Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3533/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 15/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3533/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỔI TÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH THÀNH TRƯỜNG TRUNG HỌC GIAO THÔNG-CÔNG CHÁNH THUỘC SỞ GIAO THÔNG-CÔNG CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhõn dõn thành phố về đổi tên Sở Giao thông Công chánh thành Sở Giao thông-Công chánh;
Căn cứ Quyết định số 4946/QĐ-UB-QLĐT ngày 23 tháng 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về nâng cấp Trường Kỹ thuật
nghiệp vụ Giao thông Công chánh thành Trường Trung học Giao thông Công chánh thuộc Sở Giao thông Công chánh thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông-Công chánh tại Công văn số 166/GT-TCCB-LĐ ngày 06 tháng 6 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trỡnh số 380/TTr-SNV ngày 07 thỏng 7 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đổi tên Trường Trung học Giao thông Công chánh (thành lập theo Quyết định số 4946/QĐ-UB-QLĐT ngày 23 tháng 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố) thành Trường Trung học Giao thông-Công chánh trực thuộc Sở Giao thông-Công chánh.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Trung học Giao thông-

Công chính tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4946/QĐ-UB-QLĐT ngày 23 tháng 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông-Công chánh,

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông-
Công chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB : CT, cỏc PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ (2b);
- Công an thành phố (PC13);
- Kho bạc Nhà nước TP;
- VPHĐ-UB : PVP/VX, ĐT;
- Tổ VX, ĐT;
- Lưu (VX-Nh) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3533/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005 về đổi tên trường trung học Giao thông Công chánh thành Trường trung học Giao thông-Công chánh thuộc sở giao thông-công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.001

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!