Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2017 công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học, trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 589/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GDTH, GDTHCS VÀ XÓA MÙ CHỮ NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ph cập giáo dục - Xóa mù chữ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 2989/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn phcập GDTH, GDTHCS và Xóa mù chữ năm 2016:

TT

Đơn vị

Đạt chuẩn
PCGD TH

Đạt chuẩn PCGD THCS

Đạt chuẩn XMC

1

Thành phố Huế

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 2

2

Huyện Phong Điền

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 2

3

Huyện Quảng Điền

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 2

4

Thị xã Hương Trà

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 1

5

Huyện Phú Vang

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

6

Thị xã Hương Thủy

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 2

7

Huyện Phú Lộc

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 1

8

Huyện Nam Đông

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 1

9

Huyện A Lưới

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 1

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SGiáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ
GDĐT (báo cáo);
- CT và các PCT UBND t
nh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT
, GD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2017 công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học, trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


341
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93