Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2017/QĐ-TTg liên thông giữa trình độ trung cấp trình độ cao đẳng trình độ đại học

Số hiệu: 18/2017/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 31/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn mới về liên thông từ trung cấp lên đại học

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 18/2017/QĐ-TTg về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Theo đó:

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học được dự tuyển sinh với thí sinh tốt nghiệp THPT ở kỳ tuyển sinh đại học hàng năm của cơ sở giáo dục (CSGD) đại học.

- Người có bằng cao đẳng đăng ký tuyển sinh liên thông theo một trong các hình thức sau theo quyết định của Thủ trưởng CSGD:

+ Dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp THPT ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm.

+ Dự tuyển liên thông riêng do CSGD đào tạo tự ra đề và tổ chức thi.

Ngoài ra, đối với khối ngành sức khỏe thì:

- Chỉ áp dụng thi tuyển sinh liên thông riêng với người đã có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng bảo đảm đầu vào theo quy định.

- CSGD đại học tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông phải bảo đảm có ít nhất một khóa sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy đã tốt nghiệp.

Quyết định 18/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/7/2017, bãi bỏ Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT .

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ LIÊN THÔNG GIỮA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định về đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học, bao gồm: điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông; thẩm quyền quyết định, báo cáo và công khai tuyển sinh đào tạo liên thông; điều kiện của người dự tuyển liên thông; chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông; tuyển sinh liên thông; chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo liên thông; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; điều khoản chuyển tiếp và điều khoản thi hành.

2. Quyết định này áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, kể cả trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học); các trường trung cấp, trường cao đẳng; các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông

Cơ sở giáo dục đại học có đủ các điều kiện sau đây được tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học:

1. Đối với ngành dự kiến tuyển sinh đào tạo liên thông:

a) Cơ sở giáo dục đại học đã có quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy;

b) Cơ sở giáo dục đại học đã và đang tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ được ít nhất 03 (ba) khóa liên tục khi quyết định thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy.

Đối với đào tạo liên thông khối ngành nghệ thuật, cơ sở giáo dục đại học đã và đang tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ hoặc niên chế hình thức chính quy được ít nhất 03 (ba) khóa liên tục khi quyết định thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy.

Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, cơ sở giáo dục đại học phải bảo đảm thêm điều kiện có ít nhất một khóa sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy đã tốt nghiệp.

2. Cơ sở giáo dục đại học đã ban hành quy định về công nhận giá tr chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

Điều 3. Thẩm quyền quyết định, báo cáo và công khai tuyển sinh đào tạo liên thông

1. Thẩm quyền quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học có thẩm quyền ban hành quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đng với trình độ đại học khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định này. Quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông phải nêu rõ tên ngành, trình độ và hình thức đào tạo liên thông, đối tượng và hình thức tuyển sinh.

2. Báo cáo và công khai quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông

Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông, cơ sở giáo dục đại học phải gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện một bản báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học các nội dung sau đây:

a) Quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông của cơ sở giáo dục đại học;

b) Bản sao các quyết định của cơ sở giáo dục đại học hoặc của cơ quan có thẩm quyền:

- Quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy đối với ngành quyết định thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông;

- Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ đối với ngành quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông và quyết định thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ của 03 (ba) khóa liên tục đối với cơ sở giáo dục đại học quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy;

- Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học của ngành quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông và quyết định thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy của 03 (ba) khóa liên tục đối với cơ sở giáo dục đại học quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy khối ngành nghệ thuật;

- Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp một khóa tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy, đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe;

- Quyết định ban hành quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi thực hiện chương trình đào tạo liên thông (kèm theo địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học).

Điều 4. Điều kiện của người dự tuyển liên thông

1. Người tốt nghiệp trung cấp, cao đng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo.

2. Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyn sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có một trong các văn bằng dưới đây:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng khối ngành sức khỏe, trong đó người có bằng tốt nghiệp Y sĩ được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt; người có bằng trung cấp Dược hoặc cao đẳng Dược đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học ngành Dược.

Điều 5. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông

1. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm vừa học thuộc tổng chỉ tiêu được xác định hằng năm theo từng ngành đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học không vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học tương ứng theo ngành đào tạo.

Trường hợp đặc biệt cần đào tạo liên thông để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Cơ sở giáo dục đại học phải thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh liên thông theo từng ngành đào tạo, đối tượng và hình thức tuyển sinh, hình thức đào tạo liên thông trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và phương tiện thông tin đại chúng trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh liên thông ít nhất là 30 ngày.

Điều 6. Tuyển sinh liên thông

1. Tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học được thực hiện theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học.

3. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự tuyển sinh liên thông theo các hình thức do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định như sau:

a) Dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học.

b) Dự thi tuyển sinh liên thông riêng do cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và tổ chức thi tuyn. Các môn thi tuyển sinh liên thông riêng bao gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề. Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển thực hiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, chỉ áp dụng thi tuyển sinh liên thông riêng đối với người đã có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với điểm mỗi môn thi phải đạt từ 05 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10.

Điều 7. Chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo liên thông

1. Chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học. Chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học là chương trình đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học.

2. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học, trên cơ sở đối chiếu, so sánh về chuẩn đầu ra, nội dung chương trình đào tạo, khối lượng học tập, phương pháp đánh giá và kết quả học tập của người học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng với chương trình đào tạo đại học hiện hành của cơ sở giáo dục đại học.

Cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai tiêu chí, quy trình và kết quả công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học trước khi tổ chức đào tạo.

3. Người học chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy được học các tín chỉ trong chương trình đào tạo cùng với sinh viên chính quy và người học chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học được học các nội dung trong chương trình đào tạo cùng với sinh viên vừa làm vừa học tương ứng. Việc tổ chức đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành về đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, không tổ chức đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đối với các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm mặt, Dược.

Điều 8. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

1. Thanh tra, kiểm tra

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

2. Xử lý vi phạm

Những hành vi vi phạm hành chính trong đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học xử lý theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục của Chính phủ.

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các khóa tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học trưc thời điểm Quyết định này có hiệu lực, các cơ sở giáo dục thực hiện đào tạo liên thông theo quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Các khóa tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực, thì áp dụng các quy định của Quyết định này.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017.

2. Quyết định này bãi bỏ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 và Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học và các quy định liên quan khác của các bộ, ngành quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đ
ng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- T
òa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Ki
m toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT,
KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

PRIME MINISTER
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 18/2017/QD-TTg

Hanoi, May 31, 2017

 

DECISION

ON BRIDGE PROGRAMS BETWEEN POST-SECONDARY SCHOOLS OR COLLEGES AND UNIVERSITIES

Pursuant to the Law on Government organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Higher Education dated June 18, 2012;

Pursuant to the Law on Vocational Education dated November 27, 2014;

Pursuant to the Government's Decree No. 138/2013/ND-CP dated October 22, 2013 on penalties for administrative violations against regulations on education;

At the request of the Minister of Education and Training;

The Prime Minister promulgates a Decision on bridge programs between post-secondary schools or junior colleges and universities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Decision sets forth bridge programs between post-secondary schools or junior colleges and universities in full-time and in-service modes, including: conditions for enrollment for bridge programs; power to decide, report and publish enrollment for bridge programs; conditions for students applying for bridge programs; targets of enrollment for bridge programs; enrollment for bridge programs; training curricula and bridge training curricula; inspection, actions against violations; transition and implementation provisions.

2. This Decision applies to national universities, regional universities, institutions, senior colleges, including senior college members of national universities, regional universities (hereinafter referred to as higher education institutions); post-secondary schools, junior colleges; relevant entities.

Article 2. Conditions for enrollment for bridge programs

A higher education institution which meets the following conditions is entitled to conduct enrollment for bridge programs between post-secondary schools or junior colleges and universities:

1. For expected academic discipline:

a) The higher education institution has decided to open the academic discipline at university level in full-time mode;

b) The higher education institution has provided credited-based training curriculum at university level for at last continuous 3 courses when it decides to conduct enrollment for bridge programs in full-time mode.

Regarding bridge programs in arts discipline, the higher education institution has provided credited-based or term-based training curriculum at university level in full-time mode for at last continuous 3 courses when it decides to conduct enrollment for bridge programs in full-time mode.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The higher education institution has promulgated regulations on acknowledgement of conversion of learners’ performance and body of knowledge, accumulated skills that are exempt from the bridge program and has published them on its website.

Article 3. The power to decide, report, and publish enrollment for bridge programs

1. The power to decide enrollment for bridge program

The head of higher education institution has the power to issue a decision on enrollment for bridge program between post-secondary schools or junior colleges and universities when all the conditions prescribed in Article 2 of this Decision are met. The decision on enrollment for bridge program must specify academic discipline, level, and types of bridge programs, students and methods of enrollment.

2. Report and publish enrollment for bridge program

Within 3 working days from the date on which the decision on enrollment for bridge program is issued, the higher education institution shall send a report, in person or by post, to the Ministry of Education and Training and publish it on its website, including:

a) The on enrollment for bridge program;

b) Copies of decisions issued by the higher education institution or competent authorities:

- The decision on opening the bridged academic discipline/ field of study at university level in full-time mode;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The decision on promulgating training curriculum at university level of bridged academic discipline and the decision on successful applicants of credited-based training curriculum at university level for at last continuous 3 courses issued by the higher education institution that has conducted enrollment for bridge program in full-time mode in arts discipline;

- The decision on recognition of graduates from a course of training curriculum at university level in full-time mode, in case of bridge program in health discipline;

- The decision on acknowledgement of conversion of learners’ performance and body of knowledge, accumulated skills that are exempt from the bridge program (enclosed with address of the higher education institution’s website).

Article 4. Conditions for applicants for bridge programs

1. Post-secondary school or junior college graduates may keep enrolling in university program with appropriate majors, or other majors if they satisfy conditions of the training curriculum.

2. An applicant for bridge program must meet the following conditions in accordance with applicable regulations and laws on enrollment at the tertiary level of the Ministry of Education and Training and obtain at least one of the following diplomas:

a) a post-secondary school diploma or junior college diploma issued by a Vietnamese training institution. The holder of post-secondary school diploma must undertake that he/she has learned and taken tests covering adequate academic body of knowledge at upper secondary level as prescribed by the Ministry of Education and Training;

b) a post-secondary school diploma or junior college diploma issued by a foreign training institution that has been acknowledged as prescribed by the Ministry of Education and Training or Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

c) Regarding bridge program of health discipline, the applicant must obtain a post-secondary diploma or junior college in health discipline, in which a holder of physician associate diploma may apply for bridge program majoring in General Medicine, Traditional Medicine, Preventive Medicine, Odonto-Stomatology, or a holder of pharmaceutical post-secondary diploma or pharmaceutical junior college diploma may apply for bridge program majoring in pharmacy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The target of enrollment for bridge programs in full-time mode and in-service mode shall be identified according to the total target being determined annually according to every academic discipline of higher education institutions, in which the target of enrollment for bridge programs in full-time mode and in-service mode may not exceed 20% of total target of in full-time mode and in-service mode of respective academic discipline.

In a case where specific bridge programs are deemed necessary for socio-economic development or national defense and security, the Ministry of Education and Training shall report to Prime Minister for consideration.

2. Higher education institutions must publish their targets of enrollment for bridge programs according to academic disciplines, applicants, methods of enrollment; types of bridge programs on their websites and means of mass media at least 30 days before receiving applications for enrollment in bridge programs.

Article 6. Enrollment in bridge programs

1. Enrollment in bridge programs between post-secondary schools or junior colleges and universities shall be conducted in the forms of examination, assessment, or combination of examination and assessment subject to decision of the heads of higher education institutions in accordance with applicable regulations and laws on enrollment at the tertiary level of the Ministry of Education and Training.

2. A holder of post-secondary diploma is entitled to apply for bridge program, take the enrollment examination in company with upper secondary graduates at annual admission to higher education of higher education institutions.

3. A holder of junior college diploma is entitled to apply for bridge program, take the examination for enrollment in bridge program in the forms subject to decision of the head of higher education institution as follows:

a) Take the enrollment examination in company with upper secondary graduates at annual admission to higher education of the higher education institution.

b) Take the particular enrollment examination that the higher education institution prepares examination papers and administer the examination itself. Exam subjects of particular enrollment examination: basic subjects, subject area and discipline or professional practice. The enrollment, assessment, and convention of successful applicants shall be done in accordance with applicable regulations and laws on enrollment at the tertiary level of the Ministry of Education and Training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Training curriculum and bridge program

1. Training curriculum for bridge program in full-time mode means the training curriculum at university level in full-time mode that has been applied at a higher education institution. Training curriculum for bridge program in in-service mode means the training curriculum at university level in full-time mode that has been applied at a higher education institution.

2. Pursuant to Clause 2 Article 2 of this Decision, the head of higher education institution shall decide to acknowledge the conversion of learners’ performance and body of knowledge that are exempt from the bridge program for every student, on the basis of comparison in terms of graduates’ qualifications, training curriculum, body of knowledge, assessment of learners’ performance at post-secondary or junior college level with that of university level.

The higher education institution must publish criteria, process, and results of acknowledgement of conversion of learners’ performance and body of knowledge, accumulated skills that are exempt from the bridge program for each student and publish them on its website prior to the course.

3. Each student of bridge program at university level in full-time mode is entitled to earn credits in the corresponding training curriculum in company with full-time students and each student of bridge program at university level in in-service modes is entitled to learn subjects in the respective training curriculum in company with in-service students. The training and award of bachelor’s degrees shall be conducted in accordance with applicable regulations and laws on training at tertiary level of the Ministry of Education and Training.

4. Regarding health discipline majoring in General Medicine, Traditional Medicine, Preventive Medicine, Odonto-Stomatology and Pharmacy, no bridge program in in-service mode is allowed.

Article 8. Inspection and actions against violations

1. Inspection

The Ministry of Education and Training and other regulatory agencies shall inspect bridge programs between post-secondary schools or colleges and universities as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Administrative violations against regulations on bridge programs between post-secondary schools or colleges and universities shall be sanctioned in accordance with applicable regulations and laws on penalties for administrative violations against regulations on education of the Government.

Article 9. Transitional regulations

1. Any course of bridge program between post-secondary schools or colleges and universities before the effective date of this Decision shall comply with regulations and laws on bridge programs between colleges and universities of the Ministry of Education and Training.

2. Any course of bridge program between post-secondary schools or colleges and universities after the effective date of this Decision shall comply with this Decision.

Article 10. Implementation

1. This Decision comes into force as of July 15, 2017.

2. This Decision annuls Circular No. 55/2012/TT-BGDDT dated December 25, 2012 and Circular No. 08/2015/TT- BGDDT dated April 21, 2015 on amendments to Circular No. 55/2012/TT- BGDDT dated December 25, 2012 of the Ministry of Education and Training on bridge programs between colleges and universities and relevant regulations of ministries on bridge programs.

3. Minister of Education and Training, Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, higher education institutions, vocational education institutions and relevant entities shall implement this Decision./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Vu Duc Dam

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


51.181

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!