Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 650/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 6 10 Cà Mau 2016 2017

Số hiệu: 650/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 13/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1, LỚP 6 VÀ LỚP 10 NĂM HỌC 2016 - 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bsung một số điều Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1068/TTr-SGDĐT ngày 11/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (có Kế hoạch số 1067/KH-SGDĐT ngày 11/4/2016 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch được phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thi tuyển, xét tuyển đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- KGVX (N-VIC);
- Lưu:
VT, Mi52/4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH VÀO LỚP 1, LỚP 6 VÀ LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư số 11) ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1258/BGDĐT-GDTrH ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT V/v không thi tuyển sinh vào lớp 6;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư số 06) ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư số 12) ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư 06 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học cơ sở, trường trung học ph thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Quyết định số 49);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư 41); Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 40;

Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2016-2017 như sau:

I. TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 VÀ LỚP 6

1.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo Thông tư số 41 đối với lớp 1, Thông tư s 11 đi với lớp 6.

1.2. Tổ chức tuyển sinh: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố lập kế hoạch tuyển sinh và chỉ đạo các trường tiu học, trường trung học cơ sở tổ chức tuyển sinh sau khi được UBND huyện, thành phố phê duyệt.

1.3. Thời gian tuyển sinh: Trong tháng 7/2016.

II. TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN

Trường trung học phổ thông Chuyên Phan Ngọc Hin tổ chức tuyển sinh theo Thông tư số 06 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau.

2.1. Thi gian thi:

Tổ chức thi trong 2,5 ngày: ngày 09, 10 và sáng ngày 11/6/2016 (thứ 5, 6, 7).

2.2. Môn thi, thi gian làm bài, hệ số điểm bài thi

a) Môn thi:

Ngoài 3 môn thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán và tiếng Anh, thi thêm môn chuyên theo quy chế trường chuyên. Những học sinh thi chuyên Toán, Ngữ văn, hoặc tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi hai bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn.

b) Thời gian làm bài thi:

Các bài thi không chuyên (Ngữ văn, Toán) 120 phút, tiếng Anh 60 phút; các bài thi chuyên: Hóa học và Tiếng Anh 120 phút, các môn còn lại 150 phút.

c) Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:

- Đim bài thi được cho theo thang đim từ đim 0 đến đim 10, đim lẻ đến 0,25 điểm.

- Hệ số điểm bài thi: Hệ số 1 cho tất cả các bài thi. Môn chuyên hệ số 2.

2.3. Tổ chc, nhiệm vụ và hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đng phúc khảo bài thi; công tác ra đề thi, sao in và nhận đề thi

Thực hiện theo các quy định tương ứng của Quy chế thi THPT quốc gia.

Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi và hội đồng chấm phúc khảo.

2.4. Đối tượng thi tuyển

Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển chỉ tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú trong địa bàn tỉnh Cà Mau.

2.5. Thi gian nộp hồ sơ, xét tuyển, phúc khảo

- Nộp hồ sơ: từ ngày 10/5 đến ngày 03/6/2016.

- S GD&ĐT Xét tuyển và công bố kết quả: từ ngày 15-16/6/2016.

- Phúc khảo:

+ Nhận đơn phúc khảo: từ ngày 15-20/6/2016.

+ Nộp bài về Sở GD&ĐT: ngày 21/6/2016.

+ Chấm phúc khảo, thông báo kết quả: ngày 23-25/6/2016.

2.6. Hình thức xét trúng tuyển

Thực hiện theo Điều 23 của Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7. Lệ phí thi tuyển

- Không thu lệ phí dự tuyển sinh.

- Chi phí chi những ngày hội đồng tchức vòng 1 (sngày do thủ trưởng quyết định) và vòng 2 tuyển sinh được sử dụng từ ngân sách Nhà nước, mức chi tối đa bằng 70% so với kỳ thi cấp quốc gia hoặc theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Kinh phí thu nhận hồ sơ được tính tăng giờ và do thủ trưởng đơn vị phân công quyết định số ngày được hưởng và chi đúng quy định của nhà nước.

III. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 (các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp)

3.1. Đối tưng xét tuyển

Học sinh có hộ khẩu thường trú tại Cà Mau không dự thi vào trường THPT chuyên hoặc có dự thi nhưng không đủ điểm vào trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển.

Học sinh có hộ khu thường trú tại tỉnh Cà Mau có quyền đăng ký xét tuyn vào tất cả các trường trung học phổ thông trong tỉnh Cà Mau và được xét trúng tuyển nếu đủ điểm xét tuyển của trường đăng ký.

3.2. Thi gian nhận hồ sơ xét tuyển và họp Hội đồng xét tuyển sinh

a) Đối vi trường THPT:

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 20/5/2016 đến hết ngày 28/6/2016.

- Xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh trường làm việc để xét tuyển đợt 1 (nguyện vọng 1) từ ngày 29/6/2016 đến ngày 30/6/2016. Những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ tiếp tục nhận hồ sơ và xét tuyển đợt 2 từ ngày 10-12/7/2016 (NV 2).

- Xét duyệt kết quả tại Sở GD&ĐT:

+ Đợt 1: Những trường đủ chỉ tiêu nguyện vọng 1: 05/7/2016.

+ Đợt 2: Những trường còn lại: 15/7/2016.

b) Đối vi trung tâm GDNN (Xét đợt 3):

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 01-30/7/2016.

- Xét tuyển: Từ ngày 01-10/8/2016.

3.3. Cách thức xét tuyển

- Căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh, số hồ sơ đăng ký, các đơn vị thực hiện theo khoản 2, Điều 5 của Quy chế tuyển sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Trường phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh thực hiện theo Quy chế tchức và hoạt động của trường phổ thông Dân tộc Nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đợt 1: Xét nguyện vọng 1 - NV 1:

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao và hồ sơ đăng ký xét tuyển, các Hội đồng tuyển sinh trường tchức xét tuyển theo quy định trên nguyên tắc đim từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Đợt 2: Xét nguyện vọng 2-NV 2: Học sinh không đủ điểm trúng tuyển vào trường trong đợt 1 (NV 1) thì được quyền chọn học tại một trường THPT khác với điều kiện đủ điểm chun trúng tuyển của trường đó và trường còn chỉ tiêu tuyển sinh (xét từ đim cao đến đim chun trúng tuyển).

Nếu vẫn không đủ đim vào trường theo nguyện vọng 2 thì học sinh được đăng kí xét tuyn vào học các trường THPT khác nếu có đơn xin của thí sinh và được trường tuyển sinh đồng ý (nếu trường còn chỉ tiêu) hoặc hệ Giáo dục thường xuyên trong các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp.

Phòng Giáo dục phổ thông có trách nhiệm thông tin về kết quả tuyển sinh đt 1, đt 2 kịp thời đến các trường, các trường thông tin đến học sinh chưa trúng tuyn đcó thể đăng ký xét tuyển tại các trường còn thiếu chỉ tiêu.

3.4. Lệ phí xét tuyển

- Không thu lệ phí xét tuyn.

- Chi phí chi nhng ngày hội đồng tuyển sinh làm việc đxét tuyển sinh được sử dụng từ ngân sách Nhà nước, mức chi tối đa bằng 70% so với kỳ thi cấp quốc gia hoặc theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Kinh phí chi để thu nhận hồ sơ được tính tăng giờ nếu được thủ trưởng đơn vị phân công và quyết định số ngày được hưởng và chi đúng quy định của nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Cà Mau (để phê duyệt);
- Lãnh đạo
Sở GD&ĐT;
- VP, PKT&QLCL, TTra Sở GD&ĐT;
- Phòng GDPT Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Luân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 650/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.836

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!