Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 626/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 14/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 626/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 14 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1372/SGDĐT-GDTrH ngày 11/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với nội dung như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng

a) Ngày tựu trường

- Cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT): Ngày 21/8/2017. Riêng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Ngày 14/8/2017.

- Giáo dục thường xuyên: Ngày 28/8/2017;

b) Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2017.

2. Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I và học kỳ II

a) Đối với cấp mầm non: có 35 tuần thực học.

- Học kỳ I: Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 12/01/2018 (18 tuần thực học; 02 tuần đầu học kỳ I để ổn định nền nếp cho trẻ).

- Học kỳ II: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 25/5/2018 (17 tuần thực học; còn lại dành cho các hoạt động khác).

b) Đối với cấp tiểu học: Có 35 tuần thực học.

- Học kỳ I: Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 12/01/2018 (18 tuần thực học; còn lại dành cho các hoạt động khác).

- Học kỳ II: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 25/5/2018 (17 tuần thực học; còn lại dành cho các hoạt động khác).

c) Đối với cấp THCS, cấp THPT: Có 37 tuần thực học.

- Học kỳ I: Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 13/01/2018 (19 tuần thực học; còn lại dành cho các hoạt động khác).

- Học kỳ II: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 25/5/2018 (18 tuần thực học; còn lại dành cho các hoạt động khác).

d) Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT): Có 32 tuần thực học.

- Học kỳ I: Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 13/01/2018 (16 tuần thực học; còn lại dành cho các hoạt động khác).

- Học kỳ II: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 25/5/2018 (16 tuần thực học; còn lại dành cho các hoạt động khác).

3. Ngày kết thúcm học: Ngày 30/5/2018.

4. Thi nghề phổ thông: Từ 30/3/2018 đến 06/4/2018.

5. Thi học sinh giỏi

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh:

+ Thi các môn văn hóa lớp 12: Ngày 05/12/2017; thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9, lớp 12: Ngày 06/12/2017.

+ Thi các môn văn hóa lớp 9, 10, 11: Ngày 19/3/2018; thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 11: Ngày 20/3/2018.

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT các môn văn hóa, thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 10/6/2018.

7. Thi THPT quốc gia năm 2018: Theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 hoàn thành trước ngày 31/7/2018.

9. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán: Từ ngày 12/02/2018 (tức ngày 27/12 năm Đinh Dậu) đến ngày 20/02/2018 (tức ngày 05/01 năm Mậu Tuất).

Nghỉ Tết các dân tộc thiểu số ở vùng cao do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

10. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của cấp học, trường học và địa phương.

11. Các ngày nghỉ lễ trong năm được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

12. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và btrí học bù; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong những trường hợp đặc biệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- L
ãnh đạo UBND tỉnh;
- L
ưu: VT, KGVX(VVĐ,HVQ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.212.130