Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3452/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 15/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3452/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”;

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đ án “Đy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và đề nghị của Giám đốc các Sở Tài chính, Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- PVP VX;
- Lưu: VP, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số
3452/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh Bình Định)

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đ án “Đy mạnh phong trào học tập sut đời trong gia đình, dòng họ và cộng đng đến năm 2020”, UBND tỉnh Bình Định xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

I. Mục đích:

Tiếp tục đy mạnh việc xây dựng Xã hội học tập và phong trào Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo hướng vừa có brộng, vừa có chiu sâu, cht lượng và hiệu quả ngày càng cao, nhm tích cực góp phn “Đi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo” (theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI); không ngừng nâng cao dân trí, phát triển ngun nhân lực, đào tạo nhân tài để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát trin đt nước, hướng đến mục tiêu đưa nước ta căn bản trở thành một nưc công nghiệp vào năm 2020.

II. Yêu cầu:

1. Tuyên truyền rộng rãi nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tích cực hành động trong cán bộ, đảng viên, hội viên Hội Khuyến học và nhân dân về Xã hội học tập và Học tập suốt đời theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng.

2. Huy động và phát huy cao độ khả năng hiện có của các nguồn lc đxây dựng Xã hội học tập, động viên mọi người tích cực thực hiện học tập suốt đi nhằm không ngng nâng cao kiến thức, kỹ năng để sống, lao động, làm việc tốt hơn, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Gắn việc xây dựng Xã hội học tập và học tập suốt đời với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phong trào thi đua yêu nước nhm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, chun bị thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020:

1. Mục tiêu: Đưa việc học tập thường xuyên và học tập suốt đời thành một phong trào qun chúng rộng ln thông qua việc xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, và “Cộng đồng học tập”.

2. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020:

- Có 100% cán bộ, đảng viên, hội viên Hội Khuyến học được tuyên truyền, tập hun đnâng cao nhận thức vXã hội học tập, vHọc tập sut đời, vcác tiêu chí đăng ký phấn đấu trở thành Gia đình học tập, Dòng họ học tập và Cộng đồng học tập. Trong đó có:

- 70% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”;

- 50% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”;

- 60% thôn-làng-khu ph-khi ph(và tương đương) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”;

* Đối với các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các tỷ lệ trên tương ứng là: 60%, 40% và 50%.

II. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Giai đoạn 2014-2015:

a. Mục tiêu: Hoàn thành một snhiệm vụ chủ yếu có tính cht chun bị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trin khai rộng rãi từ năm 2016 đến năm 2020.

b. Nhiệm vụ và giải pháp:

- Tchức tuyên truyn thông qua hệ thng mạng lưới cơ svà hội viên Hội Khuyến học các cấp; thông qua s phi hp với các tchức xã hội khác về các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh vXã hội học tập, Học tập sut đời và Bộ tiêu chí “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”.

- Tổ chức triển khai thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập”. Sơ kết, rút kinh nghiệm đthực hiện rộng rãi vào giai đoạn 2 (2016-2020).

2. Giai đoạn 2016 - 2020:

a. Mục tiêu: Đưa phong trào Học tập suốt đời ngày càng phát trin rộng khắp, có cht lượng và hiệu quả từ trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng. Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Đẩy mạnh phong trào Học tập suốt đời theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch của UBND tỉnh Bình Định.

b. Nhiệm vụ và giải pháp:

- Đy mạnh tuyên truyền vxây dựng Xã hội học tập và mô hình “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

- Tchức phát động rộng rãi phong trào học tập sut đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

- Củng c và nâng cao cht lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu “Học tập suốt đời” cho các tầng lp nhân dân.

- Tchức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập”

- Tng kết 07 năm triển khai thực hiện Đán theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

III- KINH PHÍ:

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: Ngân sách Nhà nước được cấp cho Hội Khuyến học và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm Hội Khuyến học các cấp lập dự trù kinh phí thực hiện và tng hợp chung vào dự toán chi ngân sách Nhà nước cp cho hoạt động của Hội, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí thực hiện theo quy định.

3. Các địa phương có trách nhiệm cân đối ngân sách dành kinh phí hỗ trợ việc xây dựng và thí đim các mô hình học tập suốt đời, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, nhân rộng, giám sát, đánh giá, khen thưng các cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, các tổ chức có thành tích hoặc đóng góp tích cực đối với phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng tại địa phương mình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội Khuyến học tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Hội Khuyến học huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Kế hoạch này tại địa phương.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các địa phương và báo cáo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh theo định kỳ.

2. SGiáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hp với Hội Khuyến học tỉnh củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đng tại các địa phương.

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức thí điểm và nhân rộng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

- Phối hợp vi Hội Khuyến học tỉnh tổ chức xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

3. SThông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh phối hp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh trong việc tuyên truyền về các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đng.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trong việc đánh giá, công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” kết hợp với việc đánh giá công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

5. S Tài chính:

Căn cứ vào khả năng ngân sách tỉnh, thẩm định đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được giao; phi hp kim tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

6. SLao động, Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các huyện, thị, thành xây dựng chương trình, kế hoạch và nội dung đào tạo nghề phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thcủa người lao động. Phi hp chặt chẽ với Ngành Giáo dục và đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh đi mới, nâng cao cht lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đng.

7. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Thường xuyên cập nhật thông tin, đưa tin, bài, phóng sự vxây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, nêu gương các điển hình tập thể và phi hợp vi Ngành Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học duy trì, nâng cao chất lượng chuyên trang trên Báo Phú Thọ, chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Có trách nhiệm bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đán tại địa phương; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương phối hp với Hội Khuyến học các cấp trong việc triển khai thực hiện Đ án.

- Chỉ đạo cơ quan phát thanh của địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền vxây dựng xã hội học tập, trong đó có tuyên truyền về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” ở địa phương mình.

9. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghnghiệp:

Phối hp vi Hội Khuyến học tnh đy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo điu kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên thuộc cơ quan, tổ chức của mình được học thường xuyên, học suốt đi và tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng của mình đạt Danh hiệu Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, Cộng đng học tập”.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đán “Đẩy mạnh phong trào Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tnh Bình Định. Các Sở, ban, ngành, đoàn th; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi trách nhiệm và quyn hạn của mình chỉ đạo xây dựng và tổ chức trin khai có hiệu quả Kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3452/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.173.144