Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4184/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 07/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4184/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TÀI LIỆU (VIDEO CLIP) HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG, BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch 1573/KH-BGDĐT ngày 27/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng tài liệu bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ dành cho học sinh tiểu học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tài liệu (Video clip) hướng dẫn luyện tập bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ dành cho học sinh tiểu học (có phụ lục tài liệu hướng dẫn kèm theo).

Điều 2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai phổ biến tài liệu đến các nhà trường sử dụng làm tài liệu tham khảo để tổ chức hướng dẫn học sinh tiểu học luyện tập. Tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các Sở GDĐT (để t/h);
- Hội TTHSVN (để t/h);
- Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU (VIDEO CLIP) HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG, BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
(Kèm theo Quyết định số 4184/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2023)

TT

Nội dung tài liệu

Đường link tải tài liệu

1

Bài Thể dục buổi sáng “Vươn vai Phù Đổng”

- Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đường link tải tài liệu: https://bit.ly/3RxG8pa.

- Youtube Vu GDTC: https:/bit.ly/3GbQzpy.

2

Bài Thể dục giữa giờ “Năng động Việt Nam”

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4184/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2023 về tài liệu (Video clip) hướng dẫn luyện tập bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ cho học sinh tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


684

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!