Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 702/TB-BGDĐT năm 2016 kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 702/TB-BGDĐT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Phương
Ngày ban hành: 22/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 702/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ TẠI CUỘC HỌP VỀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngày 23 tháng 8 năm 2016, tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì cuộc họp về phương án triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bùi Văn Ga, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Giáo dục Đại học, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kết luận:

1. Định hướng triển khai

1.1. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), trước hết là đối với các cơ sở giáo dục đại học. Bộ GDĐT sẽ rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về KĐCLGD; ban hành các chính sách khuyến khích và chế tài việc chấp hành các quy định về KĐCLGD để tăng hiệu quả công tác này.

1.2. Tiếp cận việc đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo chuẩn ASEAN, khuyến khích thực hiện đánh giá chất lượng theo chuẩn quốc tế (ABET, AACSB, v.v.); nghiên cứu thích ứng và sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA); ban hành Thông tư mới về quy trình và tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học phù hợp với đặc thù của giáo dục Việt Nam, bên cạnh các tiêu chí cơ bản dùng chung cho tất cả các trường đại học, xác định trọng số cho ba nhóm trường (định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng, định hướng thực hành), đảm bảo phù hợp với sứ mạng và định hướng phát triển do trường xác định.

1.3. Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng định hướng theo tiêu chuẩn AUN-QA cần theo lộ trình phù hợp, đảm bảo tính khả thi.

2. Các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

2.1. Hoàn thành việc biên dịch và hiệu đính sang tiếng Việt bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của AUN-QA. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2016.

2.2. Trên cơ sở bộ tiêu chí của AUN-QA, xây dựng thông tư mới về quy trình và bộ tiêu chuẩn chất lượng mới theo định hướng gắn với các tiêu chuẩn của AUN-QA; xây dựng bản đối sánh bộ tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam với các tiêu chí của AUN để xác định các tiêu chí cần đánh giá bổ sung cho những trường đã hoàn thành đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn hiện hành; xây dựng phương án đề xuất cách thức chuyển đổi kết quả đánh giá theo bộ chuẩn hiện hành sang quy trình, tiêu chuẩn đánh giá theo định hướng chuẩn AUN; đề xuất trọng số và các tiêu chí theo từng nhóm trường theo định hướng chiến lược phát triển; đề xuất các chính sách, chế tài cần thiết để thực hiện KĐCLGD hiệu quả hơn. Thời gian hoàn thành trong tháng 10/2016 để trình ban hành thông tư và công bố bộ tiêu chuẩn mới vào tháng 11/2016 phục vụ cho việc tập huấn công tác đánh giá.

2.3. Rà soát, đánh giá việc thực hiện “Đề án Hệ thống Kiểm định chất lượng giáo dục đại học 2011-2020”, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 30/9/2016. Xây dựng kế hoạch cụ thể để nâng cao năng lực cho các tổ chức KĐCLGD hiện có, hoàn thành trước ngày 15/10/2016; hỗ trợ các tổ chức KĐCLGD đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, nhất là hợp tác trong giám sát, tư vấn, đào tạo nhân lực; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát để các tổ chức KĐCLGD hoạt động theo đúng các quy định hiện hành. Trước mắt không thành lập hoặc cho phép thành lập thêm các tổ chức kiểm định chất lượng mới.

2.4. Nghiên cứu việc thành lập quỹ kiểm định KĐCLGD (từ các nguồn ngân sách, xã hội hóa, v.v.) để đảm bảo sự độc lập của các Trung tâm Kiểm định Chất lượng với các trường được đánh giá. Báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/11/2016.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng

- Tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng về công tác đảm bảo và KTKĐCLGD, theo đúng quy định, tiến độ và chất lượng; thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức KĐCLGD.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan xây dựng, trình lãnh đạo Bộ ký ban hành thông tư công bố bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng mới, trên cơ sở tham vấn về nội dung chuyên môn của các trung tâm KĐCLGD, hoàn thành trước ngày 31/10/2016.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo kiểm định viên của các cơ sở đào tạo, các hoạt động đánh giá và công nhận của các tổ chức KĐCLGD.

3.2. Vụ Giáo dục Đại học

- Đôn đốc các trường đại học triển khai công tác kiểm định chất lượng theo đúng kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Cục KTKĐCLGD, các đơn vị liên quan và các chuyên gia đã được AUN tập huấn để tổ chức triển khai tập huấn cho các trường đại học sử dụng bộ tiêu chuẩn chất lượng mới.

3.3. Đại học Quốc gia Hà Nội

- Hỗ trợ về chuyên môn cho Cục KTKĐCLGD trong việc xây dựng thông tư về quy trình và bộ tiêu chuẩn chất lượng mới, bao gồm: việc tổ chức biên dịch tài liệu đánh giá cơ sở giáo dục của AUN-QA; xây dựng dự thảo một bộ tiêu chuẩn mới gồm đầy đủ các yêu cầu như các tiêu chí của AUN-QA và một bản đối sánh với bộ tiêu chuẩn hiện hành; đề xuất các phương thức chuyển đổi kết quả đánh giá theo bộ chuẩn hiện hành sang bộ tiêu chuẩn mới, phương án áp dụng các tiêu chí đánh giá cho ba nhóm trường với các định hướng chiến lược khác nhau (nghiên cứu, ứng dụng, thực hành); các chế tài cần thiết cho việc triển khai. Hoàn thiện các sản phẩm gửi về Cục KTKĐCLGD trong tháng 9/2016.

- Chuẩn bị tài liệu, cử chuyên gia tập huấn, tư vấn triển khai công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn với định hướng chuẩn AUN-QA cho các trường đại học, cập nhật cho các kiểm định viên KĐCLGD về bộ tiêu chuẩn mới.

3.4. Các trường đại học

a) Các trường trực thuộc Bộ GDĐT, các trường trọng điểm, các trường có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xây dựng thành trường xuất sắc, trường trọng điểm; các trường được phép thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ; các trường được giao tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP cần hoàn thành việc KĐCLGD theo bộ tiêu chuẩn định hướng chuẩn AUN-QA trước 31/7/2017.

b) Các trường đã được đánh giá ngoài hoặc được công nhận theo bộ tiêu chuẩn hiện hành, các trường đã đăng ký đánh giá với tổ chức KĐCLGD và có báo cáo tự đánh giá được chấp nhận để đánh giá ngoài, sau khi hoàn thành đánh giá theo bộ tiêu chuẩn hiện hành sẽ được đánh giá bổ sung theo các tiêu chí AUN-QA phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của trường. Hoàn thành trước ngày 31/7/2017.

c) Các trường chưa đăng ký đánh giá với tổ chức KĐCLGD, hoặc đã đăng ký nhưng báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn hiện hành chưa đạt yêu cầu để đánh giá ngoài, cần chuẩn bị lại báo cáo tự đánh và sẽ được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn theo định hướng chuẩn của AUN-QA. Hạn hoàn thành đánh giá ngoài các trường này trước ngày 31/12/2018.

Trân trọng thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- PTTg CP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- ĐHQGHN (để thực hiện);
- Các cơ sở giáo dục đại học (để thực hiện);
- Các Trung tâm KĐCLGD (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 702/TB-BGDĐT năm 2016 kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


77

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226