Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 53/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày ban hành: 03/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 03 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 04/7/2011 của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 1653/TTr-SGDĐT ngày 24/9/2012; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 835/STP-XDKTVB ngày 13/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Long An. Cụ thể như sau:

1. Chế độ cho người dạy

Giáo viên được phân công dạy lớp phổ cập giáo dục trung học (PCGDTrH) được bồi dưỡng tiết dạy theo chế độ tăng giờ hiện hành.

2. Chế độ cho người thực hiện

Giáo viên được phân công thực hiện công tác PCGDTrH tại các trường phổ thông, trung tâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được hưởng 04 tiết dạy/tuần/đơn vị, 04 tiết này được tính trong 17 tiết quy định.

3. Chế độ cho công tác quản lý

a) Cán bộ quản lý Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện; cán bộ quản lý trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Tân An; giáo viên được phân công thực hiện công tác phổ cập giáo dục của xã, phường, thị trấn được hưởng chế độ làm thêm giờ theo định mức như sau:

- Trong một huyện, thành phố Tân An có từ 04 lớp PCGDTrH trở lên: cán bộ quản lý trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện, cán bộ quản lý trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Tân An được hưởng 03 tiết quản lý/01 tháng; có dưới 04 lớp PCGDTrH: cán bộ quản lý Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện, cán bộ quản lý Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Tân An được hưởng 02 tiết quản lý/01 tháng. Các tiết này được tính tăng giờ theo chế độ hiện hành.

- Trong một đơn vị xã, phường, thị trấn có từ 04 lớp PCGDTrH trở lên: giáo viên được phân công thực hiện công tác phổ cập giáo dục được hưởng 05 tiết chủ nhiệm/01 tháng; có dưới 04 lớp PCGDTrH: giáo viên được phân công thực hiện công tác phổ cập giáo dục được hưởng 03 tiết chủ nhiệm/01 tháng. Các tiết này được tính tăng giờ theo chế độ hiện hành.

b) Chế độ cho người dạy và làm công tác quản lý được chi trả 03 tháng một lần từ nguồn kinh phí Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục được phân bổ cho huyện, thành phố Tân An vào thời điểm đầu năm ngân sách.

4. Chế độ của học viên

Học viên các lớp PCGDTrH được Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Tân An và các trường phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đóng trên địa bàn tỉnh cho mượn tài liệu học tập từ tủ sách giáo khoa dùng chung của đơn vị.

5. Chế độ sinh hoạt phí của lớp PCGDTrH

a) Mỗi tháng, một lớp PCGDTrH được sử dụng tối đa 200.000 đồng chi phí hoạt động của lớp từ nguồn kinh phí Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục được phân bổ cho huyện, thành phố hàng năm.

b) Mỗi lớp PCGDTrH phải có tối thiểu 05 học viên.

6. Chi phí khác

a) Mỗi năm chi 2.000.000 đồng/01 lớp cho công tác tuyên truyền, vận động, in ấn mẫu biểu hồ sơ, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, học bạ, sổ điểm, sổ danh bạ.

b) Trường hợp sau một thời gian học tập, lớp PCGDTrH không duy trì được, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Tân An báo cáo Ban chỉ đạo Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục huyện, thành phố Tân An để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo; đồng thời tính toán chi trả chế độ cho người dạy, người quản lý lớp đến thời điểm ngừng lớp.

c) Kinh phí thực hiện PCGDTrH sử dụng trong dự toán ngành Giáo dục và Đào tạo hàng năm được thực hiện theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình thực hiện Phổ cập Giáo dục Trung học giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai, hướng dẫn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An; các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Ban VHXH -HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Tin học tỉnh- VP.UBND tỉnh;
- Phòng NCVX ;
- Lưu: VT, SGDĐT, hg.
QUYDINHCHEDO

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.025

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29