Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 251/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 09 cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 251/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 251/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 546/TTr-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 201/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 02 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 09 cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Phòng Hành chính Tổng hợp, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

02. Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

03. PGS.TS Đỗ Hữu Tùng, Trưởng khoa Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

04. GS.TS.NGƯT Lê Khánh Phồn, Trưởng khoa Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

05. PGS.TS Võ Trọng Hùng, Quyền Trưởng khoa Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

06. PGS.TS Đỗ Minh Toàn, Trưởng khoa Khoa Địa chất, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

07. PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

08. TS Nguyễn Phụ Vụ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

09. PGS.TS Nguyễn Quang Luật, Trưởng phòng Phòng Khoa học-Công nghệ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

10. Ông Trương Anh Quốc, Chuyên viên chính, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

11. Ông Nguyễn Bách Bổng, Chuyên viên chính, Phòng Khoa học-Công nghệ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 251/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 09 cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108