Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1966/QĐ-UBND công bố mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ giáo dục công lập bậc mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

Số hiệu: 1966/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1966/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG LẬP BẬC MẦM NON, TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án đo lường sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh về khảo sát sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 452/TTr-SNV, ngày 18/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ giáo dục công lập bậc mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:

STT

Bậc học/Trường

Mức độ hài lòng

I

Bậc Mầm non

78,97%

1

Trường Mầm non Hòa Mỹ Tây

88,51%

2

Trường Mầm non Phường 1

81,76%

3

Trường Mầm non Sơn Ca

73,06%

4

Trường Mẫu giáo Sông Hinh

72,54%

II

Bậc Tiểu học

73,77%

1

Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang

76,77%

2

Trường Tiểu học Trưng Vương

73,57%

3

Trường Tiểu học Hai Riêng 1

73,36%

4

Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây

71,37%

(Chi tiết theo phụ lục 1 và 2 đính kèm)

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ kết quả khảo sát mức độ hài lòng và các ý kiến, kiến nghị của người dân về chất lượng dịch vụ giáo dục của 08 trường công lập được khảo sát, kịp thời chỉ đạo, có biện pháp cải tiến chất lượng dịch vụ giáo dục của các trường công lập trên địa bàn tỉnh. (đính kèm phụ lục 3 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người dân)

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh (thay b/cáo);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1966/QĐ-UBND công bố mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ giáo dục công lập bậc mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


479
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101