Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai đại trà các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 và thí điểm mô hình “Cộng đồng học tập cấp xã” năm 2016, 2017 tại tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 81/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 12/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP Ở CÁC CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP CẤP XÔ NĂM 2016, 2017 TẠI TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT , ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;

Căn cứ Kế hoạch số 684/KH-UBND, ngày 24 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” tỉnh Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 01/TTr-SGDĐT, ngày 03/01/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai đại trà các mô hình học tập ở các cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 và thí điểm mô hình “Cộng đồng học tập cấp xã” năm 2016, 2017 tại tỉnh Vĩnh Long của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT, ngày 03/01/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-SGDĐT

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP CẤP XÔ NĂM 2016, 2017 TẠI TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-UBND, ngày 12/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung

Triển khai đại trà các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020, nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị để đạt các mục tiêu được nêu tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 và Kế hoạch 733/KH-UBND, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020:

- 100% cán bộ hội, hội viên Hội Khuyến học được tập huấn, truyền đạt nâng cao nhận thức về XHHT và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, công đồng.

- 70% được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 50% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 60% cộng đồng (ấp, khóm, tổ dân phố) đạt “Cộng đồng học tập”; (đối với xã khó khăn các tỷ lệ này tương ứng là 60%, 40% và 50%); 60% xã, phường, thị trấn được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã.

- 100% các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp ở…cơ sở thuộc xã, huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh quản lý đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

II. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Nhiệm vụ

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội học tập, về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

- Triển khai đại trà mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, (ấp, khóm tổ dân phố), “Đơn vị học tập” trên địa bàn toàn tỉnh.

- Triển khai thí điểm mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, (ấp, khóm , tổ dân phố) và “Đơn vị học tập” toàn tỉnh.

- Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc triển khai các mô hình học tập suốt đời.

2. Giải pháp

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và người dân về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời

- Trên cơ sở các văn bản pháp lý của Trung ương và của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về xã hội học tập, học tập suốt đời. Chú trọng thực hiện đồng bộ các phương thức truyền thông qua báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, mạng viễn thông, internet…

- Xây dựng chuyên trang trên Báo Vĩnh Long, chuyên mục học tập suốt đời trên Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh (01 chuyên mục/tháng), nhằm làm cho cấp uỷ, chính quyền và người dân quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm chỉ đạo, hưởng ứng việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đồng thời tạo cơ hội, điều kiện để mọi người được học tập suốt đời; tôn vinh các điển hình trong phong trào học tập.

- Tổ chức hội nghị tập huấn cho các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, cán bộ giáo dục và khuyến học các cấp để quán triệt tiêu chí và cách đánh giá công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

2.2. Triển khai đại trà mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,”Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” gắn với thí điểm xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” (cấp xã).

- Căn cứ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, từ năm 2018 triển khai đại trà mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

- Trong năm 2016, 2017 mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 03 xã/phường, thị trấn thí điểm xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT để rút kinh nghiệm. Từ năm 2018 triển khai đại trà ở 109 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức đăng ký, kiểm tra, đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” (đăng ký, bổ sung xong trong tháng 1-2; tự chấm điểm xong trong tháng 10-11; xét công nhận danh hiệu xong trong tháng 11-12 hằng năm).

- Thường xuyên đôn đốc, giám sát chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

- Hàng năm UBND các cấp ra quyết định công nhận các danh hiệu theo thẩm quyền quy định. 05 năm một lần, UBND các cấp chủ trì tổ chức đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Lộ trình thực hiện

1.1. Năm 2016:

- Đây là năm đầu tiên thực hiện thí điểm mô hình Cộng đồng học tập cấp xã, mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 03 xã/phường, thị trấn thí điểm (đầu năm đăng ký thí điểm; cuối năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập.

- Tổ chức tập huấn cho các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, cán bộ quản lý giáo dục và khuyến học các cấp, để quán triệt tiêu chí, quy trình đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân về xây dựng xã hội học tập và triển khai đại trà các mô hình học tập ở địa phương.

- Các huyện, thị, thành phố tổ chức hội nghị triển khai, nhân rộng các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến tất cả các xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức cho các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, công nhận các danh hiệu.

- Tổ chức hội nghị sơ kết triển khai đại trà mô hình đánh giá 01 năm thí điểm xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã để triển khai tiếp tục thí điểm năm 2017.

1.2. Năm 2017:

- Tháng 10 – 11: Các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị tự đánh giá, chấm điểm việc thực hiện các danh hiệu đã đăng ký.

- Tháng 11 – 12: Tổ chức bình xét các danh hiệu và đề nghị UBND xã/huyện/ tỉnh công nhận lần 2.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hội thảo, tập huấn chuyên đề nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; tuyên truyền về các mô hình học tập tiêu biểu ở địa phương.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các mô hình học tập năm 2017.

Năm 2017 tiếp tục thực hiện thí điểm Cộng đồng học tập cấp xã đối với những địa phương được chọn nhưng chưa đạt các tiêu chí quy định.

1.3. Năm 2018:

- Tháng 10 – 11: Các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị tự đánh giá, chấm điểm việc thực hiện các danh hiệu đã đăng ký.

- Tháng 11 – 12: Tổ chức bình xét các danh hiệu và đề nghị UBND xã / huyện/ tỉnh công nhận lần 3.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; tuyên truyền về các mô hình học tập tiêu biểu ở địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình học tập. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

- Năm 2018 cũng là năm triển khai đại trà mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh (đầu năm phát động đăng ký; cuối năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và sơ kết 03 năm triển khai các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh.

1.4. Năm 2019:

- Tháng 10 – 11: Các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị tự đánh giá, chấm điểm việc thực hiện các danh hiệu đã đăng ký.

- Tháng 11 – 12: Tổ chức bình xét các danh hiệu và đề nghị UBND xã / huyện/ tỉnh công nhận lần 4.

- Tiếp tục tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc nhân rộng các mô hình học tập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và các điển hình trong phong trào học tập.

- Cuối năm 2019 tiếp tục kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

1.5. Năm 2020:

- Tháng 10 – 11: Các cộng đồng và đơn vị tự đánh giá, chấm điểm việc thực hiện các danh hiệu đã đăng ký.

- Tháng 11 – 12: Tổ chức bình xét các danh hiệu và đề nghị UBND xã / huyện/ tỉnh công nhận lần 5.

- Cuối tháng 12: Tổ chức bình xét các danh hiệu học tập tiêu biểu (đạt danh hiệu 5 năm liên tục) và tổ chức biểu dương, khen thưởng ở các cấp.

- Tiếp tục kiểm tra, đánh giá và đề nghị xét công nhận Cộng đồng học tập cấp xã.

- Tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 733/KH-UBND, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Thông tư 44/2014/TT-BGD-ĐT về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

2. Phân công trách nhiệm

2.1. Hội Khuyến học tỉnh

- Căn cứ Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã ở cơ sở, các danh hiệu theo Quyết định 448 của Hội KH VN.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website, bản tin Khuyến học; tổ chức in và phát hành tài liệu tuyên truyền về xã hội học tập và các mô hình học tập ở địa phương.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện kế hoạch triển khai thí điểm và đại trà mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai các đề án thành phần theo Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp, để thực hiện tốt vai trò nòng cốt, tham mưu thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, tham mưu với UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, sơ kết , tổng kết về triển khai các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh.

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả và báo cáo với UBND tỉnh.

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch của UBND tỉnh đối với việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Hội Khuyến học:

+ Hướng dẫn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã của tỉnh.

+ Tham mưu với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện kế hoạch thí điểm xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016, 2017 và đại trà ở các năm tiếp theo.

+ Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, xếp loại và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án thành phần được giao theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Hội Khuyến học và các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền; in ấn các tài liệu, bản tin, tập san, kỷ yếu… về xây dựng XHHT và học tập suốt đời.

- Chỉ đạo các đơn vị giáo dục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng nhà trường thành “Đơn vị học tập”, phối hợp cùng Hội Khuyến học các cấp trong vận động, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập ở các địa phương.

2.3. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch: Phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh, các cơ quan liên quan bổ sung nội dung gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập để hoàn thiện tiêu chí đánh giá công nhận gia đình văn hoá, khu dân cư, cơ quan văn hoá.

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan triển khai có hiệu quả đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ”.

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thường xuyên cập nhật thông tin đưa tin, bài, phóng sự, làm chuyên trang, chuyên mục về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; nêu gương các điển hình trong phong trào học tập.

2.5. Sở Tài chính: Thẩm định, đề xuất với UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm cho Hội Khuyến học tỉnh và các cấp để thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020 và việc triển khai thực Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và kế hoạch triển khai thí điểm và đại trà các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

2.6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch, triển khai đại trà các mô hình học tập và thí điểm mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã tại địa phương.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ Uỷ ban nhân cấp huyện, cấp xã.

- Chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai đại trà mô hình học tập theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổ chức đánh giá và bình xét công nhận danh hiệu. Bố trí ngân sách cho Hội khuyến học cùng cấp để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch tại địa phương; xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế giáo dục tại địa phương (nhà văn hoá, thư viện, trung tâm học tập cộng đồng, bưu điện văn hoá xã, câu lạc bộ...) nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của mọi người dân trong cộng đồng.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện kế hoạch.

- Hàng năm ra quyết định công nhận “Đơn vị học tập” thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý do Hội đồng bình xét đề nghị.

- Chủ trì, tổ chức đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý. Ra quyết định, cấp Giấy chứng nhận danh hiệu Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị học tập tiêu biểu của địa phương.

7. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp: Phối hợp với Hội Khuyến học đẩy mạnh công tác tuyên truyền; vận động và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và người lao động trong đơn vị được học tập thường xuyên, học suốt đời; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các đơn vị để phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo, Hội Khuyến học thực hiện tốt xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh.

IV. Kinh phí thực hiện:

- Nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Quy định đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở quy định hiện hành về phân cấp nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương:

+ Cấp tỉnh: Xem xét đưa vào các nội dung chi với mức chi theo quy định hiện hành cho hội nghị triển khai, thực hiện thí điểm và sơ tổng kết đối với các công việc do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện.

+ Cấp huyện, cấp xã: Xem xét đưa ra danh sách các xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm và đề nghị tuỳ theo đặc điểm, tình hình và khả năng cân đối của từng địa phương để tổ chức triển khai thực hiện, bố trí kinh phí cho phù hợp. Đồng thời, cần nêu rõ trách nhiệm đảm bảo kinh phí của từng cấp để quá trình tham mưu cũng như thực hiện được thuận lợi hơn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai đại trà các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 và thực hiện thí điểm đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo)./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hồng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai đại trà các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 và thí điểm mô hình “Cộng đồng học tập cấp xã” năm 2016, 2017 tại tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


644

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108