Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2005/QĐ-UB về chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 41/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 07/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2005/QÐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHUYỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SANG TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cãn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UÒy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 nãm 2003 ;
Cãn cứ Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 nãm 2003 của Bộ trýởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng ;
Cãn cứ Quyết định số 620/QĐ-BCG&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 nãm 2005 của Bộ trýởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Trường
Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công vãn số 66/GDĐT-TC ngày 21 tháng 02 nãm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 116/TTr-SNV ngày 01 tháng 03 nãm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (đýợc thành lập theo Quyết định số 620/QĐ-BCG&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 nãm 2005 của Bộ trýởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cõ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế thành phố) sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh là đõn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo, có tý cách pháp nhân, có con dấu riêng, đýợc cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nýớc thành phố.

Trụ sở của Trường đặt tại số 33 Vĩnh Viễn, phýờng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 2 Quyết định số 620/QĐ-BCG&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 nãm 2005. Trường hoạt động theo Điều lệ Trường Cao đẳng.

Điều 3. Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh do Hiệu trýởng điều hành và có một số Phó Hiệu trýởng giúp việc Hiệu trýởng.

Hiệu trýởng, Phó Hiệu trýởng Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch UÒy ban nhân dân thành phố quyết định bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố
Hồ Chí Minh, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường phù hợp với Điều lệ Trường Cao đẳng; đồng thời chỉ đạo các vấn liên quan đến việc chuyển Trường Trung học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 536/QĐ-UB ngày 15 tháng 9 nãm 1989 của UÒy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trường Trung học Kinh tế thành phố; Quyết định số 1769/QĐ-UB-VXNC ngày 15 tháng 3 nãm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển Trường Trung học Kinh tế thành phố sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 5. Chánh Vãn phòng Hội đồng nhân dân và UÒy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tý, Thủ trýởng các sở-ngành thành phố có liên quan, và Hiệu trýởng Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

Nõi nhận :  
- Nhý điều 5  
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thrường trực Thành ủy
- Thrường trực HĐND/TP
- Thrường trực UBND/TP
- Ban Tư tưởng-Vãn hóa Thành ủy
- Ban VHXH-HĐND/TP
- Công an thành phố (PC.13)
- Kho bạc Nhà nýớc thành phố
- Sở Nội vụ (2 bản )
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX, TH
- Lýu (VX/Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2005/QĐ-UB về chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225
DMCA.com Protection Status