Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2264/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch "triển khai thực hiện giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Số hiệu: 2264/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 09/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2264/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIÁO DỤC HÒA NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1560/TTr-SGDĐT ngày 30/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.

Điều 2. Ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; các ngành, địa phương căn cứ chức năng và nhiệm vụ của mình phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Các Ban HĐND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HV, HPN. 36

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 03/2018/TT-BGDĐT, NGÀY 29/01/2018 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Luật người khuyết tật được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

- Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật;

- Quyết định số 338/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật giai đoạn 2018 - 2020.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Người khuyết tật được phát triển khả năng của bản thân, được hòa nhập và tăng cơ hội đóng góp cho cộng đồng.

- Tăng cường khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật (gọi tắt là giáo dục hòa nhập) tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi tắt là cơ sở giáo dục); xây dựng môi trường giáo dục hòa nhập thân thiện, tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận giáo dục; đảm bảo quyền học tập bình đẳng, chất lượng và phù hợp với khả năng, đặc điểm của người khuyết tật.

- Thực hiện mở rộng hệ thống, mạng lưới, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chăm sóc, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập.

- Huy động nguồn lực từ cộng đồng, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước hỗ trợ giáo dục hòa nhập.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về người khuyết tật nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục của người khuyết tật.

- Hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục hòa nhập người khuyết tật tại các địa phương và cơ sở giáo dục.

- Có ít nhất 70% người khuyết tật trong độ tuổi mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được tiếp cận giáo dục hòa nhập chất lượng, bình đẳng và thân thiện.

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục hòa nhập.

- Tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ cho các cơ sở giáo dục đảm bảo các điều kiện tiếp nhận, giáo dục hòa nhập theo nhu cầu, khả năng của người khuyết tật và bố trí phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập để thực hiện hoạt động hỗ trợ người khuyết tật học hòa nhập.

- Thành lập, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cấp tỉnh.

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, thành lập (hoặc mở rộng) ít nhất 01 cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho người khuyết tật cấp huyện đáp ứng nhu cầu tư vấn, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập tại địa phương.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo giáo dục hòa nhập cấp tỉnh

- Kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo giáo dục hòa nhập cấp tỉnh; phân công trách nhiệm và bảo đảm các điều kiện hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo giáo dục hòa nhập cấp tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục hòa nhập người khuyết tật hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

2. Công tác truyền thông

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng về giáo dục hòa nhập, đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục hòa nhập của người khuyết tật.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương đẩy mạnh hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về người khuyết tật và công tác giáo dục hòa nhập.

- Tổ chức, tham gia các hội thảo, diễn đàn, sự kiện trong và ngoài tỉnh về giáo dục hòa nhập.

3. Điều tra, cập nhật số liệu về giáo dục hòa nhập

- Tiến hành điều tra, thu thập số liệu về:

+ Tổng số người khuyết tật và số người khuyết tật có khả năng học tập;

+ Xác định mức độ khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện và Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện; xác định nhu cầu giáo dục hòa nhập của người khuyết tật;

+ Xác định năng lực và nhu cầu về chuyên môn nghiệp vụ giáo dục hòa nhập của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp và giáo viên.

- Nâng cấp, tích hợp các tính năng về thống kê, tổng hợp, tính toán dự báo về nhu cầu tiếp cận, tham gia giáo dục hòa nhập vào hệ thống phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phần mềm EMIS.

4. Thực hiện can thiệp sớm, huy động, tiếp nhận người khuyết tật ra lớp học hòa nhập; tư vấn, định hướng nghề nghiệp đối với người khuyết tật

- Kết hợp với việc điều tra để phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật và tư vấn, lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp.

- Tăng cường việc huy động người khuyết tật ra lớp học hòa nhập và đảm bảo các điều kiện hỗ trợ người khuyết tật học hòa nhập.

- Sắp xếp, bố trí các lớp học phù hợp với người khuyết tật; đảm bảo mỗi lớp học hòa nhập không quá 02 (hai) người khuyết tật. Trường hợp đặc biệt, thủ trưởng cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tế có thể sắp xếp, bố trí thêm người khuyết tật trong một lớp học để đảm bảo cho những người khuyết tật có nhu cầu học hòa nhập đều được đi học.

- Thực hiện tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng và nhu cầu của người khuyết tật.

5. Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu giáo dục hòa nhập

- Tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị đảm bảo điều kiện thực hiện giáo dục hòa nhập; bố trí phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập để thực hiện hoạt động hỗ trợ người khuyết tật học hòa nhập trong các cơ sở giáo dục.

- Thành lập cơ sở giáo dục chuyên biệt tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm tiếp nhận, giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật tại địa phương; thực hiện tư vấn, hỗ trợ, can thiệp sớm, chuẩn bị các điều kiện cho trẻ khuyết tật học hòa nhập; hỗ trợ về chuyên môn cho giáo viên dạy hòa nhập.

- Chuyển đổi Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa thành Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Khánh Hòa.

- Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện hỗ trợ cho các bệnh viện, cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện, phối hợp trong công tác điều tra, khám sàng lọc, phát hiện, xác định mức độ trẻ khuyết tật, tư vấn, can thiệp sớm, hỗ trợ giáo dục hòa nhập.

6. Hoàn thiện đội ngũ đáp ứng yêu cầu giáo dục hòa nhập

- Xây dựng kế hoạch xác định vị trí việc làm và tuyển dụng nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật thực hiện theo Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

- Xây dựng kế hoạch và duy trì việc thực hiện công tác bồi dưỡng, phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu chất lượng giáo dục hòa nhập của địa phương bao gồm:

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về: phát hiện, can thiệp, chăm sóc người khuyết tật; xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, điều chỉnh nội dung và phương pháp giáo dục đặc thù đối với từng dạng tật trong giáo dục người khuyết tật; thực hiện đánh giá kết quả giáo dục người khuyết tật.

+ Thực hiện chương trình, tài liệu hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.

+ Triển khai thực hiện hệ thống ngôn ngữ ký hiệu phổ thông (đối với người khuyết tật nghe, nói) và chữ nổi Braille (đối với người khuyết tật nhìn), thống nhất sử dụng trong các cơ sở giáo dục có học sinh khuyết tật theo đối tượng phù hợp.

7. Thực hiện chế độ, chính sách về giáo dục hòa nhập

- Đối với học sinh: Thực hiện nghiêm túc chính sách về giáo dục hòa nhập theo hướng dẫn tại Công văn số 1160/UBND-VX ngày 04/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

- Đối với giáo viên: thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo Khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

- Căn cứ tình hình thực tế, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách của địa phương về giáo dục hòa nhập.

8. Công tác phối hợp, huy động nguồn lực hỗ trợ giáo dục hòa nhập

- Tăng cường huy động sự tham gia của gia đình người khuyết tật huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để hỗ trợ và nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập.

- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nguồn lực từ cộng đồng, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước hỗ trợ giáo dục hòa nhập.

9. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giáo dục hòa nhập

- Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ và đánh giá kết quả thực hiện giáo dục hòa nhập tại địa phương.

- Duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giáo dục hòa nhập bao gồm: công tác điều tra, phát hiện, xác định mức độ khuyết tật; can thiệp sớm, huy động trẻ khuyết tật ra lớp; tổ chức thực hiện giáo dục hòa nhập; thực hiện chế độ, chính sách về giáo dục hòa nhập.

10. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện giáo dục hòa nhập bao gồm:

+ Ngân sách nhà nước được bố trí từ dự toán chi thường xuyên hàng năm của ngành giáo dục và địa phương; các chương trình mục tiêu, đề án trợ giúp người khuyết tật và đề án liên quan khác để thực hiện các hoạt động giáo dục hòa nhập theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước;

+ Hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

- Các cơ sở giáo dục, địa phương, các sở, ban, ngành lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện công tác giáo dục hòa nhập và các hoạt động liên quan, đồng thời quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quy mô, chất lượng giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh; hàng năm tổng hợp, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì trong việc:

+ Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục ngoài việc thực hiện giáo dục hòa nhập còn thực hiện việc can thiệp sớm (đối với cấp mầm non), hỗ trợ tư vấn về giáo dục hòa nhập tại địa phương (đối với tất cả các cơ sở giáo dục).

+ Xây dựng kế hoạch và duy trì việc thực hiện công tác bồi dưỡng, phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu chất lượng giáo dục hòa nhập của địa phương.

+ Thẩm định và cho phép hoạt động, thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đối với hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cấp tỉnh.

+ Xây dựng dự toán ngân sách, phân bổ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi đáp ứng yêu cầu chăm sóc, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; kiểm tra, giám sát, báo cáo việc thực hiện các quy định và chế độ chính sách về giáo dục hòa nhập.

2. Sở Y tế

- Chủ trì, xây dựng đề án chuyển đổi Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa thành Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khánh Hòa theo Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuyên biệt trực thuộc, các bệnh viện, các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện can thiệp sớm, tư vấn về giáo dục hòa nhập tại địa phương.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; hàng năm kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc thực hiện kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo các phòng lao động, thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với ngành giáo dục điều tra, phát hiện, can thiệp sớm và thực hiện có hiệu quả giáo dục hòa nhập tại địa phương,

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; hàng năm kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc thực hiện kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Sở Tài chính

- Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện chế độ, chính sách về giáo dục hòa nhập của các địa phương và đơn vị liên quan, thẩm định, cân đối tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.

5. Sở Nội vụ

- Thẩm định, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép chuyển đổi Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa thành Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Khánh Hòa theo quy định.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch xác định vị trí việc làm đúng quy định.

- Thẩm định, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt vị trí việc làm, tuyển dụng, bố trí nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo quy định.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành, địa phương liên quan tổng hợp các kế hoạch đầu tư, huy động vốn thực hiện kế hoạch giáo dục hòa nhập hàng năm, từng giai đoạn để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ kế hoạch của tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục hòa nhập trên địa bàn.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm đảm bảo các điều kiện tối thiểu đáp ứng yêu cầu giáo dục hòa nhập tại địa phương.

- Căn cứ vào tình hình thực tế, số trẻ khuyết tật hiện có trên địa bàn xây dựng kế hoạch thành lập cơ sở giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật tuyến huyện tại địa phương.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thực hiện nghiêm túc việc xác nhận mức độ khuyết tật cho người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của liên bộ: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện, đảm bảo đầy đủ chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

- Hàng năm kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc thực hiện kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

(Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2264/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch "triển khai thực hiện giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


993

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171