Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2737/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 03/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

 

Số : 2737/2005/QĐ-UBND

Long xuyên, ngày  03 tháng 10  năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH " ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HOÁ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HOÁ VÀ THỂ DỤC THỂ THAO GIAI ĐOẠN 2005-2010 TỈNH AN GIANG"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua  ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP, ngày 18/4/2005 của Chính phủ về "Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao";
Căn cứ Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 24/6/2005 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc phê duyệt Đề án "Qui hoạch phát triển xã hội hoá giáo dục giai đoạn 2005-2010";
Căn cứ Quyết định số 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH, ngày 07/6/2005 của Bộ Trưởng Bộ Lao động-Thương và Xã hội về việc phê duyệt Đề án "Phát triển xã hội hoá dạy nghề đến năm 2010";
Căn cứ Quyết định số 2194/2005/QĐ-BYT, ngày 21/6/2005 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế về việc phê duyệt Đề án "Phát triển xã hội hoá bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân";
Căn cứ Quyết định 1336/2005/QĐ-UBTDTT, ngày 30/6/2005 của Bộ Trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục và Thể thao về việc phê duyệt Đề án "Qui hoạch phát triển xã hội hoá thể dục, thể thao đến năm 2010";
Xét nhu cầu đẩy mạnh xã hội hoá trong các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao giai đoạn 2005-2010 của tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành Kế hoạch "Đẩy mạnh xã hội hoá trong các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao giai đoạn 2005-2010 tỉnh An Giang".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh-Xã hội, Sở Y Tế, Sở Văn hoá-Thông tin, Sở Thể dục-Thể thao, Thủ trưởng các Sở, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
-Các Bộ GD-ĐT, Y Tế, VV-TT, TD-TT, LĐTB-XH (báo cáo);
-TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
-Ban Tuyên giáo TU.
-Các Sở, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
-UBND các huyện, thị, thành phố;
-Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
-Phòng VHXH, TH, KT, NC, XDCB;
-Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2737/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 về việc Đẩy mạnh xã hội hoá trong các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao giai đoạn 2005-2010 tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.922

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!