Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 20/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Cao Khoa
Ngày ban hành: 21/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/ 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1414/TTr- GDĐT ngày 12/9/2011Ban hành quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và ý kiến thẩm tra của Sở Tư Pháp tại Báo cáo số 47/BC-STP ngày 06/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng.

Quy định này áp dụng trong việc thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh của các nhà trẻ, trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Nguyên tắc thu, chứng từ thu.

a) Thu theo nguyên tắc tự nguyện, không bắt buộc, không quy định mức thu cụ thể; cuối năm học kinh phí chưa sử dụng được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

b) Ban đại diện cha mẹ học sinh sử dụng phiếu thu theo mẫu số C30-BB và phiếu chi theo mẫu số C31-BB theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

3. Nguồn kinh phí hoạt động.

a) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp từ đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh theo Nghị quyết cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

b) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo Nghị quyết của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

4. Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

a) Quản lý:

Trên cơ sở biên bản cuộc họp thống nhất của toàn thể các thành viên Ban đại diện lớp, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí.

Trên cơ sở biên bản cuộc họp thống nhất của toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường,Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí.

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch và thực hiện báo cáo công khai chi tiết tình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại các cuộc họp cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh phân công thành viên Ban đại diện mở sổ theo dõi chi tiết từng khoản thu, chi và định kỳ xác định số tồn quỹ.

b) Nội dung chi:

Kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh được sử dụng để chi cho những nội dung chủ yếu sau đây:

Tổ chức đại hội Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các lớp và toàn trường;

Hành chính phí (văn phòng phẩm, nước uống...) cho Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Hỗ trợ tặng thưởng học sinh giỏi từng học kỳ, năm học;

Hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ các hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động ngoại khóa của học sinh; Thăm viếng học sinh, giáo viên bị tai nạn rủi ro, bệnh nặng, hiểm nghèo.

Ngoài những nội dung chi chủ yếu trên, nếu có phát sinh những nội dung khác thì Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất với Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm để xem xét, quyết định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư Pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
- VPUB: C, PVP (VX), P.KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ325).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2011/QĐ-UBND quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.050
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7