Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 577/2004/QĐ-UB về Quy định công nhận danh hiệu "Gia đình hiếu học" trong phong trào "Toàn xã hội học tập" trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 577/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 30/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 577/2004/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 30 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN "GIA ĐÌNH HIẾU HỌC" TRONG PHONG TRÀO "TOÀN XÃ HỘI HỌC TẬP" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004, ngày 20/05/1957 ban hành quy định quyền lập hội;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP, ngày 30/07/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 08/09/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005), thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 - 2005 và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII;

Căn cứ vào Quyết định 253/QĐ-UB ngày 17/05/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công nhận Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh Lào Cai Khóa I, Nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và Hội khuyến học tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bản Quy định công nhận danh hiệu "Gia đình hiếu học" trong phong trào "Toàn xã hội học tập" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2004.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Vinh

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN "GIA ĐÌNH HIẾU HỌC" TRONG PHONG TRÀO "TOÀN XÃ HỘI HỌC TẬP" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 576/2004/QĐ-UB ngày 30/9/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. "Gia đình hiếu học" là danh hiệu Thi đua trong phong trào "Toàn xã hội học tập" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Việc công nhân và trao danh hiệu "Gia đình hiếu học" của các xã, phường, thị trấn (Sau đây gọi chung là xã); huyện, thị xã; tỉnh được tổ chức công bố và trao tặng vào dịp khai giảng năm học hàng năm.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu:

Nhằm đẩy mạnh các phong trào phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân lao động, động viên khuyến khích mọi người tích cực tham gia phong trào "Toàn xã hội học tập" nhằm nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phục vụ sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới.

Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành bằng việc quán triệt đầy đủ nội dung phong trào "Toàn xã hội học tập", tiêu chuẩn "Gia đình hiếu học" đến các tổ dân phố, thôn, bản; các xã; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng tiên địa bàn. Thông qua đó để nhân dân hiểu và thấy được mục đích, ý nghĩa của phong trào "Toàn xã hội học tập" và việc công nhận "Gia đình hiếu học" nhằm động viên, khuyến khích mọi thành viên trong gia đình, xã hội tích cực học tập, không ngừng nâng cao chất lượng học tập trên tất cả các lĩnh vực.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng tham gia phong trào "Toàn xã hội học tập":

Gia đình và các thành viên trong gia đình có thời gian sống, lao động, học tập và công tác trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ 3 năm liên tục trở lên.

Điều 4. Tiêu chuẩn:

1. Tiêu chuẩn chung:

1.1. Mọi thành viên trong hộ gia đình tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng phong trào "Toàn xã hội học tập" ở nơi cư trú, góp phần xây dựng "toàn xã hội học tập", nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển. Người lớn phải gương mẫu tham gia học tập đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước. Phải khắc phục khó khăn tạo điều kiện cho mọi người và bản thân được học văn hóa, học nghiệp vụ, học khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, học ngoại ngữ, học tin học v..v.... và học có hiệu quả.

1.2. Các cháu trong gia đình phải đi học đúng độ tuổi, đi học chuyên cần, kết quả học tập hàng năm đại loại khá trở lên, họ hàng có truyền thống hiếu học. Các cháu tham gia các kỳ thi tốt nghiệp, chuyển cấp, thi Đại học, Cao đẳng, dạy nghề đều đỗ đạt.

1.3. Gia đình hòa thuận, đoàn kết với mọi người, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt mọi nghĩa vụ công dân, được công nhận gia đình văn hóa hàng năm.

2. Tiêu chuẩn cụ thể cho từng vùng :

2.1. Vùng thấp: Áp dụng theo tiêu chuẩn chung.

2.2. Vùng cao và các xã 135:

a) Như tiêu chuẩn ở khoản 1.1, mục 1, Điều 4 ở trên.

b) Các cháu từ 5 tuổi trở lên phải đi học, học chuyên cần, được lên lớp, tốt nghiệp và chuyển cấp, học nghề, học trung cấp chuyên nghiệp, học cao hơn.

c) Như tiêu chuẩn ở khoản 1.3, mục 1, Điều 4 ở trên.

Điều 5. Thẩm quyền xét công nhận, thủ tục hồ sơ:

* Thẩm quyền xét công nhận "Gia đình hiếu học":

- Hàng năm Chủ tịch UBND xã ra Quyết định công nhân danh hiệu "Gia đình hiếu học" của xã mình.

- Nhưng hộ gia đình 3 năm liên tục được Chủ tịch xã công nhân danh hiệu "Gia đình hiếu học" thì được Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu "Gia đình hiếu học".

- Những hộ gia đình 5 năm liên tục được xã công nhân danh hiệu "Gia đình hiếu học" thì được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhân danh hiệu "Gia đình hiếu học".

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt công nhận danh hiệu cho các "Gia đình hiếu học" của xã, phường, thị trấn theo để nghị của Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai. Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai ký Quyết định công nhận và trao lặng danh hiệu "Gia đình hiếu học" cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định công nhận và trao tặng danh hiệu "Gia đình hiếu học" cấp huyện; Chủ tịch UBND xã ký và công bố Quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình hiếu học" cấp xã, phường, thị trấn thuộc địa phương.

* Thủ tục hồ sơ đề nghị UBND huyện, thị xã và UBND tỉnh xét cấp giấy công nhận "Gia đình hiếu học":

- Bản thành tích tóm tắt của các gia đình ở xã, phường, thị trấn theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Quyết định này và có ý kiến xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

- Biên bản thẩm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn tại Điều 4 Quyết định này của từng xã do Hội khuyến học các huyện, thị xã thực hiện.

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị công nhận của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã.

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị công nhận của Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ hồ sơ đề nghị công nhân danh hiệu "Gia đình hiếu học" cấp tỉnh gửi về Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai (Sở Giáo dục -Đào tạo tỉnh Lào Cai) để kiểm tra trước khi phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 6. Thời gian xét và công nhận danh hiệu "Gia đình hiếu học" các cấp:

- Ở xã tổ chức xét, Quyết định và đề nghị huyện, tỉnh công nhận danh hiệu "Gia đình hiếu học" trong tháng 8.

- Ở huyện tổ chức xét và đề nghị tỉnh công nhận danh hiệu "Gia đình hiếu học" trước ngày 25/08 hàng năm.

- Ở tỉnh công nhận danh hiệu "Gia đình hiếu học" trước ngày 30/08 hàng năm (qua Hội khuyến học tỉnh).

- Có phần thưởng kèm theo danh hiệu "Gia đình hiếu học" của Hội khuyến học tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã. Giao cho Hội khuyến học tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Quyết định từ nguồn kinh phí của mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Giao cho Thường trực Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương công nhận "Gia đình hiếu học" trong Quy định này. Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hướng dẫn thực hiện, tập hợp hồ sơ, đánh giá thành tích và trình UBND tỉnh phê duyệt công nhận "Gia đình hiếu học" hàng năm. Giao cho UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện việc xét, công nhận "Gia đình hiếu học" của cấp mình và hướng dẫn các xã xét, công nhận "Gia đình hiếu học" hàng năm theo Quyết định này.

Riêng năm 2004, sau khi UBND xã tổ chức hội nghị tuyên dương "Gia đình hiếu học", UBND xã chọn Đại biểu đi dự hội nghị tuyên dương "Gia đình hiếu học" ở huyện, thị xã. Huyện, thị xã chọn mỗi xã mội gia đình tiêu biểu xuất sắc nhất về dự hội nghị tuyên dương "Gia đình hiếu học" ở tỉnh vào cuối tháng 12/2004.

Trong quá trình thực hiên, nếu có vướng mắc các huyện, thị xã phản ánh trực tiếp về Thường trực Hội khuyến học tỉnh Lào Cai (Sở Giáo dục và Đào tạo tinh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 577/2004/QĐ-UB về Quy định công nhận danh hiệu "Gia đình hiếu học" trong phong trào "Toàn xã hội học tập" trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.996

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197