Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 693/QĐ-BGDĐT năm 2007 hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra thực hiện quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau Đại học, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 693/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 07/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤCĐÀOTẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
Độclập -Tựdo – Hạnhphúc

 

Số 693/QĐ-BGDĐT

Hà Nội,ngày07tháng02năm 2007

 

QUYẾTĐNH

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2007

BTRƯNGBGIÁO DC VÀĐÀO TẠO

CăncứNghịđịnhs86/2002/NĐ-CPngày05tháng11năm2002của Chínhphquyđịnhchứcng,nhimvụ,quyềnhạncơcấutổchcca bộ, cơ quan ngangbộ;
Căn cNghị đnh số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm2003 của Chínhph quyđịnhchức năng,nhiệm vụ,quyềnhncơ cấutổchccủa Bộ GiáodụcĐàotạo;
Căn cý kiến chỉ đạo của Thủ ng Chính phủ  tại công văn số 287/VPCP-KGngày16tháng01m2007củaVănphòngChínhphvềviệc đổimớigiaokế hoạchchỉ tiêu tuyểnsinhđào tạonăm2007; Theođề nghị của ca Vụtrưởng Vụ Kếhoạch-Tàichính
,

QUYẾTĐNH:

Điều1.Chỉtiêutuyểnsinhcủacácsởđàotạođưcxácđịnhtrêncơ sởđảmbochấtlưngđàotạođápngnhucầucủahội.Hằngnămcác cơsởđào tạo xácđịnhchtiêutuyểnsinhdatrêncáctiêuchínhư sau:

1. Sốsinh viên quyđổitrên1giảngviênquy đổi.

2.Mức độ và trình độ tin học hoá trong giảng dạy, quản lý của cơ sở đào tạo.

3.Nănglựcthiếtbịchuyênngànhphụcvđàotạonghiêncứukhoa học.

4.Dintíchsànydựngphụcvụđàotonghiêncứukhoahọctrên 1sinh viênquyđi.

Điều2.m2007xácđịnhchỉtiêutuyểnsinhchínhquyápdụng tiêuchíssinhviên quyđitrên1giảngviênquy đi, cụ th như sau:

1.Ssinhviênquyđổitrên1giảngviênquyđổicacácsởđàotạo đạihc,caođẳngkỹthuật,côngnghệ,nônglâmngư,thuỷlợi,khoahọctự nhiên,giaothông, xâydng,mđa chấtkhôngquá20.

2.Ssinhviênquyđổitrên1giảngviênquyđổicacácsởđàotạo đạihọc,caođẳngkinhtế,tàichính,ngânhàng,vănhoá,dulịch,báochí,thư viện, khoa học xã hi nhân văn,pháphànhchínhkhôngquá25.

3.Ssinhviênquyđổitrên1giảngviênquyđổicủacácsởđàotạo đạihọc, cao đẳng kinh tế-kỹ thuật, đa ngành, sư phạm không quá 22.

4.Ssinhviênquyđổitrên1giảngviênquyđổicacácsởđàotạo đạihọc, cao đẳng nghệthuật, thể dụcthể thaokhông quá 15.

5.Ssinhviênquyđổitrên1giảngviênquyđổicacácsởđàotạo đạihọcyckhôngq10cácsđàotạocaođẳngydưckhôngquá 15.

6.Sốhọcsinhquyđổitrên1giảngviênquyđicủacácsđàoto trungcấpchuyênnghiệpvềkỹthuật,côngnghệ,xâydựng,khígiaothông, điện-điệntử khôngquá25.

7.Sốhọcsinhquyđổitrên1giảngviênquyđicủacácsđàoto trungcấpchuyênnghiệpvềkinhtế,tàichính,ngânhàng,kếtoán,vănhoá,du lịch, báo chí, thư viện,khoahọc xãhộinhânn,sư phạm không quá 30.

8.Sốhọcsinhquyđổitrên1giảngviênquyđicủacácsđàoto trung cấpchuyênnghiệpvề ydưc, nghệthuật, thdụcthể thaokhôngquá20.

Cáchxácđịnhsốsinhviên,họcsinhquyđiđưcquyđnhtạiHưng dẫnmtheo Quyếtđịnh này.

Điều3.Chỉtiêutuyểnsinhđàotovừalàmvừahọc,liênthông,bằng haiđưcxácđịnhtrênsởchtiêuchínhquynêutạiĐiều2củaQuyếtđịnh này và tng chtiêucủa các hnàyphảibảođmnguyêntắc:

1.Khôngvưtquá70%tổng schỉtiêuchínhquyđốivicáccơsởđào tạokinhtế,tàichính,ngânhàng,vănhoá,dulịch,báochí,thưviện,khoahchội nhân văn,pháplý,hànhchính, kinhtế-kỹthuật, đa ngành, sư phạm.

2.Khôngvưtquá90%tổng schỉtiêuchínhquyđốivicáccơsởđào tạođạihọc,caođẳngkỹthuật,côngnghệ,nônglâmngư,thulợi,khoahọctự nhiên,giaothông, xâydng,mđa chất.

3.Không vượt quá 40% tổng số chỉ tiêu chính quy đối với các cơ sở đào tạo y dược.

Điều4.Chỉtiêuđàotạosauđạihọcđưcxácđnhtrêncơsởsốgiảng viêntrìnhđộtừ tiếnsĩtrở lên.

Điều5.Xác địnhsố lưngchtiêutuyểnsinhnăm 2007

1.Cácsởđàotạosốsinhviênquyđổitrên1giảngviênquyđổi caohơnhocbằngmcquyđnhtạiĐiu2củaQuyếtđịnhnàytchỉtiêu tuyểnsinhnăm 2007đưc xácđnh tối đa bằngnăm 2006.

2.Cácsởđàotạosốsinhviênquyđổitrên1giảngviênquyđổi thấphơnmứcquyđịnhtạiĐiu2củaQuyếtđịnhnàythìchỉtiêutuynsinh năm2007đưctănghơnsovinăm2006,nhưngphiđảmbảosốsinhviên quyđổitrên1giảngviênquyđổikhôngvưtquáquyđnhkhôngvưtquá 10%chỉtiêu tuyểnsinhcủa năm2006.

3.Cáccơsđàotocácngànhtrọngđiểm,ngànhxãhộinhucu, ngành thuộc các nh vực ưu tiên đưc áp dụng tỷ lệ tăng cao hơn, nhưng khôngquá15%chtiêutuyểnsinhcủanăm2006phảithuyếtminhcụ thể.

4.Các cơ sở đào tạo năm 2007 mới tuyển sinh lần đầu tiên, thì chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo quy định của tiêu chí số sinh viên quy đổi trên 1 giảng viên quy đổi.

Điều6.Quytrình đăngký,thôngbáochỉtiêutuynsinhkiểmtra victhựchiệnc quyđịnhvề xácđịnhchỉ tiêu tuyển sinh.

1.Trưcngày16tháng02năm2007cácsđàotạogiđăngvà thuyếtminhvềviệcđăngchtiêutuyểnsinhnăm2007(theohưngdẫn đínhm)đếnquanchủ qun(01 b) và BộGiáodụcĐàotạo(01bộ).

2.Cácquanchquản(Bộ,ngành,Uỷbannhândâncáctnh,thành phốtrựcthuộc Trung ương):

a)Tiếnhànhsoát,kimtraviệcthựchiệncácquyđịnhvềxácđịnh chỉtiêutuyểnsinhdocáccơsđàotạotrựcthuộcđăngtraođổivớiBộ GiáodụcĐàotạotrưckhithôngbáochínhthức.

b)Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo trực thuộc và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 3 năm 2007.

3. ĐivớiBộGiáo dc và Đàotạo:

a) Hưngdnchitiếtviệc triển khaithực hiện Quyếtđịnhnày.

b)Tiếnhànhsoát,kiểmtraviệcthựchiệncácquyđịnhvềxácđịnh chỉtiêutuyểnsinhcủacáccơsởđàotạotrựcthuộcđăngthôngbáochỉ tiêutuyểnsinhchocáccơsở đàotạotrưcngày01tháng3 năm2007.

c)Traođổivớicáccơquanchquản(Bộ,ngành,Uỷbannhândâncác tỉnh,thànhphốtrcthuộcTrungương)vềdựkiếnthôngbáochỉtiêutuyển sinhđốivới c cơsở đàotạokhôngtrực thuc BộGiáo dụcĐàotạo.

d)PhốihpvớiBộKếhochĐầutư,BộTàichínhtiếnhànhkiểm trahoặcuỷquyềnchocáccơquanchquản,SởGiáodụcĐàotạokimtra việcthực hiệncácquyđịnhvxácđịnhchtiêutuyểnsinhtừtháng3năm 2007đếntháng10năm 2007 và xử lýcácsaiphmnếucó.

đ)TổnghpquytuyểnsinhcủatoànquốcbáocáoThngChính phủgiBộ Kếhoạch vàĐầu tư,BộTàichính.

e)Trongnăm2007tiếptụcngdẫnviệcápdụngcáctiêuchícònlại theoltrìnhđếnnăm2012đểcácsởđàotạocăncứydựngkếhoạch pháttriển5năm(2007-2012).

Điều7.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ  sở đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơinhn:
-BanthưTrungươngĐảng;
-Thủng,cácPhó ThủtướngCP;
-VănphòngChủ tịchc;
-VănphòngQuốchi;
-VănphòngTWvàcácBancaĐảng;
-Các Bộ,cơquanngangB, cơquanthuc chínhph;
-ViệnKiểmsát nhândân tốicao;
-Toàánnhândântốicao;
-quan Trungươngcacác đoàn thể;
-HĐND,UBNDcáctnhtrựcthuộc TW;
- Các sđào to sau đại học, đại hc, cao
đngtrungcấpchuyênnghiệptrongcnưc;
-Các vthuộcB;
-Lưu: nthư,KHTC

BỘTRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 693/QĐ-BGDĐT năm 2007 hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra thực hiện quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau Đại học, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.682
DMCA.com Protection Status