Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 864/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Dương Tiến Dũng
Ngày ban hành: 14/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 864/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1215/TTr-SGDĐT ngày 12/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

a. Ngày tựu trường:

- Giáo dục mầm non: ngày 19/8/2013.

- Giáo dục phổ thông: ngày 12/8/2013.

- Giáo dục thường xuyên: ngày 26/8/2013.

b. Ngày khai giảng: từ ngày 26/8/2013 đến ngày 05/9/2013.

c. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I:

- Giáo dục mầm non: từ ngày 26/8/2013 đến ngày 28/12/2013.

- Giáo dục phổ thông: từ ngày 19/8/2013 đến ngày 28/12/2013.

Riêng khối lớp 12 THPT: từ ngày 12/8/2013 đến ngày 21/12/2013.

- Giáo dục thường xuyên: từ ngày 03/9/2013 đến ngày 28/12/2013.

d. Nghỉ cuối học kỳ I:

- Mầm non, tiểu học: từ ngày 30/12/2013 đến ngày 05/01/2014.

- Cấp THCS, THPT và GDTX: từ ngày 30/12/2013 đến ngày 31/12/2013.

đ. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

- Giáo dục mầm non, tiểu học: từ ngày 06/01/2014 đến ngày 21/5/2014.

- Cấp THCS, THPT: từ ngày 02/01/2014 đến ngày 22/5/2014.

Riêng khối lớp 12 THPT: từ ngày 23/12/2013 đến ngày 17/5/2014.

- Giáo dục thường xuyên: từ ngày 02/01/2014 đến ngày 22/5/2014.

e. Nghỉ Tết Nguyên đán:

Nghỉ 10 ngày: từ ngày 27/01/2014 đến ngày 05/02/2014 (từ 27 âm lịch đến hết mùng 6 Tết, trong đó có trùng các ngày thứ bảy, chủ nhật).

g. Kết thúc năm học: Các ngành học, cấp học kết thúc năm học, tổ chức lễ tổng kết năm học trước ngày 31/5/2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 theo nội dung tại Điều 1 của Quyết định này và các nội dung khác có liên quan theo quy định tại Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm Công báo;
- CVVX (PA);
- Lưu: VT. Mi13/6

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134
DMCA.com Protection Status

IP: 54.196.26.1