Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3196/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh Quyết định 3046/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp đối với đối tượng sinh viên người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 3196/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3196/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 3046/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ SINH SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc tại Tờ trình số 49/TTr-DT ngày 09 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định 3046/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ trợ cấp đối với đối tượng sinh viên người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo nội dung Tờ trình số 49/TTr-DT ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Phòng Dân tộc tỉnh kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác trong Quyết định 3046/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng phòng Dân tộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
PHÒNG DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/TTr-DTS

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 9 năm 2008

 

TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNNH PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 3046/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định 3046/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành trợ cấp đối với đối tượng là sinh viên người dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 5358/UBND-VP ngày 25 tháng 8 năm 2008 về việc tham mưu, đề xuất ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh nâng mức trợ cấp cho sinh viên người dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 05 tháng 9 năng 2008, Phòng Dân tộc tỉnh tổ chức cuộc họp với các Sở: Nội Vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến của các Sở, ngành. Sau khi tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành và căn cứ vào tình hình thực tế Phòng Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định 3046. Cụ thể:

a) Điều chỉnh Điều 2 mức hỗ trợ: sinh viên là người các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mức trợ cấp là: 4.300.000đ/sinh viên/năm.

b) Điều chỉnh, bổ sung Điều 3:

- Đơn xin trợ cấp của sinh viên.

- Phô tô hộ khẩu và chứng minh nhân dân có công chứng.

- Hồ sơ tại Phòng Dân tộc tỉnh.

c) Điều chỉnh Điều 4 trách nhiệm của các cơ quan thực hiện tại điểm a, b:

- Phòng Dân tộc tỉnh là cơ quan đầu mối trong việc tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp cho sinh viên dân tộc.

- Sở Nội vụ phối hợp với Phòng Dân tộc tỉnh lập dự toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí trợ cấp cho sinh viên dân tộc.

đ) Bổ sung Điều 5:

Trường hợp sinh viên các dân tộc thiểu số đang học trung học chuyên nghiệp, trung học nghề có nguyện vọng học tiếp lên đại học, cao đẳng thì được hưởng các năm tiếp theo.

Vậy, Phòng Dân tộc kinh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt./.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Đình Quốc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3196/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh Quyết định 3046/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp đối với đối tượng sinh viên người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.266
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93