordance with regulations of law.

3. The Board of Directors shall be elected by the General meeting of contributing partners and recognized by the competent agency. The Board of Directors shall consist of 2 through 11 members, including the Chairperson of the Board of Directors, the Vice Chairperson of the Board of Directors (if necessary) and other members.

Each member of the Board of Directors is a contributing partner or a representative of the contributing partner as prescribed in the Regulation of organization and operation of the school.

The term of office of the Board of Directors is 5 years from the date on which the decision on recognition is made by the competent agency.

4. The Board of Directors of the first term of office is nominated by the organizations or individuals requesting for establishment of the school. From the second term of office, the Board of Directors shall be established by secret ballot at the General meeting of contributing partners;

5. The Board of Directors shall hold regular meetings every 3 months. Extraordinary meetings shall be convened by the Chairperson of the Board of Directors when it is requested by at least one-third of members of Board of Directors.

The meeting of the Board of Directors shall be considered valid when it is attended by at least three-fourths of members of the Board of Directors. All members of the Board of Directors have equal voting right.

The meeting must be recorded in writing and the meeting minutes must be ratified and signed by the Chairperson of the Board of Directors and the secretary of the meeting. Each resolution of the Board of Directors must be ratified in the form of voting or by secret ballot and it may only take effect when it is voted for by more than half of the attending members. If the number of affirmative votes equals to negative votes, the Chairperson of the Board of Directors shall have the casting vote.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the number of members of the Board of Directors is reduced by more than one third of the number prescribed by the Regulation on organization and operation of the school, the Chairperson of the Board of Directors must convene the General meeting of contributing partners for additional election of members of the Board of Directors within 30 days from the date on which the number of members of the Board of Directors is reduced by more than one third

Regarding the school having two contributing partners, if the number of contributing partners decreases by one member and become a school invested and operated by one individual or organization, it shall comply with regulations on private school without the Board of Directors as prescribed in Article 11 of this Regulation.

7. The members of the Board of Directors shall be discharged from duty if they commit serious violations against regulations of law leading facing criminal prosecution or commit serious violations against the Regulation on organization and operation of the school and are requested for discharge from duty by the General meeting of contributing partners; or they shall be dismissed in the event of dead, limitation of civil capacity or resignation.

Article 9. Duties and rights of the Board of Directors:

The Board of Directors has duties and rights to:

1. Formulate development orientation strategies and annual operation plans of the school then submit to the General meetings of contributing partners.

2. Formulate the Regulation on organization and operation of the school then submit to the General meeting of contributing partners for ratification; request the General meeting of contributing partners to consider amending regulations of the school when necessary or request for addition, dismissal or discharge of members of the Board of Directors.

3. Formulate and promulgate regulations on regime, standards, quotas on receipts and expenditures of the school; regulations on payback, withdrawal and transfer of funds in accordance with regulations of law on financial management regime.

4. Mobilize capital sources to build the school; approve the annual estimates and budget settlement submitted by the Principal; observe the management of finance and property of the school; and submit annual financial statements to the General meeting of contributing partners for ratification.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Approve plans for organizational structure, payroll and personnel of the school at the proposal of the Principal.

7. Make plans and observe the implementation of democratic regime in the school activities, observe the implementation of decisions of the Board of Directors, observe the Principal and Chief accountant in implementation of regulations of the State, the Ministry of Education and Training and superior agency.

9. Convene annual meeting and extraordinary meetings of the General meeting of contributing partners at the request of the Chairperson of the Board of Directors.

Article 10. The Chairperson of the Board of Directors

1. The Chairperson of the Board of Directors is the head of the Board of Directors, elected by the Board of Directors by secret ballot and recognized by the competent authority.

2. The Chairperson of the Board of Directors must acquire at least qualifications equivalent to the standard qualifications meeting by the teachers corresponding to each level.

3. The Chairperson of the Board of Directors may concurrently hold the Principal position if he/she meets all requirements pertaining to the Principal position as prescribed in Clause 1 Article 13 of this Regulation.

4. The Chairperson of the Board of Directors has following duties and rights:

a) Direct and manage the operation of the Board of Directors; convene the meetings of the Board of Directors; take primary responsibility for the resolutions of the Board of Directors, observe the implementation of the resolutions of the Board of Director; and chair the General meetings of contributing partners.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Conclude labor contracts with the Principal and the Deputy Principal after they are recognized by the competent agency.

d) Administrate the organizational structure and use the seal of the school within the competence of the Board of Directors and signs documents and decisions of the Board of Directors.

dd) Exercise other rights and fulfill other obligations as prescribed in the Regulation on organization and operation of the school.

5. If the Chairperson of the Board of Directors has been absent for at least 3 months, he/she must make a written authorization to the Vice Chairperson of the Board of Directors (if any) or a member of the Board of Directors to exercise his/her rights and fulfill his/her duties. The authorization must be made in writing, announced, and reported to the superior authority. The term of authorization may not exceed 6 months and two-consecutive authorizations are not applied.

If the Chairperson of the Board of Directors is discharged or dismissed, the competent agency recognizing the Chairperson shall convene the meeting of the Board of Director to elect one of the members as the Acting The Chairperson of the Board of Directors. The election and recognition of the Acting The Chairperson of the Board of Directors shall be carried according to the rules for election of the Chairperson. The term of office of the Acting The Chairperson of the Board of Directors may not exceed 6 months from the date on which decision on recognition is made and a person may not hold the Acting President position for two consecutive times.

Article 11. Private schools without the Board of Directors

1. The private school fully invested by an individual or organization shall have no Board of Directors.

2. The investor shall have similar rights and duties to the Board of Directors, and comply with Article 9 and Clause 4 Article 10 of this Regulation. The investor may hold the Principal position if he/she meets all requirements prescribed in Clause 1 of Article 13 of this Regulation.

3. If the Principal is not an investor, the Principal must take responsibility for his/her rights and duties to the investor as prescribed in Clause 4 Article 13 of this Regulation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Control board of a private school shall be established by the Board of Directors, consist of 3 through 5 members, including representatives of contributing partners, teachers, employees, and parents of students. The Control board must have at least one member proficient in accounting. The Chief of the Control board shall be elected directly by the Board of Directors.

2. The Controller may not concurrently hold the position of the member of the Board of Directors, the Principal or the Chief accountant; may not be the parents, spouses, or children of the member of the Board of Directors, the Principal, and the Chief accountant.

3. The term office of the Control board is as long as the term office of the Board of Directors.

4. The Control board has following rights and duties:

a) Inspect and observe the operation of the school, the Board of Directors, the school administrator board and units and organizations in the school.

b) Inspect and observe all financial activities of the school and carry out the public financial regime.

c) Send their regular notifications of operation results and reports, decisions, requests to the Board of Directors before they are ratified at the General meeting of contributing partners.

d) Send reports on results of inspection and observation of operation of the school to the General meetings of contributing partners.

dd) Exercise other rights and fulfill other obligations as prescribed in the Regulation on organization and operation of the school.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Principal of the private school must meet all requirements as prescribed in the School charter, not be older than 70 years of age when he/she is nominated and not be an official or civil servant of the state personnel.

2. The Principal shall directly manage and administrate the operation of the school; take legal responsibility and take responsibility to the education authority and the Board of Directors (if any) for organization and administration of professional activities, education quality assurance and the school operation within their rights and duties. The term of office of the Principal is 5 years.

3. Regarding the private school having the Board of Directors, the Principal shall be nominated and elected by the Board of Directors by secret ballot when he/she is voted for by more than half of affirmative votes; ratified by the General meeting of contributing partners and recognized by the competent agency.

4. Regarding the private school without the Board of Directors, apart from the rights and duties prescribed in the School charter and Clause 2 of this Article, the Principal of the private school also has following rights and duties:

a) Implement resolutions of the Board of Directors;

b) Mobilize, manage and use resources, conduct teaching activities and other activities of the school as prescribed, ensure quality, and comply with regulations of law and the plan approved by the Board of Directors in order to gain the development objectives.

c) Give plan for expected organizational structure and personnel of the school then submit it to the Board of Directors for approval; directly sign labor contracts with teachers and employees; appoint, dismiss, commend and impose discipline to teachers, employees and students as prescribed according to approvals issued by the Board of Directors.

d) Make estimates and annual budget settlement then submit them to the Board of Directors for approval; carry out the financial plan of the school; and send regular reports to the Board of Directors and competent agencies related to financial activities and operation of the school;

dd) Ensure order, security, environment protection and safety in the school;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Each person may not hold the Principal position concurrently in two private schools.

Article 14. Education programs

1. The private school must carry out the education programs, teaching plans and school year plans as prescribed in regulations of the Ministry of Education and Training.

2. The private school must provide adequate programs for each grade and class on schedule; and provide adequate comprehensive education activities for the students.

3. The private school, including lower secondary schools and upper secondary schools, shall apply similar duration of duty to the public schools in the same grades, in addition, it may extend the duration of duty provided that it does not exceed 4 weeks per year.

Chapter III

TEACHERS, OFFICIALS, EMPLOYEES AND STUDENTS

Article 15. Standards, rights and duties of teachers, officials and employees

1. Each teacher of the private school must achieve standards for virtue, qualifications and health as prescribed in the Law on Education and School charter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Fulfill all duties as mentioned in the labor contracts concluded with the school; have rights and duties as prescribed in the Law on Education and the School charter.

b) Receive wages, salaries and bonuses from the school according to the labor contracts, buy social insurance, medical insurance and participate in social organizations and unions as prescribed.

c) The teachers shall be commended when they record achievements as prescribed in regulations of education authorities, they may also be granted Teacher of Merit awards, People's Teacher awards and education medals.

Article 16. Requirements pertaining to tenured teacher rate and quota on teachers and employees

1. The private school must ensure that the ratio of number of tenured teachers to total number of teachers in the first school year shall comply with the regulations on the public schools as follow: primary schools: 100%; lower secondary schools and upper secondary schools: at least 40%.

2. The number of teachers and employees of the private school may not be smaller than the quota on teachers for each grade as prescribed in regulations of the State.

Article 17. Recruitment of administrative officials, tenured teachers and employees

Administrative officers, tenured teachers and employees of the private school shall not be officials and civil servants of the state; they shall be recruited by the school and conform to working conditions and policies as prescribed in law on labor.

Article 18. Duties and rights of students

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

FACILITIES, FINANCE AND PROPERTY

Article 19. Facilities

The private school must ensure conditions for facilities and equipment as prescribed in the School charter and regulations on education equipment promulgated by the Ministry of Education and Training.

Article 20. Finance and property

1. Financial regime: The private school shall operate according to the principle of voluntary capital contribution, exercising financial autonomy; comply with regulations of law on accounting, auditing, liabilities to government budget and relevant provisions.

2. Financial sources of private schools include:

a) Contributed capital of the organizations or individuals establishing the school and the additional financial source from the annual income of the school;

b) Tuition fees and charges collected from students as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Investments, grants, aid and gifts from domestic and foreign organizations or individuals;

dd) Loans received from the bank, institutions and individuals;

e) Assistance from the budget when performing tasks assigned by the State;

g) Other lawful receipts.

3. Expenditures include:

a) Salaries, allowances, wages, bonuses and payments for social insurance and health insurance to employees; expenditures on training courses for teaching staff, officials and employees of the school;

b) Administrative management;

c) Investments in construction and repair of facilities, rents for facilities (if any); purchase of materials and teaching equipment;

d) Depreciation of fixed assets;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Tax liabilities to the regulatory agency;

g) Expenditures on community welfare, commendation; humanitarian and charitable activities;

h) Other expenditures as prescribed and regulations on internal expenditures not contrary to regulations of law.

4. Property of private schools includes:

a) Initial property of contributing partners;

b) Property acquired during the operation of the school;

c) Property acquired from donation, gift or grant, non-refundable aid.

5. Management of finance and property:

a) Finance and property of the private schools acquired from the receipts as prescribed in Clause 2 and Clause 4 of this Article. Finance and property acquired from donation, gift, grant, or non-refundable aid during the operation of the school shall not be distributed to any individual, they are only used for common interests of the school;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The annual estimates and financial settlement shall be submitted to the Board of Directors for approval by the Principal, and then they shall be announced in the General meeting of contributing partners;

d) Annually, the school shall establish a committee on physical inventory and evaluation of property and reinvestment and supplement of property. If the property is conversed or transferred or the teaching activities are suspended, the school shall establish a board of asset liquidation, carry out the physical inventory, and refund capital to contributing partners as prescribed in regulations of the Board of Directors;

dd) The school must comply with regulations of the State on mobilization and use of capital, receipts and expenditures, distribution of income; execute the inspection of the superior financial agency as prescribed by the State on use of funding and increases and decreases in capital source of the school. The capital withdrawal and transfer shall comply with regulations of the Board of Directors and ensure the development and stabilization of the school;

e) Every year, the private school shall carry out the financial disclosure regime and send financial statements to the superior agency, financial authority and the tax authority at the same level according to the current accounting policies; and do accounting and release statistics as prescribed;

g) The school must disclose its finance, property and operation capacity as prescribed.

Chapter V

EDUCATION QUALITY INSPECTION AND ASSESSMENT, COMMENDATION AND ACTIONS AGAINST VIOLATIONS

Article 21. Education quality inspection and assessment

1. The private schools must carry out the self-inspection of its operation as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The private school must carry out the education quality assessment as prescribed in regulations of the Minister of Education and Training.

Article 22. Prohibiting from making use of a private school

The private school may not allow any individual or organization to make use of the school to commit violations against regulations of law, or commit self-seeking that is inconsistent with the principal of educational operation purposes of the school.

Article 23. Commendation

Any group or individual of the private school contributing the development of the education of the school shall be commended as prescribed in the state.

Article 24. Actions against violations

If there are enough bases to conclude that the private school violates regulations of law, regulations of the Ministry of Education and Training; fails to ensure education quality assurance, fails to meet requirements pertaining to facilities, teaching and learning equipment, hygiene and safety, according to the seriousness of the violations the superior agency must:

1. Direct, inspect the implementation, eliminate negative consequences and take actions against to violations.

2. Make decisions on cancellation of recognition of the Chairperson of the Board of Directors, the Principal or the Deputy Principal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Request the competent agency to decide the dissolution of the school.

5. Take actions against organizations or individuals violating regulations of law.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


49.467

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!