Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 538/2006/QĐ-UBND công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục- Chống mù chữ năm 2005 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 538/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 15/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 538/2006/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 15 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA PHỔ CẬP GIÁO DỤC- CHỐNG MÙ CHỮ NĂM 2005

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 41/2000/QH10 ngày 14/11/2000 đến 09/12/2000 của Quốc hội “về Thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở ”
Căn cứ Chỉ thị số 61-CT/TW ngày 28/12/2000 của Bộ Chính trị “về Thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở”;
Căn cứ Thông tư số 14/TT-BGD&ĐT ngày 05/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra và đánh giá công nhận Phổ cập giáo dục- Trung học cơ sở ;
Căn cứ Quyết định số 28/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào taọ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thể thức kiểm tra và đánh giá công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;
Căn cứ Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thể thức kiểm tra và đánh giá công nhận Phổ cập giáo dục- Trung học cơ sở;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 262/TT-GDĐT ngày 28/02/2006 về việc đề nghị công nhận các đơn vị huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục- Chống mù chữ năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Nay công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục- Chống mù chữ năm 2005, như sau :

1. Thành phố Long Xuyên:

* Đạt chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; (Đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005)

- Số phường, xã đạt chuẩn: 13/13 phường, xã;

- Tỉ lệ trẻ độ tuổi 11 ttốt nghiệp tiểu học: 88, 13% (3.505/3.997 HS).

* Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị tiếp tục đạt chuẩn năm 2005) Số phường, xã đạt chuẩn: 13/13 phường, xã.

2. Huyện Tân Châu:

* Đạt chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; (Đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005):

- Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 11/11 xã, thị trấn;

- Tỉ lệ trẻ độ tuổi 11 tốt nghiệp tiểu học: 87, 65%(2.002/2.284 HS).

* Đạt chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005) Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 11/11 xã, thị trấn.

3. Huyện Châu Thành:

* Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005) Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 12/13 xã, thị trấn.

4. Huyện Châu Phú:

* Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005) Số phường, xã đạt chuẩn: 13/13 xã, thị trấn.

5. Thị xã Châu Đốc:

* Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở  (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005) Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 07/07 phường, xã.

6. Huyện Chợ Mới:

* Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở  (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005) Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 18/18 xã, thị trấn.

7. Huyện Phú Tân:

* Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005)

Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 19/19 xã, thị trấn.

8. Huyện An Phú:

* Đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (đơn vị mới đạt chuẩn năm 2005)

Số xã, thị trấn đạt chuẩn: 14/14 xã, thị trấn.

Điều 2. UBND các huyện, thị xã, thành phố trên có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và các cơ quan liên quan duy trì và đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục của địa phương mình để không ngừng nâng cao chất lượng và tỉ lệ phổ cập giáo dục các cấp học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TU;
- PVP. Võ Hùng Dũng;
- Các Phòng Giáo dục Tp. Long Xuyên, Tân Châu, Châu Thành, Châu Phú, Châu Đốc, Chợ Mới, Phú Tân, An Phú;
- Phòng VHXH, TH;
- Lưu VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đảm

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 538/2006/QĐ-UBND công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Quốc gia Phổ cập giáo dục- Chống mù chữ năm 2005 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500
DMCA.com Protection Status