Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 1997/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 02/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1997/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 02 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1509/TTr-SGDĐT ngày 24 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Giáo dục Mầm non:

- Ngày tựu trường: Ngày 20 tháng 8 năm 2018.

- Ngày khai giảng: Ngày 05 tháng 9 năm 2018.

- Học kỳ 1: Từ ngày 27 tháng 8 năm 2018 đến ngày 04 tháng 01 năm 2019 (18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

- Học kỳ 2: Từ ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến ngày 24 tháng 5 năm 2019 (17 tuần thực học, còn lại dành cho nghỉ Tết Nguyên đán và các hoạt động khác).

- Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập chậm nhất vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.

- Kết thúc năm học chậm nhất vào ngày 31 tháng 5 năm 2019.

2. Giáo dục Tiểu học:

- Ngày tựu trường: Ngày 20 tháng 8 năm 2018.

- Ngày khai giảng: Ngày 05 tháng 9 năm 2018.

- Học kỳ 1: Từ ngày 27 tháng 8 năm 2018 đến ngày 04 tháng 01 năm 2019 (18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

- Học kỳ 2: Từ ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019 (17 tuần thực học, còn lại dành cho nghỉ Tết Nguyên đán và các hoạt động khác).

- Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập chậm nhất vào ngày 25 tháng 5 năm 2019.

- Kết thúc năm học chậm nhất vào ngày 31 tháng 5 năm 2019.

3. Giáo dục Trung học:

- Ngày tựu trường: Ngày 20 tháng 8 năm 2018.

- Ngày khai giảng: Ngày 05 tháng 9 năm 2018.

- Học kỳ 1: Từ ngày 27 tháng 8 năm 2017 đến ngày 06 tháng 01 năm 2019 (19 tuần thực học).

- Học kỳ 2: Từ ngày 07 tháng 01 năm 2018 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019 (18 tuần thực học, còn lại dành cho nghỉ Tết Nguyên đán và các hoạt động khác).

- Ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập chậm nhất vào ngày 25 tháng 5 năm 2019.

- Kết thúc năm học chậm nhất vào ngày 31 tháng 5 năm 2019.

4. Giáo dục thường xuyên (Bổ túc Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học phổ thông):

- Ngày tựu trường: Ngày 27 tháng 8 năm 2018.

- Ngày khai giảng: Ngày 05 tháng 9 năm 2018.

- Học kỳ 1: Thực học 16 tuần.

- Học kỳ 2: Thực học 16 tuần.

- Kết thúc Học kỳ 1 trước ngày 19 tháng 01 năm 2019.

- Kết thúc Học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2019.

- Kết thúc năm học chậm nhất vào ngày 31 tháng 5 năm 2019.

5. Các ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi tuyển sinh, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông:

- Thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh vào ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2018.

- Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh vào ngày 29 tháng 3 năm 2019.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15 tháng 6 năm 2019.

- Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2019.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo vào các ngày 04, 05 và 06 tháng 6 năm 2019.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh ngày 14 tháng 6 năm 2019.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập vào ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2019.

6. Các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ và thời gian nghỉ phép năm của giáo viên:

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động.

- Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019.

Điều 2. Căn cứ nội dung nêu tại Điều 1 Quyết định này, giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quán triệt và triển khai trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX. Bích.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


776

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5