Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 66/2007/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 66/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hoàng Ky
Ngày ban hành: 18/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 18 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; Hiệu trưởng các nhà trường, người đứng đầu cơ sở giáo dục khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ky

 

QUY ĐỊNH

VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh).

Chương I

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ DẠY THÊM HỌC THÊM

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng: Sở Giáo dục và Đào tạo; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn Nghệ An; các phòng giáo dục; Hiệu trưởng nhà trường và người đứng đầu cơ sở giáo dục khác; tổ chức và cá nhân thực hiện dạy thêm học thêm phải chấp hành đầy đủ các quy định về dạy thêm học thêm được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cấp, thu hồi giấy phép và phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chỉ đạo các phòng giáo dục cấp, thu hồi giấy phép dạy thêm theo đúng quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này

Điều 3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò quy định trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã, của phòng giáo dục, của các đơn vị có liên quan trong việc quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn của mình; chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục cấp, thu hồi giấy phép dạy thêm theo đúng quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này.

Chương II

THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP DẠY THÊM

Điều 4.

1. Các phòng giáo dục chịu trách nhiệm cấp và thu hồi giấy phép dạy thêm đối với các trường hợp dạy thêm các môn học thuộc chương trình tiểu học và chương trình trung học cơ sở.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo cấp và thu hồi giấy phép dạy thêm đối với các trường hợp dạy thêm các môn học thuộc chương trình trung học phổ thông.

Điều 5. Cơ quan quản lý giáo dục phải kiểm tra lại các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy thêm học thêm và thực hiện cấp giấy phép dạy thêm chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận đơn. Trong trường hợp kiểm tra thấy không đủ điều kiện đảm bảo chất lượng dạy thêm học thêm thì không được cấp giấy phép dạy thêm.

Điều 6. Dạy thêm học thêm trong nhà trường theo Điều 4 của Quy định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được miễn cấp giấy phép dạy thêm; nhà trường phải chịu trách nhiệm thực hiện dạy thêm học thêm trước cơ quan quản lý giáo dục cấp trên và trước Uỷ ban nhân dân địa phương nơi trường đóng.

Điều 7. Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện dạy thêm ngoài nhà trường phải có giấy phép dạy thêm của cấp có thẩm quyền. Hồ sơ xin cấp giấy phép dạy thêm gồm có:

1. Đơn xin dạy thêm (theo mẫu quy định do Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn) của tổ chức hoặc cá nhân; đơn phải có ý kiến đề nghị của của chính quyền cấp xã nơi đặt địa điểm dạy thêm (sau khi đã kiểm tra thấy đủ điều kiện đảm bảo chất lượng dạy thêm học thêm).

2. Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy bao gồm các cột: thứ tự, họ và tên, trình độ đào tạo, nơi công tác (đối với cán bộ, công chức), nơi cư trú (đối với người đã về nghỉ hưu); danh sách phải có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ, công chức) hoặc chính quyền cấp xã nơi cư trú (đối với người đã về nghỉ hưu).

Chương III

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DẠY THÊM HỌC THÊM

Điều 8.

1. Số lượng học sinh của mỗi lớp:

a) Cấp trung học phổ thông: không quá 50 học sinh/lớp.

b) Cấp trung học cơ sở: không quá 45 học sinh/lớp.

c) Cấp tiểu học: không quá 40 học sinh/lớp.

2. Giáo viên giảng dạy phải đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng cấp học.

3. Cơ sở vật chất và lớp học phải đảm bảo yêu cầu theo Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chương IV

MỨC THU VÀ SỬ DỤNG TIỀN HỌC THÊM

Điều 9. Mức thu và sử dụng tiền học thêm trong nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

Điều 10. Mức thu tiền học thêm ngoài nhà trường.

1. Học thêm theo chương trình tiểu học:

a) Thành phố Vinh:                     2.000đ/em/buổi;

b) Các địa phương khác:            1.200đ/em/buổi;

2. Học thêm theo chương trình trung học cơ sở:

a) Thành phố Vinh:                     3.000đ/em/buổi;

b) Các địa phương khác:            2.000đ/em/buổi;

3. Học thêm theo chương trình trung học phổ thông:

a) Thành phố Vinh:                     4.000đ/em/buổi;

b) Các địa phương khác:            3.000đ/em/buổi;

Điều 11. Mức thu tiền học thêm phải được niêm yết công khai tại nơi tổ chức lớp học; việc quản lý, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy định dạy thêm học thêm được khen thưởng theo quy định của pháp luật; nếu vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép dạy thêm (đối với tổ chức, cá nhân dạy thêm) và bị xử lý theo Điều 12 của Quy định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 13. Sở Giáo dục và Đào tạo; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; các trường trung cấp, cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn Nghệ An chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí; các đoàn thể tổ chức phổ biến rộng rãi Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định này trong các lực lượng xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn và phạm vi quản lý của mình.

Điều 14. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các sở liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này; hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2007/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.335
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6