Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3646/QĐ-CTUBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 3646/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 28/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3646/QĐ-CTUBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành: Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên theo Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2331/TTr-SGDĐT ngày 13/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 các trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp (GDTX - HN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh

Thực hiện theo quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II. Tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông chuyên biệt

1. Tuyển sinh vào Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn

a) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

b) Đối tượng, địa bàn tuyển sinh:

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) tại tỉnh Khánh Hòa; có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và có thêm các điều kiện sau:

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;

- Học Tiếng Anh liên tục 4 năm ở cấp THCS;

- Nếu đăng ký môn chuyên là Ngữ văn, Tiếng Anh thì các môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đối với các môn chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên. Riêng môn chuyên Tin học, nếu học sinh chưa hoàn thành chương trình môn Tin học ở cấp THCS thì môn chuyên này lấy điểm một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học thay thế, nếu học sinh đã hoàn thành chương trình Tin học thì thực hiện như các môn chuyên khác.

c) Ngày thi, lịch thi:

Kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được tổ chức vào ngày 04 và 05/6/2019 theo lịch thi được Sở Giáo dục và Đào tạo quy định trong công văn hướng dẫn.

d) Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi, thang điểm

- Học sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.

- Tất cả các môn thi đều thi theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm, môn chuyên Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.

-Thời gian làm bài thi của các môn Ngữ văn, Toán là 120 phút, môn Tiếng Anh là 60 phút; thời gian làm bài thi của các môn chuyên là 150 phút.

- Điểm bài thi của các môn thi tính theo thang điểm 10.

đ) Điểm xét tuyển, nguyên tc xét tuyển, cách xét tuyển

- Điểm xét tuyển bằng tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên sau khi đã tính hệ số; trong đó, điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1; điểm bài thi chuyên tính hệ số 3.

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh tham gia thi đủ các bài thi quy định và bài thi môn chuyên đạt từ 5 điểm trở lên, bài thi các môn còn lại đạt từ 3 điểm trở lên.

- Căn cứ vào điểm xét tuyển, xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

e) Tổ chức tuyển sinh:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các quyết định thành lập hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo bài thi. Công tác tổ chức ra đ thi, coi thi, chm thi, phúc khảo bài thi được vận dụng theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

2. Tuyển sinh vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa

a) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

b) Đối tượng, địa bàn tuyển sinh:

Học sinh tốt nghiệp THCS; có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và có thêm các điều kiện sau:

- Là người dân tộc thiểu số;

- Là học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc tại các trường THCS, có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định hiện hành thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Ninh Hòa và Cam Ranh.

c) Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 31/7/2019.

d) Tuyển thẳng:

Thực hiện theo Mục a Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Cụ thể, các đi tượng sau đây được tuyển thẳng:

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

đ) Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển bằng tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS. Trong đó, điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh ở cấp THCS được tính như sau (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó):

- Hạnh kiểm (HK) tốt, học lực (HL) giỏi: 10 điểm.

- HK khá, HL giỏi hoặc HK tốt, HL khá: 9 điểm.

- HK khá, HL khá: 8 điểm.

- HK trung bình, HL giỏi hoặc HK tốt, HL trung bình: 7 điểm.

- HK khá, HL trung bình hoặc HK trung bình, HL khá: 6 điểm.

- Trường hợp còn lại: 5 điểm.

III. Tuyển sinh vào các trường THPT công lập không chuyên biệt

1. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển đối với Trường THPT Lạc Long Quân huyện Khánh Vĩnh và Trường THPT Khánh Sơn huyện Khánh Sơn;

- Thi tuyển đối với các trường THPT công lập còn lại.

2. Đối tượng tuyển sinh:

Là người học đã tốt nghiệp THCS tại tỉnh Khánh Hòa, có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Địa bàn tuyển sinh:

Học sinh đang học ở trường THCS thuộc địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) nào sẽ tham gia dự tuyển vào trường THPT công lập thuộc địa bàn đó. Cụ thể như sau:

a) Thành phố Nha Trang:

Học sinh tại thành phố Nha Trang nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Nha Trang (ngoại trừ các trường THPT chuyên biệt: chuyên Lê Quý Đôn và Dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa).

b) Thành phố Cam Ranh:

Học sinh tại thành phố Cam Ranh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Cam Ranh.

c) Thị xã Ninh Hòa:

Học sinh tại thị xã Ninh Hòa nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

d) Huyện Vạn Ninh:

Học sinh tại huyện Vạn Ninh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT công lập trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

e) Huyện Diên Khánh:

Học sinh tại huyện Diên Khánh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn huyện Diên Khánh. Riêng học sinh các trường THCS: Trần Đại Nghĩa, Ngô Quyền có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Đoàn Thị Điểm.

f) Huyện Khánh Vĩnh:

Học sinh tại huyện Khánh Vĩnh nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Lạc Long Quân.

g) Huyện Cam Lâm:

Học sinh tại huyện Cam Lâm nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn huyện Cam Lâm. Riêng học sinh trường THCS Trần Quang Khải có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Cam Ranh; học sinh các trường THCS: Nguyễn Hiền, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Ngô Gia Tự; học sinh trường THCS A. Yersin có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Nguyễn Thái Học.

h) Huyện Khánh Sơn:

Học sinh tại các trường ở huyện Khánh Sơn nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Khánh Sơn.

k) Học sinh lớp 9 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) của trường THCS học sinh đã học trước khi vào học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

4. Thời gian tuyn sinh:

Hoàn thành trước ngày 31/7/2019; trong đó, các trường THPT công lập áp dụng phương thức Thi tuyển sẽ được tổ chức thi vào ngày 04 và 05/6/2019 theo lịch thi được Sở Giáo dục và Đào tạo quy định trong công văn hướng dẫn.

5. Tuyển thẳng:

Thực hiện theo khoản 1 Điều 7 Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, tuyển thẳng vào THPT các đối tượng sau đây:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.

6. Chế độ ưu tiên

a) Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

b) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c) Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng:

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

- Người dân tộc thiểu số;

- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

d) Học sinh đồng thời thuộc nhiều đối tượng để được cộng điểm ưu tiên theo quy định tại các điểm a, b và c nêu trên chỉ được cộng điểm ưu tiên của một đối tượng có điểm được cộng thêm cao nhất.

7. Quy định về môn thi, bài thi, điểm xét tuyển đối với các trường THPT áp dụng phương thức Thi tuyển

a) Môn thi, thời gian làm bài thi, hình thức thi

- Môn thi: Thi viết ba môn: Ngữ văn, Toán và môn thứ 3.

Môn thứ 3 được chọn trong số những môn học: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chọn và công bố môn thi thứ 3 vào ngày 01/3/2019.

- Thời gian làm bài thi của các môn Ngữ văn, Toán là 120 phút; thời gian làm bài thi của môn thi thứ 3 là 60 phút.

- Các môn thi đều thi theo hình thức tự luận. Riêng môn thứ 3, nếu là môn Tiếng Anh sẽ thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm.

b) Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi

- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

- Hệ số điểm bài thi:

Hệ số 2: Môn Ngữ văn, Môn Toán. Hệ số 1: Môn thi thứ 3.

c) Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên.

Chỉ xét tuyển đối với học sinh tham gia thi đủ các bài thi quy định và không có bài thi nào bị điểm 0.

d) Tổ chức tuyển sinh:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các quyết định thành lập hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo bài thi. Công tác tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi được vận dụng theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Điểm xét tuyển đối với học sinh dự tuyển vào Trường THPT Lạc Long Quân và Trường THPT Khánh Sơn:

Điểm xét tuyển bằng tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Trong đó, điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh ở cấp THCS được tính theo hướng dẫn tại nội dung II.2.đ.

IV. Tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập, các cơ sở giáo dục có tổ chức chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT

1. Phương thức tuyển sinh.

Các trường THPT ngoài công lập, các cơ sở giáo dục có tổ chức chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh vào lớp 10. Nhà trường chọn một trong hai phương án tuyển sinh sau:

- Phương án 1: Xét tuyển căn cứ vào Điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020.

- Phương án 2: Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS của học sinh (được tính theo hướng dẫn tại nội dung II.2.đ.).

Ngoài phương thức xét tuyển theo một trong hai phương án nêu trên, các trường không được tổ chức thi tuyển hay sử dụng phương thức khác để tuyển sinh.

2. Địa bàn tuyển sinh:

Các trường THPT ngoài công lập, các cơ sở giáo dục có tổ chức chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT được tuyển học sinh vào lớp 10 không phân biệt địa bàn tuyển sinh.

3. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 31/7/2019.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện:

- Tham mưu và tổ chức triển khai Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Ban hành các văn bản, các biểu mẫu có liên quan đến công tác tuyển sinh; hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện phương thức tuyển sinh vào lớp 10 theo đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức kỳ thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế;

- Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông;
- Công an tỉnh;
- Báo Khánh Hòa;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (A.Thiện);
- Lưu: VT, HV, HPN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đắc Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3646/QĐ-CTUBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


420

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78