Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 693/QĐ-BGDĐT năm 2007 hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra thực hiện quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau Đại học, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 693/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 07/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

Số 693/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐNH

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2007

B TRƯNG B GIÁO DC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định s 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính ph quy định chức ng, nhim vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chc ca bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn  c Nghị  đnh  số  85/2003/NĐ-CP  ngày  18  tháng  7  năm 2003  của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hn cơ cấu tổ chc của Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn  c ý  kiến  chỉ  đạo  của  Thủ  ng  Chính  phủ  tại  công  văn  số 287/VPCP-KG ngày 16 tháng 01 m 2007 của Văn phòng Chính ph về việc đổi mới giao kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2007; Theo đề nghị của ca Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính
,

QUYẾT ĐNH:

Điều 1. Chỉ tiêu tuyển sinh của các sở đào tạo đưc xác định trên cơ sở đảm bo chất lưng đào tạo đáp ng nhu cầu của hội. Hằng năm các cơ sở đào tạo xác định ch tiêu tuyển sinh da trên các tiêu chí như sau:

1. Số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi.

2. Mức độ và trình độ tin học hoá trong giảng dạy, quản lý của cơ sở đào tạo.

3. Năng lực thiết bị chuyên ngành phục v đào tạo nghiên cứu khoa học.

4. Din tích sàn y dựng phục vụ đào to nghiên cứu khoa học trên 1 sinh viên quy đi.

Điều 2. m 2007 xác định chỉ tiêu tuyển sinh chính quy áp dụng tiêu chí s sinh viên quy đi trên 1 giảng viên quy đi, cụ th như sau:

1. S sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi ca các sở đào tạo đại hc, cao đẳng kỹ thuật, công nghệ, nông lâm ngư, thuỷ lợi, khoa học tự nhiên, giao thông, xây dng, m đa chất không quá 20.

2. S sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi ca các sở đào tạo đại học, cao đẳng kinh tế, tài chính, ngân hàng, văn hoá, du lịch, báo chí, thư viện, khoa học xã hi nhân văn, pháp hành chính không quá 25.

3. S sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi của các sở đào tạo đại học, cao đẳng kinh tế-kỹ thuật, đa ngành, sư phạm không quá 22.

4. S sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi ca các sở đào tạo đại học, cao đẳng nghệ thuật, thể dục thể thao không quá 15.

5. S sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi ca các sở đào tạo đại học y c không q 10 các s đào tạo cao đẳng y dưc không quá 15.

6. Số học sinh quy đổi trên 1 giảng viên quy đi của các s đào to trung cấp chuyên nghiệp về kỹ thuật, công nghệ, xây dựng, khí giao thông, điện-điện tử không quá 25.

7. Số học sinh quy đổi trên 1 giảng viên quy đi của các s đào to trung cấp chuyên nghiệp về kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, văn hoá, du lịch, báo chí, thư viện, khoa học xã hội nhân n, sư phạm không quá 30.

8. Số học sinh quy đổi trên 1 giảng viên quy đi của các s đào to trung cấp chuyên nghiệp về y dưc, nghệ thuật, th dục thể thao không quá 20.

Cách xác định số sinh viên, học sinh quy đi đưc quy đnh tại Hưng dẫnm theo Quyết định này.

Điều 3. Chỉ tiêu tuyển sinh đào to vừa làm vừa học, liên thông, bằng hai đưc xác định trên sở ch tiêu chính quy nêu tại Điều 2 của Quyết định này và tng ch tiêu của các h này phải bảo đm nguyên tắc:

1. Không vưt quá 70% tổng s chỉ tiêu chính quy đối vi các cơ sở đào tạo kinh tế, tài chính, ngân hàng, văn hoá, du lịch, báo chí, thư viện, khoa hc hội nhân văn, pháp lý, hành chính, kinh tế-kỹ thuật, đa ngành, sư phạm.

2. Không vưt quá 90% tổng s chỉ tiêu chính quy đối vi các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng kỹ thuật, công nghệ, nông lâm ngư, thu lợi, khoa học tự nhiên, giao thông, xây dng, m đa chất.

3. Không vượt quá 40% tổng số chỉ tiêu chính quy đối với các cơ sở đào tạo y dược.

Điều 4. Chỉ tiêu đào tạo sau đại học đưc xác đnh trên cơ sở số giảng viên trình độ từ tiến sĩ trở lên.

Điều 5. Xác định số lưng ch tiêu tuyển sinh năm 2007

1. Các sở đào tạo số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi cao hơn hoc bằng mc quy đnh tại Điu 2 của Quyết định này t chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007 đưc xác đnh tối đa bằng năm 2006.

2. Các sở đào tạo số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi thấp hơn mức quy định tại Điu 2 của Quyết định này thì chỉ tiêu tuyn sinh năm 2007 đưc tăng hơn so vi năm 2006, nhưng phi đảm bảo số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi không vưt quá quy đnh không vưt quá 10% chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2006.

3. Các cơ s đào to các ngành trọng điểm, ngành xã hội nhu cu, ngành  thuộc  các  nh  vực  ưu  tiên  đưc  áp  dụng  tỷ  lệ  tăng  cao  hơn,  nhưng không quá 15% ch tiêu tuyển sinh của năm 2006 phải thuyết minh cụ thể.

4. Các cơ sở đào tạo năm 2007 mới tuyển sinh lần đầu tiên, thì chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo quy định của tiêu chí số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi.

Điều 6. Quy trình  đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyn sinh kiểm tra vic thực hiện c quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

1. Trưc ngày 16 tháng 02 năm 2007 các s đào tạo gi đăng và thuyết minh về việc đăng ch tiêu tuyển sinh năm 2007 (theo hưng dẫn đính m) đến quan chủ qun (01 b) và Bộ Giáo dục Đào tạo (01 bộ).

2. Các quan ch quản (Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương):

a) Tiến hành soát, kim tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh do các cơ s đào tạo trực thuộc đăng trao đổi với Bộ Giáo dục Đào tạo trưc khi thông báo chính thức.

b) Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo trực thuộc và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 3 năm 2007.

3. Đi với Bộ Giáo dc và Đào tạo:

a) Hưng dn chi tiết việc triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Tiến hành soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trực thuộc đăng thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo trưc ngày 01 tháng 3 năm 2007.

c) Trao đổi với các cơ quan ch quản (Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương) về dự kiến thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đối với c cơ sở đào tạo không trực thuc Bộ Giáo dục Đào tạo.

d) Phối hp với Bộ Kế hoch Đầu tư, Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra hoặc uỷ quyền cho các cơ quan ch quản, Sở Giáo dục Đào tạo kim tra việc thực  hiện các quy định v xác định ch tiêu tuyển sinh từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 10 năm 2007 và xử lý các sai phm nếu có.

đ) Tổng hp quy tuyển sinh của toàn quốc báo cáo Th ng Chính phủ gi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

e) Trong năm 2007 tiếp tục ng dẫn việc áp dụng các tiêu chí còn lại theo l trình đến năm 2012 để các sở đào tạo căn cứ y dựng kế hoạch phát triển 5 năm (2007-2012).

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ  sở đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhn :
- Ban thư Trung ương Đảng;
- Thủ ng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Chủ tịch c;
- Văn phòng Quốc hi;
- Văn phòng TW và các Ban ca Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang B, cơ quan thuc chính ph;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- quan Trung ương ca các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tnh trực thuộc TW;
-  Các   s đào  to  sau  đại  học,  đại  hc,  cao
đng trung cấp chuyên nghiệp trong c nưc;
- Các v thuộc B;
- Lưu:  n thư, KHTC

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 693/QĐ-BGDĐT năm 2007 hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra thực hiện quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau Đại học, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.871
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40