Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND quy định đối tượng và danh mục các địa phương có học sinh cư trú được hưởng chế độ học sinh bán trú kèm theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 54/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 26/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2011/QĐ.UBND

Nghệ An, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG VÀ DANH MỤC CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ HỌC SINH CƯ TRÚ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỌC SINH BÁN TRÚ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2010/QĐ-TTG NGÀY 21/12/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1847/TTr-SGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định đối tượng học sinh bán trú và danh mục các địa phương (xóm, thôn, bản) có học sinh cư trú được hưởng chế độ theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở có đủ các điều kiện:

a) Học sinh bán trú đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các trường tiểu học, trường trung học cơ sở công lập khác ở vùng này.

b) Điều kiện nhà ở xa trường (hoặc lớp học) hoặc do địa hình cách trở, giao thông khó khăn, học sinh không thể đến lớp học và trở về nhà trong ngày

2. Danh mục các xóm, thôn, bản có học sinh cư trú ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại khoản 3, điều 2, Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ được xét hưởng chế độ học sinh bán trú (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện có học sinh được hưởng chế độ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

DANH MỤC

CÁC THÔN, BẢN
(Kèm theo Quyết định số: 54/2011/QĐ-UBND.VX ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh Nghệ An).

TT

Huyện

Thôn bản học sinh Tiểu học được xét bán trú

Thôn bản học sinh THCS được xét bán trú

Ghi chú

 

I

Kỳ Sơn

 

 

136 bản

 

 

1

 

Tà Cạ

 

Sa Vang

 

 

 

 

 

 

Na Nhu

 

 

 

 

 

 

Nhãn Lỳ

 

 

 

 

 

 

Nhãn Cù

 

 

 

 

 

 

Bình Sơn 2

 

 

 

 

 

 

Bình Sơn 1

 

 

 

 

 

 

Bản Cánh

 

 

 

 

 

 

Sơn Hà

 

 

2

 

Nậm Cắn

 

Huồi Pốc

 

 

 

 

 

 

Pà Ca

 

 

 

 

 

 

Trường Sơn

 

 

 

 

 

 

Khánh Thành

 

 

 

 

 

 

Tiền Tiêu

 

 

3

 

Mường Típ

 

Ta Đo

 

 

 

 

 

 

Huồi Khói

 

 

 

 

 

 

Chà Lạt

 

 

 

 

 

 

Xốp Phe

 

 

 

 

 

 

Na Mỳ

 

 

 

 

 

 

Huồi Khí

 

 

 

 

 

 

Phà Nọi

 

 

 

 

 

 

Xốp Típ

 

 

4

 

Mường Ải

 

Bản Pụng

 

 

 

 

 

 

Huồi Khe

 

 

 

 

 

 

Ái Khe

 

 

 

 

 

 

Nha Nang

 

 

 

 

 

 

Huồi Phong

 

 

5

 

Na Ngoi

 

Kẻo Bắc

 

 

 

 

 

 

Xiềng Xí

 

 

 

 

 

 

Buộc Mú 1

 

 

 

 

 

 

Buộc Mú 2

 

 

 

 

 

 

Tăng Phăn

 

 

 

 

 

 

Thăm Hón

 

 

 

 

 

 

Tổng Khư

 

 

 

 

 

 

Ka Nọi

 

 

 

 

 

 

Phù Khả 1

 

 

 

 

 

 

Phù Khả 2

 

 

 

 

 

 

Na Cáng

 

 

 

 

 

 

Phù Quặc 1

 

 

 

 

 

 

Phù Quặc 2

 

 

 

 

 

 

Phù Quặc 3

 

 

 

 

 

Huồi Xài

 

 

 

 

 

Huồi Thun

 

6

 

Nậm Càn

 

Nậm Khiên

 

 

 

 

 

Thăm Hín

 

7

 

Chiêu Lưu

 

Khe Tang

 

 

 

 

 

Hồng Tiến

 

 

 

 

 

Lưu Tiến

 

 

 

 

 

Tạt Thoong

 

 

 

 

 

Lưu Thắng

 

 

 

 

 

La Ngan

 

 

 

 

 

Lưu Hoà

 

8

 

Bảo Nam

 

Huồi Lau

 

 

 

 

 

Phiềng Khoáng

 

 

 

 

 

Xa Lồng

 

 

 

 

 

Khe Nạp

 

 

 

 

 

Lưu Tân

 

 

 

 

 

Thảo Đi

 

9

 

Hữu Lập

 

Chà Lắn

 

 

 

 

 

Xốp Thạng

 

 

 

 

 

Noọng Ó

 

10

 

Hữu Kiệm

 

Huồi Thợ

 

 

 

 

 

Đỉnh Sơn 1

 

 

 

 

 

Đỉnh Sơn 2

 

 

 

 

 

Khe Tỳ

 

11

 

Huồi Tụ

 

Huồi Thăng

 

 

 

 

 

Huồi Khả

 

 

 

 

 

Huồi Mú

 

 

 

 

 

Ngã Ba

 

 

 

 

 

Phà Bún

 

 

 

 

 

Na Ni

 

 

 

 

 

Huồi ức

 

 

 

 

 

Huồi Khe

 

 

 

 

 

Phà Xắc

 

12

 

Mường Lống

 

Huồi Khum

 

 

 

 

 

Xám Xúm

 

 

 

 

 

Tham Hang

 

 

 

 

 

Tham Hốc

 

 

 

 

 

Mò Nừng

 

 

 

 

 

Thăm Pạng

 

 

 

 

 

Tham Lực

 

 

 

 

 

Sa Lầy

 

 

 

 

 

Long Kèo

 

 

 

 

 

Mường Lống 2

 

13

 

Bắc Lý

 

Phà Coóng

 

 

 

 

 

Phia Khăm 1

 

 

 

 

 

Phia Khăm 2

 

 

 

 

 

Na Kho

 

 

 

 

 

Bản Buộc

 

 

 

 

 

Huồi Bắc

 

 

 

 

 

Nhọt Kho

 

 

 

 

 

Kẻo Phà Tu

 

 

 

 

 

Kẻo Nam

 

 

 

 

 

Xom Tháng

 

14

 

 

 

Cha Nga

 

 

Mỹ Lý

 

Xốp Tụ

 

 

 

 

 

Hoà Lý

 

 

 

 

 

Piêng Vai

 

 

 

 

 

Huồi Pún

 

 

 

 

 

Phà Chiếng

 

 

 

 

 

Piêng Pèn

 

 

 

 

 

Yên Hòa

 

 

 

 

 

Xằng Trên

 

 

 

 

 

Xúp Dương

 

 

 

 

 

Cha Nga

 

 

 

 

 

Nhọt Lợt

 

15

 

Na Loi

 

Piêng Lau

 

 

 

 

 

Huồi Xàn

 

 

 

 

 

Đồn Bọng

 

 

 

 

 

Huồi Ngôi

 

16

 

Đoọc Mạy

 

Huồi Viêng

 

 

 

 

 

Pha Lạch Phay

 

 

 

 

 

Phà Tả

 

 

 

 

 

Noọng Hán

 

 

 

 

 

Phà Nọi

 

 

 

 

 

Huồi Khơ

 

17

 

Keng Đu

 

Keng Đu

 

 

 

 

 

Khe Linh

 

 

 

 

 

Huồi Xui

 

 

 

 

 

Huồi Lê

 

 

 

 

 

Hạt Ta Ven

 

 

 

 

 

Quyết Thắng

 

 

 

 

 

Huồi Cáng

 

18

 

Phà Đánh

 

Kẹo Lực 1

 

 

 

 

 

Kẹo Lực 2

 

 

 

 

 

Piêng Hòm

 

 

 

 

 

Bản Xắn

 

 

 

 

 

Kim Đa

 

 

 

 

 

Phà Khốm

 

 

 

 

 

Huồi Nhúc

 

19

 

Bảo Thắng

 

Cha Ca 1

 

 

 

 

 

Thà Lạng

 

 

 

 

 

Ca Da

 

 

 

 

 

Xao Va

 

20

 

Tây Sơn

 

Lữ Thành

 

 

 

 

 

Đống Dưới

 

 

 

 

 

Đống Trên

 

II

T. Dương

 

 

64 bản

 

1

 

Lượng Minh

 

Cà Moong

 

 

 

 

 

Xốp Chảo

 

 

 

 

 

Chăm Puông

 

 

 

 

 

Minh Tiến

 

 

 

 

 

Minh Thành

 

 

 

 

 

Bản Đựa

 

2

 

Xá Lượng

 

Na Bè

 

 

 

 

 

Hợp Thành

 

3

 

Yên Na

 

Na Khốm

 

 

 

 

 

Huồi Xén

 

 

 

 

 

Huồi Cụt

 

4

 

Tam Hợp

 

Bản Phồng

 

 

 

 

 

Huồi Sơn

 

 

 

 

 

Phà Lõm

 

5

 

Tam Thái

 

Bản Khuổi

 

 

 

 

 

Xoong Con

 

6

 

Yên Tĩnh

 

Pả Khốm

 

 

 

 

 

Huồi Pai

 

 

 

 

 

Chà Lúm

 

 

 

 

 

Na Cáng

 

 

 

 

 

Văng Cuộm

 

7

 

Hữu Khuông

 

Bản Xàn

 

 

 

 

 

Huồi Cọ

 

 

 

 

 

Pủng Bón

 

 

 

 

 

Tùng Hốc I

 

 

 

 

 

Tùng Hốc II

 

 

 

 

 

Pủng Pón

 

8

 

Mai Sơn

 

Na Kha

 

 

 

 

 

Piêng Cọc

 

 

 

 

 

Chà Lò I

 

 

 

 

 

Chà Lò II

 

 

 

 

 

Phà Kháo

 

9

 

Tam Quang

 

Tùng Hương

 

 

 

 

 

Liên Hương

 

 

 

 

 

Tân Hương

 

10

 

Yên Hòa

 

Xốp Chảng

 

 

 

 

 

Xốp Kịt

 

 

 

 

 

Yên Hương

 

 

 

 

 

Xốp Kha

 

11

 

Yên Thắng

 

Xốp Cốc

 

 

 

 

 

Bản Tạt

 

 

 

 

 

Bản Pủng

 

12

 

Tam Đình

 

Đình Tiến

 

 

 

 

 

Đình Thắng

 

 

 

 

 

Đình Hương

 

13

 

Lưu Kiền

 

Lưu Thông

 

 

 

 

 

Lưu Phong

 

14

 

Nga My

 

Xốp Kho

 

 

 

 

 

Na Kho

 

 

 

 

 

Nga Ngân

 

15

 

Xiêng My

 

Cha Hia

 

 

 

 

 

Đình Tài

 

 

 

 

 

Bản Phẩy

 

 

 

 

 

Khe Quỳnh

 

16

 

Nhôn Mai

 

Huồi Cò

 

 

 

 

 

Thăm Thẩm

 

 

 

 

 

Xói Voi

 

 

 

 

 

Na Lợt

 

 

 

 

 

Cò Hạ

 

 

 

 

 

Huồi Mãn

 

 

 

 

 

Na Hỷ

 

 

 

 

 

Phà Mựt

 

17

 

Luân Mai

 

Phìa òi

 

 

 

 

 

Phiêng Luống

 

III

Quế Phong

 

 

55 bản

 

1

 

Thông Thụ

 

Mường Piệt

 

 

 

 

 

Mường Phú

 

 

 

 

 

Cà Na

 

 

 

 

 

Bản Đon

 

 

 

 

 

Huồi Đừa

 

 

 

 

 

Bản Mai

 

 

 

 

 

Na Kang

 

 

 

 

 

Hủa Na

 

 

 

 

 

Hiệp An

 

 

 

 

 

Hiệp Phong

 

2

 

Đồng Văn

 

Bản Tục

 

 

 

 

 

Bản Pang

 

 

 

 

 

Đồng Mới

 

 

 

 

 

Na Chảo

 

 

 

 

 

Piềng Văn

 

 

 

 

 

Huôi Muồng

 

 

 

 

 

Khủn Na

 

3

 

Tiền Phong

 

Na Sành

 

 

 

 

 

Xốp Sành

 

 

 

 

 

Na Chạng

 

 

 

 

 

Piêng Cu

 

 

 

 

 

Na Bón

 

 

 

 

 

Bản Khủn

 

 

 

 

 

Na Nhắng

 

 

 

 

 

Bản Cói

 

4

 

Hạnh Dịch

 

Hủa Mưng

 

 

 

 

 

Na Sái

 

 

 

 

 

Bản Cóng

 

 

 

 

 

Bản Mứt

 

5

 

Quế Sơn

 

Bản Đai

 

 

 

 

 

Bản Cọc

 

 

 

 

 

Piêng Mòn

 

6

 

Nậm Giải

 

Piêng Lâng

 

 

 

 

 

Bản Pục

 

 

 

 

 

Bản Méo

 

7

 

Tri Lễ

 

Huồi Mới I

 

 

 

 

 

Huồi Mới II

 

 

 

 

 

Nậm Tột

 

 

 

 

 

Mường Lống

 

 

 

 

 

Piêng Luông

 

 

 

 

 

Huồi Xái I

 

 

 

 

 

Huồi Xái II

 

 

 

 

 

Pà Khổm

 

 

 

 

 

Kẻm ải

 

 

 

 

 

Bản Bò

 

 

 

 

 

Tà Pàn

 

8

 

Nậm Nhóng

 

Nhọt Nhóng

 

 

 

 

 

Na Khích

 

 

 

 

 

Lin Khưởng

 

 

 

 

 

Huồi Cam

 

9

 

Quang Phong

 

Nậm Sái

 

 

 

 

 

Bản Pảo

 

10

 

Cắm Muộn

 

Huồi Máy

 

 

 

 

 

Na Lạn

 

 

 

 

 

Bản Cắm Nọc

 

IV

Quỳ Châu

 

 

35 Bản

 

 

 

Châu Bình

 

Thung Khạng

 

 

 

 

 

Pà Hốc

 

 

 

 

 

Bản Độ 2

 

 

 

 

 

Bản Độ 3

 

 

 

 

 

Bản Can

 

 

 

Châu Hội

 

Bản Khửm

 

 

 

 

 

Bản Tằn 1

 

 

 

 

 

Bản Tằn 2

 

 

 

 

 

Bản Xớn

 

 

 

Châu Hạnh

 

Tà Sỏi

 

 

 

 

 

Khe Hán

 

 

 

 

 

Thuận Lập

 

 

 

 

 

Định Tiến

 

 

 

 

 

Kẻ Nính

 

 

 

 

 

Minh Châu

 

 

 

 

 

Khe Mỵ

 

 

 

 

 

Khe Lan

 

 

 

 

 

Tà Cồ

 

 

 

 

 

Pà Cọ

 

 

 

 

 

Na Xén

 

 

 

Châu Bính

 

Phá Đáy

 

 

 

Châu Phong

 

Bản luồng

 

 

 

 

 

Bản Đôm 1

 

 

 

 

 

Bản Đôm 2

 

 

 

 

 

Piếng Điểm

 

 

 

 

 

Bản Quàng

 

 

 

 

 

Bản Tằm 1

 

 

 

 

 

Bản Tằm 2

 

 

 

 

 

Bản May

 

 

 

 

 

Bản Lầu

 

 

 

Châu Hoàn

 

Bản Nật Trên

 

 

 

 

 

Bản Na Ngồm

 

 

 

Diên Lãm

 

Bản Na Luộc

 

 

 

 

 

Bản Cướm

 

 

 

 

 

Bản Na Mô

 

V

Quỳ Hợp

 

 

43 bản

 

 

 

Nam Sơn

 

Cà Vạt

 

 

 

 

 

Bản Hầm

 

 

 

 

 

Bản Tăng

 

 

 

 

 

Chàng Hàng

 

 

 

Bắc Sơn

 

Bản Mánh

 

 

 

 

 

Bản Vạn

 

 

 

 

 

Bản Nguộc

 

 

 

 

 

Bản Pà Pục

 

 

 

Châu Lý

 

Bản Bổn

 

 

 

 

 

Bản Xáo

 

 

 

 

 

Bản Thắm

 

 

 

 

 

Bản Bùng

 

 

 

 

 

Bản Dền

 

 

 

Châu Thái

 

Liên Minh

 

 

 

Châu Thành

 

Bản Hang

 

 

 

 

 

Bản Cải

 

 

 

 

 

Bản Na án

 

 

 

Châu Tiến

 

Bản Cáng

 

 

 

 

 

Bản Phẩy

 

 

 

 

 

Bản Pật

 

 

 

 

 

Bản Lống

 

 

 

 

 

Bản Na Buốm

 

 

 

Liên Hợp

 

Bản Xài

 

 

 

 

 

Xóm Na Xái

 

 

 

 

 

Xóm Duộc

 

 

 

 

 

Xóm Quắn

 

 

 

Châu Lộc

 

Xóm Đan

 

 

 

 

 

Xóm Kèn

 

 

 

Hạ Sơn

 

Xóm Sẹt

 

 

 

 

 

Xóm Long

 

 

 

 

 

Đồng Nang

 

 

 

 

 

Cồn Sơn

 

 

 

Châu Cường

 

Mường Ham

 

 

 

 

 

Bản Khì

 

 

 

 

 

Bản Tèo

 

 

 

 

 

Bản Nát

 

 

 

Châu Đình

 

Xóm Cúng

 

 

 

 

 

Xóm Cáng

 

 

 

Yên Hợp

 

Bản Thơ

 

 

 

 

 

Na Phê

 

 

 

 

 

Bản xạt

 

 

 

 

 

Bản Tạt

 

 

 

 

 

Bản Khạng

 

VI

Tân Kỳ

 

 

38 bản

 

1

 

Nghĩa Bình

 

Xóm 11

 

2

 

Nghĩa Hoàn

 

Mai Tân

 

3

 

Nghĩa Thái

 

Vĩnh Lộc

 

 

 

 

 

Làng Giang

 

4

 

Hương Sơn

 

Tân Sơn 1

 

 

 

 

 

Tân Sơn 2

 

5

 

Tân Xuân

 

Xuân Yên

 

 

 

 

 

Thanh Trà

 

 

 

 

 

Trung Lương

 

6

 

Giai Xuân

 

Nước Xanh

 

 

 

 

 

Kẻ Mui

 

 

 

 

 

Quyết Tâm

 

 

 

 

 

Đồi Chè

 

 

 

 

 

Bàu Khe

 

7

 

Đồng Văn

 

Bản Bục

 

 

 

 

 

Khe Chiềng

 

 

 

 

 

Nhà Tra

 

 

 

 

 

Thung Môn

 

 

 

 

 

Văn Sơn

 

 

 

 

 

Châu Thành

 

8

 

Nghĩa Phúc

 

Bản Kẻo

 

 

 

 

 

Nghĩa Liên

 

 

 

 

 

Nam Sơn

 

 

 

 

 

Hoa Mủ

 

 

 

 

 

Bắc Sơn

 

 

 

 

 

Kẻ Nang

 

 

 

 

 

Nghĩa Thắng

 

9

 

Phú Sơn

 

Thái Sơn

 

 

 

 

 

Quyết Thắng

 

10

 

Tiên Kỳ

 

Xóm 2

 

 

 

 

 

Xóm 5

 

11

 

Tân Hợp

 

Đông Hạ

 

 

 

 

 

Tân Thành

 

 

 

 

 

Tân Hương

 

 

 

 

 

Tân Lập

 

 

 

 

 

Hồng Sơn

 

 

 

 

 

Trung Đô

 

 

 

 

 

Nghĩa Thành

 

VII

Nghĩa Đàn

 

 

10 Xóm

 

1

 

Nghĩa Mai

 

Xóm 1B

 

 

 

 

 

Xóm 2A

 

 

 

 

 

Xóm 2B

 

 

 

 

 

Xóm 3A

 

 

 

 

 

Xóm 4A

 

 

 

 

 

Xóm 5A

 

 

 

 

 

Xóm 6A

 

 

 

 

 

Xóm 7A

 

 

 

 

 

Xóm 8

 

 

 

 

 

Xóm 11

 

VIII

Thanh Chương

 

 

17 Bản

 

1

 

Thanh Sơn

 

Kim Hạnh

 

 

 

 

 

Nhạn Cán

 

 

 

 

 

Đại Sơn

 

 

 

 

 

Chà Coong II

 

 

 

 

 

Thanh Bình

 

 

 

 

 

Cao Sơn

 

 

 

 

 

Kim Chương

 

 

 

 

 

Hạnh Tiến

 

 

 

 

 

Hòa Sơn

 

2

 

Ngọc Lâm

 

Bản Hiền

 

 

 

 

 

Xiềng Lắm

 

 

 

 

 

Nhạn Nhinh

 

 

 

 

 

Nhạn Mai

 

 

 

 

 

Bản Nòng

 

 

 

 

 

Bản Lạp

 

 

 

 

 

Nhạn Pá

 

 

 

 

 

Bản Muộm

 

IX

Con Cuông

 

 

22 bản

 

1

 

Môn Sơn

 

Khe Búng

 

 

 

 

 

Cò Phạt

 

 

 

 

 

Làng Yên

 

2

 

Lục Dạ

 

Bản Xằng

 

 

 

 

 

Bản Mọi

 

 

 

 

 

Tân Hợp

 

3

 

Mậu Đức

 

Kẻ Mẻ

 

4

 

Thạch Ngàn

 

Kẻ Tắt

 

 

 

 

 

Bà Hạ

 

 

 

 

 

Kẻ Gia

 

 

 

 

 

Kẻ Tre

 

5

 

Bình Chuẩn

 

Bản Quẹ

 

 

 

 

 

Bản Quăn

 

6

 

Cam Lâm

 

Bản Cam

 

 

 

 

 

Bạch Sơn

 

7

 

Đôn Phục

 

Tổng Tờ

 

 

 

 

 

Tổng Tiến

 

8

 

Chi Khê

 

Sơn Khê

 

9

 

Yên Khê

 

Trung Chính

 

10

 

Châu Khê

 

Khe Bu

 

 

 

 

 

Khe Nà

 

 

 

 

 

Bản Diềm

 

 (Tổng số: 420 Xóm, Thôn, Bản)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2011/QĐ-UBND quy định đối tượng và danh mục các địa phương có học sinh cư trú được hưởng chế độ học sinh bán trú kèm theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.622

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182