Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5070/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 5070/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 15/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5070/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định 5506/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”;

Xét đề nghị của Hội Khuyến học Thành phố tại Tờ trình số 50/TTr-HKH ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Hôi Khuyến học về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn Thành phố và Ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3578/GDĐT-GDTX ngày 09 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (VX-Nh) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5070/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”;

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”;

Thực hiện Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”;

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng thành môi trường nuôi dưỡng, khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời, động viên, khuyến khích tạo điều kiện cho mọi người trong gia đình, dòng họ và cộng đồng được học tập thường xuyên, học tập suốt đời thông qua xây dựng các mô hình học tập.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Trên cơ sở kết quả đạt được của phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, đơn vị khuyến học và khu dân cư khuyến học, các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng để xây dựng thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng để triển khai và nhân rộng trên toàn Thành phố từ năm 2016.

b) Phấn đấu đến 2020:

- 100% cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học Thành phố được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

- 100% cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học Thành phố tham gia vào các hoạt động học tập suốt đời tại địa phương

- 70% gia đình được công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”; 50% dòng họ được công nhận Danh hiệu “Dòng họ học tập”; 60% cộng đồng (ấp, tổ dân phố và tương đương) đạt danh hiệu cộng đồng học tập.

- 80% cơ quan, trường học được công nhận Danh hiệu “Đơn vị học tập”.

- 60% cộng đồng (xã, phường, thị trấn) được công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập”.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao; các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, công tác sau:

1. Xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”:

a) Tổ chức nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” tại Quận 6, Quận 10, quận Bình Tân, quận Gò Vấp và huyện Bình Chánh để đề xuất các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

b) Tổ chức hội thảo để lấy ý kiến của các địa phương, các sở - ngành, đoàn thể, các chuyên gia và các nhà khoa học về các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

c) Triển khai tài liệu hướng dẫn các địa phương tuyên truyền và phát triển các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

2. Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”:

a) Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” trên cơ sở Bộ tiêu chí “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” đã được vận dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ tiêu chí của Trung ương Hội Khuyến học.

b) Biên soạn và in ấn tài liệu hướng dẫn đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội học tập, về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng:

a) Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hoạt động để thực hiện tốt Chỉ thị ở tất cả các cấp ủy Đảng cơ sở.

b) Nâng cao chất lượng tờ thông tin khuyến học của Hội Khuyến học Thành phố, tăng cường bài viết về xã hội học tập, về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

c) Tổ chức hội thi “Cán bộ hội giỏi” với sự tham gia của 80% cán bộ Hội cơ sở (tháng 5 năm 2014). Tập trung hướng dẫn việc chỉ đạo Hội nghị “Tuyên dương khu phố làm tốt công tác Khuyến học” ở các cấp Hội.

d) Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố để tuyên truyền về hoạt động khuyến học ở những giai đoạn hoạt động trọng tâm của Hội Khuyến học Thành phố.

đ) Tổ chức hội thảo về cơ chế, phương hướng, nội dung, biện pháp tăng cường các hoạt động phối hợp liên kết giữa Hội Khuyến học Thành phố với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,... trong việc tuyên truyền đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

4. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng và hoạt động tổ chức Hội khuyến học các trường học:

a) Khảo sát thực trạng cán bộ Hội khuyến học các cấp tham gia hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng.

b) Hội thảo về nâng cao năng lực quản lý và chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; tập huấn cho cán bộ Hội về nội dung và phương pháp tham gia hoạt động tại Trung tâm học tập cộng đồng.

c) Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

d) Xây dựng các trường học đạt chuẩn “Đơn vị học tập”.

đ) Tập huấn và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý Trung tâm học tập cộng đồng; đánh giá xếp hạng thi đua các trung tâm học tập cộng đồng.

5. Phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng:

a) Tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và tiêu chí đánh giá Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” cho các cấp Hội Khuyến học.

b) Tổ chức Đại hội biểu dương các “Gia đình học tập’’, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.

c) Tổ chức các hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trên toàn Thành phố.

d) Giám sát, kiểm tra việc nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở các quận, huyện và tổ chức các hội nghị sơ kết việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

6. Tổ chức đánh giá công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”:

a) Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Hội các cấp về đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

b) Triển khai tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2014).

c) Tập huấn cho cán bộ Hội về sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

d) Tổ chức kiểm tra đánh giá công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

III. KINH PHÍ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

1. Kinh phí:

a) Kinh phí để triển khai các hoạt động của Kế hoạch từ năm 2014 - 2020 là 592.150.000 đồng để chi cho các hoạt động sau:

- Tổng kết, xây dựng mô hình, khen thưởng, hội thảo: 399.900.000 đồng.

- Hội nghị triển khai thí điểm tại 5 quận, huyện: 101.250.000 đồng.

- Tuyên truyền: 18.000.000 đồng.

- Khảo sát, kiểm tra thí điểm và phát triển mô hình học tập suốt đời: 73.000.000 đồng.

2. Cơ chế tài chính:

a) Kinh phí thực hiện kế hoạch từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước gồm: Ngân sách Thành phố, quận - huyện, xã - phường, thị trấn được cấp cho Hội và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

b) Căn cứ nhiệm vụ hàng năm Hội khuyến học các cấp lập dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

c) Các địa phương có trách nhiệm cân đối ngân sách dành kinh phí hỗ trợ việc xây dựng và thí điểm các mô hình học tập suối đời, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, nhân rộng, giám sát, đánh giá, khen thưởng các cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, các tổ chức có thành tích hoặc đóng góp tích cực đối với phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và tổ chức đánh giá công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” tại địa phương, đơn vị mình.

3. Phân kỳ kinh phí:

Kinh phí thực hiện được phân chia thành 4 giai đoạn, cụ thể như sau:

- Năm 2014: 187.050.000 đồng.

- Năm 2015: 123.700.000 đồng.

- Năm 2016: 63.4000.000 đồng.

- Năm 2017 - 2020: 218.000.000 đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với Hội khuyến học Thành phố xây dựng Bộ chỉ số đánh giá công nhận Danh hiệu “gia đình học tập”, dòng họ là “dòng họ học tập”, khu phố, ấp là “cộng đồng học tập” và cơ quan, trường học đạt danh hiệu “đơn vị học tập”.

- Phối hợp với Hội khuyến học Thành phố tổ chức thí điểm và nhân rộng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị.

- Chủ trì phối hợp với Hội khuyến học Thành phố củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại các địa phương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học Thành phố trong việc tuyên truyền về phong trào và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị.

- Chỉ đạo cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền về các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị.

3. Sở Văn hóa, Thể thao:

Phối hợp với Hội khuyến học Thành phố trong việc đánh giá, công nhận Danh hiệu “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập” kết hợp với việc đánh giá công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”, “ấp văn hóa”, “khu phố văn hóa”, “đơn vị văn hóa”.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Đưa các chương trình dạy nghề ngắn hạn dạy nghề cho lao động nông thôn (theo Quyết định số 1956/QĐ.TTg ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ) vào các trung tâm học tập cộng đồng xã, phường.

5. Sở Tài chính:

Thẩm định và đề xuất phân bổ nguồn kinh phí hàng năm để thực hiện đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Hướng dẫn, quản lý, kiểm tra chặt chẽ kinh phí thực hiện kế hoạch.

6. Hội Khuyến học Thành phố:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai kế hoạch này đến cơ sở.

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành chức năng liên quan, các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này trên địa bàn Thành phố.

- Hướng dẫn Hội khuyến học các quận, huyện và cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ở địa phương.

- Tổ chức tập huấn hội thảo góp ý xây dựng Bộ tiêu chí công nhận gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch của các địa phương theo định kỳ báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố.

7. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch này tại địa phương.

- Chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với các đoàn thể, Hội khuyến học cùng cấp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

- Chỉ đạo mạng lưới thông tin tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, trong đó có tuyên truyền về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị.

- Chủ trì phối hợp với Hội khuyến học, các đoàn thể địa phương tổ chức kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”. “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” ở địa phương mình.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các Đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp: phối hợp với Hội khuyến học Thành phố tuyên truyền, vận động trong hệ thống việc xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, tạo điều kiện cho hội viên trong tổ chức được thường xuyên học suốt đời góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện. Hàng năm sơ tổng kết và gửi báo cáo kết quả về Hội khuyến học Thành phố để tổng hợp báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5070/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125