Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 468/QĐ-BNV 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Số hiệu: 468/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Triệu Văn Cường
Ngày ban hành: 03/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/QĐ-BNV

Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trường) là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội.

Trường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Bộ Nội vụ; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Tên Trường bằng tiếng Việt: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

- Tên tiếng Anh: Hanoi University of Home Affairs (viết tắt là HUHA).

- Trụ sở chính: Tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiến lược phát triển Trường, kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn, hằng năm của Trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Đào tạo nguồn nhân lực các ngành trình độ đại học, sau đại học theo quy định; quản lý phôi và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

3. Phát triển chương trình đào tạo, bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý người học.

4. Thực hiện việc đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường; tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

5. Nghiên cứu khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường.

6. Thực hiện tư vấn, dịch vụ về đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác công tư; cung cấp các dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội phù hợp với năng lực của Trường theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Nội vụ.

8. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường sư phạm trong Trường; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nội vụ và phân công của Bộ trưng Bộ Nội vụ. Ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

9. Tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, quản lý đội ngũ viên chức, người lao động của Trường theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công chức, viên chức và người lao động của Trường.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản; quyết định thành lập các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được Bộ Nội vụ phê duyệt; quyết định các vấn đề về tổ chức cán bộ theo phân cấp của Bộ Nội vụ.

11. Quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Nội vụ; được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia xây dựng, góp ý thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Bộ Nội vụ, của ngành Nội vụ theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

13. Quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế của Trường; xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

14. Xuất bản và phát hành tạp chí, bản tin, các ấn phẩm khoa học; tổ chức biên soạn và phát hành các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Trường.

15. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

a) Hội đồng trường.

b) Hiệu trưởng và không quá 03 Phó Hiệu trưởng.

c) Hội đồng khoa học và đào tạo, các Hội đồng tư vấn khác.

d) Các phòng chức năng:

- Văn phòng;

- Phòng Quản lý đào tạo Đại học;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng;

- Phòng Hợp tác quốc tế;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học;

- Phòng Công tác sinh viên.

đ) Các Khoa:

- Khoa Hành chính học;

- Khoa Quản trị nguồn nhân lực;

- Khoa Quản trị văn phòng;

- Khoa Pháp luật hành chính;

- Khoa Quản lý xã hội;

- Khoa Văn thư - Lưu trữ;

- Khoa Khoa học chính trị;

- Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền.

e) Các Trung tâm:

- Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ;

- Trung tâm Thông tin Thư viện;

- Trung tâm Dịch vụ công.

g) Các đơn vị trc thuộc Trường:

- Tạp chí Khoa học Nội vụ;

- Viện Nghiên cứu và phát triển;

- Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam;

- Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chế độ làm việc

2.1. Hội đồng trường

Hội đồng trường thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Điều lệ Trường Đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.2. Hiệu trưởng

a) Hiệu trưởng là người đại diện cho Trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm trc tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trường trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trường.

b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thc tế phát triển của Trường, Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thcác đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Hiệu trưởng ủy nhiệm bằng văn bản cho một Phó Hiệu trưởng điều hành công tác, giải quyết công việc của Trường.

2.3. Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành các hoạt động của Trường; được Hiệu trưởng phân công trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về nhng lĩnh vực công tác được phân công.

Khi được Hiệu trưởng ủy nhiệm bằng văn bản đđiều hành công tác, giải quyết công việc của Hiệu trưởng trong thời gian Hiệu trưởng vắng mặt, Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước Bộ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy nhiệm; không được ủy nhiệm lại cho người khác những nội dung được Hiệu trưởng ủy nhiệm.

2.4. Các đơn vị thuộc và trực thuộc

Căn cứ vào Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

2.5. Hội đồng khoa học và đào tạo, các Hội đồng tư vấn khác

Hội đồng khoa học và đào tạo, các Hội đồng tư vấn khác được tổ chức và hoạt động theo quy định Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 347/QĐ-BNV ngày 19/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (để đăng tin);
- Lưu: VT, Trường ĐHNVHN (10b), TCCB (05b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 468/QĐ-BNV ngày 03/04/2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.317

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!